Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Oxaliplatin Actavis

   5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   oxaliplatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD OXALIPLATIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER OXALIPLATIN ACTAVIS
   3. HUR DU ANVÄNDER OXALIPLATIN ACTAVIS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR OXALIPLATIN ACTAVIS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD OXALIPLATIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Oxaliplatin Actavis används för att behandla metastaserande (framskriden) cancer i tjocktarmen eller ändtarmen eller som tilläggsbehandling efter ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna en tumör i tjocktarmen.

   Det används i kombination med andra cancerläkemedel, 5-fluorouracil (5-FU) och folinsyra.


   Oxaliplatin som finns i Oxaliplatin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER OXALIPLATIN ACTAVIS

   Använd inte Oxaliplatin Actavis

   • om du är allergisk (överkänslig) mot oxaliplatin eller andra innehållsämnen i Oxaliplatin Actavis, laktosmonohydrat

   • om du ammar

   • om du redan har ett minskat antal blodkroppar (vita blodkroppar och/eller blodplättar)

   • om du redan har stickningar och domningar i fingrar och/eller tår och har svårt att utföra precisionskrävande uppgifter såsom att knäppa knappar

   • om du har allvarliga njurproblem.


   Säkerställ att du läser avsnittet som handlar om graviditet och amning i denna bipacksedel även om du är man.

   Var särskilt försiktig med Oxaliplatin Actavis

   • om du någon gång har fått en allergisk reaktion mot platinainnehållande läkemedel såsom karboplatin eller cisplatin

   • om du har måttliga njurproblem

   • om du har leverproblem

   • om du är gravid eller planerar graviditet. Det är viktigt att du diskuterar detta med din läkare innan du får behandling.

   • om du har låga blodvärden efter tidigare behandling med oxaliplatin. Din läkare kommer att ta prover för att undersöka att du har tillräckligt bra blodvärden innan behandling påbörjas.

   • om du har symtom på nervskada såsom svaghet, domningskänsla, smakförändring eller känselförändring efter tidigare behandling med oxaliplatin. Dessa symtom kan utlösas av kyla. Informera din läkare om du märker något av symtomen, i synnerhet om dessa är besvärande och/eller varar längre än 7 dagar. Din läkare kommer att utföra neurologiska undersökningar, före och under behandlingen, i synnerhet om du får andra läkemedel som kan orsaka nervskada. Symtom på nervskada kan kvarstå efter att behandlingen avslutats.

   • om du även får 5-fluorouracil, på grund av den ökade risken för diarré, kräkningar, munsår och onormal blodbild.

   • om du får symtom som huvudvärk, förändrade mentala funktioner, kramper och synstörningar; från oskärpa till synförlust (symtom på reversibel posterior leukoencefalopatisyndrom, en ovanlig neurologisk sjukdom).

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Oxaliplatin Actavis ska inte användas under graviditet. Det är viktigt att du informerar din läkare om du är gravid. Om du blir gravid under behandlingen ska du informera din läkare omedelbart.

   Preventivmedel ska användas under behandling med oxaliplatin samt 4 månader efter avslutad behandling för kvinnor och 6 månader efter avslutad behandling för män.

   Oxaliplatin kan ha en negativ effekt på fertilitet, som kan vara bestående. Manliga patienter avråds därför från att skaffa barn under, och upp till 6 månader efter behandling, samt söka rådgivning angående infrysning av spermier innan behandlingen påbörjas.

   Amning ska avbrytas innan behandling med Oxaliplatin Actavis startar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är okänt om behandling med Oxaliplatin Actavis påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Om du känner dig sömnig och/eller yr, eller är illamående eller har kräkningar efter oxaliplatininfusion ska du inte köra bil, använda potentiellt farliga maskiner eller deltaga i andra aktiviteter som kan vara farliga på grund av minskad vakenhet.

   Oxaliplatinbehandling kan påverka synen under en övergångsfas. Om du har synproblem, kör inte bil, använd inte potentiellt farliga maskiner eller delta inte i andra aktiviteter som kan vara farliga.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER OXALIPLATIN ACTAVIS

   Endast för vuxna.

   Oxaliplatin Actavis förskrivs till dig av en läkare som är specialist på cancerbehandling.

   Oxaliplatin Actavis ges genom injektion i en ven (som en intravenös infusion) under en 2 till 6 timmarsperiod.

   Dosen av Oxaliplatin Actavis baseras på din kroppsyta (beräknas utifrån längd och vikt). Dosen påverkas också av blodprovsresultaten och om du har haft några biverkningar tidigare av Oxaliplatin Actavis.

   Vanlig dos för vuxna inklusive äldre patienter är 85 mg/m2 kroppsyta en gång varannan vecka vid samma tidpunkt som folinsyra och före infusion av 5-fluorouracil. Läkaren avgör hur länge behandlingen ska pågå. Om du får oxaliplatin efter ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna en tumör i tjocktarmen varar behandlingen maximalt 6 månader.


   Nålen måste vara kvar i venen medan läkemedlet ges. Om nålen kommer utanför venen eller lossnar kan lösningen injiceras i vävnaden utanför venen (du kan då uppleva obehag och smärta) – informera läkare eller sjuksköterska omedelbart.

   Eftersom detta läkemedel ges på sjukhus är det osannolikt att du får för lite eller för mycket. Fråga läkaren om du är angelägen över något.

   Om du har glömt att få Oxaliplatin Actavis

   Oxaliplatin behöver ges regelbundet. Var noga med att du inte missar några behandlingar. Diskutera med din läkare om du missar en behandling. Din läkare bestämmer när du bör ha nästa dos oxaliplatin.

   Om du avbryter behandlingen med Oxaliplatin Actavis

   Avbrytande av behandling med oxaliplatin kan medföra att effekten på tumörväxt upphör. Avbryt inte behandling med oxaliplatin innan du har diskuterat detta med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Oxaliplatin Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du upplever någon biverkan är det viktigt att du informerar din läkare innan nästa behandlingstillfälle.


   Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande:

   • onormala blåmärken, blödningar eller tecken på infektion såsom halsont och feber

   • ihållande eller kraftig diarré eller kräkning

   • ömma läppar eller munsår

   • oförklarliga symtom från andningsorganen såsom hosta utan slem, andningssvårigheter eller röstpåverkan

   • symtom på en allergisk reaktion såsom svullna händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun och svalg (som kan ge upphov till svårigheter att svälja eller att andas).

   • En grupp symtom som huvudvärk, förändrade mentala funktioner, kramper och synstörningar; från oskärpa till synförlust (symtom på reversibel posterior leukoencefalopatisyndrom, en ovanlig neurologisk sjukdom).


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

   • Nervpåverkan. Du kan uppleva stickningar och/eller domningar i fingrar, tår, runt mun eller i hals, vilket ibland kan förekomma i samband med kramper. Denna biverkan utlöses ofta av kyla, t.ex. när man öppnar kylskåpsdörren eller håller en kall dryck. Du kan också få svårt att utföra precisionskrävande uppgifter såsom att knäppa knappar i kläderna. Även om dessa symtom i de flesta fall försvinner helt, finns det en risk för kvarstående perifer sensorisk neuropati (svaghet eller domningar orsakad av nervskada) efter avslutad behandling.

   • En del personer har upplevt en stickande, stötliknande känsla längs armarna eller bålen när de böjer nacken.

   • Oxaliplatin kan ibland ge en obehaglig känsla i halsen, särskilt vid sväljning, och en känsla av andfåddhet. Om denna känsla uppkommer är det vanligen under eller inom några timmar efter infusion och kan utlösas av kyla. Även om det är obehagligt, varar det inte länge och försvinner oftast utan behandling. På grund av detta kan läkaren besluta att ändra behandlingen.

   • Symtom på infektion såsom ont i halsen och feber.

   • Minskat antal vita blodkroppar, vilket ökar risken för infektioner.

   • Minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar och blåmärken

   • Minskat antal röda blodkroppar, vilket gör huden blek och orsakar svaghet eller andfåddhet. Din läkare kommer att ta blodprov för att undersöka att blodvärdena är tillräckliga före varje behandling.

   • Allergiska reaktioner – hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullna händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller svalg (vilket kan göra det svårt att svälja och andas) och du kan känna dig svimfärdig.

   • Aptitförlust.

   • Höga glukosnivåer (socker) i blodet, vilket kan ge törst, muntorrhet eller behov att urinera oftare.

   • Låga kaliumnivåer i blodet, vilket kan ge onormal hjärtrytm.

   • Låga natriumnivåer i blodet, vilket kan ge trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall eller koma.

   • Smakstörningar.

   • Huvudvärk.

   • Näsblödningar.

   • Andfåddhet.

   • Hosta.

   • Illamående och kräkningar– oftast får du läkemedel som förhindrar illamående av läkaren före behandling och kanske även efter behandling.

   • Diarré, om du har ihållande eller svår diarré eller kräkningar ska du omedelbart söka läkare.

   • Ömma läppar och sår i munnen.

   • Magsmärta, förstoppning.

   • Hudbesvär.

   • Håravfall.

   • Ryggsmärta.

   • Trötthet, svaghet och smärta.

   • Reaktion i närheten av eller på injektionsstället under infusion (smärta, rodnad, svullnad eller förhårdnad i huden, hudvävnad förstörs).

   • Feber.

   • Påverkan på blodprover inklusive prover som visar onormal leverfunktion.

   • Viktökning.

   • Stelhet (skakningar).


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 patienter):

   • Rinnande näsa.

   • Övre luftvägsinfektion.

   • Uttorkning.

   • Depression, sömnlöshet.

   • Yrsel.

   • Svullnad vid nerverna till musklerna.

   • Stelhet, ljuskänslighet och huvudvärk (symtom som påminner om hjärnhinneinflammation).

   • Bindhinneinflammation i ögat, synproblem.

   • Onormal blödning, blod i urinen/avföringen.

   • Blodpropp, vanligtvis i benen, med symtom såsom smärta, svullnad och rodnad.

   • Blodpropp i lungorna, vilket kan orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

   • Rodnad.

   • Hicka, bröstsmärta.

   • Matsmältningsbesvär och halsbränna.

   • Fjällande hud, hudutslag, ökad svettning och nagelbesvär.

   • Ledsmärta och skelettsmärta.

   • Smärta vid urinering eller förändrad urineringsfrekvens.

   • Onormala blodprover som visar på förändrad njurfunktion.

   • Viktminskning.

   • Trånghet i bröstet orsakad av kramp i luftrörsmuskulaturen (bronkospasm)

   • Minskat blodtryck.

   • Anafylaktisk chock (kraftigt blodtrycksfall, blekhet, rastlöshet, snabb hjärtrytm, fuktig hud, sänkt medvetandegrad), orsakat av kraftig blodkärlsvidgning på grund av en allergisk reaktion mot vissa substanser.

   • Svullnad av händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun och svalg vilket kan ge upphov till svårigheter att svälja eller andas (angioödem).

   • Blodförändringar (brist på vissa typer av vita blodkroppar) åtföljt av ökad känslighet för infektioner (febril neutropeni/neutropen sepsis).


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000 patienter):

   • Hörselproblem.

   • Försämrad eller blockerad tarmpassage.

   • Nervositet.

   • Blodprover som indikerar ökad mängd syra i blodet.

   • Käkkramp, muskelspasmer, ofrivilliga muskelsammandragningar, muskelryckningar.

   • Problem med koordination, balans och gång.

   • Tryck över bröst och hals

   • Ögonbesvär som hängande ögonlock, dubbelseende.

   • Förlora rösten eller försämrad röst, heshet.

   • Onormal känsla på tungan, talsvårigheter.

   • Ansiktssmärta och/eller ögonsmärta.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000 patienter)

   • Sluddrigt tal.

   • Dövhet.

   • Oförklarliga symtom från andningsorganen såsom hosta utan slem, andningssvårigheter eller knaster (interstitiell lungsjukdom, lungfibros).

   • Inflammation i tjocktarmen som kan orsaka buksmärta och diarré (kolit).

   • Inflammation i bukspottkörteln.

   • Blodförändring (brist på blodplättar) som orsakas av en allergisk reaktion i samband med blåmärken och onormal blödning (immunoallergisk trombocytopeni).

   • Brist på röda blodkroppar som orsakas av ökad nedbrytning av blod (hemolytisk anemi).

   • Övergående nedsättning av synskärpan, synstörningar, inflammation i synnerven (optisk neurit).


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   • Leversjukdom.

   • Inflammation i njuren och njursvikt.


   Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR OXALIPLATIN ACTAVIS SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd från kyla. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte Oxaliplatin Actavis om du märker att lösningen inte är klar och fri från partiklar.

   Den rekonstituerade lösningen ska omedelbart spädas med 5% glukoslösning till en koncentration mellan 0,2 mg/ml och 0,7 mg/ml. Efter spädning ska infusionslösningen användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk stabilitet har vid användning visats i 24 timmar vid 2°C till 8°C.


   Oxaliplatin får inte komma i kontakt med ögon eller hud. Informera läkare eller sjuksköterska vid oavsiktligt spill.


   När infusionen har slutförts ska återstående Oxaliplatin Actavis destrueras med försiktighet av läkare eller sjuksköterska.

   Oxaliplatin får inte komma i kontakt med ögon eller hud. Tala om för läkare eller sjuksköterska omedelbart om det förekommer något oavsiktligt spill.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oxaliplatin. En ml av koncentratet till injektionsvätska innehåller 5 mg oxaliplatin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oxaliplatin Actavis koncentrat till infusionsvätska är en klar, färglös till svagt gul lösning, fri från synliga partiklar.


   Förpackningsstorlekar:

   1 x 10 ml injektionsflaska innehåller 50 mg oxaliplatin

   1 x 20 ml injektionsflaska innehåller 100 mg oxaliplatin

   1 x 40 ml injektionsflaska innehåller 200 mg oxaliplatin


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2012-07-11

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Användarinstruktion


   CYTOSTATIKUM


   Inkompatibiliteter

   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan i avsnittet ”Spädning för intravenös infusion”.

   Oxaliplatin kan ges samtidigt med folinsyra via en trevägskran.

   Blanda inte med alkaliska läkemedel eller lösningar, i synnerhet 5-fluorouracil, folinsyrapreparat som innehåller trometamol som hjälpämne och trometamolsalter av andra aktiva substanser. Alkaliska läkemedel eller lösningar kommer att påverka stabilitet av oxaliplatin (se nedan avsnittet ”Spädning för intravenös infusion”).


   Späd inte med koksaltlösning eller andra lösningar för infusion som innehåller kloridjoner (inklusive kalcium, kalium- eller natriumklorid).


   Blanda inte med andra läkemedel i samma infusionspåse eller infusionsslang.


   Använd inte injektionsutrustning som innehåller aluminium.


   Förvaringsanvisningar


   Läkemedlets förpackning:

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd från kyla. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Infusionslösningen:

   Efter spädning i 5 % (5 mg/ml) glukoslösning har kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning visats i 24 timmar vid 2°C till 8°C och i 6 timmar vid 25ºC. Ur en mikrobiologisk synpunkt bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C till 8ºC, såvida inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Anvisning för hantering, användning och destruktion

   Liksom med andra potentiellt toxiska substanser ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av oxaliplatinlösningar.


   Anvisningar för hantering

   Hanteringen av detta cytotoxiska läkemedel av sjukvårdspersonal kräver omfattande försiktighetsåtgärder för att skydda den personal som hanterar läkemedlet och den omgivande miljön.


   Beredningen av injicerbara cytotoxiska lösningar måste utföras av specialutbildad personal med kunskap om de läkemedel som används, under förhållanden som garanterar aseptisk beredning, skydd av miljön och i synnerhet skyddet för den som hanterar läkemedel i enlighet med sjukhusets riktlinjer. Det måste finnas ett särskilt beredningsutrymme reserverat för detta ändamål. Det är förbjudet att röka, äta eller dricka i detta område.


   Personalen måste förses med lämplig skyddsutrustning, såsom långärmad rock, skyddsmask, huvudskydd, skyddsglasögon, sterila engångshandskar, skyddsdukar för arbetsutrymmet, behållare och påsar för avfall.


   Avföring och uppkastningar måste hanteras med försiktighet.


   Gravida kvinnor ska undvika att hantera cytostatika.


   Alla trasiga behållare måste hanteras med samma försiktighet och betraktas som kontaminerat avfall. Kontaminerat avfall ska förbrännas i särskilt märkta, fasta behållare. Se avsnittet nedan ”Destruktion”.


   Om oxaliplatinkoncentrat eller infusionslösning skulle komma i kontakt med huden, tvätta omedelbart och noga med vatten.


   Om oxaliplatinkoncentrat eller infusionslösning skulle komma i kontakt med slemhinnor, tvätta omedelbart och noga med vatten.


   Särskilda anvisningar för administrering

   • Använd INTE injektionsmaterial som innehåller aluminium.

   • Administrera INTE i outspätt skick.

   • Endast 5 % (50 mg/ml) glukoslösning för infusion får användas som spädningsvätska. Späd INTE med koksaltlösning för infusion eller kloridinnehållande lösningar.

   • Får INTE blandas med andra läkemedel i samma infusionspåse eller infusionsslang.

   • Blanda INTE med alkaliska läkemedel eller lösningar, i synnerhet inte 5-fluorouracil, folinsyrapreparat som innehåller trometamol som hjälpämne och trometamolsalter av andra aktiva substanser. Alkaliska läkemedel eller lösningar har en negativ effekt på oxaliplatins stabilitet.


   Anvisningar för användning samtidigt med folinsyra (som kalciumfolinat eller dinatriumfolinat)

   Oxaliplatin 85 mg/m2 intravenös infusion i 250 till 500 ml 5 % (50 mg/ml) glukoslösning ges samtidigt som folinsyra som en intravenös infusion i 5 % (5 mg/ml) glukoslösning under 2 till 6 timmar med hjälp av en trevägskran som placeras omedelbart före infusionsstället.


   Dessa två läkemedel får inte kombineras i samma infusionspåse. Folinsyra får inte innehålla trometamol som hjälpämne och får endast spädas med isoton 5 % (5 mg/ml) glukoslösning, aldrig i alkaliska lösningar eller natriumkloridlösningar eller kloridinnehållande lösningar.


   Anvisning för användning samtidigt med 5-fluorouracil

   Oxaliplatin ska alltid administreras före fluoropyrimidiner, d v s 5-fluorouracil.


   Efter att oxaliplatin har administrerats, spolas slangen och därefter administreras 5-fluorouracil.


   För ytterligare information om läkemedel i kombination med oxaliplatin, se respektive tillverkares produktresumé.


   Spädning för intravenösinfusion

   Dra upp önskad mängd koncentrat ur injektionsflaskan/-flaskorna och späd sedan 250 ml till 500 ml 5 % (5 mg/ml) glukoslösning för att få en oxaliplatinkoncentration mellan inte mindre än 0,2 mg/ml och 0,7 mg/ml. Fysikalisk-kemisk stabilitet för oxaliplatin har visats för detta koncentrationsintervall.


   Administrera genom intravenös infusion.


   Efter spädning i 5 % (5 mg/ml) glukoslösning har kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning visats för 24 timmar vid 2ºC till 8ºC och i 6 timmar vid 25ºC. Från en mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar.


   Inspektera visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas.


   Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk. Eventuell oanvänd infusionslösning ska kasseras.

   Använd ALDRIG natriumkloridlösning eller kloridinnehållande lösningar för antingen beredning eller spädning.


   Kompatibiliteten för oxaliplatin-infusionslösning har testats med representativa PVC-baserade administreringsaggregat.


   Infusion

   Administrering av oxaliplatin kräver ingen föregående hydrering.

   Oxaliplatin utspätt i 250 till 500 ml 5 % (5 mg/ml) glukoslösning ger en koncentration på minst 0,2 mg/ml, måste infunderas i en perifer ven eller central venkateter under 2 till 6 timmar. När oxaliplatin administreras tillsammans med 5-fluorouracil måste oxaliplatininfusionen föregå administreringen av 5-fluorouracil.


   Destruktion

   Ej använt läkemedel och allt material som använts för spädning och administrering ska destrueras enligt gällande anvisningar som gäller för cytostatika i enlighet med lokala anvisningar i fråga om omhändertagande av farligt avfall.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oxaliplatin Actavis

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 521272
  • Tillverkare: Actavis AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?