Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ondansetron Orifarm

   4 mg, 8 mg munsönderfallande tablett
   Ondansetron
   aspartam och sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ondansetron Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Orifarm
   3. Hur du tar Ondansetron Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ondansetron Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ondansetron Orifarm är och vad det används för

   Ondansetron Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika. Ondansetron hämmar effekten av neurotransmittorn serotonin i hjärnan. Serotonin orsakar illamående och kräkningar.

   Ondansetron används för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar framkallade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling. Dessutom kan ondansetron användas för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar efter operation.

   En munsönderfallande tablett är en särskild sorts tablett som löser upp sig mycket snabbt då den läggs på tungan.

   Ondansetron som finns i Ondansetron Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Orifarm

   Ta inte Ondansetron Orifarm

   • om du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar apomorfin (används vid behandling av Parkinsons sjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ondansetron Orifarm.

   • om du har tarmförträngning eller förstoppning, eftersom du då behöver särskild övervakning av läkare.

   • om du är allergisk mot andra läkemedel i gruppen selektiva serotoninreceptorantagonister (5-HT3-receptorantagonister) (t.ex. granisetron, dolasetron). I så fall är det möjligt att du också är allergisk mot ondansetron.

   • om du ska få eller nyligen har fått tonsillerna bortopererade, eftersom behandling med Ondansetron Orifarm kan dölja symtom på inre blödning.

   • om du är hjärtpatient (med rytmrubbningar eller överledningsrubbningar) och därför samtidigt behandlas med annat läkemedel, t.ex. bedövningsmedel, läkemedel mot rytmrubbningar eller betablockerare, eftersom det finns begränsad erfarenhet av detta.

   • om du har nedsatt leverfunktion.

   Berätta alltid för laboratoriepersonalen vid blod- och urinprovtagning att du behandlas med Ondansetron Orifarm.

   Andra läkemedel och Ondansetron Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är viktigt att du berättar för din läkare om du får behandling med:

   • epilepsiläkemedel (fenytoin, karbamazepin)

   • antibiotika (rifampicin, erytromycin, ketokonazol)

   • smärtstillande läkemedel (tramadol)

   • läkemedel som används för att behandla hjärtproblem såsom onormal hjärtrytm (amiodaron) och högt blodtryck (atenolol, timolol)

   • andra läkemedel som, likt Ondansetron Orifarm, påverkar neurotransmittorn serotonin i hjärnan till exempel läkemedel som används för att behandla depression

   • cancerläkemedel (doxorubicin, daunorubicin, trastuzumab)

   Kontakta din läkare. Det kan bli nödvändigt att justera dosen.

   Ondansetron Orifarm med mat och dryck

   Ondansetron Orifarm kan tas oberoende av måltider.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet:

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Ondansetron Orifarm under graviditet. Om du är gravid, särskilt under den första tredjedelen av graviditeten, bör du endast använda Ondansetron Orifarm om din läkare har ordinerat det.

   Amning:

   Du bör inte amma när du tar Ondansetron Orifarm.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ondansetron Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ondansetron Orifarm innehåller aspartam och sorbitol

   Detta läkemedel innehåller aspartam, en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

   Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Ondansetron Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms alltid av din läkare som anpassar dosen för dig för att du ska uppnå bäst effekt.

   Du bör tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du tror att effekten av Ondansetron Orifarm är för kraftig eller för svag.

   Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   Vuxna och äldre:

   8 mg 1–2 timmar före cellgiftsbehandling eller strålbehandling, följt av 8 mg var 12:e timme i upp till 5 dagar. Din läkare kan besluta att ge den första dosen som en injektion.

   Barn (6 månader eller äldre) och ungdomar under 18 år:

   Dosen är individuell och beror av barnets storlek/kroppsyta. Ondansetron Orifarm bör inte användas för behandling av barn med en total kroppsyta under 0,6 m2.

   Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

   Vuxna

   16 mg en timme före narkos, alternativt 8 mg en timme före narkos följt av ytterligare 8 mg efter 8 och 16 timmar. Din läkare kan välja att ge läkemedlet som injektioner.

   Barn (1 månad eller äldre) och ungdomar under 18 år:

   Inga studier har genomförts på att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter operation.

   Äldre:

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av ondansetron för förebyggande och behandling av illamående och kräkningar efter operation hos äldre. Ondansetron tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgiftsbehandling (se ovanstående avsnitt).

   Nedsatt leverfunktion:

   Dygnsdosen bör inte överskrida 8 mg om du har måttligt till svårt nedsatt leverfunktion.

   För att ta ut den munsönderfallande tabletten ur blistret:

   Ta inte ut den munsönderfallande tabletten ur blistret och stick inte heller hål på folien förrän precis när du ska ta den.

   Viktigt:Försök inte trycka ut den munsönderfallande tabletten genom folien, som en vanlig tablett, eftersom den är ömtålig och går sönder då.

   Följ dessa instruktioner noggrant:

   1. Riv längs med blistrets perforeringar för att lossa en blisterenhet.

   2. Dra i fliken för att lyfta av folien från en blisterenhet.

   3. Tryck försiktigt upp den munsönderfallande tabletten.

   4. Lägg den munsönderfallande tabletten på tungan. Den kommer lösas upp mycket snabbt, svälj sedan med eller utan vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Ondansetron Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen på överdosering är synrubbningar, svår förstoppning, lågt blodtryck och rubbningar i hjärtrytmen.

   Om du har glömt att ta Ondansetron Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om någon av följande allergiska reaktioner inträffar ska du sluta ta Ondansetron Orifarm och omedelbart kontakta din läkare eller åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus:

   • Svår hudklåda, hudutslag.

   • Svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas.

   • Kollaps.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Huvudvärk.

   Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   En känsla av rodnad och värme. Förstoppning.

   Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Kramper. Hicka. Lågt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta och långsam puls. Ofrivilliga rörelser. Ofrivilliga ögonrörelser. Förändrad leverfunktion.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Nässelutslag (urtikaria). Yrsel, övergående oskarp syn framför allt vid intravenös administrering.

   Allvarlig allergisk reaktion inklusive svullen tunga, svullen hals, andningssvårigheter och anafylaktisk chockreaktion. Allvarliga störningar i hjärtrytmen med snabb, oregelbunden puls (orsakar ibland plötslig medvetslöshet).

   Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Övergående blindhet framför allt vid intravenös administrering. De flesta av dessa fall av blindhet gick över inom 20 minuter.

   Ingen känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Toxisk epidermal nekrolys, vilket är ett potentiellt allvarligt hudtillstånd med blåsbildning och avflagning av huden.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ondansetron Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret efter EXP eller på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ondansetron 4 mg eller 8 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, jordgubbssmak.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   4 mg: Vit, platt, rund, 7 mm, munsönderfallande tablett.

   8 mg: Vit, platt, rund, 10 mm, munsönderfallande tablett.

   Blister: 6, 7, 10, 14, 28, 30 tabletter.

   Endosblister: 6x1, 7x1, 10x1, 14x1, 28x1, 30x1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark

   Ondansetron Orifarm

   Sverige

   Ondansetron Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ondansetron Orifarm

  Munsönderfallande tablett 4 mg 10 styck Blister

  • Varunummer: 553753
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  265,05 kr

  Jämförpris: 26,51 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?