Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Optiray

   320 mg I/ml, injektions- eller infusionsvätska lösning, flerdosbehållare
   Aktiv substans: joversol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Optiray är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Optiray
   3. Hur du använder Optiray
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Optiray ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Optiray är och vad det används för

   Optiray används till vuxna för flera olika typer av röntgenundersökningar, t.ex.:

   • bildundersökning av kärl, både artärer och vener

   • njurar

   • datortomografiundersökningar

   Optiray är ett röntgenkontrastmedel som innehåller jod. Joden blockerar röntgenstrålarna så att blodkärl och inre organ som förses med blod blir synliga.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Optiray

   Använd inte Optiray

   • om du är allergisk mot kontrastmedel som innehåller jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en överaktiv sköldkörtel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Optiray om du har:

   • eller tidigare har haft allergiska reaktioner som illamående, kräkningar, lågt blodtryck, hudsymtom

   • astma

   • hjärtsvikt, högt blodtryck, cirkulationsstörningar eller om du har haft en stroke, och om du är mycket gammal

   • diabetes

   • njur- eller leversjukdom

   • hjärnsjukdomar

   • problem med benmärgen, t.ex, vissa typer av blodcancer som kallas multipelt myelom, Waldenströms makroglobulinemi

   • vissa avvikelser i de röda blodkropparna, kallas sickelcellsanemi

   • en tumör i binjurarna som påverkar blodtrycket, kallas feokromocytom

   • ökad nivå av aminosyran homocystein på grund av ämnesomsättningsrubbning

   • nyligen gjort en undersökning av gallblåsan med kontrastmedel

   • en planerad undersökning av sköldkörteln med ett ämne som innehåller jod.

    Denna bör skjutas upp eftersom Optiray kan påverka resultaten i upp till 16 dagar.

   Svåra hudreaktioner som kan vara livshotande och en läkemedelsreaktion som kallas DRESS har rapporterats hos patienter som fått Optiray. För tecken och symtom på dessa biverkningar se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   Barn under 18 år

   Optiray 320 rekommenderas inte till den här åldersgruppen.

   Andra läkemedel och Optiray

   Tala om för läkare eller röntgenspecialist om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Optiray

   • metformin: ett läkemedel för att behandla diabetes.
    Läkaren kontrollerar njurfunktionen före och efter användning av Optiray. Metformin ska sättas ut före undersökningen. Det bör inte sättas in igen förrän minst 48 timmar efter undersökningen och bara om njurfunktionen har återgått till tidigare nivå.

   • interleukin: läkemedel för att behandla vissa tumörer

   • vissa läkemedel för att öka blodtrycket till följd av förträngning av blodkärl.

    För att förhindra risken för sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet ska Optiray aldrig användas samtidigt med dessa läkemedel.

   • narkos
    En högre frekvens av biverkningar har rapporterats.

   Graviditet och amning

   • Graviditet
    Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala om det för läkaren. Läkaren administrerar bara Optiray under graviditet om det är absolut nödvändigt eftersom det kan skada det ofödda barnet.

   • Amning
    Sluta amma under en dag efter injektionen eftersom det finns otillräcklig information om säkerheten. Diskutera detta med läkare eller röntgenspecialist.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du bör inte köra bil eller använda maskiner i upp till 1 timme efter injektionen.

   Dessutom har symtom som yrsel, sömnighet, trötthet och synstörningar rapporterats. Om detta drabbar dig ska du inte försöka utföra några aktiviteter som kräver koncentration och förmåga att reagera på rätt sätt.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Optiray

   Undersökningar med Optiray utförs bara av en läkare eller en röntgenspecialist, som också bestämmer dosen.

   Optiray injiceras i ett blodkärl och fördelas ut i kroppen via blodcirkulationen. Det värms upp till kroppstemperatur innan det används, och injiceras därefter en eller flera gånger under röntgenundersökningen.

   Dosen beror på vilken undersökning du ska genomgå och faktorer som hälsa och ålder.

   Lägsta möjliga dos för att ta fram fullgoda röntgenbilder kommer användas.

   Om du får för stor mängd av Optiray

   Överdosering kan vara farligt och kan påverka andningen, hjärtat och blodcirkulationen. Tala omedelbart om för läkare eller röntgenspecialist om du märker några av dessa symtom efter att du har fått Optiray.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller röntgenspecialist.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De biverkningar som förknippas med Optiray är vanligtvis oberoende av den administrerade dosen. I de flesta fall är de milda eller måttliga och mycket sällan allvarliga eller livshotande.

   Tala omedelbart om för läkaren om du utvecklar något av följande tecken på allvarliga biverkningar:

   • hjärt- eller andningsstillestånd

   • spasm i hjärtats blodkärl eller blodproppar

   • stroke, blå läppar, svimning

   • minnesförlust

   • talrubbningar

   • plötsliga rörelser

   • tillfällig blindhet

   • akut njursvikt

   • hudutslag, rodnad eller blåsor, som kan utvecklas till livshotande hudreaktioner med omfattande hudflagning (toxisk epidermisk nekrolys) eller en läkemedelsreaktion som ger upphov till utslag, feber, inflammation i inre organ, blodpåverkan och systemisk sjukdom (DRESS)

   • tecken på allergiska reaktioner som

    • allergisk chock

    • trånga luftvägar

    • svullnad av struphuvudet, svalget, tungan

    • andningssvårigheter

    • hosta, nysning

    • rodnad och/svullnad av ansikte och ögon

    • klåda, utslag och nässelutslag

   Biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:

   mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • värmekänsla

   vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   • smärta

   mindre vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare

   • illamående

   • nässelutslag

   sällsynta, förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   • svimning

   • okontrollerbara skakningar

   • yrsel, ostadighetskänsla

   • huvudvärk

   • avvikande känsla, som stickningar

   • smakförändringar

   • dimsyn

   • rusande puls

   • lågt blodtryck

   • blodvallningar

   • kramp i struphuvudet

   • svullnad eller sammandragning av luftvägarna, t.ex. trånghet i svalget, väsande och pipande andning

   • andningsbesvär

   • inflammation i näsan som leder till nysning och nästäppa

   • hosta, halsirritation

   • kräkningar

   • muntorrhet

   • hudrodnad, klåda, utslag

   • urinträngning

   • svullnad av ansikte och ögon

   • frossbrytningar, köldkänsla

   mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • allvarlig allergisk reaktion

   • förvirring, ångest, rastlöshet

   • medvetslöshet, domning

   • förlamning

   • sömnighet

   • talrubbningar

   • minskad beröringskänsla

   • allergisk ögoninflammation som leder till röda, vattniga och kliande ögon

   • ringande eller pipande ljud i öronen

   • oregelbundna hjärtslag, långsam puls

   • bröstsmärta

   • förändringar av hjärtaktivitet uppmätt vid EKG

   • sjukdom som påverkar blodflödet genom hjärnan

   • högt blodtryck

   • veninflammation, utvidgade blodkärl

   • vätskeansamling i lungorna

   • halsont

   • låg syrehalt i blodet

   • buksmärta

   • spottkörtelinflammation, svullnad av tungan

   • svårigheter att svälja, ökad salivavsöndring

   • ofta smärtsam, allvarlig svullnad av djupa hudlager, huvudsakligen i ansiktet

   • ökad svettning

   • muskelkramper

   • akut njursvikt eller onormal njurfunktion

   • urininkontinens, blod i urinen

   • vävnadssvullnad orsakad av överskott av vätska

   • reaktioner vid injektionsstället, t.ex. smärta, rodnad, blödning eller nedbrytning av celler

   • sjukdoms- eller onormalhetskänsla, trötthet, långsamhet

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • allvarlig allergisk chockreaktion

   • tillfälligt underaktiv sköldkörtel hos nyfödda

   • krampanfall

   • rörelsestörningar

   • minnesförlust

   • tillfällig blindhet

   • hjärtstillestånd, livshotande oregelbundna hjärtslag

   • extra hjärtslag

   • kramper i hjärtartären, bultande hjärta

   • blåfärgning av huden på grund av låg syrehalt i blodet

   • chock

   • blodpropp eller spasm i ett blodkärl

   • andningsstillestånd, astma, trånga luftvägar

   • nedsatt förmåga att skapa ljud med talorganen

   • diarré

   • blekhet

   • avsaknad av eller smärta/svårigheter vid urinering

   • feber

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller röntgenspecialist. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Optiray ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Skall skyddas från röntgenstrålar. Förvaras vid högst 30 °C. Optiray 320 kan lagras en månad vid 37 °C i en kontrastmedelsvärmare med cirkulerande luft.

   Använd inte detta läkemedel om du noterar färgförändringar eller partiklar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är joversol

   En milliliter Optiray innehåller 678 mg joversol, vilket motsvarar 320 mg organiskt bunden jod.

   Övriga innehållsämnen är natriumkalciumedetat, (stabiliseringsmedel), trometamol, trometamolhydroklorid (buffert)och vatten för injektionsvätskor.

   Natriumhydroxid och saltsyra kan användas för justering av pH (6,0 till 7,4).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Optiray är förpackade i ofärgade flaskor. Flaskorna är försedda med 32 mm gummipropp av bromobutyl samt skydd av aluminium.

   Förpackningsstorlek: 1 x 500 ml respektive 5 x 500 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och kartongstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Guerbet, BP 57400, 95943 Roissy CdG Cedex, Frankrike


   Tillverkare
   Guerbet Ireland ULC, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Optiray®

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 320 mg I/ml 5 x 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 123409
  • Tillverkare: Gothia Medical AB

  7.757 kr

  Jämförpris: 3,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?