Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Palladon

   4mg, 8mg, 16mg, 24,mg hårda depotkapslar
   hydromorfonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PALLADON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PALLADON
   3. HUR DU ANVÄNDER PALLADON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PALLADON SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PALLADON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Palladon innehåller hydromorfonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Läkemedlet används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.

   Hydromorfonhydorklorid som finns i Palladon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PALLADON

   Använd inte Palladon

   • om du är allergisk (överkänslig) mot hydromorfon eller mot något av övriga innehållsämnen i Palladon (se ”Innehållsdeklaration” under avsnitt 6),

   • om du har nedsatt andningsfunktion,

   • om du har stopp i tarmen (paralytisk ileus),

   • om du har konvulsioner (muskelkramp eller ryckningar),

   • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna,

   • om du har svåra buksmärtor,

   • om du lider av kraftigt nedsatt leverfunktion,

   • om du lider av orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan,

   • om du tar eller under de två senaste veckorna har tagit en viss typ av läkemedel mot depression eller Parkinsonssjukdom så kallade MAO-hämmare.

   Var särskilt försiktig med Palladon

   Berätta för din läkare innan behandlingen med Palladon om:

   • du är eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider),

   • du har någon skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan,

   • du är eller tidigare har varit alkoholberoende,

   • du lider av psykisk sjukdom till följd av intoxikation (toxisk psykos),

   • du har lågt blodtryck som beror på minskad blodvolym,

   • du har bukspottkörtelinflammation (pankreatit),

   • du har prostata förstoring (prostatahypertrofi),

   • du har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom),

   • du har underaktiv sköldkörtel (hypotyreos),

   • du har någon lungsjukdom eller nedsatt lungkapacitet,

   • du har nedsatt allmän tillstånd,

   • är äldre,

   • du har nedsatt njurfunktion,

   • du har nedsatt leverfunktion.

   Den allvarligaste risken vid opioidbehandling är nedsatt andningsfunktion (andningsdepression).

   Patienter kan utveckla tolerans vid långvarig användning av Palladon. Detta betyder att du kan behöva högre doser för att uppnå önskad smärtkontroll.

   Långvarig användning av Palladon kan leda till beroende. Om behandlingen avbryts abrupt kan abstinenssymtom uppstå..

   Ökad smärtkänslighet (hyperalgesi) som inte svarar på ökad dos av Palladon kan i mycket sällsynta fall förekomma vid särskilt höga doser. Din läkare kommer att avgöra om en sänkning av dosen eller byte av smärtstillande medel (opioid) krävs i din situation.

   Tala om för läkaren att du använder Palladon om du ska opereras.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Palladon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som används för behandling av:

   • ångest,

   • sömnproblem,

   • psykisk sjukdom,

   • depression,

   • illamående,

   • Parkinsons sjukdom,

   • smärta av samma typ som Palladon så kallade opioider.

   Använd inte Palladon om du tar eller under de två senaste veckorna har tagit en viss typ av läkemedel mot depression eller Parkinsonssjukdom så kallade MAO-hämmare.

   Användning av Palladon med mat och dryck

   Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Palladon depotkapslar kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Palladon depotkapslar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.

   Långvarig användning av Palladon under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda.Nyfödda barn kan drabbas av abstinens (t.ex. gälla skrik, skakningar, kramper, dålig aptit och diarré) om deras mödrar har tagit hydromorfon under en lång tid under graviditeten.

   Vid användning av Palladon under förlossning kan långsam och ytlig andning (andningsdepression) uppstå hos det nyfödda barnet.

   Amning

   Okänt om hydromorfon passerar till modersmjölk. Risk för påverkan på barn kan inte uteslutas. Palladon får endast användas av ammande mödrar om behandlingen är absolut nödvändig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Palladon kan minska din reaktionsförmåga.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER PALLADON

   Ta alltid Palladon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Depotkapslarna kan sväljas hela eller delas. Innehållet sväljes då med ½ glas vatten eller strös över lämplig halvfast föda, t.ex. yoghurt, och intas omedelbart därefter. Innehållet i kapslarna får inte krossas, tuggas eller upplösas.

   Dosering är individuell och bestäms av läkaren.

   Vanlig startdos till vuxna och ungdomar > 12 år som inte behandlats med opioider tidigare är 1 depotkapsel Palladon 4 mg var 12:e timme. Om du upplever smärta mellan två doser av Palladon depotkapsel kan du behöva ta ett snabbverkande medel. Tala med din läkare i sådana fall.

   Palladon skall endast användas så länge som det är nödvändigt. Din läkare kommer att avgöra när och hur behandlingen skall avbrytas. Avsluta inte behandlingen utan att först tala med din läkare (se "Om du slutar att ta Palladon”).

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering kan vara mycket små pupiller, sänkt medvetandegrad som kan utvecklas till koma, lunginflammation orsakad av inandning av främmande material (t.ex. saliv eller kräkning), andningssvårigheter, låg hjärtfrekvens och lågt blodtryck. I svåra fall finns risk för djup medvetslöshet, andningsstillestånd och cirkulationssvikt eller dödsfall.

   Du kan behöva akutbehandling på sjukhus. Om du söker medicinsk vård, ta med förpackningen och alla återstående depotkapslar för att visa läkaren.

   Om du har glömt att ta Palladon

   Använd Palladon så snart du upptäcker att du har glömt att ta din dos. Använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Palladon

   Avbryt inte användningen av Palladon utan att först rådgöra med din läkare. Om användningen avbryts plötsligt efter en långtids behandling kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnlöshet, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar och mag- och tarmproblem uppstå. Din läkare kommer att tala om för dig hur du ska avsluta behandlingen för att minska risken för abstinenssymtom, vanligtvis görs det genom att gradvis minska dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Palladon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare om något av följande symtom uppträder:

   - Mycket långsam eller svag andning, vilket är tecken på nedsatt andningsfunktion (andningsdepression) som är den allvarligaste risken i samband med intag av mediciner som Palladon (opioider).

   - Andningssvårigheter, ögonlocks-, ansikts-, läpp-, mun eller halssvullnad, hudutslag eller klåda,eftersom det kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion.

   - Utspänd buk, kräkningar och smärta eftersom det kan tyda på tarmstopp (paralytisk ileus).

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

   • förvirring, ångest, sömnlöshet

   • yrsel, trötthet

   • lågt blodtryck

   • förstoppning, muntorrhet, illamående, kräkningar, smärtor i buken

   • hudklåda, svettningar

   • svårigheter att kasta vatten, urinträngningar

   • ovanlig känsla av svaghet

   • aptitlöshet

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

   • depression, mardrömmar, nedstämdhet med retlighet

   • olust och otålighet, extrema glädjekänslor (eufori), hallucinationer

   • huvudvärk, darrningar, muskelryckningar, kittlingar och myrkrypningar (t.ex. i händer och fötter)

   • små pupiller, suddig syn

   • snabb puls

   • hudutslag, nässelfeber

   • minskad sexlust, impotens

   • läkemedelsberoende

   • abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, överaktivitet, darrningar och mag- och tarmproblem

   • andfåddhet

   • diarré, smakförändringar, matsmältningsbesvär

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

   • rastlöshet

   • muskelspasmer, sömnighet

   • låg puls, hjärtklappning

   • nedsatt andningsfunktion, kramp i luftrören med andnöd och väsande andning som följd

   • kolik i gallgångarna, påverkan på resultat av blodprover avsedda att testa om bukspottkörteln fungerar korrekt.

   • ansiktsrodnad

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • ökad smärtkänslighet (hyperalgesi, se “Var särskilt försiktig med Palladon” under avsnitt 2)

   • tarmstopp (paralytisk ileus)

   • påverkan på resultat av blodprover avsedda att testa om levern fungerar korrekt

   • hand-, fot-, eller vristsvullnader på grund av vätskeansamling (ödem)

   • överkänslighetsreaktioner inklusive svullnad i svalget

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   • allvarliga överkänslighetsreaktioner

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR PALLADON SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 oC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid 4 mg, 8mg, 16 mg eller 24 mg motsvarande 3,6 mg, 7,1 mg, 14,2 mg samt 21,4 mg hydromorfon per kapsel.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, etylcellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, dibutylsebakat. Kapselhölje: gelatin, natriumlaurilfosfat, titandioxid (E171), erytrosin (E127) (4 mg och 8 mg kapslar), indigokarmin (E132) (4 mg kapslar), järnoxid (E172) (16 mg kapslar), indigokarmin (E132) (24 mg kapslar). Bläck: Shellack, propylenglykol, järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   4 mg depotkapslar: Klar färglös kapsel med matt ljusblå överdel, märkt HCR 4

   8 mg depotkapslar: Klar färglös kapsel med matt rosa överdel, märkt HCR 8

   16 mg depotkapslar: Klar färglös kapsel med matt brun överdel, märkt HCR 16

   24 mg depotkapslar: Klar färglös kapsel med matt mörkblå överdel, märkt HCR 24

   Förpackningsstorlekar: 56 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mundipharma AB

   Mölndalsvägen 30 B

   412 63 Göteborg

   Bard Pharmaceuticals Ltd.

   Cambridge

   Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-03-10

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Palladon®

  Depotkapsel, hård 16 mg 56 styck Blister

  • Varunummer: 411652
  • Tillverkare: Mundipharma AB

  961,45 kr

  Jämförpris: 17,17 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.