Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet productions SA

   Rue de Lyons

   27460 Igoville

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Panacur AquaSol 200 mg/ml suspension för använding i dricksvatten till svin och höns.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Läkemedlet är en vit till benvit suspension för användning i dricksvatten och innehåller 200 mg/ml fenbendazol och 20 mg/ml bensylalkohol (E1519).

   4. INDIKATION(ER)

   Svin:

   För behandling och kontroll av gastrointestinal rundmaskinfektion hos svin orsakad av:

   - Ascaris suum (adulta, intestinala och migrerande larvstadier)

   - Oesophagostomum spp (adulta stadier)

   - Trichuris suis (adulta stadier)

   Höns:

   För behandling av gastrointestinal rundmaskinfektion hos höns orsakad av:

   - Ascaridiagalli (L5 och adulta stadier)

   - Heterakisgallinarum (L5 och adulta stadier)

   - Capillaria spp. (L5 och adulta stadier)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Svin och höns.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Användning i dricksvatten.

   För att säkerställa att den korrekta dosen ges ska kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt; noggrannheten hos doseringsmåttet ska kontrolleras.

   Svin:

   Dosen är 2,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt per dag (motsvarande 0,0125 ml Panacur AquaSol). För behandling och kontroll av Ascaris suum och Oesophagostomum spp ska denna dos ges under två på varandra följande dagar. För behandling och kontroll av Trichuris suis ska dosen ges under tre på varandra följande dagar.

   Dosberäkning:

   Den erforderliga dagliga mängden av läkemedlet beräknas från den uppskattade totala kroppsvikten (kg) hos hela djurgruppen av svin som ska behandlas.

   Använd följande formel:

   ml läkemedel/dag = total beräknad kroppsvikt (kg) hos svin som ska behandlas

   x 0,0125 ml

   Exempel:

   Total kroppsvikt hos svin som ska behandlas

   Dag 1 mängd läkemedel

   Dag 2 mängd läkemedel

   Dag 3 mängd läkemedel

   Total mängd (för 2 dagar)

   Total mängd (för 3 dagar)

   10 000 kg

   125 ml

   125 ml

   125 ml

   2 x 125 ml

   3 x 125 ml

   80 000 kg

   1 000 ml

   1 000 ml

   1 000 ml

   2 x 1 000 ml

   3 x 1 000 ml

   320 000 kg

   4 000 ml

   4 000 ml

   4 000 ml

   2 x 4 000 ml

   3 x 4 000 ml

   Höns:

   Ascaridia galli och Heterakis gallinarum:

   1 mg fenbendazol per kg kroppsvikt per dag (motsvarande 0,005 ml Panacur AquaSol). Denna dos ska administreras under fem på varandra följande dagar.

   Capillaria spp.:

   2 mg fenbendazol per kg kroppsvikt per dag (motsvarande 0,01 ml Panacur AquaSol). Denna dos ska administreras under fem på varandra följande dagar.

   Dosberäkning:

   Den erforderliga dagliga mängden av läkemedlet beräknas från den uppskattade totala kroppsvikten (kg) hos hela djurgruppen av höns som ska behandlas.

   Använd följande formel:

   För behandling av infektion med Ascaridia galli och Heterakis gallinarum:

   ml läkemedel/dag = total beräknad kroppsvikt (kg) hos höns som ska behandlas

   x 0,005 ml.

   För behandling av infektion med Capillaria spp.:

   ml läkemedel/dag = total beräknad kroppsvikt (kg) hos höns som ska behandlas

   x 0,01 ml.

   Exempel:

   Total kroppsvikt hos höns som ska behandlas

   Mängd läkemedel per dag med 1 mg FBZ/kg
   (ml/dag)

   Total mängd läkemedel

   (ml för fem dagar)

   Mängd läkemedel per dag med 2 mg FBZ/kg
   (ml/dag)

   Total mängd läkemedel

   (ml för fem dagar)

   40 000 kg


   200 ml


   1 000 ml

   (5x 200 ml)


   400 ml


   2 000 ml

   (5x 400 ml)


   160 000 kg

   800 ml

   4 000 ml

   (5x 800 ml)

   1600 ml

   8 000 ml

   (5x 1600 ml)

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Innan djuren tillåts ha tillgång till det färdigberedda medicinerade dricksvattnet, bör vattensystemet om möjligt tömmas och spolas med medicinerat vatten för att säkerställa korrekt dosering. Detta förfarande kan behöva utföras på alla behandlingsdagarna.

   Följ instruktionerna i den ordning som beskrivs nedan för att förbereda det medicinerade vattnet. Använd ett tillräckligt noggrant doseringsmått, som bör rengöras grundligt efter användning.

   För varje behandlingsdag ska det medicinerade vattnet beredas på nytt.

   Förbered en förspädning av läkemedlet med en lika stor mängd vatten:

   1) Välj ett doseringsmått som har minst dubbel volym som den beräknade dagliga mängden läkemedel.

   2) Häll den mängd vatten som motsvarar den beräknade volymen av läkemedlet i doseringsmåttet.

   3) Skaka produkten noggrant före blandning.

   4) Fyll doseringsmåttet som innehåller vattnet med den beräknade volymen av läkemedlet för att erhålla förspädningen.

   5) Tillsätt den erhållna förspädningen till vattensystemet som beskrivs nedan.

   För användning i medicintank:

   Tillsätt hela innehållet i doseringsmåttet (förspädningen) till den volym dricksvatten som brukar konsumeras av djuren under en tidsperiod motsvarande 3 till 24 timmar.

   Rör om tills innehållet i medicintanken ser helt homogent ut. Det medicinerade vattnet ska se grumligt ut. Ingen ytterligare omrörning under administreringen är nödvändig.

   För användning i en doseringspump:

   Tillsätt hela innehållet i doseringsmåttet (förspädningen) till rent vatten i stamlösningsbehållaren i doseringspumpen. Volymen rent vatten i stamlösningsbehållaren ska beräknas utifrån den förinställda injektionshastigheten hos doseringspumpen och volymen av dricksvatten som brukar konsumeras av djuren under en tidsperiod motsvarande 3 till 24 timmar.

   Rör om tills innehållet i stamlösningsbehållaren ser helt homogent ut. Det medicinerade vattnet ska se grumligt ut.

   Vid koncentrationer upp till 5 ml/1 stamlösning (1 g fenbendazol/l) krävs ingen omrörning.

   Vid koncentrationer över 5 ml/l stamlösning och upp till 75 ml/l stamlösning (15 g fenbendazol/l) samt om administreringsperioden inte överstiger 8 timmar krävs inte heller någon omrörning av stamlösningen.

   Om administreringsperioden är mer än 8 timmar, men inte överstiger 24 timmar bör stamlösningsbehållaren vara utrustad med en omrörningsanordning.

   Under behandling måste alla djur ha uteslutande, men obegränsad tillgång till det medicinerade vattnet.

   Under behandlingen, efter fullständig konsumering av det medicinerade vattnet måste djuren ges tillgång till omedicinerat dricksvatten så snart som möjligt.

   Säkerställ att hela mängden medicinerat vatten som erbjudits har konsumerats.

   10. KARENSTIDER

   Svin:

   Kött och slaktbiprodukter: 4 dygn.

   Höns:

   Kött och slaktbiprodukter: 6 dygn vid dosering med 1 mg fenbendazol/kg.

   9 dygn vid dosering med 2 mg fenbendazol/kg.

   Ägg: Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas. Skyddas mot frost.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.

   Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 24 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Parasitresistens mot en viss typ av antiparasitmedel kan uppstå vid frekvent, upprepad användning av antiparasitmedel ur samma grupp.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Förtäring av detta läkemedel kan vara giftigt för människor. Skadliga effekter på foster kan inte uteslutas. Gravida kvinnor ska iaktta extra försiktighet vid hantering av detta veterinärmedicinska läkemedel.

   Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Personer som är överkänsliga för fenbendazol ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Personlig skyddsutrustning som består av handskar ska  användas vid hantering av detta läkemedel och vid rengöring av doseringsmått. Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt spill på huden och/eller stänk i ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder vid spill.

   Dräktighet och digivning

   Kan användas under dräktighet och digivning eller äggläggning.

   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Panacur AquaSol får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-03-20

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Panacur AquaSol har hämmar utvecklingen av rundmaskägg.

   Behållare med 1 liter och 4 liter. 4-litersförpackningen tillhandahålls med en separat tappkran.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Panacur AquaSol

  Suspension för användning i dricksvatten 200 mg/ml 1 liter Flaska

  • Varunummer: 498455
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.924 kr

  Jämförpris: 1.924 kr / liter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?