Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oxibuprokain Bausch and Lomb

   0,4 % (4 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
   oxibuprokainhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oxibuprokain Bausch and Lomb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb
   3. Hur du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oxibuprokain Bausch and Lomb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oxibuprokain Bausch and Lomb är och vad det används för

   Oxibuprokain Bausch & Lomb är en lokalbedövande ögondroppe som används vid undersökningar i ögat.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb

   Använd inte Oxibuprokain Bausch and Lomb

   • om du är allergisk mot oxibuprokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Skador kan uppstå på hornhinan om det lokalbedövande medlet ges under en lång tid.

   Skydda ögat när det är bedövat mot främmande partiklar på grund av nedsatt känsel.

   Andra läkemedel och Oxibuprokain Bausch and Lomb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Oxibuprokain minskar effekten av vissa antibiotika (sulfonamider).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Oxibuprokain Bausch and Lomb kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oxibuprokain Bausch and Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Oxibuprokain Bausch and Lomb

   Oxibrupokain Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.


   1–2 droppar vid mätning av ögats tryck. För lokalbedövning, vid exempelvis avlägsnande av främmande föremål i ögat eller vid tillpassning av kontaktlinser, ges 1 droppe 3–4 gånger med cirka 30 sekunders mellanrum.

   Om du använt för stor mängd av Oxibuprokain Bausch and Lomb

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Den vanligaste biverkningen är lokal irritation. Övriga vanliga biverkningar är tillfällig sveda efter indroppningen, hornhinneskada vid upprepad användning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Skakningar, dimsyn, långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, yrsel

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Allergisk reaktion.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oxibuprokain Bausch and Lomb ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oxibuprokainhydroklorid 4 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, vilka är separat förpackade i ytterhölje

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bausch & Lomb UK Ltd.

   106 London Road

   Kingston-upon-Thames - KT2 6TN

   Storbritannien

   Tillverkare

   Laboratoire Chauvin S.A.
   Z.I. Ripotier
   07200 Aubenas – Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-03-02


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxibuprokain Bausch & Lomb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,4 % (4 mg/ml) 20 x 0,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 447979
  • Tillverkare: Bausch & Lomb Nordic AB

  181 kr

  Jämförpris: 9,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?