Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pamidronat Teva

   3 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   pamidronatdinatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pamidronat Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Pamidronat Teva
   3. Hur du får Pamidronat Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pamidronat Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pamidronat Teva är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Pamidronat Teva är pamidronatdinatrium. Pamidronat Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater, vilka kan hjälpa till att reglera mängden kalcium i blodet.


   Pamidronat Teva används för att

   • sänka förhöjda kalciumnivåer i blodet som orsakas av cancer

   • minska benförlust hos patienter med bröstcancer som har spridit sig till skelettet

   • minska benförlust och frakturer hos patienter med multipelt myelom (en cancer i benmärgscellerna)


   Pamidronatdinatrium som finns i Pamidronat Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Pamidronat Teva

   Ta INTE Pamidronat Teva:

   • om du är allergisk mot pamidronatdinatrium, andra bisfosfonater t ex alendronsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får detta läkemedel om du:

   • står på en kost med lågt natriuminnehåll

   • tar andra läkemedel för att sänka kalciumnivåerna i blodet

   • har anfall

   • har genomgått en sköldkörteloperation

   • har minskat antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar (leukopeni) eller blodplättar (tromobocytopeni)

   • har någon njursjukdom eller nedsatt njurfunktion

   • har hjärtproblem

   • har leverbesvär

   • har kalciumbrist eller vitamin D-brist

   • har haft problem med tänderna eller käken

   • har en sjukdom med feber, t ex influensa eller liknande


   Andra särskilda varningar

   • Vid tandläkarbesök:
    Behandling med detta läkemedel medför en ökad risk för käkbensproblem. Det är därför viktigt att du berättar för din tandläkare att du använder Pamidronat Teva innan du genomgår tandbehandling eller tandkirurgi. Du ska försöka att gå till tandläkaren innan du påbörjar behandling med Pamidronat Teva, samt berättar för din läkare om du behöver tandbehandling. Tandläkaren bör undvika tandingrepp under behandling med Pamidronat Teva. Var noga med din tandhygien och besök tandläkaren regelbundet för kontroller.

   • Det finns en risk för fraktur på lårbenet (femur), främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos (benskörhet) (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   • Du måste försäkra dig om att du har tillräckligt mycket vätska i kroppen när du behandlas med Pamidronat Teva. Tala med din läkare för att försäkra dig om att du vet hur mycket du behöver dricka.

   • Din läkare kan vilja kontrollera effekten av behandlingen genom att utföra ett antal tester, t ex blodprover och leverfunktionstester. Påminn din läkare att du tar Pamidronat Teva innan testerna utförs. Resultaten kan påverkas av Pamidronat Teva.

   Barn och ungdomar

   Pamidronat Teva är inte lämplig för behandling av barn.

   Andra läkemedel och Pamidronat Teva

   Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar något av följande:

   • andra bisfosfonater, t ex alendronsyra eller risendronatnatrium

   • läkemedel som sänker nivåerna av kalcium, t ex kalcitonin

   • andra läkemedel som kan påverka njurarna

   • thalidomid (används mot vissa typer av cancer), eftersom risken för njurproblem kan öka.

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid eller planerar att bli gravid ska din läkare inte förskriva Pamidronat Teva till dig, utom i fall av livshotande hyperkalcemi (förhöjd nivå av kalcium i blodet).

   • Amning under behandling med Pamidronat Teva rekommenderas inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pamidronat Teva kan orsaka trötthet eller yrsel. Om du påverkas, kör INTE och använd INTE maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Pamidronat Teva innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (15 mg) per maximal dos (90 mg), dvs är i stort sett fritt från natrium.


   3. Hur du får Pamidronat Teva

   Detta läkemedel kommer att ges till dig väldigt långsamt in i en ven via dropp (intravenös infusion). Läkemedlet kommer att ges av en läkare eller sjuksköterska, som kommer att förbereda infusionen. Beroende på dosen kan infusionen ta från en till flera timmar. Din läkare kommer att besluta hur många infusioner du behöver och hur ofta du ska få dem.


   Under behandlingen kommer din läkare att ta blodprover och du kan komma att ombedas att lämna urinprover.


   Rekommenderad dos är:


   Dosen du får kommer att bero på ditt medicinska tillstånd, mängden kalcium i blodet, och hur bra dina njurar fungerar.


   Hyperkalcemi: 15-90 mg givet som en enstaka infusion eller flera infusioner under 2-4 dagar.


   Bensjukdomar och bensmärta: 90 mg var fjärde vecka. Hos vissa patienter kan dosen ges var tredje vecka, samtidigt som behandling med cellgifter (kemoterapi).


   Din läkare kan ha ordinerat behandling med kalcium och vitamin D samtidigt som Pamidronat Teva.

   Om du får för stor mängd av Pamidronat Teva

   Eftersom du kommer att få detta läkemedel av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du kommer att få för mycket eller för lite. Om du trots detta får högre doser än rekommenderat kommer du att övervakas noggrant av din läkare eller sjuksköterska. Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du tror att du antingen har fått eller tagit det för ofta.

   Om du inte får Pamidronat Teva

   Eftersom du kommer att få detta läkemedel när du är på sjukhus är det inte troligt att du kommer att missa en dos. Om du trots detta inte får din dos eller tror att du har missat en dos, bör du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna är vanligtvis milda och försvinner när behandlingen fortsätter.


   Tala genast om för din läkare om följande händer:

   • En allergisk reaktion som orsakar plötsliga kliande hudutslag (nässelfeber), väsande andning och hosta, svullna händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller svalg (som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas)

   Detta är en allvarlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 100 personer. Du kan behöva akut vård.


   En mycket vanlig biverkning är influensaliknande symtom och mild feber (ökad kroppstemperatur) som inträffar inom de första 48 timmarnas behandling och vanligtvis inte varar mer än 24 timmar. Om symtomen kvarstår längre, tala med din läkare.


   Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.


   Vissa patienter kan få smärta i benen efter påbörjad behandling. Detta blir vanligtvis bättre efter några dagar, men om det inte blir det, tala med din läkare.


   Följande biverkningar har rapporterats med de ungefärliga frekvenser som visas:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • feber, skakningar, trötthet och rodnad

   • förändrade blodprovsresultat (inklusive låga nivåer av kalcium och fosfat)


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • smärta, rodnad eller svullnad vid infusionsstället, inklusive inflammation i en ven vilket ibland kan leda till en blodpropp

   • hudutslag, ovanlig blödning eller oförklarliga blåmärken

   • led-, muskel-, ben- eller allmän smärta

   • illamående eller kräkningar, aptitlöshet, magsmärta

   • inflammation i magsäckens slemhinna (gastrit) vilket kan orsaka smärta och illamående

   • förstoppning eller diarré

   • huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter

   • inflammation i ögats bindhinna (konjunktivit)

   • låga nivåer kalcium i blodet, vilket leder till muskelkramper och myrkrypningar (stickningar/domningar i händer och fötter)

   • högt blodtryck

   • minskat antal lymfocyter (en sorts vita blodkroppar) vilket ökar risken för infektioner

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi) vilket kan orsaka svaghet eller andnöd

   • förändrade blodprovsresultat (inklusive låga nivåer av magnesium och kalium och ökade nivåer av kreatinin i blodet)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • muskelkramper

   • oro, yrsel eller brist på energi, krampanfall

   • synstörningar, inflammation i ögat

   • lågt blodtryck

   • matsmältningsbesvär

   • klåda

   • njursvikt

   • smärta eller inflammation i tänder, käken eller ben (osteonekros), särskilt i samband med tandbehandlingar

   • allergiska reaktioner som kan orsaka andningssvårigheter, yrsel, eller svullet ansikte eller svalg

   • onormala leverfunktionstester

   • ökad nivå urinämnen i blodet


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • njurfunktionsproblem vilket kan orsaka symtom såsom vätskeansamling, sjukdomskänsla och trötthet

   • protein i urinen


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

   • hjärt- och lungproblem, vilket kan inkludera andningssvårigheter, vätskeansamling eller bröstsmärta, lungsjukdom

   • inflammation i njurarna, njurproblem och försämring av redan förekommande njursjukdom, t ex blod i urinen, oväntad förändring i mängd urin som produceras

   • utbrott av munsår eller bältros

   • förvirring eller hallucinationer (när man ser och hör saker som inte finns)

   • gulseende, ögoninflammationsproblem

   • vätska i lungorna (pulmonellt ödem)

   • försämring av redan förekommande hjärtsjukdom med andningssvårigheter

   • anafylaktisk shock (allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter, yrsel)

   • minskat antal vita blodkroppar, vilket ökar risken för infektioner

   • höga halter av kalium och natrium i blodet


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • inflammation i området kring ögat


   Pamidronat Teva kan påverka ditt blod (antalet av särskilda celler i blodet eller blodets kemiska sammansättning). Din läkare kommer att kontrollera detta genom att ta blodprover.


   Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har noterats hos patienter som får pamidronat. Det är för närvarande oklart om pamidronat orsakar denna oregelbundna hjärtrytm.

   Tala om för din läkare om du upplever oregelbunden hjärtrytm under behandling med pamidronat.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Pamidronat Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan efter EXP och på ytterförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pamidronatdinatrium. En injektionsflaska innehåller 15 mg, 30 mg, 60 mg eller 90 mg pamidronatdinatrium.

   • Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje injektionsflaska innehåller 15, 30, 60 eller 90 mg pamidronatdinatrium som en färglös vätska.

   Varje injektionsflaska finns tillgänglig i förpackningar med 1, 4 eller 10 injektionsflaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Tillverkare:

   Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-12-16


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förutom informationen som ingår i avsnitt 3, finns praktisk information om beredning/hantering av läkemedlet här:


   Blandbarhet

   Pamidronat bildar komplex med divalenta katjoner och skall inte tillsättas till kalciumhaltiga intravenösa lösningar.


   Anvisningar för användning och hantering

   Lösningen måste spädas före användning.

   Koncentrationen pamidronatdinatrium i infusionslösningen skall inte överstiga 90 mg/250 ml.

   Endast en klar lösning som är fri från partiklar skall användas.

   Icke förbrukad lösning skall kasseras.


   Förvaringsanvisningar

   Efter Spädning med 0,9% natriumkloridlösning och 5% glukoslösning för infusion har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 24 timmar vid förvaring under 25°C.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart. Om den utspädda produkten inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden efter beredning samt förvaringsförhållanden före användning. Förvaringstiden efter beredning skall normalt inte överskrida 24 timmar vid förvaring i 2°C-8°C, såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pamidronat Teva

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3 mg/ml 30 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 024442
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  1.573,48 kr

  Jämförspris: 52,45 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?