Bild saknas för Omnilax

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Omnilax

   10 g Pulver till oral lösning, dospåse
   Makrogol

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt vid tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år. Omnilax måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du har köpt detta läkemedel receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD OMNILAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER OMNILAX
   3. HUR DU ANVÄNDER OMNILAX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR OMNILAX SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD OMNILAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Omnilax tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. Omnilax ökar avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Omnilax tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.


   Omnilax används vid behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år.


   Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.


   Egenvårdsbehandling av tillfällig förstoppning bör inte pågå längre än 14 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar måste du uppsöka läkare.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i denna bipacksedel.

   2. INNAN DU ANVÄNDER OMNILAX

   Använd inte Omnilax

   • om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol (polyetylenglykol) eller mot något av övriga innehållsämnen i Omnilax.

   • om du har en allvarlig tarmsjukdom.

   • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom).

   • om du har perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för detta.

   • om du har stopp i tarmen eller misstänkt stopp i tarmen.

   • om du har magsmärtor utan känd orsak.


   Rådgör i tveksamma fall med din läkare innan du använder Omnilax.

   Var särskilt försiktig med Omnilax

   Mycket sällsynta fall av allergiska reaktioner med hudutslag och lokal vätskesvullnad (ödem) har rapporterats vid behandling med läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol). Enstaka fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats med matthet eller kollaps och en allmän sjukdomskänsla. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


   Eftersom Omnilax ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet om du:

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller är äldre, eftersom du då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Omnilax kan användas under graviditet och amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Omnilax påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Omnilax

   Omnilax innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Omnilax innehåller mycket små mängder (0,007 mg per påse) av svaveldioxid, vilket kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


   3. HUR DU ANVÄNDER OMNILAX


   Använd alltid Omnilax enligt anvisningarna nedan eller enligt läkarens ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 8 år:

   Vanlig dos är 1-2 dospåsar per dag, som intas som engångsdos på morgonen. Den dagliga dosen kan justeras utifrån vilket resultat behandlingen ger, från 1 dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till max 2 dospåsar per dag.


   Varje dospåse skall lösas i ett glas vatten. Omnilax verkar inom 24-48 timmar efter dosering.


   Behandling med Omnilax bör inte pågå längre tid än 14 dagar utan läkares ordination. Om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagars egenvårdsbehandling bör läkare kontaktas.


   Läkare kan förskriva Omnilax för längre tid än 14 dagar.


   Förbättring efter behandling med Omnilax kan bibehållas med en sund livsstil och hälsosam kost.


   Användning för barn

   Omnilax bör ej ges till barn under 8 år.

   Om du använt för stor mängd av Omnilax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   För mycket Omnilax kan ge diarré som vanligtvis försvinner när behandlingen avbryts eller dosen minskas.


   Om du får kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

   Om du har glömt att använda Omnilax

   Ta nästa dos så snart du kommer ihåg, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Omnilax

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan Omnilax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:


   Hos vuxna:

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   • Buksmärta och buksvullnad

   • Illamående

   • Diarré


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

   • Kräkningar

   • Brådskande behov av att gå på toaletten

   • Avföringsinkontinens


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) men potentiellt allvarliga biverkningar:

   • Symtom på allergisk reaktion såsom utslag, nässelfeber, lokal vätskesvullnad (ödem), ansiktssvullnad (Quinckes ödem) med svullnad av över- och/eller underläpp och/eller kinder. Kontakta omedelbart läkare, om du tror att du har fått en allergisk reaktion.


   Ingen känd frekvens:

   • Minskad natrium- eller kaliumhalt i blodet, möjlig uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre


   Hos barn:

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   • Buksmärta

   • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus)


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

   • Illamående eller kräkningar

   • Buksvullnad


   Ingen känd frekvens:

   • Allergiska reaktioner


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR OMNILAX SKA FÖRVARAS


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Färdigberedd lösning förvaras vid 2ºC - 8ºC (i kylskåp, väl täckt) och är hållbar i 6 timmar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är makrogol. En dospåse innehåller 10 g makrogol.

   • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (apelsin-grapefruktarom innehållande maltodextrin, sorbitol (E420), svaveldioxid (E220) samt gummi arabicum (E414)).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pro Health Pharma Sweden AB

   Kullagatan 8-10

   252 20 Helsingborg

   Telefon: 0721-903655

   info@prohealthpharma.se

   Recipharm Höganäs AB, Höganäs


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Benvitt pulver med smak av apelsin-grapefrukt.


   Dospåsar i kartonger med 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 eller 20 påsar (receptfria) och 22, 24, 30, 50, 60, 100, 200 eller 250 påsar (receptbelagda).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverket i Sverige hemsida.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-04-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Omnilax

  Pulver till oral lösning i dospåse 10 g 20 styck Dospåse

  • Varunummer: 091434
  • Tillverkare: Pro Health Pharma Sweden AB

  128 kr

  Jämförspris: 6,40 kr / styck

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/omnilax-pulver-till-oral-losning-i-dospase-10-g-20-styck-dospase-242164/ 242164 Omnilax https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 128.00 128.00 SEK Omnilax OutOfStock Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Pulver till oral lösning i dospåse 10 g 20 styck Dospåse