Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Omeprazol Actavis

   10 mg, 20 mg, 40 mg hårda enterokapslar
   omeprazol
   sackaros

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Omeprazol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Omeprazol Actavis
   3. Hur du tar Omeprazol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Omeprazol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Omeprazol Actavis är och vad det används för

   Omeprazol Actavis innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

   Omeprazol Actavis används för att behandla följande tillstånd:

   Vuxna:

   • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna.

   • Sår i tolvfingertarmen (duodenalsår) eller i magsäcken (ventrikelsår).

   • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

   • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska medel). Omeprazol Actavis kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel.

   • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

   Barn:

   Barn över 1 år och ≥ 10 kg

   • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna.

   • Hos barn kan symtomen inkludera uppstötningar av maginnehåll till munnen, kräkningar och försämrad viktuppgång.


   Barn och ungdomar över 4 år

   • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

   Omeprazol som finns i Omeprazol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Omeprazol Actavis

   Använd inte Omeprazol Actavis

   • om du är allergisk mot omeprazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

   • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

   Om du är osäker, prata med din doktor eller med apotekspersonalen innan du tar Omeprazol Actavis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Omeprazol Actavis.

   Omeprazol Actavis kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Actavis eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

   • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

   • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

   • Du börjar kräkas föda eller blod.

   • Du får svart (blodblandad) avföring.

   • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

   • Du har allvarliga leverbesvär.

   • Om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Omeprazol Actavis som minskar magsyran.

   • Du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

   Användning av protonpumpshämmare som Omeprazol Actavis och särskilt om du använder Omeprazol Actavis i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   Om du tar Omeprazol Actavis under en längre tid (över ett år) kommer din läkare troligen att kontrollera dig regelbundet. Du bör ta upp eventuella nya eller ovanliga symtom och omständigheter med din läkare.

   Andra läkemedel och Omeprazol Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Omeprazol Actavis om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

   • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)

   • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

   • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Actavis.

   • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Actavis.

   • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

   • Atazanavir (används mot HIV-infektion)

   • Takrolimus (vid organtransplantation).

   • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)

   • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)

   • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

   • Clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)

   • Erlonitinib (används vid behandling av cancer)

   • Metotrexat ( används vid behandling av cancer)--om du tar stora doser av metotrexat kan din läkare tillfälligt stoppa din behandling med Omeprazol Actavis.

   Om läkaren har förskrivit antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Omeprazol Actavis för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

   Omeprazol Actavis med mat och dryck

   Se avsnitt 3 Hur du tar Omeprazol Actavis.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Actavis under den tiden.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Omeprazol Actavis påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Omeprazol Actavis innehåller sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Omeprazol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren talar om för dig hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd och hur gammal du är.

   Rekommenderade doser anges nedan.

   Vuxna:

   För behandling av symtom vid halsbränna och sura uppstötningar orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):

   • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den vanliga dosen 20 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta en dos på 40 mg i ytterligare 8 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.

   • Normal dos efter att matstrupen är läkt är 10 mg en gång dagligen.

   • Om din matstrupe inte är skadad är den normala dosen 10 mg en gång dagligen.

   För behandling av sår i tolvfingertarmen (duodenalsår):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 2 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 2 veckor om såret inte har läkt.

   • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 4 veckor.

   För behandling av sår i magsäcken (ventrikelsår):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om såret inte har läkt.

   • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 8 veckor.

   För att förhindra att duodenal- och ventrikelsår uppstår på nytt:

   • Den normala dosen är 10 eller 20 mg kapsel en gång dagligen. Läkaren kan öka dosen till 40 mg en gång dagligen.

   För behandling av magsår orsakade av NSAID (Icke-steroida antiinflammatoriska medel):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 4-8 veckor.

   För att förebygga duodenal- och ventrikelsår om du tar NSAID:

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen.

   För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

   • Den normala dosen är 20 mg Omeprazol Actavis två gånger dagligen i 1 vecka.

   • Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar två antibiotika utav amoxicillin, klaritromycin, tinidazol och metronidazol.

   För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

   • Den normala dosen är 60 mg dagligen.

   • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet.

   Användning för barn:

   För behandling av symtom på GERD såsom halsbränna och sura uppstötningar:

   • Barn över 1 års ålder och med en kroppsvikt på mer än 10 kg kan behandlas med Omeprazol Actavis. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

   För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

   • Barn över 4 års ålder kan behandlas med Omeprazol Actavis. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

   • Läkaren kommer dessutom att förskriva två antibiotika till ditt barn, amoxicillin och klaritromycin.


   Intag av läkemedlet

   • Det rekommenderas att du tar kapslarna på morgonen.

   • Kapslarna bör tas före en måltid (ex. frukost) eller fastande.

   • Svälj kapslarna hela med ett halvt glas vatten. Tugga inte eller krossa kapslarna. Kapslarna innehåller filmdragerade granulatkorn som förhindrar att medicinen bryts ner av magsyran i din mage. Det är viktigt att inte skada granulatkornen.

   Vad du kan göra om du eller ditt barn har svårt att svälja kapslarna

   • Om du eller ditt barn har svårt att svälja kapseln.

   • Öppna kapseln och svälj innehållet direkt med ett halvt glas vatten eller häll innehållet i ett glas vatten (ej kolsyrat), en syrlig fruktjuice (ex. äpple, apelsin eller ananas) eller äppelmos.

   • Blanda alltid omedelbart innan du dricker (blandningen kommer inte att vara klar). Drick därefter blandningen direkt eller inom 30 minuter.

   • För att vara säker på att du druckit allt skölj glaset noga med ett halvt glas vatten och drick upp. De filmdragerade kornen innehåller medicinen, tugga eller krossa dem inte.

   Om du har tagit för stor mängd av Omeprazol Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Omeprazol Actavis

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Omeprazol Actavis och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande ovanliga men allvarliga biverkningar:

   • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

   • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”.

   • Gulskiftande hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

   Ytterligare biverkningar:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk.

   • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

   • Illamående eller kräkningar.

   • Godartade polyper i magsäcken

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Svullnad i fötter och anklar.

   • Sömnstörningar (sömnlöshet).

   • Yrsel, stickningar, sömnighet.

   • Svindel (vertigo).

   • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

   • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

   • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

   • Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Omeprazol Actavis används i höga doser och under en längre tid).

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blåmärken eller infektionskänslighet.

   • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarliga, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg, feber, väsande andning.

   • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

   • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

   • Smakförändringar.

   • Synproblem, till exempel dimsyn.

   • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

   • Muntorrhet.

   • Inflammation i munhålan.

   • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

   • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulskiftande hud, mörk urin och trötthet.

   • Håravfall (alopeci).

   • Hudutslag vid solning.

   • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

   • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit, som kan leda till njursvikt).

   • Ökad svettning.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

   • Aggression.

   • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

   • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

   • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

   • Muskelsvaghet.

   • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

   Omeprazol Actavis kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare) 

   • Inflammation i tarmen (som ger diarré)

   • Om du använder Omeprazol Actavis i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

   • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Omeprazol Actavis ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Kapselburk: Förvaras vid högst 30ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Blisterförpackning: Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etikett, kartong och blister efter ”Utg.dat.:” eller “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är omeprazol. En kapsel innehåller 10 mg, 20 mg respektive 40 mg omeprazol.

   Övriga innehållsämnen är sockersfärer (sackaros, majsstärkelse, vatten), metakrylsyra-metylmetakrylatsampolymer (1:1), dispersion, hypromellos, talk, mannitol, makrogol 6000, titandioxid (E171), polysorbat 80, dinatriumfosfat, vattenfritt, natriumlaurylsulfat.

   Kapselskal (10 mg och 20 mg): gelatin, vatten, titandioxid (E171), kinolingul (E104).

   Kapselskal (40 mg): gelatin, vatten, titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg: ogenomskinlig gul kapsel

   20 mg: ogenomskinlig gul kapsel

   40 mg: ogenomskinlig blå och vit kapsel

   Kapslarna innehåller benvita till krämvita runda mikrogranulat.

   Förpackningsstorlekar

   Blisterförpackning: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280, och 500 kapslar

   Kapselburk: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 100 och 500 kapslar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   LABORATORIOS LICONSA, S.A.

   Avda Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

   19200 Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)

   Spanien

   MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca)

   Neptunus 12

   8448 CN Heerenveen

   Nederländerna

   MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca)

   Appelhof 13

   8465 RX Oudehaske

   Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Omeprazol Actavis

  Enterokapsel, hård 10 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 085105
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,73 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?