Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet B.V.
   Wilgenweg 7
   3421 TV Oudewater
   Nederländerna

   Tillverkare:
   Produlab Pharma B.V.
   Forellenweg 16
   4941 SJ Raamsdonksveer
   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Otimectin vet. 1 mg/g örongel till katt. Ivermektin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Beskrivning
   Färglös till svagt gul, något opalescent och viskösgel.

   Aktiv substans per gram

   Ivermektin

   1 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av angrepp av öronkvalster (Otodectes cynotis) hos katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.
   Skall inte användas om trumhinnan är perforerad.
   Skall inte användas om trumhinnan inte är fullt synlig.
   Skall inte användas på katter med blockerad yttre hörselgång orsakad av kroniskinflammation.
   Skall inte användas på katter som lider av systemisk sjukdom

   6. BIVERKNINGAR

   Oavsiktlig användning på kattungar och katter med perforerad trumhinna eller blockerad yttre örongång kan leda till biverkningar som karakteriseras av påverkan av centrala nervsystemet, vilket kan associeras med apati, aptitlöshet, mydriasis (vidgning av pupill), ataxi (svårigheter att samordna kroppsrörelser), tremor (darrningar/skakningar) och salivavsöndring.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering
   För lokal applicering i yttre hörselgången.
   Fyll yttre hörselgången med produkten. Detta ger en dos på cirka 1 gram av det veterinärmedicinska läkemedel (motsvarande 1 gram ivermektin) per öra. Massera försiktigt för jämn fördelning genom att trycka från utsidan på ytterörat.
   Upprepa administreringen efter 7 dagar och 14 dagar.
   En ytterligare veterinärkontroll rekommenderas efter behandlingen eftersom det kan vara nödvändigt att upprepa eller ompröva behandlingen.

   Användning
   Öronen skall sköljas/rengöras före användning av produkten.
   Båda öronen skall behandlas.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC.
   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på tuben och kartongen.
   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag
   Alla katter som lever tillsammans skall behandlas samtidigt mot Otodectes cynotis angrepp.
   Andra mottagliga sällskapsdjur (hundar, illrar) i hushållet skall också behandlas med en lämplig produkt när förekomsten av öronskabb upptäcks och bekräftas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   I avsaknad av tillgänglig information om säkerheten bör produkten inte användas på katter under 16 veckor. Försiktighet bör vidtas för att undvika att produkten kommer i kontakt med ögon eller mun efter administrering. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att katter inte kan svälja produkten genom att slicka sig själva eller varandra på applikationsstället. Avermektiner tolereras inte väl i alla icke målarter. Fall av intolerans har rapporterats för hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även i sköldpaddor. Hundar och katter ska inte tillåtas dricka spilld gel eller ha tillgång till öppnade förpackningar på grund av risken för biverkningar relaterade till ivermektin toxicitet.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Produkten kan orsaka överkänslighet genom kontakt, därför skall direkt kontakt med hud och ögon undvikas under och efter användning.
   Tvätta händer och andra exponerade områden efter användning.
   Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika stänk i ansiktet och / eller ögon om djuret skakar huvudet efter att produkten droppats i örat.

   Användning under dräktighet och laktation
   Laboratoriestudier på försöksdjur har inte givit belägg för teratogena eller fetotoxiska effekter i koncentrationer som finns i produkten. Produktens säkerhet har inte undersökts hos dräktiga eller lakterande katthonor. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning, på dräktiga och lakterande djur.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)
   Inga tecken på överdosering har observerats efter applicering i öronen under två behandlingar med sju dagars mellanrum med fem gånger den rekommenderade dosen av ivermektin.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Samtidig behandling med något läkemedel som interagerar med P-glykoprotein skall undvikas (t.ex. selamectin och piperazin). Effekterna av läkemedel som binder till GABA-receptorn kan ökas av ivermektin.

   Inkompatibiliteter

   Eftersom det inte finns kompatibilitetsstudier får detta läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-07-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Farmakodynamiska egenskaper
   Ivermektin tillhör gruppen avermektiner, en grupp av närbesläktade makrocykliska laktoner. Ivermektin har en bred antiparasitär aktivitet mot nematoder och artropoder. Det verkar genom inhibering av nervimpulser. Substanser i gruppen makrocykliska laktoner binder selektivt och med hög affinitet till glutamatstyrda kloridjonkanaler vilka finns i nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Detta leder till en ökning av permeabiliteten i cellmembranen för kloridjoner med en hyperpolarisering av nerv- eller muskelcellerna som resulterar i paralys och död hos relevanta parasiter. Substanser i denna grupp kan också interagera med andra ligandstyrda kloridjonkanaler, liksom de som är styrda av neurotransmittersubstansen γ-aminosmörsyra (GABA).
   Resistens har inte konstaterats hos Otodectes cynotis.
   Effektiviteten av produkten kan delvis bero på en fysisk effekt av hjälpämnena.

   Farmakokinetiska egenskaper
   Farmakokinetiska data för ivermektin, efter lokal applicering i örat på katt, indikerar absorption och långsam elimination av ivermektin, vilket resulterar i en medelplasmakoncentration på ungefär 20 ng/ml 6,5 dagar efter den tredje behandlingen.

   Inre förpackning (förpackningstyp och material)
   Aluminiumtub, med yttre beläggning av vit polyuretan och en inre beläggning av epoxy resin och ett skruvlock av polyetylen, innehållande 10 gram gel.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Virbac Danmark A/S Filial Sverige, c/o Icognito AB, Box 1027, 171 21 Solna, Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Otimectin vet.

  Örongel 1 mg/g 10 gram Tub

  • Varunummer: 142203
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  241 kr

  Jämförpris: 24,10 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?