Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Oncaspar

   750 E/ml injektions‑/infusionsvätska, lösning
   pegaspargas

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oncaspar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Oncaspar
   3. Hur du får Oncaspar
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oncaspar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oncaspar är och vad det används för

   Oncaspar innehåller pegaspargas som är ett enzym som bryter ned L‑asparagin, en viktig byggsten hos proteiner som är nödvändig för cellernas överlevnad. Normala celler kan tillverka sitt eget asparagin medan vissa cancerceller inte kan det. Oncaspar sänker asparaginnivåerna i blodcancerceller och förhindrar att cancercellerna växer.


   Oncaspar används för att behandla akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos barn från födseln till 18 år och vuxna. ALL är en sorts cancer i de vita blodkropparna, vid vilken vissa omogna vita blodkroppar (som kallas för lymfoblaster) börjar växa utan kontroll och därmed förhindrar produktion av fungerande blodkroppar. Oncaspar används tillsammans med andra läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Oncaspar

   Använd inte Oncaspar

   • om du är allergisk mot pegaspargas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du någonsin har haft pankreatit.

   • om du någonsin har haft en kraftig blödning efter behandling med L‑asparaginas.

   • om du någonsin har fått blodproppar efter behandling med L‑asparaginas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du ges Oncaspar:

   • Om du har haft allvarliga allergiska reaktioner mot andra former av L‑asparaginas, t.ex. klåda, rodnad eller svullnad i luftvägarna, eftersom allvarliga allergiska reaktioner mot Oncaspar kan inträffa.

   • Om du lider av någon blödningssjukdom eller har haft allvarliga blodproppar.

   • Om du får feber. Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för infektioner.

   • Om du har haft dålig leverfunktion eller tar andra läkemedel som kan skada levern. När Oncaspar används i kombination med andra cancerbehandlingar kan skador uppstå på levern och det centrala nervsystemet.

   • Om du lider av buksmärtor. Inflammation av bukspottskörteln, som i vissa fall orsakat dödsfall, kan inträffa vid behandling med Oncaspar.

   Detta läkemedel kan påverka koagulationsfaktorerna och öka risken för blödning och/eller blodproppsbildning.


   Om du är förälder till ett barn som behandlas med Oncaspar, tala om för läkaren om något av ovannämnda förhållanden gäller för ditt barn.


   Under behandling med Oncaspar

   När du får Oncaspar kommer du att övervakas noga under en timme efter att behandlingen börjat för eventuella tecken på allvarliga allergiska reaktioner. Medicinsk utrustning för att behandla allergiska reaktioner kommer att finnas tillgänglig i närheten.


   Övriga övervakningstester

   Tester av sockernivåerna i blodet och urinen, leverns och bukspottskörtelns funktion samt andra tester kommer att utföras regelbundet för att övervaka din hälsa under och efter behandlingen eftersom detta läkemedel kan påverka ditt blod och andra organ.

   Andra läkemedel och Oncaspar

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Oncaspar kan öka biverkningarna från andra läkemedel genom dess effekt på levern. Levern spelar en viktig roll i att få ut läkemedel ur kroppen. Det är dessutom särskilt viktigt att tala om för läkare om du också använder något av följande läkemedel:

   • immunisering med levande vacciner inom tre månader efter att du slutfört din leukemibehandling. Detta ökar risken för allvarliga infektioner.

   • vinkristin, ett annat cancerläkemedel. Om det tas samtidigt som Oncaspar finns det en ökad risk för biverkningar eller allergiska reaktioner.

   • läkemedel som försämrar blodets förmåga att koagulera, såsom antikoagulantia (t.ex. warfarin och heparin), dipyridamol, acetylsalicylsyra och icke‑steroida antiinflammatoriska läkemedel. Om det tas samtidigt som Oncaspar finns det en större risk för blödningsproblem.

   • läkemedel som kräver celldelning för att ha effekt, t.ex. metotrexat som är ett läkemedel som används för cancer samt artrit.

   • prednison, ett steroidläkemedel. Om det tas samtidigt som Oncaspar ökar effekterna på blodets koagulationsförmåga.

   • cytarabin, ett läkemedel som kan användas vid cancerbehandling och som kan störa effekterna av Oncaspar.

   Oncaspar kan också orsaka förändringar av leverfunktionen, vilket kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Du ska inte ta Oncaspar om du är gravid, eftersom dess effekter under graviditet inte har studerats. Läkaren kommer att bestämma om din sjukdom kräver behandling. Du måste använda tillförlitliga preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter att behandlingen med Oncaspar har avslutats. Rådfråga läkaren om vilket preventivmedel som är bäst för dig att använda.


   Det är okänt om pegaspargas utsöndras i bröstmjölk. Som försiktighetsåtgärd ska amningen avbrytas under behandling med Oncaspar och inte återupptas efter att behandling med Oncaspar har avslutats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Undvik att köra eller använda maskiner när du tar detta läkemedel, eftersom det kan göra dig dåsig, trött eller förvirrad.

   Oncaspar innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, dvs. är i stort sett natriumfritt.


   3. Hur du får Oncaspar

   Behandlingen med Oncaspar har ordinerats av en läkare med erfarenhet av läkemedel som används för att behandla cancer. Läkaren kommer att avgöra vilken dos av läkemedlet som behövs och hur ofta, baserat på din ålder och kroppsyta (BSA) som beräknas av din längd och vikt.


   Detta läkemedel är en lösning som ges genom injektion i en muskel, eller i en ven om detta är mer lämpligt.

   Om du har fått för stor mängd av Oncaspar

   Eftersom läkare kommer att administrera läkemedlet är det mycket osannolikt att du kommer att få mer än du behöver.


   I den osannolika händelsen av en oavsiktlig överdos kommer du att övervakas noga av medicinsk personal och få lämplig behandling.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Tala omedelbart om för läkaren om du får:

   • Kraftig blödning eller blåmärken

   • Inflammation eller andra störningar i bukspottskörteln som orsakar kraftig buksmärta som kan sprida sig mot ryggen (pankreatit)

   • Allvarliga allergiska reaktioner med symptom som hudutslag, klåda, svullnad, nässelutslag, andnöd, snabb hjärtrytm och blodtrycksfall

   • Kraftiga skakningar (krampanfall) och medvetslöshet

   • Huvudvärk, högt blodtryck och synrubbningar, vilka är symptom på ett tillstånd som kallas för reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom

   • Förlorad njurfunktion (t.ex. förändring i urinproduktion, svullna fötter och vrister)

   • Mycket hög feber

   • Problem med levern (förhöjda transaminaser, hyperbilirubinemi)

   • Snabb hjärtrytm, andningssvårigheter och svaghet

   • Ökning av blodsockernivåer (hyperglykemi).

   Övriga biverkningar

   Tala om för läkaren om du får något av följande:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)::

   • Nedsatt aptit, sjukdomskänsla, illamående, bukkramper, diarré och viktnedgång

   • Smärta eller svullnad vid injektionsstället.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Upprördhet, förvirring och dåsighet

   • Förändringar av elektroencefalogram (ett spår av den elektriska aktiviteten i din hjärna)

   • Förändrad funktion i bukspottskörteln

   • Feber och influensaliknande symptom

   • Smärta i rygg, leder eller buk.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Svullna salivkörtlar (parotit)

   • Förhöjda nivåer av urinsyra och ammoniak i blodet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS), ett syndrom som kännetecknas av huvudvärk, förvirring, krampanfall och synförlust som går över efter ett tag.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Lindriga ryckningar i fingrarna

   • Vätska i bukområdet (ökning av storleken av bukområdet)

   • Minskad sköldkörtelfunktion, vilket kan orsaka trötthet, viktuppgång och att man fryser.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Försämrad känsel, trötthet


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oncaspar ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn– och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

   Får ej frysas.


   Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller att utfällningar har bildats.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pegaspargas. En ml lösning innehåller 750 enheter pegaspargas. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 3 750 enheter pegaspargas.


   Övriga innehållsämnen är: natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 "Oncaspar innehåller natrium").

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oncaspar är en klar, färglös injektionsvätska, lösning, i en glasflaska. Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Baxalta Innovations GmbH

   Industriestrasse 67

   A‑1221 Wien

   Österrike


   Tillverkare

   Sigma‑Tau Arzneimittel GmbH

   Liebherrstraβe 22

   80538 ‑ München

   Tyskland

   Tel.: +49 89 55 066 750

   Fax: +49 89 55 066 7525


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Baxalta Belgium SPRL

   Tél./Tel.: +32 2 892 62 00

   Lietuva

   UAB Baxalta Lithuania

   Tel.: +370 852102822

   България

   Баксалта България ЕООД

   тел.: + 359 2 980 84 82

   Luxembourg/Luxemburg

   Baxalta Belgium SPRL

   Tél./Tel.: +32 2 892 62 00

   Česká republika

   Baxalta Czech spol. s r.o.

   Tel.: +420 225379700

   Magyarország

   Baxalta Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 202 1981

   Danmark

   Baxalta Denmark A/S

   Tlf.: +45 32 70 12 00

   Malta

   Baxalta UK Limited

   Tel.: +44 1 635 798 777

   Deutschland

   Baxalta Deutschland GmbH

   Tel.: +49 89 262077‑011

   Nederland

   Baxalta Netherlands B.V.

   Tel.: +31 30 799 27 77

   Eesti

   OÜ Baxalta Estonia

   Tel.: +372 6 515 140

   Norge

   Baxalta Norway AS

   Tlf.: +47 22 585 000

   Ελλάδα

   Baxalta Ελλάς Μ.ΕΠΕ

   Τηλ.: +30‑210‑27 80 000

   Österreich

   Baxalta Österreich GmbH

   Tel.: +43 (0)1 20100‑0

   España

   Baxalta Spain S.L.

   Tel.: +34 91 790 42 22

   Polska

   Baxalta Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 223 03 00

   France

   Baxalta France SAS

   Tél.: +33 1 70 96 06 00

   Portugal

   Baxalta Portugal, Unipessoal, Lda.

   Tel.: +351 21 122 03 00

   Hrvatska

   Baxalta d.o.o.

   Tel.: +386 1 420 1680

   România

   Baxalta S.R.L.

   Tel.: +40 31 860 6200

   Ireland

   Baxalta UK Limited

   Tel.: +44 1 635 798 777

   Slovenija

   Baxalta d.o.o.

   Tel.: +386 1 420 1680

   Ísland

   Lyfjaver ehf.

   Sími: +354 533 6100

   Slovenská republika

   Baxalta Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 2 3211 5581

   Italia

   Baxalta Italy S.r.l.

   Tel.: +39 06 45224 600

   Suomi/Finland

   Baxalta Finland Oy

   Puh/Tel.: +358 201478200

   Κύπρος

   Proton Medical (Cyprus) Ltd.

   Τηλ.: +357 22 86 60 00

   Sverige

   Baxalta Sweden AB

   Tel.: +46 8 50 53 26 00

   Latvija

   SIA Baxter Latvia

   Tel.: +371 67784784

   United Kingdom

   Baxalta UK Limited

   Tel.: +44 1 635 798 777   Denna bipacksedel ändrades senast

   April 2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Med tanke på hur oförutsägbara biverkningarna är får Oncaspar endast administreras av sjukvårdspersonal med erfarenhet av användningen av kemoterapeutiska läkemedel mot cancer.


   I synnerhet hos patienter med känd överkänslighet mot andra former av L‑asparaginas kan överkänslighetsreaktioner mot Oncaspar inträffa under behandlingen, t.ex. anafylaxi. En rutinmässig försiktighetsåtgärd är att övervaka patienterna i en timme med återupplivningsutrustning och annat material som krävs för behandling av anafylaxi till hands (epinefrin, syrgas, intravenösa steroider mm.).

   Patienten ska informeras om möjliga överkänslighetsreaktioner mot Oncaspar, inklusive omedelbar anafylaxi. Patienter som får Oncaspar löper ökad risk för blödning och trombotiska sjukdomar. Det bör förklaras för patienten att Oncaspar inte ska användas samtidigt med andra läkemedel som är förknippade med ökad blödningsrisk (se "Andra läkemedel och Oncaspar").


   Detta läkemedel kan orsaka irritation vid kontakt. Lösningen måste därför hanteras och administreras med särskild försiktighet. Inandning av ångan och kontakt med hud och slemhinna, särskilt ögonen, måste undvikas. Vid kontakt ska området sköljas med stora mängder vatten i minst 15 minuter.


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Ytterligare information finns i produktresumén.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oncaspar

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 750 IE/ml 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 524351
  • Tillverkare: Baxalta Sweden AB

  15.025,50 kr

  Jämförspris: 3.005,10 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?