Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Omeprazol Bluefish

   10 mg och 20 mg Hård enterokapsel
   omeprazol

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Omeprazol Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Bluefish
   3. Hur du använder Omeprazol Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Omeprazol Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Omeprazol Bluefish är och vad det används för

   Omeprazol Bluefish används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar).

   Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

   Det kan vara nödvändigt att ta tabletterna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


   Omeprazol som finns i Omeprazol Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Omeprazol Bluefish innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Bluefish

   Använd inte Omeprazol Bluefish

   • om du är allergisk mot omeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare(till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

   • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om:

   • Du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

   Ta inte Omeprazol Bluefish i mer än 14 dagar utan att ta kontakt med din läkare. Om du inte får en lindring, eller om du får en en förvärring i dina symtom, ta kontakt med din läkare.


   Omeprazol Bluefish kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Bluefish eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

   -Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

   -Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

   -Du börjar kräkas föda eller blod.

   -Du får svart (blodblandad) avföring.

   -Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

   -Du har haft tidigare ventrikelsår eller gastrointestinalkirurgi

   -Du har använt kontinuerlig symtombehandling för dyspepsi eller halsbränna i 4 veckor eller längre.

   -Du har gulsot eller svår leversjukdom

   -Du är äldre än 55 år med nya eller nyligen förändrade symtom.

   -Du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande - Omeprazol Bluefish som minskar magsyran.

   -Du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Bluefish. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

   Patienter ska inte ta omeprazol som förebyggande medicinering.

   Andra läkemedel och Omeprazol Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Omeprazol Bluefish kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Bluefish.


   Ta inte Omeprazol Bluefish om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV- infektion).


   Du bör särskilt informera din läkare eller apotekspersonal om du tar clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)).


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

   • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)

   • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

   • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Bluefish.

   • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K-blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Bluefish.

   • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

   • Atazanavir (används mot HIV-infektion)

   • Takrolimus (vid organtransplantation).

   • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)

   • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)

   • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

   Omeprazol Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta dina tabletter i samband med måltid eller på ”tom mage”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Omeprazol Bluefish påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Omeprazol Bluefish innehåller hjälpämnen

   Omeprazol Bluefish enterotabletter innehåller sackaros. Om du har fått veta av läkare att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Omeprazol Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är 1 tablettà 20 mg eller 2 tabletter à 10 mg en gång dagligeni 14 dagar. Kontaktaläkare om du inte är symtomfri efter denna period.

   Det kan vara nödvändigt att ta tabletterna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.


   Intag av läkemedlet

   • Du bör ta tabletterna på morgonen.

   • Du kan ta tabletterna tillsammans med föda eller på ”tom mage”.

   • Svälj dina tabletter hela tillsammans med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletterna. Detta för att tabletterna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas. Dessa mikro-pellets (granulatkorn) innehåller det verksamma ämnet omeprazol och är magsaftresistenta, vilket skyddar dem från att brytas ner under passagen genom magen. Granulatkornen frigör det aktiva innehållsämnet i tarmen, där det absorberas av kroppen för att ge en effekt.


   Vad du kan göra om du har svårt att svälja tabletterna

   • Om du har problem att svälja tabletterna:

   - Dela tabletten och blanda ut i en matsked vatten (ej kolsyrat), någon sur vätska (till exempel äpple-, apelsin- eller ananasjuice) eller äppelmos.

   - Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter.

   - För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. Använd inte mjölk eller kolsyrat vatten. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

   Om du använt för stor mängd av Omeprazol Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Omeprazol Bluefish

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos

   – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Omeprazol Bluefish och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande ovanliga men allvarliga biverkningar:

   • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

   • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”.

   • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.


   Biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser, vilka definieras enligt följande:

   Andra biverkningar omfattar:


   Mycket vanliga:

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Har rapporterats:

   förekommer hos ett okänt antal användare


   Andra biverkningaromfattar:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk.

   • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

   • Illamående eller kräkningar.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Svullnad i fötter och anklar.

   • Sömnstörningar (sömnlöshet).

   • Yrsel, stickningar, sömnighet.

   • Svindel (vertigo).

   • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

   • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

   • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

   • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarliga, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg, feber, väsande andning.

   • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

   • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

   • Smakförändringar.

   • Synproblem, till exempel dimsyn.

   • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

   • Muntorrhet.

   • Inflammation i munhålan.

   • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

   • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet.

   • Håravfall (alopeci).

   • Hudutslag vid solning.

   • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

   • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit).

   • Ökad svettning.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

   • Aggression.

   • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

   • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

   • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

   • Muskelsvaghet.

   • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

   • Hypomagnesemi.

   Omeprazol Bluefish kan i mycket sällsynta fall påverkade vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektionmed symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektionsåsom smärtor i nacke,svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarastmöjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.

   Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte drabbas av någon av dem. Om någon biverkning blir allvarlig eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Omeprazol Bluefish ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är omeprazol. Varje kapsel innehåller enterogranulat med 10 mg eller 20 mg av omeprazol.

   Övriga innehållsämnen är sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), natriumstärkelseglykolat typ A, natriumlaurilsulfat, povidon K30, natriumhydroxid, hypromellos, metakrylsyra - etylakrylatsampolymer (1:1), trinatrium fosfat, trietylcitrat, titandioxid (E 171), talk, erytrosin (E127), kinolingult (E104), gelatin, shellack, polyvinylpyrrolidon, natriumhydroxid, röd järnoxid (E172) (i 10 mg kapslarna) eller indigokarmin (E132) (i 20 mg kapslarna).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg kapsel: ogenomskinlig röd överdel och ogenomskinlig orange underdel. Innehåller vita till beige granulatkorn. Märkt med O10.

   20 mg kapsel: ogenomskinlig blå överdel och ogenomskinlig orange underdel. Innehåller vita till beige granulatkorn. Märkt med O20.


   Omeprazol Bluefish finns tillgängligt i alu-alu blister och burkar i förpackningar om 5, 7, 14, 15, 20, 21 och 28 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Torsgatan 11

   SE-111 23 Stockholm, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Omeprazol Bluefish

  Enterokapsel, hård 20 mg 14 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 449210
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  62,50 kr

  Jämförpris: 4,46 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?