Bild på Oralovite®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oralovite

   filmdragerade tabletter
   Tiaminnitrat (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxinhydroklorid (vitamin B6), nikotinamid, askorbinsyra (vitamin C).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oralovite är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Oralovite
   3. Hur du tar Oralovite
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oralovite ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oralovite är och vad det används för

   Oralovite innehåller B-vitaminkomplex i höga koncentrationer samt C-vitamin. B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande. C-vitamin har bl a betydelse för utvecklingen av brosk och benvävnad samt för sårläkning. Vid brist på vitaminer kan man genom behandling uppnå verksamma koncentrationer i vävnaderna.

   Oralovite används vid brist på B- och C-vitaminer, t ex vid nedsatt upptag i mag-tarmkanalen, vid svår aptitlöshet samt vid alkoholism.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oralovite.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Oralovite

   Ta inte Oralovite

   • om du är allergisk mot de aktiva innehållsämnena eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Oralovite

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet eller vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oralovite påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Oralovite

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: 1-3 tabletter dagligen.

   Barn från 6 år: 1 tablett dagligen.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

   Om du har tagit för stor mängd av Oralovite

   Om du fått i dig för stor mängd mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Illamående. Diarré vid stora doser.

   Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner såsom hjärtklappning, hudrodnad, klåda, lågt blodtryck och chock. Blodbrist (hos patienter med sjukdomarna sickle-cell anemi eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.). Stenbildning i urinvägarna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oralovite ska förvaras

   Tillslut förpackningen väl. Förvaras vid högst 30ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: tiaminnitrat (vitamin B1) 48,5 mg, riboflavin (vitamin B2) 5 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) 5 mg, nikotinamid 200 mg, askorbinsyra (vitamin C) 100 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kalciumkarbonat, hypromellos, maltodextrin, stearinsyra, kroskarmellosnatrium, titandioxid (färgämne E 171), talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett. Vit, kupad.

   Plastburk. Burkar med 100 eller 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00

   Fax: 08-630 19 50

   e-post: info@medasverige.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-09-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oralovite®

  Filmdragerad tablett 100 styck Burk

  • Varunummer: 051953
  • Tillverkare: Meda AB

  105 kr

  Jämförpris: 1,05 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/oralovite-filmdragerad-tablett-100-styck-burk-51155/ 51155 Oralovite® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/051953s.jpg 105.00 105.00 SEK Oralovite OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 100 styck Burk