Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Oncaspar

   750 E/ml injektions‑/infusionsvätska, lösning
   pegaspargas

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oncaspar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Oncaspar
   3. Hur du får Oncaspar
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oncaspar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oncaspar är och vad det används för

   Oncaspar innehåller pegaspargas som är ett enzym (asparaginas) som bryter ned asparagin, en viktig byggsten hos proteiner som är nödvändig för cellernas överlevnad. Normala celler kan tillverka sitt eget asparagin medan vissa cancerceller inte kan det. Oncaspar sänker asparaginnivåerna i blodcancerceller och förhindrar att cancercellerna växer.

   Oncaspar används för att behandla akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn från födseln till 18 år och vuxna. ALL är en sorts cancer i de vita blodkropparna, vid vilken vissa omogna vita blodkroppar (som kallas för lymfoblaster) börjar växa utan kontroll och därmed förhindrar produktion av fungerande blodkroppar. Oncaspar används tillsammans med andra läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Oncaspar

   Använd inte Oncaspar

   • om du är allergisk mot pegaspargas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du någonsin har haft pankreatit.

   • om du någonsin har haft en kraftig blödning efter behandling med asparaginas.

   • om du någonsin har fått blodproppar efter behandling med asparaginas.

   Tala om för läkaren om något av detta gäller dig. Om du är förälder till ett barn som behandlas med Oncaspar ska du tala om för läkaren om något av detta gäller ditt barn.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du ges Oncaspar. Detta läkemedel kanske inte är lämpligt för dig:

   • Om du har haft allvarliga allergiska reaktioner mot andra former av asparaginas, t.ex. klåda, rodnad eller svullnad i luftvägarna, eftersom allvarliga allergiska reaktioner mot Oncaspar kan inträffa.

   • Om du lider av någon blödningssjukdom eller har haft allvarliga blodproppar.

   • Om du får feber. Detta läkemedel kan göra dig mer känslig för infektioner.

   • Om du har haft dålig leverfunktion eller använder andra läkemedel som kan skada levern. När Oncaspar används i kombination med andra cancerbehandlingar kan skador uppstå på levern och det centrala nervsystemet.

   • Om du lider av buksmärtor. Inflammation av bukspottskörteln, som i vissa fall orsakat dödsfall, kan inträffa vid behandling med Oncaspar.

   Detta läkemedel kan påverka koagulationsfaktorerna och öka risken för blödning och/eller blodproppsbildning.

   Om du är förälder till ett barn som behandlas med Oncaspar, tala om för läkaren om något av ovannämnda förhållanden gäller för ditt barn.

   Under behandling med Oncaspar

   Under administrering av Oncaspar kommer du att övervakas noga under en timme efter att behandlingen börjat för eventuella tecken på allvarliga allergiska reaktioner. Medicinsk utrustning för att behandla allergiska reaktioner kommer att finnas tillgänglig i närheten.

   Övriga övervakningstester

   Tester av sockernivåerna i blodet och urinen, leverns och bukspottskörtelns funktion samt andra tester kommer att utföras regelbundet för att övervaka din hälsa under och efter behandlingen eftersom detta läkemedel kan påverka ditt blod och andra organ.

   Andra läkemedel och Oncaspar

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Oncaspar kan öka biverkningarna från andra läkemedel genom dess effekt på levern. Levern spelar en viktig roll i att få ut läkemedel ur kroppen. Det är dessutom särskilt viktigt att tala om för läkare om du också använder något av följande läkemedel:

   • vaccination med levande vacciner inom tre månader efter att du slutfört din leukemibehandling. Detta ökar risken för allvarliga infektioner.

   • vinkristin, ett annat cancerläkemedel. Om det används samtidigt som Oncaspar finns det en ökad risk för biverkningar eller allergiska reaktioner.

   • läkemedel som försämrar blodets förmåga att koagulera, såsom antikoagulantia (t.ex. coumarin/warfarin och heparin), dipyridamol, acetylsalicylsyra och icke‑steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen eller naproxen). Om det används samtidigt som Oncaspar finns det en större risk för blödningsproblem.

   • läkemedel som kräver celldelning för att ha effekt, t.ex. metotrexat som (ett läkemedel som används för behandling av cancer samt artrit) kan få minskad effekt.

   • prednison, ett steroidläkemedel. Om det används samtidigt som Oncaspar ökar effekterna på blodets koagulationsförmåga.

   • cytarabin, ett läkemedel som kan användas vid cancerbehandling och som kan störa effekterna av Oncaspar.

   Oncaspar kan också orsaka förändringar av leverfunktionen, vilket kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte använda Oncaspar om du är gravid, eftersom dess effekter under graviditet inte har studerats. Läkaren kommer att bestämma om din sjukdom kräver behandling. Kvinnor som kan bli gravida måste använda tillförlitliga preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter att behandlingen med Oncaspar har avslutats. Orala preventivmedel är inte ett effektivt preventivmedel under behandling med Oncaspar. Rådfråga läkaren om vilket preventivmedel som är bäst för dig att använda. Män måste också använda effektivt preventimedel medan de eller deras partners behandlas med Oncaspar.

   Det är okänt om pegaspargas utsöndras i bröstmjölk. Som försiktighetsåtgärd ska amningen avbrytas under behandling med Oncaspar och inte återupptas förrän efter att behandling med Oncaspar har avslutats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Undvik att köra eller använda maskiner när du tar detta läkemedel, eftersom det kan göra dig dåsig, trött eller förvirrad.

   Oncaspar innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, dvs. är i stort sett natriumfritt.


   3. Hur du får Oncaspar

   Behandlingen med Oncaspar har ordinerats av en läkare med erfarenhet av läkemedel som används för att behandla cancer. Läkaren kommer att avgöra vilken dos av läkemedlet som behövs och hur ofta, baserat på din ålder och kroppsyta som beräknas av din längd och vikt.

   Detta läkemedel ges som en lösning genom injektion i en muskel, eller i en ven om detta är mer lämpligt.

   Om du har fått för stor mängd av Oncaspar

   Eftersom läkare kommer att administrera läkemedlet är det mycket osannolikt att du kommer att få mer än du behöver.

   I den osannolika händelsen av en oavsiktlig överdos kommer du att övervakas noga av medicinsk personal och få lämplig behandling.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 patienter)

   • Inflammation eller andra störningar i bukspottskörteln (pankreatit) som orsakar kraftig buksmärta som kan sprida sig mot ryggen, kräkningar, ökade blodsockernivåer 

   • Allvarliga allergiska reaktioner med symptom som hudutslag, klåda, svullnad, nässelutslag, andnöd, snabb hjärtrytm och blodtrycksfall.

   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 patienter)

   • Kraftig blödning eller blåmärken

   • Kraftiga skakningar (krampanfall) och medvetslöshet

   • Svår infektion med mycket hög feber

   • Problem med levern (t.ex. färgförändringar på hud eller urin eller avföring och laboratorieresultat som påvisar förhöjda nivåer av leverenzymer eller bilirubin).

   Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 patienter)

   • Leversvikt

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Allvarlig hudreaktion som kallas toxisk epidermal nekrolys

   • Förlorad njurfunktion (t.ex. förändring i urinproduktion, svullna fötter och vrister)

   • Stroke.

   Övriga biverkningar

   Tala om för läkaren om du får något av följande:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Viktminskning

   • Nedsatt aptit, allmän svaghet, diarré, illamående.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Förändrad funktion i bukspottskörteln, kräkningar

   • Feber och influensaliknande symptom

   • Munsår

   • Smärta i rygg, leder eller buk.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS), ett syndrom som kännetecknas av huvudvärk, förvirring, krampanfall och synförlust som går över efter ett tag.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Lindriga ryckningar i fingrarna.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Cystor i bukspottkörteln, svullnad av spottkörtlarna.

   • Sömnighet, förvirring.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oncaspar ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn– och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

   Får ej frysas.

   Efter att läkemedlet har spätts ska lösningen användas omedelbart. Om omedelbar användning inte är möjlig kan den spädda lösningen förvaras vid 2 °C–8 °C i upp till 48 timmar.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller har synliga partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar oanvända läkemedel. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pegaspargas. En ml lösning innehåller 750 enheter pegaspargas. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 3 750 enheter pegaspargas.

   Övriga innehållsämnen är: natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 "Oncaspar innehåller natrium").

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oncaspar är en klar, färglös injektionsvätska, lösning, i en glasflaska. Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Baxalta Innovations GmbH

   Industriestrasse 67

   A‑1221 Wien

   Österrike

   Tel: +44(0)1256 894 959

   E-post: medinfoEMEA@shire.com

   Tillverkare

   Shire Pharmaceuticals Ireland Limited.

   5 Riverwalk,

   Citywest Business Campus,

   Dublin 24,

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Med tanke på hur oförutsägbara biverkningarna är får Oncaspar endast administreras av sjukvårdspersonal med erfarenhet av användningen av kemoterapeutiska läkemedel mot cancer.

   I synnerhet hos patienter med känd överkänslighet mot andra former av L‑asparaginas kan överkänslighetsreaktioner mot Oncaspar inträffa under behandlingen, t.ex. anafylaxi. En rutinmässig försiktighetsåtgärd är att övervaka patienterna i en timme med återupplivningsutrustning och annat material som krävs för behandling av anafylaxi till hands (epinefrin, syrgas, intravenösa steroider mm.).

   Patienten ska informeras om möjliga överkänslighetsreaktioner mot Oncaspar, inklusive omedelbar anafylaxi. Patienter som får Oncaspar löper ökad risk för blödning och trombotiska sjukdomar. Det bör förklaras för patienten att Oncaspar inte ska användas samtidigt med andra läkemedel som är förknippade med ökad blödningsrisk (se avsnitt 2 "Andra läkemedel och Oncaspar").

   Detta läkemedel kan orsaka irritation vid kontakt. Lösningen måste därför hanteras och administreras med särskild försiktighet. Inandning av ångan och kontakt med hud och slemhinna, särskilt ögonen, måste undvikas. Om produkten kommer i kontakt med ögon, hud eller slemhinnor, skölj omedelbart med stora mängder vatten i minst 15 minuter.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Ytterligare information finns i produktresumén.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oncaspar

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 750 E/ml 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 524351
  • Tillverkare: Shire Sweden AB

  15.025,50 kr

  Jämförpris: 3.005,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?