Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Elanco Europe Ltd.

   Lilly House, Priestley Road

   Basingstoke

   RG24 9NL

   Storbritannien


   Tillverkare:
   Elanco France  S.A.S.
   26 Rue de la Chapelle
   F-68330 Huningue
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Onsior 6 mg tabletter för katter. Robenacoxib

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller 6 mg robenacoxib.
   Tabletterna är runda, beigefärgade till bruna, utan brytskåra och märkta med ”NA” på den ena sidan och ”AK” på den andra.
   Onsior tabletter är lätta att ge och accepteras väl av de flesta katter.

   4. INDIKATION(ER)

   För behandling av akut smärta och inflammation i samband med muskuloskeletala sjukdomar hos katter.
   För lindring av måttlig smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi på katter.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till katter som lider av sårbildning i mag–tarmkanalen.


   Ska inte användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller kortikosteroider, läkemedel som ofta används vid behandling av smärta, inflammation och allergier.


   Ska inte användas vid överkänslighet mot robenacoxib eller mot något av hjälpämnena i tabletterna.


   Ska inte användas till dräktiga eller digivande katter, och inte heller till katter som används för avel, eftersom säkerheten för produkten inte har fastställts för dessa djur.

   6. BIVERKNINGAR

   Lindrig och övergående diarré, mjuk avföring och kräkningar var vanligt i rapporteringen av biverkningar. I mycket sällsynta fall kan letargi observeras.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katter

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oral användning.


   Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2,4 mg/kg. Följande antal tabletter skall ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag:

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   2,5 till mindre än 6

   1 tablett

   6 till mindre än 12

   2 tabletter

   Vid akuta muskuloskeletala sjukdomar bör behandlingen fortgå i upp till 6 dagar.


   Ortopedisk kirurgi:
   Ges som en oral enkeldos före ortopediskkirurgi.
   Premedicineringen skall alltid ges i kombination med butorfanolanalgesi. Tabletten (tabletterna) skall ges utan mat minst 30 minuter före det kirurgiska ingreppet.
   Efter det kirurgiska ingreppet kan behandlingen som ges en gång per dag fortgå i upp till ytterligare två dagar.
   Ytterligare analgetisk behandling med opioider rekommenderas enligt behov.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ges antingen utan mat eller med en liten mängd mat. Onsior tabletter är lätta att ge och accepteras väl av de flesta katter. Tabletterna ska inte delas eller krossas.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller blistern efter Utg. dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Detta veterinärmedicinska läkemedels säkerhet har inte fastställts för katter som väger mindre än 2,5 kg eller är yngre än 4 månader.


   Användning till katter med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till katter som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa katter följas med noggranna kontroller.


   Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till katter med risk för magsår, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.
   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Oavsiktligt intag hos små barn ökar risken för NSAID-biverkningar.
   För gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, ökar långvarig hudexponering riskerna för fostret.


   Dräktighet och digivning:Skall inte användas till dräktiga och lakterande djur, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och laktation, och inte heller för katter som används för avel.


   Blandbarhetsproblem: Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.


   Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t ex diuretika eller ACE-hämmare ska följas med kliniska kontroller.


   Samtidig tillförsel av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas, då det kan finnas ökad risk för renaltoxicitet.


   Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.


   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt):Hos friska unga katter på 7–8 månader medförde oralt tillfört robenacoxib i stora överdoser (4, 12 eller 20 mg/kg/dag i 6 veckor) inga tecken på toxicitet, ej heller i form av gastrointestinaltoxicitet, njur- eller levertoxicitet och effekt på blödningstid.

   Liksom för alla NSAID-medel kan överdosering orsaka gastrointestinaltoxicitet, njur- eller levertoxicitet hos känsliga eller allmänt nedsatta katter. Det finns ingen specifik antidot. Symtomatisk understödjande behandling rekommenderas och skall bestå i tillförsel av mag-/tarmskyddande medel och infusion av isoton koksaltlösning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-06-07. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Onsior tabletter för katter levereras pappkartonger innehållande 1, 2, 5 eller 10 blister. Varje blister innehåller 6 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Robenacoxib är en icke-steroidantiinflammatorisk substans (NSAID). Det hämmar selektivt enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2), vilket ger upphov till smärta, inflammation eller feber. Enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1), som har skyddande funktioner i exempelvis mag–tarmkanalen och njurarna, hämmas inte av robenacoxib. I kliniska prövningar på katter minskade detta läkemedel smärta och inflammation i samband med muskuloskeletala sjukdomar och minskade behovet av akutbehandling då det gavs som premedicinering vid ortopediskkirurgi i kombination med opioider.


   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Onsior

  Tablett 6 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 569051
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  210 kr

  Jämförpris: 7 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?