Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Orivast

   4,6 mg/24 timmar, 9,5 mg/24 timmar och 13,3 mg/24 timmar Depotplåster
   Rivastigmin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Orivast är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Orivast
   3. Hur du använder Orivast
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Orivast ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Orivast är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Orivast är rivastigmin.

   Rivastigmin tillhör en klass substanser som kallas kolinesterashämmare. Hos patienter med Alzheimers demens dör vissa nervceller i hjärnan. Det leder till låga nivåer av neurotransmittorn acetylkolin (ett ämne som gör att nervceller kan kommunicera med varandra). Rivastigmin verkar genom att blockera enzymerna som bryter ned acetylkolin (acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras). Genom att blockera dessa enzymer ökar rivastigmin acetylkolinnivåerna i hjärnan, och hjälper på så sätt till att minska symtomen av Alzheimers sjukdom.

   Orivast används för behandling av vuxna patienter med lätt till måttligt svår Alzheimers demens, en fortskridande hjärnsjukdom som gradvis påverkar minne, intellektuell förmåga och beteende.

   Rivastigmin som finns i Orivast kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Orivast

   Använd inte Orivast

   • om du är allergisk mot rivastigmin (den aktiva substansen i Orivast) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du någon gång har haft en allergisk reaktion mot en liknande typ av läkemedel (karbamatderivat).

   • om du får en hudreaktion som sprids utanför plåstrets storlek, om en intensivare lokal reaktion uppstår (t.ex. blåsor, ökande hudinflammation, svullnad) och om den inte förbättras inom 48 timmar efter att depotplåstret tagits bort.

   Om detta stämmer in på dig, tala med din läkare och använd inte Orivast depotplåster.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Orivast:

   • om du har, eller någon gång har haft, oregelbundna hjärtslag eller annan hjärtsjukdom.

   • om du har, eller någon gång har haft, aktivt magsår.

   • om du har, eller någon gång har haft, svårigheter med att urinera.

   • om du har, eller någon gång har haft, kramper.

   • om du har, eller någon gång har haft, astma eller svåra problem med andningsvägarna.

   • om du lider av skakningar.

   • om du har låg kroppsvikt.

   • om du får reaktioner från mage eller tarm som t.ex. illamående, kräkningar och diarré. Du kan bli uttorkad (förlora för mycket vätska) om kräkningar eller diarré pågår under en längre tid.

   • om du har nedsatt leverfunktion.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig kan din läkare behöva kontrollera dig noggrannare när du behandlas med detta läkemedel.

   Om du inte har använt ett plåster på mer än tre dagar, sätt inte på ett nytt förrän du har talat med din läkare.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant användning av Orivast för en pediatrisk population vid behandling av Alzheimers sjukdom.

   Andra läkemedel och Orivast

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Orivast kan påverka andra antikolinergiska läkemedel av vilka några är läkemedel mot magkramper eller krampanfall (t.ex. dicyklomin), läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom (t.ex. amantadin) eller läkemedel för att förhindra åksjuka (t.ex. difenhydramin, skopolamin, meklozin).

   Orivast depotplåster bör inte ges samtidigt med metoklopramid (ett läkemedel som används för att lindra eller förhindra illamående eller kräkningar). Om man tar båda läkemedlen samtidigt kan det orsaka problem som t.ex. stela leder eller skakningar i händerna.

   Om du ska opereras medan du använder Orivast depotplåster, tala om för din läkare att du använder läkemedlet, eftersom Orivast depotplåster kan förstärka effekterna av vissa muskelavslappande läkemedel under narkos.

   Försiktighet ska iakttas när Orivast depotplåster tas samtidigt med betablockerare (läkemedel såsom atenolol mot högt blodtryck, kärlkramp och andra hjärtsjukdomar). Om man tar båda läkemedlen samtidigt kan det orsaka problem som t.ex. långsammare hjärtslag (bradykardi), vilket kan leda till svimning eller medvetslöshet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid måste nyttan av att använda Orivast vägas mot de eventuella effekterna för ditt ofödda barn. Orivast ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

   Du ska inte amma när du står på behandling med Orivast depotplåster.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkaren kommer att tala om för dig om du kan köra bil och använda maskiner på ett säkert sätt när du har denna sjukdom. Orivast depotplåster kan orsaka svimningsanfall eller du kan känna dig mycket förvirrad. Om det känns som om du skulle svimma eller om du känner dig förvirrad, kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte några andra uppgifter som kräver din uppmärksamhet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Orivast

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal  om du är osäker.

   VIKTIGT:

   • Ta av föregående dags plåster innan ETT nytt plåster sätts på.

   • Använd endast ett plåster per dag.

   • Klipp inte plåstret i bitar.

   • Plåstret ska tryckas fast hårt med handflatan i åtminstone 30 sekunder.

   Hur startar man behandlingen

   Läkaren kommer att tala om för dig vilket Orivast depotplåster som är lämpligast för dig.

   • Behandlingen påbörjas vanligen med Orivast 4,6  mg/24 timmar.

   • Vanlig rekommenderad daglig dos är Orivast 9,5  mg/24 timmar per dag. Om denna dos tolereras väl kan läkaren öka dosen till 13,3  mg/24 timmar.

   • Använd endast ett Orivast plåster i taget och byt ut plåstret mot ett nytt efter 24 timmar.

   Under behandlingens gång kan läkaren behöva justera dosen för att anpassa den efter dina individuella behov.

   Om du inte har använt något plåster på mer än tre dagar, sätt inte på nästa plåster innan du har talat med din läkare. Behandlingen med depotplåster kan återupptas med samma dos om behandlingen endast varit avbruten under högst tre dagar. I annat fall kommer läkaren att starta om behandlingen med Orivast 4,6  mg/24 timmar.

   Orivast kan användas med mat, dryck och alkohol.

   Var ska ditt Orivast depotplåster fästas

   • Innan du fäster plåstret, se till att huden är ren, torr och hårfri, fri från puder, olja, fuktighetskräm eller lotion, som kan göra att plåstret inte fäster ordentligt på huden, fri från rispor, utslag och/eller irritation.

   • Om du redan använder plåster, tar du bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt.

   • Om du har flera plåster samtidigt fästade på kroppen kan du få en alltför hög dos av läkemedlet, vilket potentiellt kan vara farligt.

   • Fäst ETT plåster per dag på ENDAST ETT av de möjliga ställena som visas i följande diagram:

    • vänster överarm eller höger överarm

    • vänster eller höger sida av övre delen av bröstkorgen (undvik själva brösten)

    • vänster eller höger sida av övre delen av ryggen

    • vänster eller höger sida av nedre delen av ryggen

   Ta av föregående dags plåster efter 24 timmar innan ETT nytt plåster sätts på ENDAST ETT av följande möjliga ställen.

   plåster

   När du byter plåster måste du ta bort föregående dags plåster innan du fäster det nya plåstret på ett nytt ställe på huden varje gång (t ex på höger sida av kroppen en dag, på vänster sida nästa dag, på övre delen av kroppen en dag, på undre delen av kroppen nästa dag). Sätt inte ett nytt plåster på samma hudyta två gånger inom 14 dagar.

   Hur ska ditt Orivast depotplåster fästas

   Orivast plåster är tunna, ogenomskinliga plastplåster som fästes på huden. Varje plåster ligger förseglat i ett plåsterkuvert, som skyddar det tills det sätts på. Öppna inte plåsterkuvertet och ta inte ut plåstret förrän strax innan du ska sätta på det.

   • Om du redan använder plåster, tar du försiktigt bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt.


    Patienter som påbörjar behandling för första gången eller som börjar om med Orivast efter avbrott i behandlingen, vänligen börja vid nästa bild.

   plåster
   • Varje plåster är individuellt förpackat i ett förseglat plåsterkuvert.


    Öppna plåsterkuvertet endast när du är redo att sätta på plåstret.


    Klipp upp plåsterkuvertet längs den streckade linjen och ta ur plåstret från plåsterkuvertet.

   plåster
   • En skyddande film täcker den självhäftande sidan av plåstret.


    Dra långsamt av den överlappande delen av skyddsfilmen, från toppen till botten. Ta inte på den självhäftande delen av plåstret.

   plåster

   • Fäst den självhäftande sidan av plåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen, och dra långsamt av den andra delen av skyddsfilmen från toppen till botten. Pressa sedan fast plåstret ordentligt på plats i 30 sekunder med handflatan och se till att kanterna fäster ordentligt.

   plåster

   • Pressa sedan fast plåstret ordentligt på plats i 30 sekunder med handflatan och se till att kanterna fäster ordentligt.

   plåster

   Om det är till hjälp kan du skriva t.ex. vilken veckodag det är med en tunn kulspetspenna på plåstret.

   Plåstret ska användas hela tiden tills det är dags att byta till ett nytt. Försök gärna hitta olika platser att fästa plåstren på, platser som känns bekväma för dig och därkläderna inte skaver mot plåstret.

   Hur tar man bort sitt Orivast depotplåster

   Ta försiktigt tag i ena kanten på plåstret och dra långsamt bort det från huden. Om rester av häftmassa finns kvar på huden kan du fukta området med varmt vatten och mild tvål eller använda babyolja för att ta bort dem. Alkohol eller andra upplösande vätskor (nagellacksborttagningsmedel eller andra lösningsmedel) ska inte användas.

   Du ska tvätta händerna med tvål och vatten när plåstret har tagits bort. Om plåstret kommer i kontakt med ögonen, eller om ögonen blir röda efter hantering av plåstret, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om symtomen inte försvinner.

   Kan man använda sitt Orivast depotplåster när man badar, simmar eller solar?

   • Bad, simning eller duschning bör inte påverka plåstret. Se till att plåstret inte lossnar vid sådana tillfällen.

   • Utsätt inte plåstret för yttre värmekällor (t ex överdrivet solande, bastu, solarium) under en längre tid.

   Vad gör man om Orivast depotplåster faller av

   Om ett plåster faller av, sätt på ett nytt för resten av dagen, byt sedan till nytt igen vid den vanliga tiden nästa dag.

   När och hur länge ska man använda sitt Orivast depotplåster

   • För att ha nytta av din behandling måste du sätta på ett nytt plåster varje dag, helst vid samma tid varje dag.

   • Använd endast ett plåster i taget och byt ut plåstret mot ett nytt efter 24 timmar.

   Om du har använt för stor mängd av Orivast

   Om du oavsiktligt sätter på mer än ett plåster, ta av alla plåstren från huden och tala om för läkaren att du av misstag satt på mer än ett plåster. Du kan behöva läkartillsyn. Vissa människor, som oavsiktligt har använt för mycket rivastigmin, har känt sig illamående, kräkts, eller fått diarré, högt blodtryck och hallucinationer. Långsam hjärtfrekvens och svimningsanfall kan också inträffa.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Orivast

   Om du upptäcker att du har glömt att sätta på ett plåster, sätt på ett nytt omedelbart. Du kan sätta på nästa plåster i vanlig tid nästa dag. Sätt inte på två plåster för att kompensera för ett glömt plåster.

   Om du slutar att använda Orivast

   Tala med läkare eller apotekspersonal om du slutar att använda plåstret.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Det är troligt att du får en del biverkningar, framför allt när du påbörjar behandlingen eller när dosen höjs. Vanligtvis försvinner biverkningarna gradvis när kroppen vänjer sig vid läkemedlet.

   Ta av plåstret och kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande biverkningar som kan bli allvarliga:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Aptitförlust (anorexi)

   • Yrsel

   • Svimning

   • Känsla av upprördhet eller trötthet

   • Oro

   • Depression

   • Nedsatt orienteringsförmåga

   • Urininkontinens (oförmåga att hålla tillbaka urinen)

   • Urinvägsinfektion

   • Huvudvärk

   • Utslag

   • Illamående, kräkningar, diarré, smärta i övre delen av buken, buksmärtor

   • Allergisk reaktion där plåstret har suttit, som t.ex. blåsor eller hudinflammation

   • Feber (pyrexi)

   • Viktnedgång

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Störningar i hjärtrytmen (både snabba och långsamma hjärtslag)

   • Magsår

   • Uttorkning (vätskeförlust)

   • Hyperaktivitet (hög aktivitet, rastlöshet)

   • Aggressivitet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Fall

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Försämrad rörelseförmåga såsom stelhet i armar eller ben eller skakningar i händer

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Försämring av symtomen av Parkinsons sjukdom – som t.ex. darrighet, stelhet, släpande gång

   • Inflammation i bukspottkörteln (symtomen innefattar svåra smärtor i övre delen av buken, vanligen med illamående och kräkning)

   • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm

   • Högt blodtryck

   • Kramper (anfall)

   • Rubbningar i leverfunktionen (gulfärgad hud, gulfärgade ögonvitor, onormalt mörk urin eller oförklarligt illamående, oförklarlig kräkning, trötthet och aptitförlust)

   • Förhöjda levervärden

   • Känsla av rastlöshet

   • Att se saker som inte är verkliga (hallucinationer)

   • Hudreaktioner (klåda, hudutslag, nässelutslag, vesikler)

   • Allergisk hudreaktion

   • Tremor (skakningar)

   • Somnolens (stark önskan om att få sova)

   • Mardrömmar

   Ta av plåstret och kontakta omedelbart din läkare om du får någon av ovanstående biverkningar.

   Ytterligare biverkningar som har setts med rivastigmin kapslar eller oral lösning och som kan inträffa med plåstret:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Allmän sjukdomskänsla

   • Känsla av förvirring

   • Ökad svettning

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Tarmsår

   • Ont i bröstet – kan orsakas av hjärtkramp

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Mag-tarmblödning (visar sig som blod i avföringen eller vid kräkning)

   • En del personer som har haft kraftiga kräkningar har fått bristningar i matstrupen

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   WWW.lakemedelsverket.se

   5. Hur Orivast ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på plåsterkuvertet efter EXP.

    Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvara plåstret i plåsterkuvertet tills det ska användas. Ljuskänsligt.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar.

   • Använd inte plåstret om du ser att det är skadat eller om plåsterkuvertet visar tecken på att ha öppnats.

   • Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt och tryck ihop. Lägg tillbaka det använda plåstret i plåsterkuvertet och kasta det så att barn inte kan få tag på det. Peta inte i ögonen med fingrarna och tvätta händerna med tvål och vatten efter det att du tagit av plåstret. Om din hemkommun bränner hushållsavfall kan du kasta plåstret tillsammans med hushållsavfallet. I annat fall, lämna tillbaka använda plåster till apoteket, helst i originalförpackningen.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Orivast depotplåster är rivastigmin.

   • Orivast 4,6 mg/24 timmar: Varje plåster som avger 4,6 mg rivastigmin per 24 timmar är 5 cm2 och innehåller 9 mg rivastigmin.

   • Orivast 9,5 mg/24 timmar: Varje plåster som avger 9,5 mg rivastigmin per 24 timmar är 10 cm2 och innehåller 18 mg rivastigmin.

   • Orivast 13,3 mg/24 timmar: Varje plåster som avger 13,3 mg rivastigmin per 24 timmar är 15 cm2 och innehåller 27 mg rivastigmin.

   • Övriga innehållsämnen är polyesterfilm, akrylhäftmassa, akrylkopolymer, silikonhäftmassa, polyesterfilm belagd med fluor och svart tryckbläck.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje depotplåster är tunt och består av tre lager. Utsidan är semi-transparent, vit och märkt med ”Rivastigmine” och ”4.6 mg/24h” eller ”9.5 mg/24h” eller ”13.3 mg/24h”.

   Varje depotplåster ligger förslutet i ett plåsterkuvert. Plåstren finns i förpackningar om 7, 30, 60 eller 90 depotplåster och i flerpack om 60 (2x30) eller 90 (3x30) depotplåster.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   DK-5260 Odense S.

   Danmark

   info@orifarm.com

   Tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   DK-5260 Odense S.

   Danmark

   info@orifarm.com

   och

   PHAST Gesellschaft für Pharmazeutische Qualitätsstandards mbH

   Kardinal-Wendel-Strasse 16

   66424 Homburg

   Tyskland

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Sverige, Norge: Orivast


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017–06–09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Orivast

  Depotplåster 9,5 mg/24 timmar 30 styck Påse

  • Varunummer: 063246
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  71,83 kr

  Jämförpris: 2,39 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?