• Nästäppa vid förkylning
 • Xylometazolin
 • Ger en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och gör det lättare att andas. Effekt inom några minuter. Från 12 år.
 • Effekt inom några min. Ska inte användas längre än 10 dagar i följd. Mentholsmak
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   1 mg/ml nässpray, lösning

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre eller om symtomen försämras.

   Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel) är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)
   3. Hur du använder Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel) ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel) är och vad det används för

   Otrivin Menthol används för kortidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

   Otrivin Menthol är en nässpray med avsvällande effekt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   Använd inte Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   • om du är allergisk mot xylometazolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

   • om du har glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck i ögonen)

   • om du har kronisk näsinflammation med mycket torra näsgångar (rinit sicca eller atrofisk rinit).

   Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin Menthol inte lämplig för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin Menthol om:

   • du har högt blodtryck

   • du har hjärt- kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

   • du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos

   • du har diabetes

   • du har prostataförstoring (prostatahypertrofi)

   • du har en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin och noradrenalin (feokromocytom)

   • du behandlas med antidepressivt läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller om du har använt det under de senaste 2 veckorna

   Använd inte Otrivin Menthol utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

   Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin Menthol utan att först ha talat med läkare.

   För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin Menthol inte användas längre än 10 dagar.

   Otrivin Menthol skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

   Barn och ungdomar

   Otrivin Menthol skall inte användas av barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   Behandlingen med Otrivin Menthol kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel.Behandling med Otrivin Menthol kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin Menthol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin Menthol inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Otrivin Menthol påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.


   3. Hur du använder Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. . Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn över 12 år:

   1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd. Annan dos enligt läkares föreskrift. Varje spraydusch av Otrivin Menthol innehåller 0,14 ml lösning.

   Det rekommenderas dagens sista dos tas just före sänggående. Annan dosering sker enligt läkarordination.

   Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin Menthol ge nästäppa.

   1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

   2. Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om sprayen inte levererar under pumpning eller om den inte har använts på mer än 6 dagar behöver pumpen förberedas igen med 4 sprayningar som inför före första användningen. Var väldigt försiktig så du inte sprayar i ögonen eller munnen.

   Bild 1

   3. Luta försiktigt framåt och för in spetsen i ena näsborren.

   4. Spraya samtidigt som du andas in försiktigt genom näsan.

   5. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

   Bild 2

   För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.

   Om du använt för stor mängd av Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel)

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta använda Otrivin Menthol och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

   • svårighet att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

   • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna

   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn.

   Om Otrivin Menthol används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Otrivin Menthol (utan konserveringsmedel) ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1,0 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är mentol, cineol, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, makrogolglycerolhydroxistearat, renat vatten.

   Innehållet är fritt från konserveringsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 ml HD-polyetylenflaska med doseringsspraypump.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-10


  Otrivin® Menthol (utan konserveringsmedel)

  Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 180539
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  63 kr

  Jämförpris: 63 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/otrivin-menthol-utan-konserveringsmedel-nasspray-losning-1-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-118729/ 118729 Otrivin® Menthol (utan konserveringsmedel) https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/180539s.jpg 63.00 63.00 SEK Otrivin InStock Nästäppa vid förkylning Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Beredningsform Beredningsform/Nässpray Verkningssätt Verkningssätt/Avsvällande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Nässpray, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Flaska