Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Onbrez Breezhaler

   150 mikrogram / 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
   indakaterol

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Onbrez Breezhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Onbrez Breezhaler
   3. Hur du använder Onbrez Breezhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Onbrez Breezhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Onbrez Breezhaler är och vad det används för

   Vad Onbrez Breezhaler är

   Onbrez Breezhaler innehåller den aktiva substansen indakaterol, som tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgare. När du inhalerar läkemedlet får det musklerna i lungornas små luftvägar att slappna av. Detta bidrar till att öppna luftvägarna så att det blir lättare att andas in och ut.

   Vad Onbrez Breezhaler används för

   Onbrez Breezhaler används för att göra andningen lättare hos vuxna patienter som har andningssvårigheter på grund av lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna ihop, vilket gör det svårt att andas. Detta läkemedel gör så att musklerna i lungorna slappnar av och gör det lättare för luften att passera in och ut ur lungorna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Onbrez Breezhaler

   Använd inte Onbrez Breezhaler

   • om du är allergisk mot indakaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Onbrez Breezhaler

   • om du har astma (i så fall ska du inte använda Onbrez Breezhaler)

   • om du har hjärtbesvär

   • om du har epilepsi

   • om du har sköldkörtelbesvär (tyreotoxikos)

   • om du har diabetes.

   Under behandling med Onbrez Breezhaler

   • Sluta använda läkemedlet och informera omedelbart läkare om du blir trång i bröstet, hostar, får väsande andning eller andnöd omedelbart efter det att du har använt läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm.

   • Informera omedelbart läkare om dina KOL-symtom (andfåddhet, väsande andning, hosta) inte förbättras eller om de förvärras.

   Barn och ungdomar

   Onbrez Breezhaler ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Onbrez Breezhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

   • läkemedel för andningsbesvär som är av samma typ som Onbrez Breezhaler (t ex salmeterol och formoterol) eftersom risken för biverkningar kan öka.

   • så kallade beta-blockerare, vilka används mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (såsom propranolol) eller för ögonsjukdomen glaukom (såsom timolol).

   • läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet. Till dessa hör:

    • steroider (t ex prednisolon)

    • diuretika (vätskedrivande tabletter) som används mot högt blodtryck, t ex hydroklortiazid

    • läkemedel mot andningsbesvär, såsom teofyllin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid ellerplanerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte använda Onbrez Breezhaler såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Onbrez Breezhaler kommer sannolikt inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Onbrez Breezhaler innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Onbrez Breezhaler

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Onbrez Breezhaler du ska använda

   • Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen. Läkaren kan ordinera en kapsel med 150 mikrogram eller en kapsel med 300 mikrogram beroende på ditt tillstånd och hur du svarar på läkemedlet. Använd inte mer än läkaren ordinerar.

   • Använd inhalatorn vid samma tidpunkt varje dag. Effekten varar i 24 timmar. Detta säkerställer att det alltid är tillräckligt med läkemedel i kroppen så att du andas lättare under hela dagen och natten. Det gör det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

   Hur du använder Onbrez Breezhaler

   • Förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blisterkartor), med läkemedlet i form av inhalationspulver. Onbrez Breezhaler inhalator möjliggör inhalation av läkemedlet i kapseln.

   • Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer förpackningen (Onbrez Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blisterkartan tills du ska använda dem.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Onbrez Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

   • Svälj inte kapslarna.

   • Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för mer information om hur du använder inhalatorn.

   Om du har tagit för stor mängd Onbrez Breezhaler

   Om du har inhalerat för mycket Onbrez Breezhaler eller om någon annan har använt kapslarna, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen med Onbrez Breezhaler. Läkarvård kan behövas. Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare än vanligt eller att du har huvudvärk, känner dig dåsig, mår illa eller kräks.

   Om du har glömt att använda Onbrez Breezhaler

   Om du glömmer inhalation av en dos, inhalera en dos vid den vanliga tiden nästa dag. Inhalera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Onbrez Breezhaler

   • Fortsätt att använda Onbrez Breezhaler så länge läkaren ordinerar det.

   • KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda Onbrez Breezhaler varje dag och inte när du tillfälligtvis har andningsbesvär eller andra symtom på KOL.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med Onbrez Breezhaler.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Informera omedelbart läkare

   • Om du får mycket svår bröstsmärta (vanlig).

   • Om du får hög sockerhalt i blodet (diabetes). I så fall känner du dig trött, mycket törstig och hungrig (utan att gå upp i vikt) och kissar mer än vanligt (vanlig).

   • Om du får oregelbundet hjärtrytm (mindre vanlig).

   • Om du får symtom på en allergiskreaktion såsom hudutslag, klåda, nässelutslag, svårighet att andas eller svälja, yrsel (mindre vanlig).

   • Om du har svårt att andas med väsande andning eller hosta (mindre vanlig).

   Andra biverkningar kan vara:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10)

   • förkylningsliknande symtom - du kan få alla eller de flesta av följande: halsont, rinnande näsa, nästäppa, nysningar, hosta och huvudvärk.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10)

   • tryckande känsla eller smärta under ögonen eller i pannan (bihåleinflammation)

   • rinnande näsa

   • hosta

   • halsont

   • huvudvärk

   • yrsel

   • hjärtklappning

   • muskelspasm

   • svullna händer, anklar och fötter (ödem)

   • klåda/hudutslag

   • bröstsmärta

   • muskel-, skelett- eller ledsmärta

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100)

   • snabb hjärtrytm

   • stickningar eller domningar

   • muskelsmärta

   Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Hosta är ett vanligt symtom vid KOL. Om du hostar kortvarigt efter inhalation av läkemedlet behöver du inte vara orolig. Kontrollera inhalatorn för att se om kapseln är tom. Detta innebär att du har fått i dig hela dosen och inte behöver göra något ytterligare. Om kapseln inte är tom, inhalera igen enligt anvisningarna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Onbrez Breezhaler ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg. dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje Onbrez Breezhaler 150 mikrogram kapsel innehåller 150 mikrogram indakaterol som indakaterolmaleat. Övrigt innehållsämne är laktos och kapseln är gjord av gelatin.

   • Varje Onbrez Breezhaler 300 mikrogram kapsel innehåller 300 mikrogram indakaterol som indakaterolmaleat. Övrigt innehållsämne är laktos och kapseln är gjord av gelatin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den här förpackningen innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blisterkartor. Kapslarna är genomskinliga (ofärgade) och innehåller ett vitt pulver.

   • Onbrez Breezhaler 150 mikrogram kapslar har en svart produktkod ”IDL 150” tryckt ovanför ett svart streck och en svart företagslogotyp (Logotypen) tryckt nedanför det svarta strecket.

   • Onbrez Breezhaler 300 mikrogram kapslar har en blå produktkod ”IDL 300” tryckt ovanför ett blått streck och en blå företagslogotyp (Logotypen) tryckt nedanför det blåa strecket.

   Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

   Kartong innehållande 10 kapslar och en inhalator.

   Kartong innehållande 30 kapslar och en inhalator.

   Multipelförpackning bestående av 2 förpackningar (som vardera innehåller 30 kapslar och 1 inhalator).

   Multipelförpackning bestående av 3 förpackningar (som vardera innehåller 30 kapslar och 1 inhalator).

   Multipelförpackning bestående av 30 förpackningar (som vardera innehåller 10 kapslar och 1 inhalator).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar eller styrkor finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Denna bipacksedel ändrades senast 2018-08-23

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu   BRUKSANVISNING TILL ONBREZ BREEZHALER INHALATOR

   Läs följande anvisningar noga så att du vet hur du ska använda och sköta din Onbrez Breezhaler inhalator.

   • Använd endast den Onbrez Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen. Använd inte Onbrez Breezhaler kapslarna med någon annan inhalator och använd inte Onbrez Breezhaler inhalator med något annat läkemedel i form av kapsel.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Onbrez Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

   • Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner och inhalatorer som inte längre används.

   • Svälj inte kapslarna. Pulvret i kapslarna är avsett att inhaleras.

   Förpackningen med Onbrez Breezhaler:

   Varje förpackning med Onbrez Breezhaler innehåller:

   • en Onbrez Breezhaler inhalator

   • en eller flera blisterkartor med Onbrez Breezhaler kapslar som ska användas med inhalatorn.

   Onbrez Breezhaler inhalator möjliggör inhalation av läkemedlet som finns i en Onbrez Breezhaler kapsel.

   Inhalatorn

   Hur du använder inhalatorn

   Bild 1

   Ta av locket.

   Bild 2

   Öppna inhalatorn:

   Håll inhalatorns botten i ett stadigt grepp och fäll ned munstycket. Inhalatorn är nu öppen.

   Bild 3

   Förbered kapseln:

   Ta med torra händer ut en kapsel från blisterkartan omedelbart före användning.

   Bild 4

   Sätt i kapseln:

   Lägg kapseln i kapselfacket.


   Lägg aldrig kapseln direkt i munstycket.

   Bild 5

   Stäng inhalatorn:

   Fäll tillbaka munstycket tills du hör ett klickljud.

   Bild 6

   Stick hål på kapseln:

   • Håll inhalatorn upprätt med munstycket pekande uppåt.

   • Stick hål på kapseln genom att med en stadig rörelse pressa in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt. Gör detta endast en gång.

   • Du ska höra ett klickljud när det går hål på kapseln

   Bild 7

   Släpp upp sidoknapparna helt.

   Bild 8

   Andas ut:

   Andas ut så mycket du kan innan du placerar munstycket i munnen.


   Blås inte i munstycket.

   Bild 9

   Inhalera läkemedlet:

   Gör så här för att andas in läkemedlet djupt i luftvägarna.

   • Håll inhalatorn som visas på bilden. Sidoknapparna ska vara riktade åt höger respektive vänster. Tryck inte på sidoknapparna.

   • Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.

   • Andas in snabbt men ordentligt och så djupt du kan.

   Bild 10

   Obs!

   När du andas in genom inhalatorn, snurrar kapseln i facket och du ska höra ett susande ljud. Du kommer att känna en söt smak när läkemedlet kommer ner i lungorna.


   Mer information

   Ibland kan mycket små bitar av kapseln tränga igenom filtret och in i munnen. Om detta händer kommer du att kunna känna dessa bitar på tungan. Det är inte skadligt att svälja eller andas in dem. Risken för att kapseln krossas ökar om du av misstag sticker hål på kapseln fler än en gång (steg 6).


   Om du inte hör ett susande ljud:

   Kapseln kan ha fastnat i kapselfacket. Om detta händer:

   • Öppna inhalatorn och lossa försiktigt kapseln genom att knacka på botten av inhalatorn. Tryck inte på sido­knapparna.

   • Inhalera läkemedlet igen genom att upprepa steg 8 och 9.

   bild 11

   Håll andan:

   När du har inhalerat läkemedlet:

   • Håll andan i minst 5–10 sekunder eller så länge du kan medan du tar ut inhalatorn ur munnen.

   • Andas sedan ut.

   • Öppna inhalatorn för att se om något pulver finns kvar i kapseln.


   Om det finns pulver kvar i kapseln:

   • Stäng inhalatorn.

   • Upprepa steg 8, 9, 10 och 11.


   De flesta tömmer kapseln med en eller två inhalationer.


   Mer information

   Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Om detta inträffar behöver du inte vara orolig. Så länge kapseln är tom har du fått i dig tillräckligt med läkemedel.

   Bild 12

   När du har inhalerat allt läkemedel:

   • Öppna munstycket igen och ta ut den tomma kapseln genom att tippa ut den ur kapselfacket. Kasta den tomma kapseln i hushållssoporna.

   • Stäng inhalatorn och sätt på locket.


   Förvara inte kapslarna i Onbrez Breezhaler inhalator.

   Bild 13

   Fyll i doseringskalendern:

   I förpackningen finns en doseringskalender. Gör ett kryss i dagens ruta om detta hjälper dig att komma ihåg när du ska ta nästa dos.

   KOM IHÅG:

   • Svälj inte Onbrez Breezhaler kapslar.

   • Använd endast den Onbrez Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Onbrez Breezhaler kapslar ska alltid förvaras i blisterkartan och endast tas ur kartan precis före användning.

   • Lägg aldrig en Onbrez Breezhaler kapsel direkt i munstycket på Onbrez Breezhaler inhalator.

   • Tryck inte på sidoknapparna mer än en gång.

   • Blås aldrig i munstycket på Onbrez Breezhaler inhalator.

   • Släpp alltid upp sidoknapparna före inhalation.

   • Tvätta aldrig Onbrez Breezhaler inhalator med vatten. Håll den torr. Se ”Hur du rengör inhalatorn”.

   • Ta aldrig isär Onbrez Breezhaler inhalator.

   • Använd alltid den nya Onbrez Breezhaler inhalator som följer med en ny förpackning. Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

   • Förvara inte kapslarna i Onbrez Breezhaler inhalator

   • Förvara alltid Onbrez Breezhaler inhalator och kapslar torrt.

   Hur du rengör inhalatorn

   Rengör inhalatorn en gång i veckan.

   • Torka munstyckets insida och utsida med en ren, luddfri duk så att eventuellt pulver avlägs­nas.

   • Tvätta inte inhalatorn med vatten. Håll den torr.

   Ta inte isär inhalatorn.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Onbrez® Breezhaler®

  Inhalationspulver, hård kapsel 300 mikrogram 3 x 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 587671
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  985,67 kr

  Jämförpris: 10,95 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?