Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ondansetron STADA

   4 mg och 8 mg filmdragerade tabletter
   Ondansetron
   Laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ondansetron STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron STADA
   3. Hur du använder Ondansetron STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ondansetron STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ondansetron STADA är och vad det används för

   Ondansetron Stada innehåller ett läkemedel som kallas ondansetron. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetikum (läkemedel mot illamående och kräkningar).

   Ondansetron Stada används för:

   • att förebygga illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling (hos barn och vuxna) eller strålbehandling mot cancer (endast vuxna).

   • att förebygga illamående och kräkningar efter en operation (endast vuxna).

   Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du vill ha ytterligare förklaringar om dessa användningsområden.

   Ondansetron som finns i Ondansetron Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron STADA

   Använd inte Ondansetron STADA

   • du tar apomorfin (används för behandling av Parkinsons sjukdom)

   • du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du är osäker, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar Ondansetron Stada.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ondansetron Stada om:

   • du någonsin har haft hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt som orsakar andfåddhet och svullna vrister)

   • du har en oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

   • om du är allergisk mot läkemedel som liknar ondansetron, såsom granisetron eller palonosetron

   • du har leverproblem

   • du har ett stopp eller hinder i tarmen

   • du har problem med saltnivåerna i ditt blod, såsom kalium, natrium och magnesium.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ondansetron Stada.

   Andra läkemedel och Ondansetron STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta beror på att Ondansetron Stada kan påverka hur vissa läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan även påverka hur Ondansetron Stada fungerar.

   Informera särskilt läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • karbamazepin eller fenytoin som används för behandling av epilepsi

   • rifampicin som används för behandling av vissa typer av infektioner såsom tuberkulos (TBC)

   • antibiotika såsom erytromycin eller ketokonazol

   • antiarrytmiska läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm

   • betablockerare mot vissa hjärt- eller ögonsjukdomar, ångest eller för att förebygga migrän

   • tramadol, ett smärtstillande läkemedel

   • läkemedel som påverkar hjärtat (såsom haloperidol eller metadon)

   • cancerläkemedel (särskilt antracykliner och trastuzumab)

   • SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som används för behandling av depression och/eller ångest, inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram

   • SNRI (serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare) som används för behandling av depression och/eller ångest, inklusive venlafaxin, duloxetin.

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ondansetron Stada.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det är inte känt om Ondansetron Stada är säker att använda under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om du ska ta Ondansetron Stada.

   Amma inte om du tar Ondansetron Stada eftersom små mängder av läkemedlet utsöndras i modersmjölken. Rådfråga läkare eller barnmorska om råd.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det bör inte finnas någon påverkan  på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du får någon biverkning såsom yrsel, trötthet eller synstörningar, kan din förmåga att köra bil eller använda maskiner dock påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ondansetron STADA innehåller Laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ondansetron STADA

   Tabletterna skall sväljas

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  

   Den dos du har ordinerats beror på den behandling du får.

   För att förebygga illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   På dagen för cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   • Den vanliga dosen för vuxna är 8 mg som tas en till två timmar före behandlingen och ytterligare 8 mg tolv timmar efter behandlingen.

   På de följande dagarna

   • den vanliga dosen är 8 mg två gånger dagligen

   • detta kan ges i upp till fem dagar.

   För att förebygga illamående och kräkningar efter en operation

   Vanlig dos till vuxna är 16 mg innan operationen.

   Patienter med måttliga eller svåra leverproblem

   Den totala dygnsdosen bör ej överstiga 8 mg.

   Ondansetron börjar verka inom en till två timmar efter tagen dos.

   Om du kräks inom en timme efter att dosen tagits

   • ta samma dos igen

   • annars, inte ta mer Ondansetron Stada än den rekommenderade dosen som anges ovan i detta avsnitt.

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du fortsätter att må illa.

   Användning för barn och ungdomar

   För att förebygga illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   Användning till barn (från 6 månaders ålder) och ungdomar

   Läkaren kommer att bestämma dosen beroende på barnets storlek (kroppsyta) eller vikt.

   • den vanliga dosen för ett barn är upp till 4 mg två gånger dagligen

   • detta kan ges i upp till fem dagar.

   För att förebygga illamående och kräkningar efter en operation

   Användning till barn (från 1 månads ålder) och ungdomar

   Det rekommenderas att ondansetron ges som en injektion.

   Om du använt för stor mängd av Ondansetron STADA

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att använda Ondansetron STADA

   Om du glömmer att ta en dos och mår illa eller kräks

   • ta Ondansetron Stada så fort du kommer ihåg

   • ta nästa tablett vid den vanliga tiden

   • ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer att ta en dos och inte mår illa

   • ta nästa dos vid den vanliga tiden

   • ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Om du får en allergisk reaktion, sluta genast att ta tabletterna och kontakta läkare omedelbart. Tecknen kan vara:

   • plötslig väsande andning och bröstsmärtor eller tryck över bröstet

   • svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga

   • hudutslag - röda prickar eller klumpar under huden (nässelutslag) var som helst på kroppen

   • kollaps.

   Andra biverkningar inkluderar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • värmekänsla eller rodnad

   • förstoppning

   • förändringar i leverfunktionsvärden (om du tar Ondansetron Stada tillsammans med ett läkemedel som heter cisplatin, annars är denna biverkning mindre vanlig)

   Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • hicka.

   • lågt blodtryck, vilket kan göra att du känner dig svimfärdig eller yr

   • oregelbunden hjärtrytm

   • bröstsmärta

   • krampanfall

   • ovanliga kroppsrörelser eller skakningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • yrsel eller svimningskänsla

   • dimsyn

   • störningar i hjärtrytmen (som ibland orsakar plötslig medvetslöshet)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • dålig syn eller tillfällig synförlust, synen kommer vanligtvis tillbaka inom 20 minuter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ondansetron STADA ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ondansetron (som hydrokloriddihydrat).

   Varje tablett innehåller 4 mg respektive 8 mg ondansetron.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat

   Tablettöverdrag: hypromellos, hydroxypropylcellulosa, propylenglykol, sorbitanoleat, sorbinsyra, vanillin, titandioxid (E171), kinolingult (E104).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter 4 mg: En yttre kartong innehållande PVC/Aluminium blister med 6, 9, 10, 15, 30, 50 eller 100 tabletter.

   Tabletter 8 mg: En yttre kartong innehållande PVC/Aluminium blister med 6, 9, 10, 15, 30, 50 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   STADA Arzneimittel AG
   Stadastrasse 2-18
   61118 Bad Vilbel
   Tyskland

   Tillverkare:

   Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Grekland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   28 april 2016


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ondansetron STADA

  Filmdragerad tablett 4 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 024053
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  94,80 kr

  Jämförpris: 9,48 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?