Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Palonosetron Reig Jofre

   250 mikrogram injektionsvätska, lösning
   palonosetron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Palonosetron Reig Jofre är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Reig Jofre
   3. Hur du använder Palonosetron Reig Jofre
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Palonosetron Reig Jofre ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Palonosetron Reig Jofre är och vad det används för

   Palonosetron Reig Jofre tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.


   De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

   Palonosetron Reig Jofre används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.


   Palonosetron som finns i Palonosetron Reig Jofre kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Reig Jofre

   Använd inte Palonosetron Reig Jofre

   • om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Palonosetron Reig Jofre

   • om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

   • om du använder Palonosetron Reig Jofre tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

   • om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

   • om du har andra hjärtproblem,

   • om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.

   Användning av Palonosetron Reig Jofre de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

   Andra läkemedel och Palonosetron Reig Jofre

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive: SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

   SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Palonosetron Reig Jofre endast då det är absolut nödvändigt.


   Det är inte känt om Palonosetron Reig Jofre kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.


   Amning

   Det är inte känt om Palonosetron Reig Jofre passerar över i bröstmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Palonosetron Reig Jofre om du ammar.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Palonosetron Reig Jofre kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. Hur du använder Palonosetron Reig Jofre

   Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Palonosetron Reig Jofre omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


   Vuxna

   Rekommenderad dos av Palonosetron Reig Jofre är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.


   Användning för barn och ungdomar

   Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

   Palonosetron Reig Jofre kommer att ges som en långsam infusion i en ven.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:


   Vuxna

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • högt eller lågt blodtryck

   • onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

   • färgförändringar och/eller förstoring av venerna

   • onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

   • höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

   • låg kalciumhalt i blodet

   • höga halter av bilirubin i blodet

   • höga halter av vissa leverenzymer

   • upprymdhet eller ångestkänslor

   • sömnighet eller sömnlöshet

   • aptitminskning eller aptitförlust

   • svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

   • domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

   • hudutslag med klåda

   • nedsatt syn eller ögonirritation

   • rörelsesjuka

   • öronsusningar

   • hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

   • magsmärta

   • urineringssvårigheter

   • ledvärk

   • EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   allergiska reaktioner mot Palonosetron Reig Jofre:

   svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • huvudvärk.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • yrsel

   • ryckiga kroppsrörelser

   • onormal hjärtfrekvens

   • hosta eller andfåddhet

   • näsblod

   • kliande hudutslag eller nässelfeber

   • feber

   • smärta vid infusionsstället   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Palonosetron Reig Jofre ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid). En ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.


   • Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat (dihydrat), natriumcitrat (dihydrat), citronsyramonohydrat och vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Palonosetron Reig Jofre injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med silikoniserad fluorotec propp av klorobutylgummi och aluminumlock. Injektionsflaskan innehåller 5 ml lösning vilket utgör en dos.


   Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska innehållande 5 ml lösning.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Laboratorio Reig Jofre S.A.

   Gran Capitán, 10

   08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

   Spanien


   Lokal företrädare:

   Bioglan AB

   Box 50310

   202 13 Malmö


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark: Palonosetron Reig Jofre

   Finland: Palonosetron Reig Jofre 250 mikrogrammaa, injektioneste, liuos

   Norge: Palonosetron Reig Jofre

   Spanien: Palonosetron Sala 250 microgramos solución para inyección EFG

   Sverige: Palonosetron Reig Jofre

   Storbritannien: Palonosetron 250 micrograms solution for injection   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Palonosetron Reig Jofre

  Injektionsvätska, lösning 250 mikrogram 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 572454
  • Tillverkare: Bioglan AB

  178 kr

  Jämförpris: 178 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?