Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   OLYSIO

   150 mg Hårda kapslar
   simeprevir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad OLYSIO är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar OLYSIO
   3. Hur du tar OLYSIO
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur OLYSIO ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad OLYSIO är och vad det används för

   Vad OLYSIO är

   • OLYSIO innehåller den aktiva substansen simeprevir som har effekt mot viruset som orsakar hepatit C-infektion och som kallas hepatit C-virus (HCV).

   • OLYSIO får inte användas som enda läkemedel, utan ska alltid användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-infektion. Därför är det viktigt att du läser även de bipacksedlar som följer med dessa läkemedel innan du börjar ta OLYSIO. Om du har ytterligare frågor om dessa läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Vad OLYSIO används för

   • OLYSIO används tillsammans med andra läkemedel för att behandla kronisk (långvarig) hepatit C-infektion hos vuxna.

   Så här verkar OLYSIO

   OLYSIO bidrar till att bekämpa hepatit C-infektion genom att förhindra HCV från att föröka sig. När OLYSIO används tillsammans med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-infektion, hjälper det till att avlägsna HCV ur kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar OLYSIO

   Ta inte OLYSIO

   • om du är allergisk mot simeprevir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Ta inte OLYSIO om detta gäller dig. Om du är osäker tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar OLYSIO.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OLYSIO. Berätta om alla dina sjukdomar, särskilt om

   • du har hepatit C som inte är genotyp 1 eller genotyp 4

   • du någon gång har tagit läkemedel för behandling av hepatit C,

   • du har andra leverproblem utöver hepatit C,

   • du har eller tidigare har haft en infektion med hepatit B-virus, eftersom läkaren då kan vilja följa upp dig mer noggrant,

   • du har genomgått eller kommer att genomgå en organtransplantation.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OLYSIO.


   Tala med läkare om du får kombinationsbehandling med OLYSIO och har följande symtom eftersom de kan vara tecken på förvärrade leverproblem:

   • du märker gulfärgning av din hud eller dina ögon

   • din urin är mörkare än vanligt

   • du märker svullnad i magtrakten.

   Detta är särskilt viktigt om dessa åtföljs av något av följande symtom:

   • illamående, kräkningar eller förlorad aptit

   • förvirring.

   Kombinationsbehandling med OLYSIO och sofosbuvir kan leda till att hjärtfrekvensen (pulsen) blir långsammare samt även ge andra symtom då de tas tillsammans med amiodaron, ett läkemedel som används för att behandla oregelbundna hjärtslag.

   Tala med läkare om du:

   • för närvarande tar eller under de senast föregående månaderna har tagit läkemedlet amiodaron (läkaren kan överväga andra behandlingsalternativ om du har tagit detta läkemedel)

   • tar andra läkemedel mot oregelbundna hjärtslag eller högt blodtryck.

   Tala omedelbart med läkare om du tar OLYSIO i kombination med sofosbuvir och något läkemedel mot hjärtproblem och du drabbas av följande symtom under behandlingen:

   • andfåddhet

   • yrsel

   • hjärtklappning

   • svimning.

   Ljuskänslighet

   Du kan bli känsligare för solljus (fotosensitivitet) när du tar OLYSIO (se avsnitt 4 för information om biverkningar).

   Under behandling med OLYSIO ska du använda lämpligt solskydd (t.ex. solhatt, solglasögon, och solskyddskräm). Undvik särskilt intensiv eller långvarig exponering för solljus (inklusive solarier).

   Om du får en ljuskänslighetsreaktion under behandlingen ska du omedelbart kontakta din läkare.


   Hudutslag

   Du kan få hudutslag under behandlingen med OLYSIO. Utslagen kan bli kraftiga. Om du får utslag under behandlingen ska du omedelbart kontakta läkare.


   Blodprover

   Din läkare kommer att ta blodprover innan du börjar med behandlingen och regelbundet under behandlingen. Dessa blodprover tas för att hjälpa din läkare att

   • kontrollera om behandlingen fungerar för dig

   • kontrollera din leverfunktion.

   Barn och ungdomar

   OLYSIO ska inte användas av barn och ungdomar (under 18 års ålder) eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och OLYSIO

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det beror på att OLYSIO och andra läkemedel kan påverka varandra.


   Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • digoxin, disopyramid, flekainid, mexiletin, propafenon eller kinidin (som tas via munnen) eller amiodaron för att behandla oregelbunden hjärtrytm

   • klaritromycin, erytromycin (som tas via munnen eller ges som injektion) eller telitromycin för att behandla bakterieinfektioner

   • warfarin och andra likartade läkemedel som kallas vitamin K-antagonister används för att tunna ut blodet. Din läkare kan behöva testa ditt blod oftare för att kontrollera blodets koaguleringsförmåga

   • karbamazepin, oxkarbazepin, fenobarbital eller fenytoin för att förhindra krampanfall

   • astemizol eller terfenadin för att behandla allergier

   • itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol (som tas via munnen eller ges som injektion) för att behandla svampinfektioner

   • rifabutin, rifampicin eller rifapentin för att behandla infektioner som tuberkulos

   • amlodipin, bepridil, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin eller verapamil (som tas via munnen) för att sänka blodtrycket

   • dexametason (som ges genom injektion eller tas via munnen) för att behandla astma eller inflammation och autoimmuna sjukdomar

   • cisaprid för att behandla magbesvär

   • mariatistel (ett växtbaserat läkemedel) mot leverbesvär

   • johannesört (Hypericum perforatum, ett växtbaserat läkemedel) mot oro eller depression

   • ledipasvir för att behandla hepatit C-infektion

   • kobicistat för att öka nivåerna av vissa läkemedel för behandling av HIV-infektion

   • atazanavir, darunavir, delavirdin, efavirenz, etravirin, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, nevirapin, ritonavir, saquinavir eller tipranavir för att behandla HIV-infektion

   • atorvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin eller simvastatin för att sänka kolesterolhalten

   • ciklosporin, sirolimus eller takrolimus för att dämpa immunförsvaret för att förhindra avstötning av transplanterade organ

   • sildenafil eller tadalafil för behandling av pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i lungorna)

   • midazolam eller triazolam (som tas via munnen) för hjälpa dig att sova eller mot oro

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OLYSIO.


   Du ska också tala med läkare om du tar något läkemedel mot oregelbundna hjärtslag eller högt blodtryck.

   Graviditet, preventivmedel och amning

   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte ta OLYSIO annat än på särskild inrådan från läkare.

   När OLYSIO används tillsammans med ribavirin, läs bipacksedeln till ribavirin för mer information om graviditet. Ribavirin kan påverka ditt ofödda barn.

   • Om du är kvinna får du inte bli gravid under behandlingen och inte på flera månader efter att du har avslutat behandlingen.

   • Om du är man får din kvinnliga partner inte bli gravid under din behandling och inte på flera månader efter att du har slutat med behandlingen.

   Om du ändå blir gravid under denna period ska du genast kontakta din läkare.


   Preventivmedel

   Kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandling med OLYSIO.

   När OLYSIO används med ribavirin, läs bipacksedeln till ribavirin för information om preventivmedelskraven.

   Du och din partner måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i flera månader efteråt.


   Amning

   Om du ammar ska du tala med din läkare innan du tar OLYSIO. Det är viktigt eftersom det inte är känt om simeprevir kan gå över i bröstmjölk. Läkaren kommer att tala om ifall du ska sluta amma eller sluta ta OLYSIO medan du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kombinationsbehandling med OLYSIO och andra läkemedel mot din kroniska hepatit C-infektion kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Kör inte och använd inte maskiner om du känner dig yr eller får problem med synen. Läs bipacksedlarna till de andra läkemedlen för information om att framföra fordon och använda maskiner.

   OLYSIO innehåller laktos

   OLYSIO innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar OLYSIO

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   OLYSIO måste tas som en kombinationsbehandling tillsammans med andra läkemedel för behandling av din kroniska hepatit C-infektion. En behandling med OLYSIO varar i antingen 12 eller 24 veckor, men du kan behöva ta andra läkemedel längre, enligt läkarens anvisningar. Läs bipacksedlarna till dessa läkemedel för att få information om dosering och instruktioner om hur du tar dem.


   Hur du tar OLYSIO

   • Rekommenderad dos OLYSIO är en kapsel (150 milligram) en gång per dag.

   • Veckodagarna är tryckta på blisterkartan. Det gör det lättare för dig att komma ihåg att ta din kapsel.

   • Försök ta OLYSIO vid samma tidpunkt varje dag.

   • Ta alltid OLYSIO i samband med mat. Det spelar ingen roll vad du äter.

   • Ta detta läkemedel via munnen.

   • Svälj kapseln hel.

   Hur kapseln tas ut

   Tryck på ena änden av blisterbubblan för att få ut kapseln genom folien, som bilden visar.

   Hur kapseln tas ut

   Tryck inte mitt på blisterbubblan, då kan kapseln skadas eller gå sönder.

   Tryck inte mitt på kapseln

   Om kapselhöljet har gått sönder eller öppnats kan en del läkemedel gått förlorat och du bör ta en ny kapsel.

   Om kapselhöljet är indraget eller böjt, utan att gått sönder eller öppnats, kan kapseln forfarande användas.

   Om du har tagit för stor mängd av OLYSIO

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta genast läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta OLYSIO

   • Om det är mer än 12 timmar till nästa dos tar du så snart du kan den dos du har glömt tillsammans med mat. Fortsätt sedan ta OLYSIO på den vanliga tiden.

   • Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos hoppar du över den dos du har glömt. Sedan tar du nästa dos OLYSIO på den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Sluta inte ta OLYSIO.

   Sluta inte att ta OLYSIO såvida inte läkaren säger åt dig att göra det. Om du gör det kan det hända att läkemedlet inte fungerar som det ska.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan OLYSIO orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan förekomma med OLYSIO vid användning i kombination med sofosbuvir:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • hudklåda

   • hudutslag*

   • förstoppning

   • känslighet mot solljus (fotosensitivitet)

   • förhöjd halt av bilirubin i blodet (bilirubin är ett pigment som produceras i levern).

   * Hudutslag kan drabba fler än 1 av 10 användare (mycket vanliga) när OLYSIO används i kombination med sofosbuvir under 24 veckor.


   Följande biverkningar kan förekomma med OLYSIO vid användning i kombination med peginterferon och ribavirin:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • illamående

   • klåda på huden

   • hudutslag

   • andfåddhet.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • förhöjd halt av bilirubin i blodet (bilirubin är ett pigment som produceras

    i levern)*

   • känslighet mot solljus (fotosensitivitet)

   • förstoppning.

   * I en klinisk studie med asiatiska patienter från Kina och Sydkorea rapporterades förhöjda halter av bilirubin i blodet hos fler än 1 av 10 användare (mycket vanliga).


   Läs bipacksedlarna till de andra läkemedel som används för behandling av din hepatit C-infektion för information om de biverkningar som har rapporterats för dessa läkemedel.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur OLYSIO ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar.

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Detta läkemedel utgör en miljörisk. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är simeprevir. Varje kapsel innehåller natriumsimeprevir motsvarande 150 mg simeprevir.

   • Övriga innehållsämnen är natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, gelatin, titandioxid (E171), järnoxidsvart (E172) och shellac (E904).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De hårda kapslarna är vita och är märkta med "TMC435 150" med svart tryckfärg.

   OLYSIO levereras i blisterkartor med 7 kapslar. Veckodagarnas namn är tryckt på blisterkartan.

   OLYSIO finns i förpackningar med 7 kapslar (1 blisterkarta) eller 28 kapslar (4 blisterkartor).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, Belgien


   Tillverkare

   Janssen Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   Sverige

   Janssen‑Cilag AB

   Box 4042

   SE‑169 04 Solna

   Tel: +46 8 626 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  OLYSIO

  Kapsel, hård 150 mg 7 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 494466
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  19.775,67 kr

  Jämförpris: 2.825,10 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?