Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxikodon Actavis

   5 mg, 10 mg, 20 mg kapslar, hårda
   oxikodonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxikodon Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxikodon Actavis
   3. Hur du använder Oxikodon Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxikodon Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxikodon Actavis är och vad det används för

   Oxikodon Actavis innehåller den aktiva substansen oxikodonhydroklorid och är ett centralt verkande, starkt smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.


   Oxikodon Actavis används för att behandla svår smärta som endast kan lindras tillräckligt med smärtstillande opioida läkemedel.


   Oxikodonhydroklorid som finns i Oxikodon Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxikodon Actavis

   Använd inte Oxikodon Actavis

   • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt nedsatt andningsförmåga (andningsdepression) med för låga syrenivåer i blodet (hypoxi) och/eller för höga koldioxidkoncentrationer (hyperkapni) i blodet.

   • om du har svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cor pulmonale (förändringar i hjärtat på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen) eller akut, allvarlig bronkialastma.

   • om du har tarmstopp (paralytisk ileus).

   • om du har akuta svåra magsmärtor eller fördröjd tömning av magsäcken.

   • om din läkare har sagt till dig att inte använda starka smärtstillande läkemedel (opioider).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxikodon Actavis:

   • om du är äldre eller försvagad.

   • om din lung-, lever- eller njurfunktion är mycket nedsatt.

   • om du har myxödem (en viss sjukdom i sköldkörteln), nedsatt sköldkörtelfunktion.

   • om du har nedsatt binjurefunktion (Addisons sjukdom).

   • om du har förstorad prostata (prostatahypertrofi).

   • om du är alkoholiserad eller genomgår behandling mot alkoholberoende.

   • om du vet att du är beroende av opioider.

   • om du har inflammation i bukspottskörteln (pankreatit).

   • vid tillstånd med ökat tryck i hjärnan, t.ex. vid skallskada..

   • om du har cirkulationsstörningar.

   • om du har kolik i gallgången och urinledaren.

   • om du har lågt blodtryck eller minskad mängd blod i cirkulationssystemet.

   • om du har epilepsi eller tendens till krampanfall.

   • om du tar MAO-hämmare (för behandling av depression).

   • om du nyligen har genomgått en operation i buken eller i tarmen.

   • om du har en inflammatorisk tarmsjukdom.


   Tala om för din läkare om något av ovanstående gäller dig eller om du tidigare har haft något av ovanstående.


   Oxikodon Actavis har en primär beroendepotential. När det används under lång tid kan tolerans mot effekterna uppkomma, och göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.


   Kronisk användning av Oxikodon Actavis kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodonhydroklorid är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom.


   Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten när läkemedlet används enligt ordination av patienter som lider av kronisk smärta, och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen. Diskutera detta med din läkare.


   I sällsynta fall kan en ökad känslighet för smärta, som inte svarar på ökad dosering, utvecklas. Om detta inträffar kommer din läkare att minska dosen eller byta till en annan typ av opioida smärtlindrande medel.


   Användning av Oxikodon Actavis rekommenderas inte före operation eller 24 timmar efter en operation.


   Oxikodon Actavis bör användas med särskild försiktighet hos patienter som är eller tidigare har varit beroende av droger eller alkohol.

   Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxikodon Actavis kan du känna dig sömning, och öka risken för allvarliga biverkningar såsom dämpad andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Det rekommenderas därför att du inte dricker alkohol när du tar Oxikodon Actavis.


   I avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”, finns information om motåtgärder för att lindra vissa biverkningar.

   Barn och ungdomar

   Oxikodon Actavis har inte undersökts på barn under 12 år. Säkerhet och effekt har inte fastställts och därför rekommenderas inte användning till barn under 12 år.


   Äldre patienter

   Hos äldre patienter utan nedsatt njur- och/eller leverfunktion behövs oftast inte någon dosjustering.

   Andra läkemedel och Oxikodon Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   - Läkemedel som dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet, såsom:

   • sömntabletter och lugnande medel (sedativa, hypnotika)

   • läkemedel för behandling av psykiska eller mentala sjukdomar (t.ex. fentiaziner, neuroleptika)

   • läkemedel för behandling av depression.

   • muskelavslappnande medel

   • läkemedel för behandling av allergier eller kräkningar (antihistaminer, antiemetika)

   • andra opioider eller alkohol.

   kan förstärka biverkningarna av oxikodon, särskilt andningsdepression.


   - Antikolinergiska läkemedel, såsom:

   • andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd)

   • läkemedel för behandling av allergier (antihistaminer) eller kräkningar (antiemetika)

   • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom.

   kan förstärka vissa biverkningar av oxikodon (t.ex. förstoppning, muntorrhet eller urineringsstörningar).


   - Antibiotika av makrolidtyp (t.ex. klaritromycin, erytromycin och telitromycin), vissa svampdödande läkemedel (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol och posakonazol) och virusdödande läkemedel (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir och sakvinavir) kan förstärka effekten hos oxikodon vilket gör att dosen kan behöva justeras om du tar sådana läkemedel.


   - Cimetidin (läkemedel för att behandla halsbränna), paroxetin (läkemedel för att behandla depression) och kinidin (läkemedel för att behandla hjärtsjukdom) kan hämma oxikodonets metabolism och därigenom öka dess effekt.


   - Vissa läkemedel mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin), rifampicin (läkemedel för att behandla tuberkulos) och även det växtbaserade läkemedlet Johannesört kan minska effekten av oxikodon


   - Vissa läkemedel som används för att behandla depression (monoaminoxidashämmare) kan förstärka biverkningarna av oxikodon (såsom upphetsning, sänkt eller förhöjt blodtryck).


   - Hos vissa individer har en kliniskt relevant ökad eller minskad koagulation av blodet observerats om läkemedel som motverkar koagulation av blodet(kumarinantikoagulantia) ges samtidigt med oxikodonhydroklorid.

   Oxikodon Actavis med mat, dryck och alkohol

   Oxikodon Actavis kan tas med eller utan mat med tillräcklig mängd vätska.

   Alkoholintag leder till minskad vakenhet och nedsatt reaktionsförmåga samt kan öka förekomsten av oönskade biverkningar såsom dåsighet och andningsdepression.


   Grapefruktjuice kan försämra nedbrytningen av oxikodon, vilket ökar dess effekt. Därför bör du undvika att dricka grapefruktjuice när du tar Oxikodon Actavis.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, eller om du misstänker att du kan vara gravid eller planerar att bli det, ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder det här läkemedlet.


   Graviditet

   Du bör om möjligt undvika att ta Oxikodon Actavis om du är gravid. Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av behandling med oxikodon hos gravida. Oxikodon passerar genom moderkakan in i fostrets blodcirkulation.

   Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan ge abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Användning av oxikodon under förlossningsarbetet kan ge svåra andningsproblem hos det nyfödda barnet.


   Amning

   Du bör inte ta Oxikodon Actavis under amningsperioden eftersom oxikodon passerar över i bröstmjölken och kan orsaka andningsproblem för barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oxikodon försämrar koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan i sådan omfattning att förmågan att framföra fordon och att använda maskiner påverkas eller försvinner helt och hållet. När det gäller de eventuella biverkningar som påverkar körförmåga och koncentration, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”. Under stabil behandling är det inte nödvändigt att förbjuda bilkörning i allmänhet. Behandlande läkare måste utvärdera den individuella situationen. Diskutera med din läkare om och under vilka omständigheter du kan köra bil.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Oxikodon Actavis

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och ungdomar (12 år och äldre)

   Vanlig startdos är en 5 mg kapsel var sjätte timme. Din läkare kommer dock att skriva ut lämplig dos och administreringsfrekvens för behandling av din smärta.

   Om du fortfarande känner smärta medan du tar de här kapslarna ska du diskutera det med din läkare.


   Användning

   Svälj Oxikodon Actavis-kapslarna hela med tillräcklig mängd vätska.


   Oxikodon Actavis får inte tas tillsammans med alkoholhaltiga drycker.

   Du får endast ta kapslarna via munnen. Kapslarnas innehåll får aldrig injiceras, eftersom detta kan leda till allvarliga och potentiellt dödliga biverkningar.


   [Endast för barnskyddande blisterförpackningar:]


   Anvisningar för användning av barnskyddande blisterförpackningar:

   1. Tryck inte ut kapseln direkt ur kapselfacket.

   2. Separera en blistercell från remsan vid perforeringarna.

   Separera en blistercell från remsan vid perforeringarna


   3. Dra försiktigt bort baksidan för att öppna kapselfacket.

   Dra försiktigt bort baksidanDra bort baksidan för att öppna kapselfacket   Vuxna med nedsatt njur- eller leverfunktion

   Den vanliga startdosen är hälften av den dos som rekommenderas för vuxna. Din läkare kommer att skriva ut lämplig dos baserat på din kliniska situation och använda en mer lämplig formel om sådan finns tillgänglig.


   Användning för barn

   Oxikodon Actavis rekommenderas inte för barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Oxikodon Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Följande symtom kan uppstå: sammandragna pupiller (mios), nedsatt andning (andningsdepression), muskelslapphet, dåsighet och blodtrycksfall. I allvarliga fall kan cirkulatorisk kollaps, mental och motorisk inaktivitet (torpor), medvetslöshet (koma), långsamma hjärtslag och ansamling av vatten i lungorna (icke-kardiogent lungödem) uppstå. Missbruk av höga doser av starka opioider såsom oxikodon kan vara dödligt. Du ska under inga omständigheter utsätta dig för situationer som kräver hög koncentrationsförmåga som t.ex. bilkörning.

   Om du har glömt att använda Oxikodon Actavis

   Om du glömmer att ta en dos ska du ta nästa dos så snart du kommer på det och sedan fortsätta som vanligt. Ta aldrig två doser inom 4 timmar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

   Om du slutar att använda Oxikodon Actavis

   Avbryt inte behandlingen utan att tala med din läkare.

   När en patient inte längre behöver behandling med Oxikodon Actavis är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Oxikodon Actavis orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar, tecken att vara uppmärksam på och åtgärder att vidta om dessa biverkningar eller tecken uppstår:

   Om du upplever någon av följande biverkningar ska du omedelbart sluta använda Oxikodon Actavis och kontakta läkare.

   Andningsdepression är den allvarligaste risken som induceras av opioider. Den drabbar oftast äldre eller försvagade patienter. Som en följd av detta kan opioider hos predisponerade patienter orsaka kraftigt ökat blodtryck.

   Förutom detta kan oxikodon även orsaka sammandragning av pupillerna, bronkospasm och spasmer i den glatta muskulaturen och kan dämpa hostreflexen.


   Andra eventuella biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • nedsatt medvetandegrad (trötthet till dåsighet)

   • yrsel

   • huvudvärk

   • förstoppning

   • illamående

   • kräkningar

   • klåda.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • nedsatt aptit

   • olika psykologiska biverkningar såsom

    • humörsvängningar (såsom ångest, depression).

    • förändrad aktivitetsgrad (oftast sänkt, ibland åtföljt av trötthet, men ibland ökad med nervositet och sömnstörningar)

    • förändrat uppträdande (tankeprocesstörningar, förvirring)

   • darrningar (tremor)

   • väsande andning, andfåddhet, hicka

   • muntorrhet, magont, diarré, matsmältningsrubbning (dyspepsi)

   • utslag, ökad svettning

   • ökat behov av att urinera

   • svaghetskänsla (asteni).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergiska reaktioner

   • onormal utsöndring av antidiuretiskt hormon

   • vattenbrist i kroppen (uttorkning)

   • perceptionsrubbningar såsom personlighetsförändring och att man ser, hör eller känner saker som inte finns där (hallucinationer), minskad sexlust, rastlöshet, kraftiga humörsvängningar, upprymdhet, läkemedelsberoende (se avsnitt 2)

   • ökad eller minskad muskeltonus, koordinationssvårigheter, ofrivilliga muskelsammandragningar, krampanfall, särskilt hos patienter med epilepsi eller tendens till krampanfall, ökad muskelstelhet och svårigheter att sträcka ut muskler, talsvårigheter, svimningar, stickningar eller myrkrypningar (parestesi), minskad känslighet för beröring (hypestesi), migrän, förändrad upplevelse av smak, minnesförlust

   • förändringar i tårflödet, sammandragning av pupillerna, synrubbningar

   • ovanligt skarp hörsel (hyperakusi), känsla av yrsel eller snurrighet (vertigo)

   • ökad puls, medvetenhet om hjärtslagen

   • vidgade blodkärl (vasodilation)

   • andningssvårigheter, hosta, halsont, snuva, röstförändringar

   • svårighet att svälja, munsår, inflammation i tandköttet, inflammation i munnen (stomatit), gaser, rapning, tarmstopp (ileus)

   • förhöjda nivåer av leverenzym

   • torr hud

   • problem med att kissa

   • impotens

   • smärta (t.ex. smärta i bröstkorgen), frossa, för mycket vätska i vävnaderna (ödem), sjukdomskänsla, fysiskt beroende med utsättningssymtom, läkemedelstolerans som betyder att det krävs en ökad dos för att ha kvar effekten, törst

   • skador till följd av olyckor.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • herpes simplex (sjukdom som drabbar huden och slemhinnorna)

   • sjukdom i lymfknutorna (lymfadenopati)

   • ökad aptit

   • sänkt blodtryck, yrsel när man går från en liggande eller sittande ställning till stående

   • blödande tandkött, mörkfärgad avföring, fläckar och skador på tänderna

   • kliande hudutslag (nässelfeber), ökad ljuskänslighet (fotosensitivitet)

   • muskelspasmer

   • blod i urinen (hematuri)

   • förändringar i kroppsvikten (ökad eller minskad), cellulit.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • fjällande utslag (exfoliativ dermatit).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktisk chock)

   • aggressivitet

   • ökad smärtkänslighet som inte svarar på dosökning

   • karies i tänderna

   • smärta på höger sida av buken, klåda och gulsot orsakad av inflammation i gallblåsan

   • utebliven menstruation (amenorré).


   Förebyggande åtgärder:

   Om du upplever någon av de biverkningar som nämns ovan vidtar din läkare vanligtvis nödvändiga åtgärder. Biverkning i form av förstoppning kan förebyggas genom en fiberberikad diet och ökat vätskeintag. Om du lider av illamående eller kräkningar skriver din läkare ut ett lämpligt läkemedel mot detta.

   5. Hur Oxikodon Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.

   Endast för HDPE-burk: Använd inom 6 månader efter öppnandet.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid.

    Oxikodon Actavis 5 mg: Varje kapsel innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid.

    Oxikodon Actavis 10 mg: Varje kapsel innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid.

    Oxikodon Actavis 20 mg: Varje kapsel innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid.


   • Övriga innehållsämnen är: Kapselns kärna: mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat. Kapselns filmdragering: gelatin, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), indigokarmin (E132). Tryckbläck: shellack, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid.

   Oxikodon Actavis utseende och förpackningsstorlekar

   Oxikodon Actavis 5 mg:

   Hårda kapslar, 14,4 mm långa, mörkrosa, märkta med ”5” och ett brunt lock märkt med ”OXY”.


   Oxikodon Actavis 10 mg:

   Hårda kapslar, 14,4 mm långa, vita, märkta med ”10” och ett brunt lock märkt med ”OXY”.


   Oxikodon Actavis 20 mg:

   Hårda kapslar, 14,4 mm långa, ljusrosa, märkta med ”20” och ett brunt lock märkt med ”OXY”.


   Förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 och 100 kapslar.

   Barnskyddande blisterförpackningar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 och 100 kapslar.

   Barnskyddande kapselburk: 56, 98, 100 och 250 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf

   Reykjavíkurvegur 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxikodon Actavis

  Kapsel, hård 10 mg 28 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 103464
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  117,17 kr

  Jämförpris: 4,18 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?