Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pabal

   100 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
   karbetocin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, barnmorska eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pabal är och vad det används för
   Vad du behöver veta innan du behandlas med Pabal
   Hur Pabal ges till dig
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pabal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pabal är och vad det används för

   Pabal används för att behandla kvinnor som nyligen fött barn genom kejsarsnitt. Hos vissa kvinnor drar inte livmodern (uterus) ihop sig tillräckligt snabbt efter ett kejsarsnitt. Detta kan leda till större blödningar än normalt. Pabal gör så att livmodern drar ihop sig och minskar därmed risken för blödning.

   Den aktiva substansen i Pabal är karbetocin. Den liknar substansen oxytocin som produceras naturligt i kroppen för att livmodern ska dra ihop sig under förlossning.

   Vad du behöver veta innan du behandlas med Pabal

    

   Pabal får inte ges förrän barnet är fött.
   Innan du får Pabal måste läkaren veta om du har någon sjukdom. Du ska även tala om för din läkare om du får några nya symtom efter det att du behandlats med Pabal.

   Använd inte Pabal:

   • om du är allergisk mot karbetocin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har någon sjukdom i lever eller njurar

   • om du har preeklampsi (högt blodtryck under graviditeten) eller eklampsi (havandeskapsförgiftning)

   • om du har en allvarlig hjärtsjukdom

   • om du har epilepsi

   • om du någon gång har fått en allergisk reaktion mot oxytocin (ges ibland som dropp under och efter förlossning)

   Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare.

   Läkaren ska vara särskilt försiktig vid användning av Pabal:

   • om du får migrän.

   • om du har astma.

   • om du har problem med hjärtat eller cirkulationen (såsom högt blodtryck)

   • om du har några andra medicinska besvär.

   Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare.

   Barn

   Inte relevant

   Andra läkemedel och Pabal

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Pabal ska inte användas under graviditet, men kan ges efter kejsarsnitt.

   Små mängder karbetocin har visat sig passera från den ammande mammans blod till bröstmjölk, men de förväntas brytas ner i spädbarnets tarm.


   Hur Pabal ges till dig

   Pabal ges som en injektion i en av dina vener omedelbart efter det att ditt barn har fötts via kejsarsnitt under epiduralbedövning eller ryggmärgsbedövning. Dosen är en injektionsflaska (100 mikrogram).

   Om du fått för stor mängd av Pabal

   Om du av misstag får för mycket Pabal, kan din livmoder dra sig samman så kraftigt att den blir skadad eller blöder kraftigt. Du kan också bli dåsig, apatisk och få huvudvärk på grund av att vätska ansamlas i kroppen. Du kommer att behandlas med annan medicin och eventuellt kirurgi.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Pabal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De vanligaste biverkningarna (som kan förekomma hos 10 av 100 kvinnor) är:

   • illamående

   • smärta i magen

   • klåda

   • hudrodnad

   • värmekänsla

   • lågt blodtryck

   • huvudvärk

   • skakningar

   Andra biverkningar (som kan förekomma hos 1 till 10 av 100 kvinnor) är:

   • kräkningar

   • yrsel

   • smärta i rygg eller bröst

   • metallsmak i munnen

   • blodbrist (anemi)

   • andnöd

   • frossa

   Enstaka fall av hjärtklappning eller svettning har rapporterats.

   Pabal kan leda till att vätska ansamlas i kroppen, vilket i sin tur kan orsaka dåsighet, apati och huvudvärk.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pabal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Pabal injektionsflaskor ska förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är karbetocin. Varje milliliter innehåller 100 mikrogram karbetocin.

   Övriga innehållsämnen är L-metionin, bärnstenssyra, mannitol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pabal är en klar och färglös injektionsvätska, som är färdig att användas för intravenös injektion. Pabal tillhandahålls i förpackningar om 5 injektionsflaskor à 1 ml.

   Pabal ska endast användas på välutrustade förlossningskliniker.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   SE-203 11 Malmö

   Tel: +46 40 691 69 00

   Tillverkare

   Ferring GmbH

   Wittland 11

   D-24109 Kiel

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Pabal/Duratocin/Duratobal


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pabal

  Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml 5 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 129873
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  1.510 kr

  Jämförpris: 302 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?