Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxycodone/Naloxone Sandoz

   5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg depottabletter
   oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxycodone/Naloxone Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz
   3. Hur du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxycodone/Naloxone Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxycodone/Naloxone Sandoz är och vad det används för

   Du har ordinerats Oxycodone/Naloxone Sandoz för behandling av svår smärta som endast kan lindras av starka smärtstillande läkemedel (opioider).


   Hur Oxycodone/Naloxone Sandoz fungerar vid smärtlindring

   Oxycodone/Naloxone Sandoz innehåller oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som aktiva substanser. Oxikodonhydroklorid ansvarar för den smärtstillande effekten hos Oxycodone/Naloxone Sandoz och är ett starkt verkande analgetikum (”smärtstillande medel”) i opioidgruppen.


   Den andra aktiva substansen i Oxycodone/Naloxone Sandoz, naloxonhydroklorid, är avsedd att motverka förstoppning. Tarmstörningar (t.ex. förstoppning) är en typisk biverkan vid behandling med opioida smärtstillande medel.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz är en depottablett, vilket innebär att dess aktiva substanser frisätts under en längre tid. Dess effekt varar i 12 timmar.


   Oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som finns i Oxycodone/Naloxone Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Ta inte Oxycodone/Naloxone Sandoz

   • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid, naloxonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har andningsbesvär, t.ex. att du andas långsammare eller svagare än förväntat (andningsdepression)

   • om du lider av svår lungsjukdom som hör samman med sammandragning av luftvägarna (kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL)

   • om du lider av en sjukdom som kallas cor pulmonale; vid denna sjukdom blir den högra sidan av hjärtat förstorad på grund av ett ökat tryck inuti blodkärlen i lungorna etc. (t.ex. som ett resultat av KOL - se ovan)

   • om du lider av svår bronkialastma

   • om du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som inte har orsakats av opioider

   • om du har måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz

   • vid behandling av äldre patienter eller försvagade (kraftlösa) patienter

   • om du har paralytisk ileus (en typ av tarmhinder) som har orsakats av opioider

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har lindrigt nedsatt leverfunktion,

   • om du har allvarligt nedsatt lungfunktion (dvs. minskad andningsförmåga)

   • om du har myxödem (en sköldkörtelsjukdom med torr, kall och svullen hud som påverkar ansiktet och benen)

   • om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med hormoner (underaktiv sköldkörtel eller hypotyreoidism)

   • om dina binjurar inte producerar tillräckligt med hormoner (binjurebarkinsufficiens eller Addisons sjukdom)

   • om du har en psykisk sjukdom som åtföljs av en (partiell) förlust av verklighetsuppfattningen (psykos), på grund av alkohol eller berusning med andra substanser (substansinducerad psykos)

   • om du lider av gallstensproblem

   • om din prostatakörtel är onormalt förstorad (prostatahypertrofi)

   • om du lider av alkoholism eller delirium tremens

   • om din bukspottkörtel är inflammerad (pankreatit)

   • om du har lågt blodtryck (hypotension)

   • om du har högt blodtryck (hypertension)

   • om du har en redan existerande hjärtkärlsjukdom (kardiovaskulär sjukdom)

   • om du har en skallskada (på grund av risken för ökat tryck i hjärnan)

   • om du lider av epilepsi eller har benägenhet för kramper

   • om du även tar MAO-hämmare (används för att behandla depression,Parkinsons sjukdom eller bakteriella infektioner), t.ex. läkemedel som innehåller tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid

   • om sömnighet eller episoder av plötsligt insomnande inträffar

   Du bör berätta för din läkare om du tidigare har varit drabbad av något av det ovanstående. Tala även om för din läkare om någon av ovanstående sjukdomar uppstår under tiden som du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz.


   Den allvarligaste risken vid överdos av opioida medel är andningsdepression (långsam och ytlig andning). Detta kan också leda till att syrehalterna i blodet faller, vilket i sin tur kan leda till svimning, etc.


   Klinisk erfarenhet saknas med Oxycodone/Naloxone Sandoz hos cancerpatienter med metastaser i bukhinnan eller begynnande tarmobstruktion vid avancerad cancer i mag-tarmkanalen eller bäckenet. På grund av detta rekommenderas ej Oxycodone/Naloxone Sandoz till denna patientgrupp.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel skall inte ges till barn eller ungdomar under 18 år eftersom säkerhet och fördelar inte har visats än.

   Andra läkemedel och Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Risken för biverkningar ökar om du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz samtidigt med läkemedel som påverkar hjärnans funktion. I ett sådant fall kan biverkningarna för Oxycodone/Naloxone Sandoz förstärkas. Exempelvis kan trötthet/sömnighet uppträda, eller andningsdepressionen (långsam, ytlig andning) förvärras.


   Exempel på läkemedel som påverkar hjärnans funktion är:

   • andra potenta smärtstillande medel (opioider)

   • sömnmedel och lugnande medel (sedativa, hypnotika)

   • antidepressiva medel

   • läkemedel som används för att behandla allergi, åksjuka eller illamående (antihistaminer, antiemetika)

   • andra läkemedel som påverkar nervsystemet (fentiaziner, neuroleptika).

   Tala om för din läkare om du tar:

   • läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera (kumarinderivat); koaguleringstiden kan ökas eller minskas

   • makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin)

   • azolantisvampmedel (t.ex ketokonazol)

   • ritonavir eller andra proteashämmare (används för att behandla HIV)

   • rifampicin (används för att behandla tuberkulos)

   • karbamazepin (används för att behandla kramper eller konvulsioner och vissa smärttillstånd)

   • fenytoin (används för att behandla kramper eller konvulsioner).

   Intag av Oxycodone/Naloxone Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz.


   Du ska undvika att dricka grapefruktjuice när du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Användning av Oxycodone/Naloxone Sandoz ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt under graviditet. Vid användning under längre tid vid graviditet kan oxikodonhydroklorid leda till abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Om oxikodonhydroklorid ges under förlossningen kan det nyfödda barnet drabbas av andningsdepression (långsam och ytlig andning).

   Amning

   Sluta amma under behandlingen med Oxycodone/Naloxone Sandoz. Oxikodonhydroklorid passerar över i bröstmjölken. Det är inte känt om naloxonhydroklorid också passerar över i bröstmjölken. Risk för det ammade barnet kan inte uteslutas framför allt efter intag av upprepade doser Oxycodone/Naloxone Sandoz hos den ammande modern.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oxycodone/Naloxone Sandoz kan påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Detta gäller särskilt i början av behandlingen med Oxycodone/Naloxone Sandoz, efter en ökning av dosen eller efter ett byte från ett annat läkemedel. Dessa biverkningar försvinner dock så snart du står på en stabil dos av Oxycodone/Naloxone Sandoz.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz har förknippats med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande. Om du upplever dessa biverkningar får du inte köra bil eller använda maskiner. Du ska berätta för din läkare om dessa biverkningar inträffar.


   Fråga din läkare om du kan köra eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz korrekt

   Diarré

   Om du drabbas av kraftig diarré i början av behandlingen kan detta bero på effekten av naloxon. Det kan vara ett tecken på att tarmfunktionen återgår till det normala. Sådan diarré kan inträffa under de första 3–5 dagarna av behandlingen. Kontakta din läkare om diarrén fortsätter efter 3–5 dagar, eller är oroande.


   Byte till Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Om du har använt höga doser av en annan opioid kan utsättningssymtom uppträda i början när du byter till behandling med Oxycodone/Naloxone Sandoz, t.ex. rastlöshet, svettningsanfall och muskelsmärta. Om du upplever sådana symtom kan du behöva specialövervakas av din läkare. Oxycodone/Naloxone Sandoz är inte lämpligt för behandling av utsättningssymtom.


   Operation

   Om du måste opereras ska du berätta för läkaren att du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz.


   Långtidsanvändning

   Vid användning under lång tid kan du utveckla tolerans mot Oxycodone/Naloxone Sandoz. Detta innebär att du kan behöva en högre dos för att uppnå den önskade effekten. Långvarig användning av Oxycodone/Naloxone Sandoz kan också leda till fysiskt beroende. Utsättningssymtom kan uppträda om behandlingen avbryts alltför snabbt (rastlöshet, svettningsanfall, muskelsmärta). Om du inte längre behöver behandling ska du minska den dagliga dosen gradvis, i samråd med din läkare.


   Psykiskt beroende

   Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid har samma missbruksprofil som andra starka opioider (starka smärtstillande läkemedel). Det finns risk för utveckling av psykiskt beroende. Läkemedel som innehåller oxikodonhydroklorid bör undvikas hos patienter som tidigare missbrukat alkohol, droger eller läkemedel.


   Felaktig användning av Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Oxycodone/Naloxone Sandoz 5 mg/2,5 mg

   Tabletterna ska sväljas hela. Du får inte dela, bryta sönder, tugga eller krossa tabletterna.

   Om tabletterna delas, bryts sönder, tuggas eller krossas kan detta leda till absorption av en eventuellt dödlig dos av oxikodonhydroklorid (se avsnitt 3. ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Sandoz”).


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg

   Du får inte bryta sönder, tugga eller krossa tabletterna.

   Om tabletterna bryts sönder, tuggas eller krossas kan detta leda till absorption av en eventuellt dödlig dos av oxikodonhydroklorid (se avsnitt 3. ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Sandoz”).


   Missbruk

   Detta läkemedel är inte lämpligt för behandling av utsättningssymtom. Oxycodone/Naloxone Sandoz bör aldrig missbrukas. Detta gäller särskilt om du är narkotikaberoende. Om du är beroende av substanser såsom heroin, morfin eller metadon, är det troligt att du drabbas av svåra utsättningssymtom om du missbrukar Oxycodone/Naloxone Sandoz eftersom det innehåller beståndsdelen naloxonhydroklorid. Redan existerande utsättningssymtom kan förvärras.


   Felaktig användning

   Du får aldrig missbruka Oxycodone/Naloxone Sandoz depottabletter genom att lösa upp och injicera dem (t.ex. i ett blodkärl). Tabletterna innehåller talk som kan leda till lokal vävnadsförstöring (nekros) och förändringar i lungvävnaden (lunggranulom). Sådant missbruk kan även ha andra allvarliga konsekvenser och kan till och med vara dödligt.


   3. Hur du tar Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos, om din läkare inte har föreskrivit något annat:


   Vuxna

   Den vanliga startdosen är 10 mg oxikodonhydroklorid/5 mg naloxonhydroklorid som depottablett(er) var 12:e timme.


   Din läkare avgör hur stor mängd Oxycodone/Naloxone Sandoz du ska ta varje dag och hur du ska dela upp den totala dagliga dosen i morgon- och kvällsdoser. Läkaren avgör också om någon dosjustering behöver göras under behandlingen. Din dos kommer att justeras beroende på graden av smärta och individuell känslighet. Du bör ges den lägsta dosen som behövs för smärtlindring. Om du redan behandlas med opioider kan behandlingen med Oxycodone/Naloxone Sandoz starta på en högre dos.


   Den högsta dagliga dosen är 80 mg oxikodonhydroklorid och 40 mg naloxonhydroklorid. Om du behöver en högre dos kan din läkare ge ytterligare oxikodonhydroklorid utan naloxonhydroklorid. Den högsta dagliga dosen oxikodonhydroklorid får inte överstiga 400 mg. Naloxonhydroklorids fördelaktiga effekt på tarmaktiviteten kan påverkas om ytterligare oxikodonhydroklorid ges utan ytterligare naloxonhydroklorid.


   Om du får byta Oxycodone/Naloxone Sandoz mot en annan opioid kommer troligen din tarmfunktion att försämras.


   Om du upplever smärta mellan två doser av Oxycodone/Naloxone Sandoz kan du behöva ta ett snabbverkande smärtstillande medel. Oxycodone/Naloxone Sandoz är inte lämpligt för detta. Tala med din läkare i ett sådant fall.


   Tala med din läkare eller apotekspersonalen om du upplever att effekten av Oxycodone/Naloxone Sandoz är alltför stark eller alltför svag.


   Äldre patienter

   I allmänhet krävs ingen dosjustering för äldre patienter med normal njur- och/eller leverfunktion.


   Nedsatt lever- eller njurfunktion

   Om du lider av nedsatt njurfunktion eller lindrigt nedsatt leverfunktion kommer din behandlande läkare att ordinera Oxycodone/Naloxone Sandoz med särskild försiktighet. Om du lider av måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion ska Oxycodone/Naloxone Sandoz inte användas (se även avsnitt 2 ”Ta inte Oxycodone/Naloxone Sandoz” och ”Varningar och försiktighet”).


   Barn och ungdomar under 18 år

   Några studier av Oxycodone/Naloxone Sandoz på barn och ungdomar under 18 år har ännu inte genomförts. Dess säkerhet och effekt har ännu inte bevisats hos barn och ungdomar. Av detta skäl rekommenderas inte användning av Oxycodone/Naloxone Sandoz för barn och ungdomar under 18 år.


   Administreringssätt

   Tas via munnen.

   • Svälj Oxycodone/Naloxone Sandoz med ett glas vatten.

   • Oxycodone/Naloxone Sandoz 5 mg/2,5 mg:

    Tabletterna måste sväljas hela och får inte delas, brytas sönder, tuggas eller krossas.

   • Oxycodone/Naloxone Sandoz 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg:

    Tabletten kan delas i två lika stora doser. Du får inte bryta sönder, tugga eller krossa tabletterna.

   • Depottabletterna kan tas med eller utan mat.

    Ta Oxycodone/Naloxone Sandoz var 12:e timme enligt ett fast tidsschema (t.ex. kl. 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen).

   Det finns två olika sorters blisterförpackningar:

   Blisterförpackningar med avdragbar baksida

   Så här tas tabletterna ut ur den barnskyddande blisterförpackningen

   Tabletterna är förpackade i ett barnskyddande perforerat endosblister.

   Tryck inte tabletterna genom blisterfolien.


   Gör så här för att ta ut tabletterna:

   1. Böj blistern fram och tillbaka utmed den perforerade linjen.

   .

   2. Separera en cell från blisterförpackningen vid de perforerade linjerna.

   .

   3. Dra långsamt bort folien för att öppna fickan. Börja i det markerade hörnet.

   .

   Ta ut tabletten.


   Blisterförpackningar där tabletten trycks ut:

   Så här tas tabletterna ut ur den barnskyddande blisterförpackningen

   Tabletterna är förpackade i ett barnskyddande perforerat endosblister.

   Ta ut en tablett genom att trycka ut tabletten genom den förstärkta blisterfolien.


   Behandlingstid

   I allmänhet ska du inte ta Oxycodone/Naloxone Sandoz under längre tid än du behöver. Om du står på långtidsbehandling med Oxycodone/Naloxone Sandoz bör din läkare regelbundet kontrollera om du fortfarande behöver Oxycodone/Naloxone Sandoz.

   Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Oxycodone/Naloxone Sandoz måste du omedelbart informera din läkare.


   En överdos kan leda till:

   • pupillförminskning

   • långsam och ytlig andning (andningsdepression)

   • narkotikaliknande tillstånd (sömnighet ända till medvetslöshet)

   • låg muskeltonus (hypotoni)

   • minskad puls

   • blodtrycksfall.

   I allvarliga fall kan medvetslöshet (koma), vätska i lungorna och cirkulationskollaps uppträda, som i vissa fall kan vara dödligt.


   Du bör undvika situationer som kräver en hög grad av vakenhet, t.ex. bilkörning.

   Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone Sandoz eller om du tar en dos som är lägre än den ordinerade kan det tänkas att du inte upplever någon effekt.

   Följ anvisningarna nedan om du har glömt att ta din dos:

   • Om det är 8 timmar eller mer till nästa vanliga dos: Ta den glömda dosen omedelbart och fortsätt med ditt normala doseringsschema.

   • Om nästa normala dos ska tas inom mindre än 8 timmar: Ta den glömda dosen. Vänta därefter ytterligare 8 timmar innan du tar nästa dos. Försök att komma tillbaka till ditt ursprungliga doseringsschema (t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen). Ta inte mer än en dos inom en 8-timmarsperiod.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du slutar att ta Oxycodone/Naloxone Sandoz

   Avbryt inte behandlingen med Oxycodone/Naloxone Sandoz utan att rådfråga din läkare.


   Om du inte behöver någon fortsatt behandling måste du minska den dagliga dosen gradvis efter att du har talat med din läkare. På detta sätt kan du undvika a utsättningssymtom, såsom rastlöshet, svettningsattacker och muskelsmärta.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar eller tecken som du bör se upp med och vad du ska göra om du är drabbad

   Om du är drabbad av någon av följande viktiga biverkningar ska du omedelbart ta kontakt med närmaste läkare.


   Långsam och ytlig andning (andningsdepression) är den allvarligaste faran med en överdos av opioider. Detta drabbar i huvudsak äldre och försvagade (kraftlösa) patienter. Opioider kan även leda till allvarligt blodtrycksfall hos känsliga patienter.


   Följande biverkningar har setts hos patienter som behandlas för smärta:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • minskad aptit ända till aptitförlust

   • sömnsvårigheter, trötthet eller utmattning

   • en känsla av yrsel eller att det "snurrar", huvudvärk, dåsighet

   • värmevallningar

   • buksmärtor, förstoppning, diarré, muntorrhet, matsmältningsbesvär, kräkning, illamående, väderspänningar

   • hudklåda, hudreaktioner, svettning

   • allmän svaghet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • överkänslighet/allergiska reaktioner

   • rastlöshet, onormala tankar, oro, förvirring, depression, nervositet

   • epileptiska anfall (särskilt hos personer med epilepsisjukdom eller anlag för anfall), koncentrationssvårigheter, nedsatt talförmåga, svimning, skakningar

   • synförsämring

   • trångt i bröstet, särskilt om du redan lider av kranskärlssjukdom, hjärtklappning

   • blodtrycksfall, blodtrycksökning

   • andningssvårigheter, rinnsnuva, hosta

   • uppblåst mage

   • förhöjda levervärden, gallkolik

   • muskelkramper, muskelryckningar, muskelsmärta

   • ökat behov av att kissa

   • utsättningssymtom, såsom upprördhet, bröstsmärtor, frossa, allmän sjukdomskänsla, smärta, svullna händer, anklar eller fötter, viktförlust

   • skador på grund av olyckor.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • ökad puls

   • gäspningar

   • tandförändringar

   • viktökning.

   Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • eufori, hallucinationer, mardrömmar

   • stickningar i händer och fötter, allvarlig dåsighet

   • ytlig andning

   • rapning

   • svårighet att kissa

   • erektionsstörningar.

   Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid är känd för att ha följande, avvikande biverkningar när den inte kombineras med naloxonhydroklorid:

   Oxikodon kan ge andningsproblem (andningsdepression), pupillförminskningar, kramper i bronkialmusklerna och kramper i den glatta muskulaturen, samt hämmad hostreflex.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • humör- och personlighetsförändringar (t.ex. depression, känsla av extrem glädje), minskad aktivitet, ökad aktivitet

   • hicka

   • svårighet att kissa.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • uttorkning

   • upprördhet, perceptionsstörningar (t.ex. hallucinationer, overklighetskänsla), minskad sexualdrift, läkemedelsberoende

   • koncentrationsstörning, migrän, smakförändringar, ökad muskelspänning, ofrivilliga muskelsammandragningar, minskad känslighet för smärta eller beröring, onormal koordination

   • hörselnedsättning

   • vidgade blodkärl (vasodilatation)

   • röstförändringar (dysfoni)

   • svårigheter att svälja, tarmhinder (ileus), munsår, ont i tandköttet

   • torr hud

   • svullnad på grund av vattenansamling, törst, läkemedelstolerans.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • herpes simplex

   • ökad aptit

   • svart (tjärartad) avföring, blödande tandkött

   • nässelfeber (urtikaria).

   Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • akuta allmäna allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner)

   • problem med gallflöde

   • avsaknad av menstruationsperioder.

   5. Hur Oxycodone/Naloxone Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, etiketten eller tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Blister:

   Förvaras vid högst 25°C.


   Burk:

   Förvaras vid högst 30°C.

   Hållbarhet efter första öppnandet: 3 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är: oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 5 mg/2,5 mg:

   En depottablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid (motsvarande 4,5 mg

   oxikodon) och 2,5 mg naloxonhydroklorid (som 2,74 mg naloxonhydrokloriddihydrat,

   motsvarande 2,25 mg naloxon).


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 10 mg/5 mg:

   En depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid (motsvarande 9 mg

   oxikodon) och 5 mg naloxonhydroklorid (som 5,45 mg naloxonhydrokloriddihydrat,

   motsvarande 4,5 mg naloxon).


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 20 mg/10 mg:

   En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid (motsvarande 18 mg

   oxikodon) och 10 mg naloxonhydroklorid (som 10,9 mg naloxonhydrokloriddihydrat,

   motsvarande 9 mg naloxon).


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 30 mg/15 mg:

   En depottablett innehåller 30 mg oxikodonhydroklorid (motsvarande 27 mg

   oxikodon) och 15 mg naloxonhydroklorid (som 16,35 mg naloxonhydrokloriddihydrat, motsvarande 13,5 mg naloxon).


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 40 mg/20 mg:

   En depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid (motsvarande 36 mg

   oxikodon) och 20 mg naloxonhydroklorid (som 21,8 mg naloxonhydrokloriddihydrat,

   motsvarande 18 mg naloxon).


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: polyvinylacetat, povidon, natriumlaurylsulfat , kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.


   Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350 och talk.

   10 mg/5 mg och 40 mg/20 mg depottabletter innehåller dessutom: röd järnoxid (E172).

   30 mg/15 mg depottabletter innehåller dessutom: gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oxycodone/Naloxone Sandoz 5 mg/2,5 mg

   Vit, rund, bikonvex depottablett med en diameter på 4,7 mm och en höjd på 2,9-3,9 mm.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 10 mg/5 mg

   Rosa, avlång, bikonvex depottablett med delningsskåror på båda sidor och med en längd på 10,2 mm, en bredd på 4,7 mm och en höjd på 3,0-4,0 mm. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 20 mg/10 mg

   Vit, avlång, bikonvex depottablett med delningsskåror på båda sidor och en längd på 11,2 mm, en bredd på 5,2 mm och en höjd på 3,3-4,3 mm. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 30 mg/15 mg

   Gul, avlång, bikonvex depottablett med delningsskåror på båda sidor och med en längd på 12,2 mm, en bredd på 5,7 mm och en höjd på 3,3-4,3 mm. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz 40 mg/20 mg

   Rosa, avlång, bikonvex depottablett med delningsskåror på båda sidor och med en längd på 14,2 mm, en bredd på 6,7 mm och en höjd på 3,6-4,6 mm. Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Oxycodone/Naloxone Sandoz tillhandahålls i barnskyddande perforerade endosblister med avdragbar baksida eller tryckblister om 10x1 (sjukhusförpackning), 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1 och 100x1 depottabletter eller i burk med barnskyddande skruvlock om 50 eller 100 depottabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S Danmark


   Tillverkare

   Develco Pharma GmbH, Grienmatt 27, Baden-Wuerttemberg 79650 Schopfheim, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxycodone/Naloxone Sandoz

  Depottablett 20 mg/10 mg 30 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 397571
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  284,13 kr

  Jämförspris: 9,47 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?