Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxybutynin Accord

   2,5 mg/5mg tabletter
   oxybutyninhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxybutynin Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxybutynin Accord
   3. Hur du tar Oxybutynin Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxybutynin Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxybutynin Accord är och vad det används för

   Oxybutynin Accord innehåller ett ämne som kallas oxybutyninhydroklorid. Detta tillhör två grupper av läkemedel som kallas ”antikolinergika” och ”spasmolytika”. Det fungerar genom att slappna av urinblåsans muskler och stoppar plötsliga muskelsammandragningar (spasmer). Detta hjälper till att kontrollera vattenkastningen (urinering).


   Oxybutynin Accord kan användas för att behandla:

   Vuxna:

   Täta och svåra urinträngningar eller förlust av kontroll av blåsan (trängningsinkontinens).


   Barn över 5 år:

   • Förlust av kontroll av vattenkastning (urininkontinens).

   • Ökat behov eller trängning att urinera (frekvent och omfattande urinering).

   • Nattlig sängvätning hos barn när andra behandlingar inte har fungerat.

   Oxybutyninhydroklorid som finns i Oxybutynin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxybutynin Accord

   Använd inte Oxybutynin Accord och tala om för läkare om:

   • du är allergisk mot oxybutyninhydroklorid eller något annat innehållsämne övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du har ett sällsynt tillstånd som heter ”Myasthenia gravis” som gör att musklerna i kroppen blir svaga och tröttas ut lätt.

   • du har ett förhöjt tryck i ögat (glaukom).

   • magen (magsäcken eller tarmarna) är blockerade, perforerade eller inte fungerar som de ska.

   • du har en svår form av sjukdomen ”ulcerativ kolit” (inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen).

   • du har en blockering som gör det svårt för dig att kasta vatten (urinera).

   • du urinerar ofta på natten på grund av hjärt- eller njursjukdom.

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker innan du tar Oxybutynin Accord.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar medicinen om:

   • du har njur- eller leverbesvär

   • du är 65 år eller äldre

   • personen som tar läkemedlet är ett barn

   • du har en sjukdom som påverkar nerverna som heter ”autonom neuropati”

   • du har en överaktiv sköldkörtel (hyperthyroidism)

   • du har hjärtsjukdom eller högt blodtryck

   • du har oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) och/eller ökade eller snabba hjärtslag

   • du har en förstorad prostatakörtel

   • du har magtarmbesvär

   • du har matsmältningsbesvär eller halsbränna orsakad av mellangärdsbråck (där en del av magen trycks fram genom diafragman)

   • du har en förhöjd kroppstemperatur eller feber

   • du kommer att ta detta läkemedel i ett varmt klimat

   • du tar läkemedel som kallas bifosfonater, vilka används för att behandla bensjukdomar

   Kontakta läkare omedelbart om du drabbas av plötslig försämrad synskärpa eller ögonsmärta.


   Långvarig användning kan leda till ökad förekomst av karies som en följd av minskad eller hämmad salivutsöndring. Regelbundna tandläkarkontroller rekommenderas därför vid långtidsbehandling. Förmågan hos sublinguala nitrater att smälta under tungan kan försämras på grund av muntorrhet. Du bör fukta munnen med tungan eller med litet vatten innan du tar en sublingual tablett.

   Barn

   Under 5 år

   Oxybutyninhydroklorid rekommenderas inte för barn under 5 år.


   Tala med läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig innan du tar Oxybutynin Accord.

   Andra läkemedel och Oxybutynin Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Oxybutynin kan göra magtarmkanalen långsammare och därmed påverka effekten av andra läkemedel, eller detta läkemedel taget tillsammans med andra läkemedel kan öka oxybutyninets effekt. Tala i synnerhet om för din läkare om du tar:

   • atropin, atropinbesläktade preparat (används för behandling av kramper) eller andra antikolinerga läkemedel (används för behandling av magsjukdomar såsom irritabel tarm (IBS))

   • proklorperazin eller klorpromazin (fentiaziner), clozapin eller andra antipsykotika (läkemedel som används för att behandla psykoser).

   • haloperidol eller beneridol (butyrofenoner) (läkemedel som används för att behandla viss mental sjukdom)

   • amitriptylin, imipramin, dosulepin eller tricykliska antidepressiva medel (läkemedel som används för att behandla depression)

   • amantadin, används vid Parkinsons sjukdom eller för att behandla eller förebygga vissa virusinfektioner

   • levodopa, biperiden, används vid behandling av Parkinsons sjukdom.

   • digoxin, används för behandling av hjärtsjukdom

   • dipyridamol, används för behandling av blodkoaguleringsproblem

   • ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för behandling av svampinfektioner)

   • erytromycin, ett makrolidantibiotikum, används för behandling av bakterieinfektioner

   • kinidin (används för behandling av hjärtproblem)

   • antihistaminer

   • metoklopramid och domperidon (används för behandling av illamående och kräkningar)

   • kolinesterashämmare

   Oxybutynin Accord med mat, dryck och alkohol

   Oxybutynin kan orsaka dåsighet och dimsyn. Dåsighet kan förvärras vid alkoholkonsumtion.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Oxybutynin bör endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.


   När oxybutynin används under amning utsöndras en liten mängd i modersmjölken. Användning av Oxybutynin Accord under amning rekommenderas därför inte.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig dåsig eller få dimsyn medan du tar detta läkemedel. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Oxybutynin Accord innehåller laktos

   Oxybutynin Accord innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Oxybutynin Accord

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Svälj tabletten med ett glas vatten.


   Ändra inte dosen själv, kontakta läkare om du känner att läkemedlets verkan är för svag eller för stark.


   Rekommenderad dos är

   Vuxna

   • En initialdos på 2,5 mg tre gånger dagligen.

   • Läkaren kan besluta att öka till maximal dos på 5 mg fyra gånger dagligen.

   Äldre

   • En initialdos är 2,5 mg två gånger dagligen

   • Läkaren kan besluta att öka denna dos till 5 mg två gånger dagligen

   Barn över 5 år

   • En initialdos är 2,5 mg två gånger dagligen

   • Läkaren kan besluta att öka denna dos till 5 mg två gånger dagligen

   • Om du ger det till ett barn för att förebygga sängvätning ska du ge den sista dosen just innan läggdags

   Om du har tagit för stor mängd av Oxybutynin Accord

   Om du tar mer Oxybutynin Accord än du ska, kontakta läkare eller åk till sjukhusets akutmottagning omedelbart. Ta med dig läkemedelsförpackningen för att informera läkaren om vad du tagit.


   Det kan vara väldigt farligt att ta för många Oxybutynin-tabletter. Du kan bli mycket rastlös eller uppjagad, drabbas av ansiktsrodnad eller blir yr eller få svindel. Hjärtslagen kan bli mycket snabba, ojämna eller kraftiga. Du kan få andningsproblem eller domningar eller falla i koma.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Oxybutynin Accord

   Om du glömmer en dos, ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Är det nära den tid du normalt brukar ta en dos så hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Oxybutynin Accord

   Fortsätt att Oxybutynin Accord tills läkaren säger åt dig att sluta. Sluta inte att ta Oxybutynin Accord bara för att du mår bättre.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Oxybutynin Accord och gå till läkare eller åk till sjukhus omedelbart om:

   • du får en allergisk reaktion, symtomen kan omfatta utslag, svälj- eller andningssvårigheter, svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarliga eller varar längre än några dagar:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   yrsel, huvudvärk, sömnighet (känna sig dåsig eller sömnig)/trötthet, minskad tårproduktion/torra ögon, ansiktsrodnad (särskilt hos barn), förstoppning, illamående, muntorrhet, torr hud/ minskad svettning, svårighet att tömma urinblåsan

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   matsmältningsbesvär, diarré, illamående (kräkningar), förvirring

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   nedsatt aptit/(aptitlöshet), dåsighet, smärta från magen, svårighet att svälja (dysfagi), ljusöverkänslighet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   rastlöshet, impotens, desorientering, koncentrationssvårigheter, hudskador orsakade av solljus eller UV-ljus (fototoxicitet)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   urinvägsinfektion, överkänslighet, upprördhet/oro, ångest, att se och höra sånt som inte finns (hallucinationer), mardrömmar, paranoia, kognitiva störningar hos äldre, depression, att bli beroende av Oxybutynin Accord, kramper (konvulsioner), kognitiva störningar, trångvinkelglaukom, utvidgade pupiller (mydriasis), högt tryck i ögat, dimsyn, hjärtklappning (takykardi), oregelbunden puls (arytmi), matsmältningsbesvär eller halsbränna (sura uppstötningar), falskt tarmvred (tarmen kan ej samordna muskelsammandragningar) hos riskpatienter (äldre eller patienter med förstoppning som behandlas med andra läkemedel som minskar tarmrörligheten) nässelfeber, svullnad av ansikte och slemhinnor i mun och svalg (angiödem), allergiska reaktioner t.ex. hudutslag, utebliven eller onormalt liten svettning (hyperhidros), värmeslag


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oxybutynin Accord ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är oxybutyninhydroklorid.

   En tablett innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg oxybutyninhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är pulvriserad cellulosa, laktosmonohydrat och magnesiumstearat (E572).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oxybutynin Accord 2,5 mg är en vit till benvit, luktfri, 5 mm rund, bikonvex tablett och märkt "BS" på den ena sidan och omärkt på den andra.


   Oxybutynin Accord 5 mg är en vit till benvit, luktfri, 7,9 mm rund, bikonvex tablett och märkt "B" och "R" på vardera sida av brytskåran och omärkt på den andra sidan.

   5 mg tabletten kan delas i två lika stora delar.


   Oxybutynin Accord 2, 5 och 5 mg tabletter förpackas i blisterförpackningar och förpackas ytterligare i en kartong.

   Denna kartong innehåller 6, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84 och 100 tabletter.


   Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex,

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex,

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxybutynin Accord

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 511367
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  121,20 kr

  Jämförpris: 1,21 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?