Bild på Panodil® Brus
 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekten på värk kommer inom 30 min och på feber efter ½ - 1 tim Värkeffekt varar 4-5 tim. Fr 3 år.
 • Skonsamt mot magen om man behöver ta värkmedicin ofta.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Panodil Brus

   500 mg brustabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   - Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PANODIL BRUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL BRUS
   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL BRUS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PANODIL BRUS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PANODIL BRUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Panodil Brus innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

   Panodil Brus används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


   Panodil Brus kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL BRUS

   Använd inte Panodil Brus

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil Brus.

   Var särskilt försiktig med Panodil Brus

   • försiktighet vid hjärt- eller njurinsufficiens eller leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra


   Använd inte Panodil Brus utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Brus tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Brus. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Brus utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Ta aldrig mer Panodil Brus än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion, leversjukdom eller högt blodtryck.


   Rådgör med läkare innan du använder Panodil Brus om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


   Panodil Brus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 brustabletter Panodil Brus (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • probenecid (medel mot gikt).

   • vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Brus användas samtidigt.)

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).


   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerear att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Panodil Brus kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Brus under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Panodil Brus påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Panodil Brus

   Detta läkemedel innehåller:

   • Natrium, 427 mg per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.

   • Sorbitol (E 420). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL BRUS

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


   Använd alltid Panodil Brus enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 brustabletter var 4-6 timme, högst 8 brustabletter per dygn.

   Panodil Brus ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


   Barn

   Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


   Barn 15-25 kg ( 3-7 år): ½ brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 brustabletter per dygn..

   Barn 25-40 kg ( 7-12 år): ½ -1 brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 brustabletter per dygn.

   Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

   Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


   Brustabletten löses i ett glas vatten. Panodil Brus ger vid upplösning i vatten en klar lösning med neutral smak.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Panodil Brus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil Brus. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar.

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PANODIL BRUS SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen.


   Använd inte Panodil Brus om påsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

   • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol, sackarinnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, dimetikon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita tabletter med skåra, diameter 25 mm. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


   Stripsförpackning: 20 st brustabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Omega Pharma Nordic AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

   Famar, S.A., Aten, Grekland.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-01-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panodil® Brus

  Brustablett 500 mg 20 styck Strip

  • Varunummer: 165273
  • Tillverkare: Omega Pharma Nordic AB

  46,50 kr

  Jämförpris: 2,33 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/panodil-brus-brustablett-500-mg-20-styck-strip-237285/ 237285 Panodil® Brus https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/165273s.jpg 46.50 46.50 SEK Panodil InStock Paracetamol Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Brustablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Brustablett 500 mg 20 styck Strip