Webb-pris
Bild på Otrivin® utan konserveringsmedel
 • Nästäppa vid förkylning
 • Läkemedel
 • Ger en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och gör det lättare att andas. Effekt inom några min. Från 12 år.
 • Effekt inom några min. Ska inte användas längre än 10 dagar i följd.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Otrivin utan konserveringsmedel

   1 mg/ml och 0,5 mg/ml nässpray
   xylometazolinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel
   3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för

   Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel

   Använd inte Otrivin utan konserveringsmedel

   - om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

   - om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

   - om du har glaukom med trång kammarvinkel

   - om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva


   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du avänder Otrivin.

   - om du har högt blodtryck

   - om du har hjärt- kärlsjukdomar

   - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

   - om du har diabetes

   - om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

   - om du har prostataförstoring

   - om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna


   Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


   Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.


   För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.


   Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

   Barn och ungdomar

   Otrivin 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 12 år.

   Otrivin 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

   Andra läkemedel och Otrivin utan konserveringsmedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Otrivin påverkar inte din förmåga att framföra fordon..


   3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Nässpray 0,5 mg/ml

   Barn från 1 till 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


   Varje spraydusch innehåller 0,07 ml lösning.


   Nässpray 1 mg/ml

   Vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


   Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.


   Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.


   Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.


   Bruksanvisning:

   1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.


   2. Klipp inte av spetsen. Sprayflaskan är redo att förberedas för användning.

   Klipp inte av spetsen


   3. Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlings-perioden. Om sprayen inte levererar under pumpning eller inte har använts på mer än 7 dagar behöver pumpen förberedas igen med samma antal sprayningar som inför före första användningen. Var väldigt försiktig så du inte sprayar i ögonen eller munnen.

   Förbered pumpen


   4. Håll sprayflaskan som på bilden.

   Håll sprayflaskan som på bilden


   5. Luta försiktigt framåt och för in spetsen i ena näsborren.


   6. Spraya samtidigt som du andas in försiktigt genom näsan.


   7. Upprepa proceduren i den andra näsborren.


   8. Rengör och torka av spetsen. Plasthatten sätts tillbaka efter användning.


   För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.


   Om du använt för stor mängd av Otrivin utan konserveringsmedel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Otrivin utan konserveringsmedel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

   • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud


   Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


   Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

   5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml.

   - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

   - Innehållet är fritt från konserveringsmedel.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Otrivin® utan konserveringsmedel

  Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 439794
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  36 kr

  (Ord. pris 44,50 kr)

  Jämförpris: 44,50 kr / st

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/otrivin-utan-konserveringsmedel-nasspray-losning-1-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-114161/ 114161 Otrivin® utan konserveringsmedel https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/439794s.jpg 44.50 36.00 SEK Otrivin InStock Nästäppa vid förkylning Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska