Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxycodone Depot Teva

   20 mg, 40 mg respektive 80 mg depottablett. oxikodonhydroklorid

   sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxycodone Depot Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone Depot Teva
   3. Hur du använder Oxycodone Depot Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxycodone Depot Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxycodone Depot Teva är och vad det används för

   Oxycodone Depot Teva är ett kraftigt smärtstillande läkemedel från gruppen opioider och påverkar centrala nervsystemet.


   Oxycodone Depot Teva används för att behandla svår smärta som endast kan behandlas tillfredsställande med smärtstillande opioider.


   Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxycodone Depot Teva

   Använd inte Oxycodone Depot Teva

   • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och/eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet

   • om du har svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cor pulmonale (hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen) eller svår luftrörsastma

   • om du har tarmstopp (paralytisk ileus)

   • om du har akuta svåra buksmärtor eller fördröjd tömning av magsäcken.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone Depot Teva

   • om du är äldre eller försvagad

   • om din lung-, lever- eller njurfunktion är kraftigt nedsatt

   • om du har myxödem (en viss sjukdom i sköldkörteln) eller nedsatt sköldkörtelfunktion

   • om du har nedsatt funktion i binjuren (Addisons sjukdom)

   • om du lider av berusningspsykos (t.ex. på grund av alkohol)

   • om du lider av alkoholism eller om du genomgår behandling mot alkoholberoende och problem uppstår (t. ex. delirium tremens)

   • om du har ett konstaterat opioidberoende

   • om du har förstorad prostata (prostatahypertrofi)

   • om du har bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

   • om du har sjukdomar i gallvägarna, svåra smärtsamma kramper i gallvägarna eller i urinvägarna

   • om du lider av obstruktiv och inflammatorisk tarmsjukdom

   • vid sjukdomar med förhöjt hjärntryck, så som huvudskada

   • om du har störningar i regleringen av cirkulationen

   • om du har epilepsi eller tendens till krampanfall

   • om du tar MAO-hämmare (för behandling av depression)

   • om du nyligen har genomgått en operation i tarmarna eller buken

   • om du lider av lågt blodtryck (hypotension) eller reducerad blodvolym.


   Tala med din läkare om något av det ovan nämnda gäller dig eller har gällt dig tidigare.


   Oxycodone Depot Teva kan framkalla beroende. När det används under en lång tid kan tolerans mot effekten utvecklas och allt högre doser kan behövas för att kontrollera smärtan.


   Långtidsanvändning av Oxycodone Depot Teva kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan förekomma om behandlingen med läkemedlet plötsligt avbryts. När en patient inte längre behöver behandlas med oxikodonhydroklorid kan det vara lämpligt att trappa ner dosen gradvis för att förebygga abstinenssymtom.


   När läkemedlet används enligt föreskrifterna hos patienter med kronisk smärta är risken att utveckla fysiskt eller psykiskt beroende avsevärt lägre och behöver vägas mot den potentiella nyttan. Diskutera detta med läkaren.


   Ökad känslighet för smärta som inte svarar på dosökning kan utvecklas i sällsynta fall. Om detta inträffar kommer din läkare att minska dosen eller byta till ett annat smärtstillande medel av opioidtyp.


   Oxycodone Depot Teva rekommenderas inte för användning före en operation eller under 12-24 timmar efter en operation.


   Oxycodone Depot Teva ska användas med särskild försiktighet till patienter med tidigare eller nuvarande alkohol- och narkotikamissbruk.


   Se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar" för information om motverkande åtgärder som kan användas för att lindra vissa biverkningar.


   Barn

   Oxikodonhydroklorid har inte studerats på barn under 12 år. Säkerheten och effekten har inte fastställts och därför rekommenderas inte användning hos barn under 12 år.


   Äldre patienter

   Hos äldre patienter som inte har nedsatt njur- och/eller leverfunktion behövs vanligen ingen dosjustering.

   Andra läkemedel och Oxycodone Depot Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Mediciner som dämpar aktiviteten hos centrala nervsystemet, t.ex.

   • sömnmediciner eller lugnande medel (sedativa, hypnotika)

   • andra mediciner som påverkar det centrala nervsystemet (fentiaziner, neuroleptika)

   • läkemedel som används vid kirurgi (anestesiläkemedel)

   • mediciner som används för att behandla depression

   • muskelavslappnande medel

   • mediciner som används för att behandla allergier (antihistaminer) eller kräkningar (antiemetika)

   • andra opioider eller alkohol

   Dessa mediciner kan öka biverkningarna av oxikodon, särskilt risken för försämrad andning (andningsdepression).


   Mediciner med antikolinerg effekt, t.ex.

   • andra mediciner som motverkar parasympatiska och kolinerga nervfibrer i det centrala nervsystemet (psykotropa mediciner)

   • mediciner som används för att behandla allergier (antihistaminer) eller kräkningar (antiemetika)

   • mediciner som används för att behandla Parkinsons sjukdom

   Dessa mediciner kan öka vissa biverkningar av oxikodon (t.ex. förstoppning, muntorrhet eller urineringsstörningar).


   Cimetidin (ett läkemedel mot halsbränna) och kinidin (ett läkemedel mot hjärtsjukdomar) kan hämma oxikodons metabolism. Makrolidantibiotika, vissa läkemedel för behandling av svampinfektioner och virusinfektioner kan förstärka effekten av oxikodon, så dosen kan behöva justeras om du tar dessa läkemedel.


   Vissa läkemedel mot epilepsi och även det växtbaserade läkemedlet Johannesört kan sänka effekten av oxikodon.


   Inverkan av andra mediciner som påtagligt kan påverka oxikodons metabolism har inte undersökts.


   Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) kan öka biverkningarna av oxikodon (t.ex. förhöjt eller sänkt blodtryck).


   I enstaka fall har en kliniskt relevant ökning eller minskning av blodkoagulationen observerats när antikoagulanter av kumarintyp (blodförtunnande medel) har tagits samtidigt med oxikodon.

   Oxycodone Depot Teva med mat, dryck och alkohol

   Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone Depot Teva kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Oxycodone Depot Teva. Grapefruktjuice kan hämma nedbrytningen av oxikodon, vilket ökar dess effekt. Därför bör du undvika att dricka grapefruktjuice när du tar Oxycodone Depot Teva.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Använd inte Oxycodone Depot Teva om du är gravid. Det finns begränsade data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor. Oxikodon passerar moderkakan och över till barnets blodcirkulation.


   Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda. Nyfödda barn till mödrar som har fått opioider under de sista 3-4 veckorna före förlossningen bör övervakas för andningsdepression


   Amning
   Använd inte Oxycodone Depot Teva vid amning eftersom oxikodonhydroklorid passerar över i bröstmjölk och kan orsaka andningsdepression hos nyfödda.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oxikodon kan försämra förmågan att köra bil och använda maskiner.


   Vid stabil behandling behöver det inte vara nödvändigt att förbjuda bilkörning. Den behandlande läkaren måste bedöma situationen individuellt. Diskutera med läkaren om och under vilka omständigheter du kan köra bil.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Oxycodone Depot Teva innehåller sackaros

   Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Oxycodone Depot Teva

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:


   Vuxna och ungdomar över 12 år
   Den vanliga startdosen är 10 mg oxikodonhydroklorid med 12 timmars mellanrum. För detta kan en depottablett Oxycodone Depot Teva 20 mg delas så en dos på 10 mg oxikodonhydroklorid kan tas. Läkaren ordinerar den dos som behövs för att behandla smärtan.


   Den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och eventuella dosjusteringar under behandlingen bestäms av den behandlande läkaren och beror på den tidigare doseringen.

   Patienter som tidigare har tagit opioider kan med hänsyn till sin erfarenhet av opioidbehandling påbörja behandlingen med högre doser.


   En del patienter som tar Oxycodone Depot Teva depottabletter efter ett bestämt schema behöver snabbverkande smärtstillande medel som akutmedicin mot genombrottssmärta. Oxycodone Depot Teva depottabletter är inte avsedda för behandling av genombrottssmärta.


   För behandling av icke-cancerrelaterad smärta är det vanligtvis tillräckligt med en daglig dos om 40 mg oxikodonhydroklorid (20 mg två gånger dagligen), men högre doser kan behövas. Patienter med cancersmärta behöver i regel doser från 80 till 120 mg oxikodonhydroklorid, vilket kan ökas upp till 400 mg i individuella fall. För dessa doser finns det Oxycodone Depot Teva depottabletter 40 mg och 80 mg att tillgå.


   Behandlingen bör kontrolleras regelbundet med avseende på smärtlindring och andra effekter i syfte att uppnå så bra smärtlindring som möjligt, men även för att det ska vara möjligt att behandla eventuella biverkningar i god tid och avgöra om behandlingen ska fortsätta eller inte.


   Användning för barn
   Oxycodone Depot Teva rekommenderas inte för barn under 12 år.


   Äldre patienter
   Äldre patienter utan klinisk relevant nedsatt njur- och/eller leverfunktion behöver vanligtvis ingen justerad dosering.


   Riskpatienter
   Om du har nedsatt njur- och/eller leverfunktion eller om du har låg kroppsvikt kan läkaren ordinera en lägre startdos.


   Oxycodone Depot Teva får inte tas tillsammans med alkoholhaltiga drycker.


   Hur läkemedlet tas och behandlingens längd
   Svälj depottabletterna (antingen hela eller delade) med en tillräcklig mängd vätska (1/2 glas vatten) med eller utan mat på morgonen och kvällen enligt ett bestämt schema (t.ex. kl. 8 och kl. 20).


   Tabletterna får inte krossas eller tuggas eftersom detta leder till att oxikodon frigörs snabbt på grund av skada på egenskaperna för fördröjd frisättning. Att ta tuggade eller krossade Oxycodone Depot Teva depottabletter leder till en snabb frisättning och ett snabbt upptag av oxikodondosen som därmed kan bli dödlig (se avsnittet ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot Teva”).


   Oxycodone Depot Teva depottabletter är endast avsedda att tas via munnen. Om Oxycodone Depot Teva injiceras i missbrukssyfte i en ven kan tablettens innehållsämnen (särskilt talk) leda till lokal vävnadsdöd (nekros), förändringar i lungvävnaden (lunggranulom) eller andra allvarliga, eventuellt dödliga händelser.


   Läkaren justerar dosen beroende på smärtans intensitet och på hur du svarar på behandlingen. Ta det antal Oxycodone Depot Teva depottabletter läkaren har ordinerat två gånger dagligen.

   Om du har använt för stor mängd av Oxycodone Depot Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Följande symtom kan förekomma: sammandragna pupiller (mios), försämrad andning (andningsdepression), muskelslapphet och blodtrycksfall. I svåra fall kan cirkulationskollaps, mental och motorisk inaktivitet (torpor), medvetslöshet (koma), sänkt hjärtfrekvens och ansamling av vätska i lungorna (icke-kardiogent lungödem) förekomma. Missbruk av höga doser av starka opioider så som oxikodon kan leda till döden.


   Utsätt dig under inga omständigheter för situationer som kräver skärpt koncentration, t.ex. bilkörning.

   Om du har glömt att använda Oxycodone Depot Teva

   Om du tar en mindre dos av Oxycodone Depot Teva än läkaren har ordinerat eller om du glömmer att ta tabletterna, kommer smärtlindringen att bli otillräcklig eller upphöra helt.


   Du kan ta den glömda tabletten om det är minst 8 timmar tills du ska ta nästa vanliga dos. Du kan sedan fortsätta att ta tabletterna efter föreskrifterna.


   Du ska också ta dosen om det är mindre än 8 timmar till nästa vanliga dos, men då ska nästa dos flyttas fram 8 timmar. Oxycodone Depot Teva bör inte tas oftare än med 8 timmars mellanrum.


   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar använda Oxycodone Depot Teva

   Avbryt inte behandlingen utan att först diskutera med läkaren.


   När behandlingen med Oxycodone Depot Teva inte längre behövs kan det vara lämpligt att trappa ner dosen gradvis för att förebygga abstinenssymtom. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:

   Mycket vanliga:

   Förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter

   Vanliga:

   Förekommer hos färre än 1 av 10 behandlade patienter

   Mindre vanliga:

   Förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter

   Sällsynta:

   Förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter

   Mycket sällsynta:

   Förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter

   Okänd frekvens:

   Frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

   Påtagliga biverkningar eller symtom och åtgärder om dessa biverkningar eller symtom uppträder:
   Om du får något av följande symtom ska du sluta ta Oxycodone Depot Teva och kontakta läkaren genast.
   Försämrad andning är den mest väsentliga risken med opioider och uppträder med största sannolikt hos äldre eller försvagade patienter. Som en följd av detta kan opioider ge kraftigt blodtrycksfall hos patienter benägna för blodtrycksfall.


   Dessutom kan oxikodon orsaka sammandragna pupiller, kramper eller förträngning i luftrören och koliksmärtor beroende av kramper i glatt muskulatur och dämpad hostreflex.


   Övriga eventuella biverkningar

   Mycket vanliga:

   Trötthet till dåsighet (sedering), yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda.

   Vanliga:

   Svaghetskänsla (asteni), olika psykiska biverkningar så som ändrad sinnesstämning (t.ex. ångest, depression), ändrat aktivitetstillstånd (oftast sedering, ibland med dvalliknande tillstånd,; ibland med nervositet och sömnstörningar) och ändrad prestationsförmåga (tankestörningar, förvirring), darrningar (tremor), andningssvårigheter (dyspné), luftrörskramper (andningsvårigheter eller pipande andning), muntorrhet; störningar i magtarmkanalen så som magont, diarré, matsmältningsbesvär (dyspepsi), nedsatt aptit till total aptitförlust, hudbesvär så som utslag, i sällsynta fall ökad ljuskänslighet (fotosensitivitet), i enstaka fall fjällande utslag (exfoliativ dermatit), ökad svettning, ökat urineringsbehov.

   Mindre vanliga:

   Allergiska reaktioner, onormal utsöndring av antidiuretiskt hormon, vattenbrist i kroppen (uttorkning), förändrad personlighet så som att känna sig overklig och konstig (depersonalisering), hallucinationer, störningar i sexuell funktion (minskad sexlust), rastlöshet, kraftiga humörsvängningar, en känsla av extrem upprymdhet, läkemedelsberoende, både ökad och minskad muskelspänning, ofrivilliga muskelsammandragningar, krampanfall (särskilt hos patienter med epilepsi eller tendens till krampanfall), nedsatt känsel (hypestesi), talsvårigheter, svimningar, stickningar eller myrkrypningar (parestesi), koordinationstörningar, förändrad upplevelse av smak, minnesförlust, ovanligt skarp hörsel (hyperakusi), känsla av yrsel eller snurrighet (vertigo), ökad puls, känsla av oregelbunden och kraftig hjärtklappning (i samband med utsättningssymtom), vidgade blodkärl (vasodilatation), andningsdepression, ökad hosta, svalginflammation, snuva, röstförändringar; sår i munnen, tandköttsinflammation, muninflammation (stomatit), gasbesvär, rapning, svårighet att svälja, tarmstopp (ileus), förhöjda nivåer av leverenzym, torr hud, problem med att kissa, impotens, skador på grund av olyckor, frossa, smärta (t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling i vävnaderna (ödem), migrän, utsättningssymtom, läkemedelstolerans, sjukdomskänsla, törst, förändrat tårflöde, pupillsammandragning, synrubbningar.

   Sällsynta:

   Herpes simplex (sjukdom som drabbar huden och slemhinnorna), lymfkörtelsjukdom (lymfadenopati), ökad aptit, sänkt blodtryck, yrsel när man går från en liggande eller sittande ställning till stående, muskelryckningar, blödande tandkött, tjärliknande avföring, missfärgade och skadade tänder, kliande hudutslag, blod i urinen (hematuri), förändrad kroppsvikt (minskning eller ökning), celluliter.

   Ingen känd frekvens:

   Svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner), aggression, ökad smärtkänslighet som inte svarar på dosökning, karies i tänderna, smärta på höger sida av buken, gallkolik, utebliven menstruation (amenorré).

   Behandlingsåtgärder
   Om du observerar någon av ovan nämnda biverkningar vidtar läkaren lämpliga åtgärder.
   Biverkningen förstoppning kan förebyggas med fiberrik kost och ökat intag av vätska.
   Om du mår illa eller kräks ordinerar läkaren lämplig medicin.
   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Oxycodone Depot Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter Utg.dat..

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   Oxycodone Depot Teva 20 mg depottablett:

   • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 20 mg oxikodon­hydroklorid motsvarande 17,9 mg oxikodon.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
    Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).


   Oxycodone Depot Teva 40 mg depottablett:

   • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 40 mg oxikodon­hydroklorid motsvarande 35,9 mg oxikodon.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
    Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).


   Oxycodone Depot Teva 80 mg depottablett:

   • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 80 mg oxikodon­hydroklorid motsvarande 71,7 mg oxikodon.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettkärna: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, makrogol 6000, talk, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
    Dragering: hypromellos, talk, makrogol 6000, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oxycodone Depot Teva 20 mg depottabletter är rosa, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda sidorna.
   Oxycodone Depot Teva 40 mg depottabletter är orange, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda sidorna.
   Oxycodone Depot Teva 80 mg depottabletter är gula, bikonvexa, avlånga med en brytskåra på båda sidorna.


   Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Oxycodone Depot Teva 20 mg depottabletter finns i blisterförpackningar om 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1 depottabletter och HDPE-burkar med PP-skruvlock med 50, 100 och 250 depottabletter.


   Oxycodone Depot Teva 40 mg och 80 mg depottabletter finns i blisterförpackningar om 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1 depottabletter och HDPE-burkar med PP-skruvlock med 50, 100 och 250 depottabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Tillverkare

   Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxycodone Depot Teva

  Depottablett 40 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 377989
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?