• Nästäppa vid förkylning
 • Xylometazolin
 • Effekt inom några minuter. Ger en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och gör det lättare att andas. Från 12 år.
 • Ska inte användas längre än 10 dagar i följd.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Otrivin

   1 mg/ml nässpray
   xylometazolinhydroklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Otrivin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin
   3. Hur du använder Otrivin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Otrivin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Otrivin är och vad det används för

   Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin

   Använd inte Otrivin

   - om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

   - om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

   - om du har glaukom med trång kammarvinkel

   - om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin.

   - om du har högt blodtryck

   - om du har hjärt- kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

   - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

   - om du har diabetes

   - om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

   - om du har prostataförstoring

   - om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna

   Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

   Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.

   För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.

   Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

   Barn och ungdomar

   Otrivin 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Otrivin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Otrivin påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.


   3. Hur du använder Otrivin

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

   Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.

   Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.

   Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

   Bruksanvisning:

   1.Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

   Bild 1

   2.Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

   Bild 2

   3.Håll sprayflaskan upprätt.

   Bild 3

   4.För in spetsen i ena näsborren och pumpa 1 gång. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

   Bild 4

   Om du använt för stor mängd av Otrivin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Otrivin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

   • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud.

   Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn

   Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Otrivin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid, 1.0 mg/ml.

   - Övriga innehållsämnen är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-21.


  Otrivin®

  Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 018176
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  25 kr

  (Ord. pris 33,50 kr)

  Jämförpris: 25 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/otrivin-nasspray-losning-1-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-57103/ 57103 Otrivin® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/018176s.jpg 33.50 25.00 SEK Otrivin InStock Nästäppa vid förkylning Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Beredningsform Beredningsform/Nässpray Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska