Webb-pris
Bild på Pamol
 • Paracetamol 500mg
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta, sänker feber. Effekten på värk inom 30 min och på feber efter 30-60min. Effekten varar i 4-5 tim. Från 4 år.
 • Skonsamt mot magen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Pamol

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PAMOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PAMOL
   3. HUR DU ANVÄNDER PAMOL
   4, EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PAMOL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD PAMOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Pamol innehåller den aktiva substansen paracetamol.

   Pamol används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

   Paracetamol som finns i Pamol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PAMOL

   Ta inte Pamol

   - om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Pamol.

   - om du lider av allvarlig leversvikt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pamol om du:

   - har leversvikt (nedsatt leverfunktion)

   - lider av kronisk alkoholism

   - har njursvikt (gravt nedsatt njurfunktion)

   - tar andra läkemedel som innehåller paracetamol (för att undvika överdosering)

   - har dålig näringsstatus (kronisk undernäring)

   Ta aldrig mer Pamol än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

   Använd inte Pamol utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pamol tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pamol.

   Var uppmärksam på följande

   - Om du har hög feber, tecken på följdinfektion eller om dina besvär inte går över inom 3 dagar ska du kontakta din läkare.

   - Om du tar smärtstillande läkemedel under en lång period kan du uppleva att du får huvudvärk eller att huvudvärken förvärras. Huvudvärken ska inte behandlas med högre doser av Pamol. Kontakta din läkare.

   Samtidig användning av flera olika smärtstillande läkemedel under en lång tid kan orsaka njurskador.

   Andra läkemedel och Pamol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller planerar att ta andra läkemedel.

   Tala med din läkare innan du använder Pamol om du samtidigt tar:

   • Probenecid (läkemedel för behandling av gikt). Dosen Pamol kan behöva ändras av din läkare.

   • Smärtstillande läkemedel som innehåller salicylamid och diflunisal.

   • Läkemedel mot illamående och kräkningar (metoklopramid och domperidon).

   Det kan leda till snabbt upptag av Pamol.

   • Kolestyramin (kolesterolsänkande medel). Dosen Pamol kan behöva ändras av din läkare.

   • Läkemedel mot epilepsi (karbamazepin och fenytoin).

   Pamol kan öka effekten av vitamin K-antagonister, till exempel warfarin eller andra kumariner, om det används flera gånger under en tidsperiod längre än 1 vecka.

   Tala med din läkare om du använder läkemedel som har påverkan på leverfunktionen eller som kan orsaka leverskador.

   För att undvika överdosering ska du kontrollera att du inte samtidigt använder andra läkemedel som innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pamol utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Pamol med mat och alkohol

   Du kan ta Pamol med eller utan mat.

   Använd inte Pamol tillsammans med alkohol. Pamol förstärker inte effekten av alkohol.

   Barn

   Pamol tabletter ska inte ges till barn under 4 år.

   För barn över 4 år är maxdosen 45 mg/kg per dygn.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pamol har ingen påverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER PAMOL

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: 2 tabletter (1 000 mg) 3-4 gånger per dag. Max 8 tabletter (4 000 mg) per dygn. I vissa fall räcker det med 1 tablett (500 mg) 3-4 gånger dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn: den rekommenderade dagliga dosen paracetamol är upp till 45 mg/kg fördelat på 3-4 doser (se tabell nedan):

   Barn

   Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt)

   Vikt

   Ålder

   Dosering

   17-25 kg

   4-7 år

   ½ tablett (250 mg) 3 gånger dagligen

   25-40 kg

   7-12 år

   ½-1 tablett (250-500 mg) 3 gånger dagligen

   Mer än 40 kg

   Över 12 år

   1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gånger dagligen


   1000 mg paracetamol 3 gånger dagligen får endast ges till barn som väger 67 kg eller mer.

   Andra formuleringar av det här läkemedlet kan vara bättre lämpade för barn, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   Använd inte Pamol till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

   Pamol tabletter bör inte användas av barn under 4 års ålder.

   Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Nedsatt njur- eller leverfunktion

   Det kan vara nödvändigt att sänka dosen. Tala med en läkare.

   Om du använt för stor mängd av Pamol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det är viktigt att du kontaktar vården även om du inte upplever några symtom på överdos. För stor mängd paracetamol kan orsaka allvarliga leverskador och symtomen kan uppträda först efter några dagar. Vid överdosering måste motgift sättas in så snart som möjligt.

   I händelse av överdosering kan följande symtom förväntas: illamående, kräkningar, aptitförlust, blekhet och buksmärtor.

   Särskilt barn, äldre och människor med nedsatt leverfunktion, alkoholister, undernärda eller de som använder läkemedel som påverkar levern, löper risk för överdosering.

   Ta aldrig mer Pamol än vad som rekommenderas. En högre dos ger inte bättre smärtlindring.

   Om du har glömt att ta Pamol

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du ska aldrig ta mer än den rekommenderade dagliga dosen.

   4, EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) – Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - Blödande hud och slemhinnor och blåmärken på grund av blodförändringar (färre antal blodplättar).

   - Sjukdomskänsla, lätt för att få inflammationer (infektioner) särskilt halsont och feber. Det kan bero på blodförändringar (minskat antal vita blodkroppar). Om du har feber ska du omgående kontakta läkare. Det kan vara ett allvarligt tillstånd.

   - Plötsliga utslag på huden, svullnad av ansiktet, svimning och svårigheter att andas. Symtomen uppträder inom minuter till timmar och beror på en kraftig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk reaktion) som kan leda till döden. Ring omedelbart 112.

   - Svårigheter att andas (bronkospasm = muskelkontraktioner i luftrören). Ring 112.

   - Långvarig användning kan orsaka skador på njurarna.

   Om du upplever några av dessa biverkningar bör du kontakta läkare eller akutmottagning.

   Övriga biverkningar

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   - Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) med utslag (nässelutslag) och svullnad. Det här kan vara allvarligt därför bör du ta kontakt med läkare.

   - Påverkan på levern, gulsot kan förekomma. Om du har gulsot kontakta din läkare.

   - Utslag

   - Nässelutslag

   - En eller flera tydligt runda eller ovala, röda fläckar på huden som uppkommer på samma plats i samband med intag av det här läkemedlet (läkemedelsutlöst hudutslag).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PAMOL SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är paracetamol.

   - Varje tablett innehåller 500 mg paracetamol.

   - Övriga innehållsämnen är povidon, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, propylenglykol, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pamol är en vit, avlång, filmdragerad tablett med en skåra på den ena sidan och "PAMOL" präglat på den andra sidan.

   Pamol finns i förpackningsstorlekarna 10 och 20 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014–08–21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pamol

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 060484
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  19 kr

  (Ord. pris 33,50 kr)

  Jämförpris: 0,95 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/pamol-filmdragerad-tablett-500-mg-20-tabletter-blister-212924/ 212924 Pamol https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/060484s.jpg 33.50 19.00 SEK Pamol InStock Paracetamol 500mg Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister