Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxis Turbuhaler

   4,5 mikrogram/dos & 9 mikrogram/dos Inhalationspulver
   Formoterolfumaratdihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler
   3. Hur du använder Oxis Turbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för

   Oxis Turbulaher är en inhalator. Det innehåller ett läkemedel som kallas formoterol. Formetorol tillhör en grupp läkemedel som kallas långverkande beta-agonist eller “luftrörsvidgare”. Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av vilket hjälper dig att andas lättare. Effekten sätter in inom 1–3 minuter och varar upp till 12 timmar.


   Din läkare har föreskrivit den här medicinen för att behandla astma eller kronisk lungsjukdon (KOL).


   Astma

   Vid astma kommer din läkare förskriva två astmainhalatorer: Oxis Turbuhaler och en separat “kortisoninhalator”. Dessa ska användas tillsammans.

   - Oxis Turbuhaler används för att förhindra uppkomsten av astmasymtom.

   - Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler när de behöver extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen.

   - Oxis Turbuhaler kan även användas före ansträngning för att förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom.


   Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   Oxis Turbuhaler kan även användas för att behandla symtomen på KOL hos vuxna. KOL är en långvarig sjukdom som ofta har orsakats av cigarettrökning

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler

   Använd inte Oxis Turbuhaler

   Om du är allergisk (överkänslig) mot formoterol eller något av övriga innehållsämnen som i det här fallet är laktos (vilket innehåller små mängder mjölkprotein).

   Varningar och försiktighet

   Före behandling med Oxis Turbuhaler, tala om för din läkare om:

   - du har diabetes. Du kan behöva kontrollera ditt blodsocker oftare medan du använder Oxis Turbuhaler.

   - du har högt blodtryck eller om du någonsin haft hjärtproblem.

   - du har problem med sköldkörteln.

   - du har låga halter kalium i blodet. Din läkare kan ta blodprov för att kontrollera din kaliumhalt i blodet

   - du har svåra leverproblem såsom levercirros (skrumplever).


   Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

   Andra läkemedel och Oxis Turbuhaler

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.Detta är viktig eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Oxis Turbuhaler.


   Framförallt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   - beta-blockerare ( såsom atenolol eller propanolol mot högt blodtryck) inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grönstarr).

   - läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (såsom kinedin).

   - läkemedel som digoxin, som används mot hjärtsvikt.

   - Vätskedrivande medel (såsom furosemid). Dessa används mot högt blodtryck.

   - steroider som tas via munnen (såsom prednisolon).

   - xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin) Dessa används ofta för att behandla astma.

   - erytromycin (används för behandling av infektioner).

   - antihistaminer (såsom terfenadin).

   - andra substanser som vidgar luftrören (bronkodilatorer, såsom salbutamol)

   - efedrin (används vid behandling av astma eller som slemhinneavsvällande)

   - tricykliska antidepressiva medel (såsom amitriptylin)


   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.


   Om du kommer att behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp, ska du även berätta detta för din läkare eller apotekspersonal.


   Om du även får behandling med antikolinerga medel (t.ex. tiotropium eller ipratropiumbromid) utöver Oxis Turbuhaler, kan detta hjälpa till att öppna luftvägarna ännu mer.

   Graviditet, amning och fertilitet

   - Om du är gravid eller planerar bli graviditet, rådfråga läkare innan du använder Oxis Turbuhaler- använd inte Oxis Turbuhaler om inte din läkare råder dig till detta.

   - Om du blir gravid under tiden du använder Oxis Turbuhaler, ska du inte sluta använda Oxis Turbuhaler men kontakta din läkare omedelbart.

   - Om du ammar, rådfråga din läkare innan du använder Oxis Turbuhaler.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oxis Turbuhaler påverkar ej förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Oxis Turbuhaler innehåller hjälpämnen

   Oxis Turbuhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.


   Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Oxis Turbuhaler

   *Använd alltid Oxis Turbuhaler enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga någon av dem om du är osäker.

   * Öka inte föreskriven dos Oxis Turbuhaler utana tt först tala med din läkare.

   * Om du använder Oxis Turbuhaler regelbundet mot astma eller KOL ska du fortsätta göra det även om du inte har några symtom.


   Viktig information om din astma- eller KOL-symtom

   Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Oxis Turbuhaler bör du fortsätta använda Oxis Turbuhaler men uppsöka läkare så snart som möjligt

   eftersom du kan behöva ytterligare behandling.


   Kontakta omedelbart läkare om:

   - din andning försämras eller om du ofta vaknar upp på natten med astma.

   - du börjar känna tryck över bröstkorgen.

   - du inte känner dig bättre med din vanliga dos.

   - du behöver ta mer läkemedel än din vanliga dos i mer än 2 dagar per vecka.

   - du behöver använda Oxis Turbuhaler mer än vanligt före ansträngning.

   Dessa tecken kan tyda på att din astma eller KOL inte kontrolleras tillräckligt och du kan omedelbart behöva annan eller ytterligare behandling.


   Dosering 4,5 mikrogram/dos

   Astma

   Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.


   Vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 1 eller 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

   - Din läkare kan öka dosen till 4 inhalationer en eller två gånger dagligen.

   - Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 eller 2 inhalationer när de uppträder.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 12 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Barn och ungdomar (6 till 17 år):

   - Vanlig dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

   - Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 eller 2 inhalationer när de uppträder.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.


   Ansträngningsutlöst astma

   Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning, kan din läkare råda dig eller ditt barn att använda Oxis Turbuhaler före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.


   Vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 2 inhalationer före ansträngning.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 8 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 12 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 12 inhalationer under en 24–timmarsperiod..

   - Ta inte mer än 6 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Barn och ungdomar (6 till 17 år):

   - Vanlig dos är 1–2 inhalationer före ansträngning.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 8 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 8 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ditt barn ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   - Endast för vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

   - Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-symtom.

   - Du ska inte ta mer än 4 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Dosering 9 mikrogram/dos

   Astma

   Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.


   Vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 1 dos en eller två gånger dagligen.

   - Din läkare kan öka dosen till 2inhalationer en eller två gånger dagligen.

   - Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 4inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock

   tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 6 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Barn och ungdomar (6 till 17 år):

   - Vanlig dos är 1 dos en eller två gånger dagligen.

   - Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan

   dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.


   Din läkare (eller astmasköterska) kommer hjälpa dig att hantera din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.


   Ansträngningsutlöst astma

   Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning, kan din läkare råda dig eller ditt barn att använda Oxis Turbuhaler före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.


   Vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 1 inhalation före ansträngning.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock

   tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 12 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Barn och ungdomar (6 till 17 år):

   - Vanlig dos är 1 inhalation före ansträngning.

   - En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan

   dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

   - Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.


   Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   - Endast för vuxna (18 år och äldre)

   - Vanlig dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

   - Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-symtom.

   - Du ska inte ta mer än 4 inhalationer per dag..

   - Du ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.


   Hur du förbereder din nya Oxis Turbuhalerinhalator

   Innan du använder din nya Oxis Turbuhaler inhalator för första gången måste du förbereda den för användning enligt följande:

   • Skruva av och lyft av skyddshylsan. Du kan höra ett rasslande ljud.

   • Håll din Oxis Turbuhaler inhalator upprätt med det turkosa vredet nedåt.

   • Vrid det turkosa vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter så långt det går åt andra hållet (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du ska höra ett klickljud.

   • Upprepa detta genom att vrida det turkosa vredet åt båda hållen.

   • Din Oxis Turbuhaler inhalator är nu klar för användning.


   Hur man inhalerar

   Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan.


   1. Skruva av den vita skyddshylsan och lyft av den.


   2. Håll din Turbuhaler upprätt med det blåfärgade vredet nedåt.


   3. Håll inte i munstycket när du laddar din Turbuhaler. För att mata fram en dos, vrid det blåfärgade vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar

   ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Turbuhaler är nu laddad och färdig att använda. Även om du vrider vredet fler gånger så kan du inte få fram mer

   än 1 dos i taget i Turbuhaler. Ladda endast din Turbuhaler när du behöver använda den.


   4. Håll Turbuhaler borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Turbuhaler.


   5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit inte på munstycket


   6. Ta bort Turbuhalern från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Detta betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter

   inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du ändå vara säker på att du inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.


   7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.


   8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.


   Försök inte att dra bort eller vrida av munstycket. Det sitter fast i Turbuhaler-inhalatorn och får inte tas bort. Använd inte din Turbuhaler omden blivit skadad eller om munstycket har

   lossnat från Turbuhalern.


   Rengöring av Turbuhalern

   Torka utsidan av munstycket med en torr trasa en gång i veckan. Använd inte vatten eller andra vätskor.


   När är det dags att börja använda en ny Turbuhaler?


   - Turbuhaler innehåller 60 doser (inhalationer). Dosindikatorn talar om hur många doser som är kvar i Turbuhaler.

   - När en rödmarkering framträder för första gången i fönstret till dosindikatorn (under munstycket) är det 20 doser kvar. När rödmarkeringen når fönstrets nedre kant är alla doser slut.


   Observera:

   - Vredet kommer fortfarande att “klicka” när man vrider på det även när Turbuhalern är slut.

   - Ljudet du hör när du skakar på Turbuhalern kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Därför kan ljudet inte tala om för dig hur mycket läkemedel som finns kvar i Turbuhalern.

   Om du använt för stor mängd av Oxis Turbuhaler

   Om du har fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De vanligaste symtomen som kan uppstå om du har tagit för stor dos Oxis Turbuhaler är darrningar, huvudvärk eller snabb hjärtrytm

   Om du har glömt att använda Oxis Turbuhaler

   - Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det däremot snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.

   - Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Oxis Turbuhaler

   Sluta inte att använda Oxis Turbuhaler utan att först konsultera din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Oxis Turbuhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om något av följande händer, sluta använda Oxis Turbuhaler och kontakta läkare omedelbart:

   - Kramp i luftrören (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar plötslig pipande andning) efter inhalation av läkemedlet. Detta är mycket sällsynt, det händer färre än 1 av 10 000 personer.


   Andra möjliga biverkningar:


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 personer):

   - Hjärtklappningar, darrningar eller skakningar. Om dessa biverkningar inträffar är de oftast milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda Oxis Turbuhaler.

   - Huvudvärk


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 personer):

   - Känsla av rastlöshet eller upprördhet.

   - Störd sömn.

   - Snabb hjärtrytm.

   - Muskelkramper.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer):

   - Ojämn hjärtrytm.

   - Illamående.

   - Låg eller hög kaliumhalt i blodet.

   - Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, klåda och kramp i luftrören (bronkospasm).


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer):

   - Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp)

   - En ökad mängd socker (glukos) i blodet.

   - Smakförändringar såsom obehaglig smak i munnen.

   - Förändringar av blodtrycket.

   - Yrsel.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras

   - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   - Förvaras vid högst 30ºC.

   - Oxis Turbuhaler ska förvaras med skyddshylsan på när den inte används.

   - Används före det utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten på Turbuhalern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   - Se till att du alltid kastar din använda Turbuhaler på ett ansvarsfullt sätt, eftersom en del av läkemedlet kommer att bli kvar inuti inhalatorn. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är formoterolfumaratdihydrat. I en Turbuhaler med 4,5 mikrogram/dos innehåller varje dos 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 4,5 mikrogram. I en Turbuhaler med 9 mikrogram/dos innehåller varje dos 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 9 mikrogram.

   - Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oxis Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på inhalationspulvret är vit. Varje turbuhaler innehåller 60 doser och är vitfärgad med ett turkost vred.


   Oxis Turbuhaler finns tillgänglig i förpackningar om 1 eller 3 inhalatorer

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042–326695


   Ompackare:

   Interport LTD., London, England


   Tillverkare:

   AstraZeneca-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   21 april 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxis Turbuhaler

  Inhalationspulver 4,5 mikrogram/dos 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 015287
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  572,57 kr

  Jämförspris: 3,18 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?