Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Osvaren

   435 mg / 235 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD OSVAREN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR OSVAREN
   3. HUR DU TAR OSVAREN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR OSVAREN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD OSVAREN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


   Osvaren tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfatbindare. Fosfat är ett mineralämne som har inverkan på benvävnadens hälsa. När njurfunktionen är nedsatt finns en tendens till förhöjning av fosfathalten i blodet. Detta kan göra att du riskerar att få problem med benvävnaden. Osvaren binder fosfat och reglerar därigenom dina fosfatvärden.

   Osvaren används för att behandla förhöjda fosfatvärden i blodet hos patienter med en kroniskt nedsatt njurfunktion som går på dialys (hemodialys, peritonealdialys).

   2. INNAN DU TAR OSVAREN

   Ta inte Osvaren

   • om du är överkänslig (allergisk) mot kalciumacetat, magnesiumkarbonat eller något av övriga innehållsämnen i Osvaren.

   • om dina fosfatvärden i blodet är för låga

   • om du har förhöjda kalciumvärden i blodet

    Detta kan uppstå på grund av överdos av D-vitamin, tumörer i lunga, bröst, njurar eller blod, skelettmetastaser, vissa lungsjukdomar (sarkoidos) eller på grund av benförlust som i sin tur uppstår på grund av brist på motion.

   • om du har förhöjda magnesiumvärden i blodet och/eller symtom på detta.

   • om du har en störning i hjärtats rytm som kallas tredje gradens AV-block.

   • om du lider av muskeltrötthet, inklusive ögonmuskulaturen och svaghet i musklerna som används när man sväljer, tuggar och andas (myasthenia gravis).

   Var särskilt försiktig med Osvaren

   Innan du tar Osvaren kommer din läkare att tala med dig om eventuella ändringar av din diet eftersom den kan påverka fosfathalten i din kropp och beroende på vilken typ av dialys du går på.

   • Osvaren ska endast tas med försiktighet med avseende på kalcium-, magnesium- och fosfatnivåerna i blodet i följande fall:

    • vid mycket hög fosfathalt i blodet som ej kan behandlas

    • vid höga värden av kalium i blodet som är svåra att behandla

    • vid låg hjärtfrekvens eller störning i hjärtats retledningssystem som hör samman med långsam hjärtrytm (andra gradens AV-block)

   • om dina blodvärden av kalcium och magnesium är för höga kommer din läkare att sänka dosen av Osvaren i enlighet med blodvärdena eller avbryta behandlingen. En justering av mängden kalcium och magnesium i dialysvätskan kan vara nödvändig.

   • om du tar höga doser av Osvaren under en längre tid eftersom dina magnesiumvärden i blodet kan stiga. Möjliga tecken på höga magnesiumvärden är magbesvär såsom illamående, aptitförlust och förstoppning. Om magnesiumhalten är mycket hög kan du uppleva muskelsvaghet, lågt blodtryck eller till och med svimning och koma.

   • om du har kroniskt nedsatt njurfunktion eftersom du då kan få höga halter av kalcium i blodet. Möjliga tecken på höga kalciumvärden är muskelsvaghet och magbesvär såsom magont, förstoppning, illamående och kräkningar. Tala med din läkare om något av dessa tecken uppkommer.

   • Var vaksam på eventuella symtom på förhöjd kalciumhalt i blodet såsom angivet i avsnitt 4.

   • om du tar Osvaren under en längre tid eftersom kalcium kan avlagras i vävnaderna och leda till förhårdning av vävnad.

   • om du får förstoppning

   • om du vill ta antacida (läkemdel som används för att lindra halsbränna) som innehåller kalcium eller magnesium. Tala med din läkare innan du tar antacida eftersom de kan bidra ytterligare till den mängd kalcium och magnesium du redan får genom att ta Osvaren.

   • om du får diarré. I sådana fall, kontakta din läkare och ta en lägre dos av Osvaren.


   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera dina blodvärden av fosfat, magnesium, kalcium och kalcium/fosfatprodukten. Om dina blodvärden av kalcium och magnesium är för höga kommer din läkare att sänka Osvaren-dosen i enlighet med blodvärdena eller avbryta behandlingen. En justering av mängden kalcium och magnesium i dialysvätskan kan vara nödvändig.


   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   • Kalciumvärdet i blodet skall övervakas om följande tas:

    • D-vitamin, eftersom det ökar kalciumhalten i kroppen

    • vissa urindrivande substanser, såsom hydroklortiazid, eftersom kalciumhalterna i din kropp kan stiga

   • östrogener, dvs kvinnliga könshormoner, ökar kalciumhalterna i din kropp

   • Osvaren kan minska halterna och därigenom effekten av följande läkemedel:

    • antibiotika, såsom tetracykliner, doxycyklin, ciprofloxacin, norfloxacin, cefpodoxim, cefuroxim

    • bisfosfonater, såsom alendronat och risedronat, läkemedel mot sjukdomar i benvävnad

    • fluorider för att förebygga och behandla karies och sjukdomar i benvävnad

    • ketokonazol, ett läkemedel mot svampinfektioner

    • estramustin, ett läkemedel mot prostatacancer

    • antikolinergika, substanser för behandling av Parkinsons sjukdom och överaktiv blåsa

    • zink

    • ursodeoxy- och kenodeoxycholsyra, susbstanser för behandling av gallsten

    • halofantrin, ett läkemedel mot malaria

    • järnberedningar

    • digoxin (en hjärtglykosid), ett läkemedel som förbättrar hjärtats arbetsförmåga

    • nitrofurantoin, en substans för behandling av urinvägsinfektioner

    • penicillamin, ett läkemedel mot kronisk inflammation i lederna

   • Osvaren kan öka halterna och därigenom effekterna av följande läkemedel:

    • levotyroxin, ett läkemedel som används när sköldkörtelns funktion är försämrad

   • Osvaren kan höja kalciumvärdet och därigenom påverka effekten av följande medel:

    • digitalisglykosider (hjärtglykosider såsom digoxin) när det används för att förbättra hjärtats arbetsförmåga

    • adrenalin, en substans som används för att behandla allergiska rekationer och allergisk chock
     Möjliga konsekvenser kan till och med leda till svåra störningar av hjärtats rytm.


   Om du behöver använda digitalisglykosider (såsom digoxin eller digitoxin) kommer din läkare att övervaka ditt EKG.

   • Osvaren kan minska effekten av följande läkemedel:

    • Kalciumantagonister, såsom verapamil, ett medel som sänker blodtrycket.


   Inga andra läkemedel som tas genom munnen och är nämnda i denna bipacksedel får tas under en period på två timmar före och tre timmar efter att du tagit Osvaren.


   Även om du tar Osvaren som rekommenderat kan Osvaren påverka effekten av andra läkemedel beroende på sin påverkan på kalciumhalterna i blodet.

   Användning av Osvaren med mat och dryck

   Osvaren skall tas tillsammans med måltid.

   Graviditet och amning

   Det finns inga uppgifter om användande av Osvaren under graviditet och amning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet

   Du ska endast ta Osvaren om din behandlande läkare tycker att den potentiella nyttan väger upp riskerna. Dina kalcium- och magnesiumhalter kommer att kontrolleras regelbundet.


   Amning

   Amning rekommenderas inte om du tar Osvaren.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Osvaren

   Detta läkemedel innehåller sackaros.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Detta läkemedel innehåller natrium (inte mer än 5,6 mg per tablett). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU TAR OSVAREN


   Ta alltid Osvaren enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Barn och ungdomar:

   Informationen om användande av Osvaren i dessa patientgrupper är otillräcklig. Användande av Osvaren rekommenderas därför inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2).


   Vuxna

   Din läkare förskriver och övervakar den dos du ska ta, baserat på fosfathalten som uppmäts i blodet.


   Rekommenderad dos: 3 till 10 filmdragerade tabletter

   Maximal dos per dygn: 12 filmdragerade tabletter


   Rekommenderad startdos är 3 tabletter per dag. Ta tabletterna tillsammans med måltid. Dosen ökas sedan gradvis tills den eftersträvade fosfathalten i blodet uppnås, såvida du inte får förhöjd kalciumhalt i blodet.


   De filmdragerade tabletterna skall tas i samband med måltid. Krossa eller tugga inte tabletterna. Om du inte kan svälja tabletterna hela kan du bryta dem längs med brytskåran omedelbart innan du tar dem.


   Genom att bryta tabletterna omedelbart innan du tar dem undviker du att en oangenäm smak utvecklas.


   Inga andra läkemedel som tas genom munnen och är nämnda i denna bipacksedel får tas under en period på två timmar före och tre timmar efter att du tagit Osvaren.


   Osvaren kan användas över en längre tidsperiod, din läkare bestämmer exakt hur länge.


   Tala med din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Osvaren är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Osvaren

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471977) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Tala med din läkare eftersom blodvärdena av kalcium och magnesium kommer att stiga vilket kan leda till allvarliga biverkningar.

   Typiska symtom på höga blodvärden av kalcium och magnesium är magbesvär, muskelsvaghet, lågt blodtryck, illamående, aptitförlust, förstoppning, störningar i hjärtats rytm och sömnighet. Typiska symtom på extremt höga blodvärden av kalcium är energilöshet, medvetslöshet och till och med koma. Typiska symtom på extremt höga blodvärden av magnesium är lågt blodtryck och till och med koma.

   Om du har glömt att ta Osvaren

   Om du missar en dos ska du fortsätta med nästa dos. Ta inte dubbel dos av Osvaren för att kompensera för glömd dos.

   Ta alltid medicinen i samband med måltid.

   Om du slutar att ta Osvaren

   Gör inte avbrott och sluta inte att ta Osvaren utan att tala med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Osvaren orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande frekvensindelning används för bedömning av biverkningar:


   mycket vanliga

   fler än 1 av 10 behandlade patienter

   vanliga

   färre än 1 av 10 men fler än 1 av 100 behandlade patienter

   mindre vanliga

   färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000 behandlade patienter

   sällsynta

   färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 behandlade patienter

   mycket sällsynta

   färre än 1 av 10 000 behandlade patienter, okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   vanliga

   • störningar i magtarmkanalen såsom

    • lös avföring

    • illamående

    • aptitlöshet

    • mättnadskänsla

    • rapningar

    • förstoppning

    • diarré

   • ökning av kalciumhalten i blodet som kan förekomma utan symtom eller tillsammans med

    • förstoppning

    • aptitlöshet

    • illamående

    • kräkningar

   • ökning av magnesiumhalten i blodet, vanligtvis utan symtom


   mindre vanliga

   • måttlig till svår ökning av kalciumhalten i blodet som kan förekomma tillsammans med följande symtom:

    • störningar av medvetandet såsom förvirring, medvetslöshet (stupor), och till och med koma

    • svaghet

    • förvirring

    • ökad utsöndring av kalcium via urinen

    • högt pH-värde i blodet

    • störningar i hjärtats rytm

    • högt blodtryck

    • förhårdnad av vävnad (utfällning av kalciumsalter)

   • måttlig till svår ökning av magnesiumhalten i blodet som kan förekomma tillsammans med följande symtom:

    • trötthet

    • muskelsvaghet

    • sömnighet upp till graden av sänkt medvetande

    • långsam puls

    • blodtrycksfall


   mycket sällsynta

   • ökning av kaliumhalten i blodet

   • störningar i benvävnadens mineralbalans


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR OSVAREN SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Efter öppnandet av förpackningen skall Osvaren användas inom 3 månader.


   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   - De aktiva substanserna är kalciumacetatoch magnesiumkarbonat.


   Varje filmdragerad tablett innehåller


   435 mg kalciumacetat motsvarande 110 mg kalcium och 235 mg tungt magnesiumsubkarbonat, motsvarande 60 mg magnesium.


   Varje filmdragerad tablett innehåller inte mer än 5,6 mg natrium och 50 mg sackaros.


   Övriga innehållsämnen är

   • Tablettkärna: Pregelatiniserad majsstärkelse, majsstärkelse, sackaros, gelatin, kroskaramellosnatrium och magnesiumstearat.

   • Filmdragering: Raffinerad ricinolja och hypromellos

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till svagt gul, avlång filmdragerad tablett med en brytskåra. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i två lika stora doser utan endast för att underlätta nedsväljning.


   Osvaren finns tillgängligt i en polyetenburk med 180 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännade för försäljning:

   Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

   61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland

   Tillverkare:

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

   61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   I Sverige:

   Fresenius Medical Care Sverige AB

   Djupdalsvägen 1

   192 51 Sollentuna

   Sverige

   I Finland:

   Fresenius Medical Care Suomi Oy

   Gjuterivägen 13 b B

   00380 Helsingfors

   Finland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-09-06

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Osvaren®

  Filmdragerad tablett 435 mg/235 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 089533
  • Tillverkare: Fresenius Medical Care Sverige AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?