• Paracetamol
 • Paracetamol
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekten på värk inom 30 minuter och på feber efter ½ - 1 timme. Effekt på värk i 4-5 tim.Fr. 3 år.
 • Dragering som gör tabletten lättare att svälja.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Panodil

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköteska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   - Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL
   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PANODIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

   Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art,

   t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL

   Använd inte Panodil

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil.

   Var särskilt försiktig med Panodil

   • försiktighet vid leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

   Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Ta aldrig mer Panodil än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.

   Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Panodil kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 Panodil (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • probenecid (medel mot gikt).

   • vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil användas samtidigt.)

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Panodil kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Panodil påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   Barn

   Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).

   Barn 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 tabletter per dygn.

   Barn 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 tabletter per dygn.

   (För beräkning av dos utifrån barnets vikt gäller 10-15 mg/kg kroppsvikt, var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.)

   Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Panodil tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Panodil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar.

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PANODIL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte Panodil om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-06-28

  Panodil®

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 082808
  • Tillverkare: Perrigo Sverige AB

  27 kr

  (Ord. pris 39 kr)

  Jämförpris: 1,35 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/panodil-filmdragerad-tablett-500-mg-20-styck-blister-237284/ 237284 Panodil® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/082808s.jpg 39.00 27.00 SEK Panodil InStock Paracetamol Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 styck Blister