Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Ketoprofen
 • Läkemedel
 • Smärtstillande gel. Utvärtes. Lindrar smärta och dämpar inflammation vid led- och muskelskada. Från 16 år.
 • För full effekt krävs behandling flera gånger per dag. Lätt doft av lavendel.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Orudis 2,5% gel


   ketoprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Orudis 2,5% gel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis 2,5% gel
   3. Hur du använder Orudis 2,5% gel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Orudis 2,5% gel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Orudis 2,5% gel är och vad det används för

   Orudis gel tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID). Det är ett läkemedel för utvärtes bruk som används på huden för att lindra smärta och minska inflammation lokalt där skadan är.

   Orudis 2,5% gel används vid mild till måttlig smärta i samband med muskel- och/eller ledskador, t ex sportskador.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis 2,5% gel

   Använd inte Orudis 2,5% gel

   • Om du är allergisk mot ketoprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i Orudis 2,5% gel (se avsnitt 6).

   • Om du någon gång fått en överkänslighetsreaktion (t ex symtom på astma, hösnuva, nässelutslag) när du tagit fenofibrat, acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel.

   • Om du har eksem (fjällande, kliande hudutslag), akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet.

   • Om du är i någon av de sista tre månaderna av en graviditet.

   • Om du någonsin har haft en onormal hudreaktion mot solljus.

   • Om du har känd allergi mot ketoprofen, tiaprofensyra, fenofibrat, UV-blockerare eller parfymer.

   • Sluta använda Orudis 2,5% gel omedelbart om du får en hudreaktion inklusive reaktioner efter samtidig användning av produkter som innehåller oktokrylen (oktokrylen är ett av innehållsämnena i åtskilliga kosmetik- och hygienartiklar och skyddar dem mot ljusets nedbrytning. Det finns t ex i schampo, after-shave, dusch– och badgeler, hudkrämer, läppstift, anti-rynkkrämer, make-upborttagningsmedel och hårspray).

   • Utsätt inte det behandlade området för solljus eller UV-ljus från solarium under behandlingen samt under 2 veckor efter avslutad behandling.

   Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Orudis 2,5% gel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Orudis 2,5% gel om något av följande gäller för dig.

   • Om du har astma

   • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem, rådgör med läkare innan du använder Orudis.

   • Täck inte över det behandlade området med bandage eller andra förband.

   • Gelen ska inte användas på känslig hud som mun, andra slemhinnor, könsorgan, ändtarm eller ögon.

   Exponering för sol (även soldis) eller UV-ljus på områden som kommit i kontakt med Orudis 2,5% gel kan ge hudreaktioner som kan vara allvarliga (ljusöverkänslighet). Det är därför nödvändigt att:

   • skydda behandlade områden genom att bära kläder under behandling samt under två veckor efter avslutad behandling för att minska risken för ljusöverkänslighet,

   • tvätta händerna noga efter användning av Orudis 2,5% gel.

   Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid tecken på hudreaktion efter användning av Orudis 2,5% gel.

   Använd inte Orudis 2,5% gel i mer än 7 dagar. Risken för vissa biverkningar ökar med tiden.

   Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller för dig, rådgör med läkare innan du använder Orudis 2,5% gel.

   Barn

   Orudis 2,5% gel rekommenderas inte för användning hos barn.

   Andra läkemedel och Orudis 2,5% gel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   • Undvik att använda Orudis 2,5% gel under de första 6 månaderna av graviditeten. Rådgör alltid med läkare före användning av Orudis 2,5 % gel.

   • Använd inte gelen under de sista tre månaderna av graviditeten eftersom fostret kan påverkas.

   Amning
   Det är inte känt om ketoprofen, den aktiva substansen i Orudis 2,5% gel, går över i modersmjölk. Du bör undvika att amma när du använder Orudis 2,5% gel.

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Orudis 2,5% gel under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker vad gäller körförmåga och användning av maskiner.


   3. Hur du använder Orudis 2,5% gel

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av detta läkemedel

   • Orudis 2,5% gel appliceras endast på huden (kutan användning).

   • Massera in gelen i huden under några minuter. Kom ihåg att åter skruva på locket på geltuben.

   Dosering
   Vuxna

   • Applicera ett tunt lager gel på det smärtande området 2-3 gånger dagligen i upp till 7 dagar enligt föreskrift.

   • Använd inte mer gel än vad som behövs och inte mer än 15 g per dag för att täcka det skadade området. 7,5 g motsvarar ungefär 14 cm.

   Barn
   Orudis 2,5% gel rekommenderas inte för användning hos barn.

   Om du har använt för stor mängd av Orudis 2,5% gel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du använt för stor mängd läkemedel är det inte sannolikt att det orsakar några problem. Om du eller någon annan oavsiktligt sväljer Orudis 2,5% gel, informera omedelbart en läkare eller åk till ett sjukhus så snart som möjligt.
   Ta förpackningen med dig så att läkaren vet vad du har tagit.

   Om du har glömt att använda Orudis 2,5% gel

   Om du glömmer en behandling, behandla så snart som du kommer ihåg. Om det är nära nästa behandlingstillfälle, hoppa över den missade behandlingen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd behandling.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att använda Orudis 2,5% gel och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem såsom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårt att svälja eller andas

   • nässelutslag

   Andra biverkningar omfattar:

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

   • Lokala hudreaktioner som rodnad, eksem, klåda och brännande känsla

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

   • Allvarliga hudreaktioner vid exponering av solljus och allergiska hudreaktioner som nässelutslag har rapporterats. Fall av mer allvarliga reaktioner som eksem med blåsor eller varfyllda blåsor som kan spridas eller bli allmänna, har inträffat i sällsynta fall.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • Försämring av tidigare nedsatt njurfunktion.

   Okänd frekvens (kan inte bestämmas från tillgängliga data)

   Anafylaktisk chock, svullnad (angioödem) av ansikte, tunga eller hals, allergiska reaktioner.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Orudis 2,5% gel ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ketoprofen. 1 gram gel inneåller 25 mg ketoprofen.
   Övriga innehållsämnen är etanol, karbomer, trietanolamin, lavendelolja och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Orudis 2,5% gel är en färglös genomskinlig gel med en doft av lavendel. Den finns tillgänglig i tuber om 30 g eller 60 g. En förpackning innehåller 1 tub om 30 g eller 60 g eller 2 tuber om 60 g.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:
   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
   Sverige: Orudis 2,5% gel
   Italien: Orudis 2,5% gel


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-05-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Orudis®

  Gel 2,5 % Läkemedel 60 gram Tub

  • Varunummer: 031427
  • Tillverkare: Sanofi AB

  109,50 kr

  Jämförpris: 1.825 kr / kg

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?