Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Opsumit

   10 mg filmdragerade tabletter
   macitentan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Opsumit är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Opsumit
   3. Hur du tar Opsumit
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Opsumit ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Opsumit är och vad det används för

   Opsumit innehåller den aktiva substansen macitentan och tillhör en grupp av läkemedel som kallas “endotelinreceptorantagonister”.


   Opsumit används för långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel

   för PAH. PAH är högt blodtryck i blodkärlen som leder blod från hjärtat till lungorna (lungartärerna). Hos personer med PAH blir dessa artärer snävare och hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom dem. Det gör att man känner sig trött, yr och andfådd.


   Opsumit vidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Blodtrycket sänks, symtomen lindras och sjukdomen får en gynnsammare utveckling.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Opsumit

   Ta inte Opsumit:

   • om du är allergisk mot macitentan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid, planerar att bli gravid eller skulle kunna bli gravid på grund av att du inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Läs informationen i avsnittet “Graviditet”.

   • om du ammar. Läs informationen i avsnittet “Amning”.

   • om du har en leversjukdom eller om du har mycket höga nivåer av leverenzymer i blodet. Tala med din läkare, som bestämmer om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Opsumit:

   Om du har anemi (minskat antal röda blodkroppar).


   Din läkare kommer att besluta om vissa blodprover:

   Blodprover kommer att tas innan behandlingen med Opsumit startar och under behandlingen, för att kontrollera

   • om du har anemi (minskat antal röda blodkroppar)

   • om din leverfunktion är normal


   Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara:

   • illamående

   • kräkningar

   • feber

   • mag-/buksmärta

   • gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot)

   • mörkfärgad urin

   • kliande hud

   • ovanlig trötthet eller utmattning (dvalliknande tillstånd eller trötthet)

   • influensaliknande symtom (led- och muskelsmärtor med feber)


   Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om detta för din läkare.


   Om du har njurproblem, tala med din läkare innan du börjar använda Opsumit. Macitentan kan leda till en ytterligare minskning i blodtryck och minskning av hemoglobin hos patienter med njurproblem.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 18 år.


   Äldre

   Erfarenhet av behandling med Opsumit hos patienter som är äldre än 75 år är begränsad. Opsumit ska användas med försiktighet i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Opsumit

   Opsumit kan påverka andra läkemedel.


   Om du tar Opsumit tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan kan effekten av Opsumit eller andra läkemedel förändras. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:


   • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika som används vid behandling av infektioner)

   • fenytoin (ett läkemedel som används vid behandling av krampanfall)

   • karbamazepin (används vid behandling av depression och epilepsi)

   • Johannesört (ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid behandling av depression)

   • ritonavir, sakvinavir (används vid behandling av HIV-infektioner)

   • nefazodon (används vid behandling av depression)

   • ketokonazol (undantaget schampo), itrakonazol, vorikonazol (läkemedel som används mot svampinfektioner)


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra läkemedel.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Opsumit kan skada fostret om du blev gravid före, under eller strax efter behandlingen.


   • Om du kan bli gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar Opsumit. Tala med din läkare om detta.

   • Ta inte Opsumit om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • Om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid under tiden som du tar Opsumit ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Om du är kvinna och kan bli gravid, kommer läkaren att vilja göra ett graviditetstest innan du börjar med Opsumit och med jämna mellanrum (en gång i månaden) medan du tar Opsumit.


   Amning

   Det är okänt om Opsumit utsöndras i bröstmjölk. Du ska inte amma medan du tar Opsumit. Tala med din läkare om detta.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Opsumit kan orsaka biverkningar som huvudvärk (se avsnitt 4) och symtomen på ditt tillstånd kan också göra att du är mindre lämplig att köra bil.

   Viktig information om några innehållsämnen i Opsumit

   Opsumit tabletter innehåller små mängder av sockerarten laktos. Om du inte tål laktos eller andra sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar Opsumit.


   Opsumit tabletter innehåller lecitin från soja. Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot soja, (se avsnitt 2, “Ta inte Opsumit”).


   3. Hur du tar Opsumit

   Opsumit ska endast förskrivas av läkare som har erfarenhet av att behandla pulmonell arteriell hypertension.


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


   Rekommenderad dos av Opsumit är en 10 mg tablett en gång dagligen. Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Tabletten får inte tuggas eller delas. Du kan ta Opsumit med eller utan mat. Det är bäst om du tar tabletten vid samma tid varje dag.

   Om du har tagit för stor mängd av Opsumit

   Om du har tagit fler tabletter än du ska, rådfråga din läkare.

   Om du har glömt att ta Opsumit

   Om du har glömt att ta Opsumit ska du ta dosen så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan ta tabletterna vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta Opsumit

   Opsumit är en behandling som du behöver ta hela tiden för att din PAH ska hållas under kontroll. Sluta inte ta Opsumit om du inte har kommit överens om det med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Anemi (lågt antal röda blodkroppar) eller sänkt hemoglobinvärde

   • Huvudvärk

   • Bronkit (inflammation i luftrören)

   • Nasofaryngit (inflammation i näsa och svalg)

   • Ödem (svullnad), särskilt i anklar och fötter


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Faryngit (inflammation i svalget)

   • Influensa

   • Urinvägsinfektion

   • Hypotoni (lågt blodtryck)

   • Nästäppa


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Överkänslighetsreaktioner (svullnad runt ögon, ansikte, läppar, tunga eller hals, klåda och/eller hudutslag)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Opsumit ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen

   efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är macitentan. Varje tablett innehåller 10 mg macitentan.


   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460i), povidon, natriumstärkelseglykolat typ A, magnesiumstearat (E572), polysorbat 80 (E433), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), sojalecitin (E322) och xantangummi (E415).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Opsumit 10 mg tabletter är vita till benvita, bikonvexa, runda, filmdragerade tabletter präglade med ”10” på båda sidor.


   Opsumit tillhandahålls som 10 mg filmdragerade tabletter, förpackade i blisterkartor med 15 eller 30 tabletter, eller i burkar med 30 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actelion Registration Ltd

   Chiswick Tower 13th Floor

   389 Chiswick High Road

   London W4 4AL

   Storbritannien

   Tel: +44 20 8987 3320


   Tillverkare

   Actelion Manufacturing GmbH

   Emil-Barell-Strasse 7

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

   Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

   Lietuva

   UAB ALGOL PHARMA

   Tel: +370 37 40 86 81

   България

   Аквахим AД

   Teл.: +359 2 807 50 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

   Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

   Česká republika

   Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

   Tel: +420 221 968 006

   Magyarország

   Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

   Tel: +36 1 413 3270

   Danmark

   Actelion Danmark,

   Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Sverige

   Tlf: +45 3694 45 95

   Malta

   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

   Tel: +44 208 987 3333

   Deutschland

   Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

   Tel: +49 761 45 64 0

   Nederland

   Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

   Tel: +31 (0)348 435950

   Eesti

   Algol Pharma OÜ

   Tel: +372 605 6014

   Norge

   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

   Filial Norge

   Tlf: +47 22480370

   Ελλάδα

   Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 675 25 00

   Österreich

   Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

   Tel: +43 1 505 4527

   España

   Actelion Pharmaceuticals España S.L.

   Tel: +34 93 366 4399

   Polska

   Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 (22) 262 31 00

   France

   Actelion Pharmaceuticals France SAS

   Tél: +33 (0)1 58 62 32 32

   Portugal

   Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

   Tel: +351 21 358 6120

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 2303 446

   România

   Geneva Romfarm International SRL

   Tel: + 40 (021) 231 3561

   Ireland

   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

   Tel: +44 208 987 3333

   Slovenija

   Medis d.o.o.

   Tel: +386-(0)1 589 69 00

   Ísland

   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

   Sími: +46 (0)8 544 982 50

   Slovenská republika

   Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

   Tel: +420 221 968 006

   Italia

   Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

   Tel: +39 0542 64 87 40


   Suomi/Finland

   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

   Filial Finland

   Puh/Tel: +358 9 2510 7720

   Κύπρος

   Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 675 25 00

   Sverige

   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

   Tel: +46 8 544 982 50

   Latvija

   Algol Pharma SIA

   Tel: +371 67 61 9365

   United Kingdom

   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

   Tel: +44 208 987 3333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   januari 2018


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  OPSUMIT

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 562309
  • Tillverkare: Orifarm AB

  27.683,15 kr

  Jämförpris: 922,77 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?