Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Oftaquix

   5 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare Levofloxacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel; du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD OFTAQUIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAQUIX
   3. HUR DU ANVÄNDER OFTAQUIX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR OFTAQUIX SKALL FÖRVARAS
   6. Övriga upplysningar

   1. VAD OFTAQUIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Levofloxacin tillhör en typ av antibiotikum som kallas fluorokinoloner (ibland förkortat till kinoloner). Det verkar genom att döda vissa typer av bakterier som kan orsaka infektioner.

   Levofloxacin som ges i form av ögondroppar används för att behandla bakteriella infektioner i yttre delen av ögat hos barn som fyllt 1 år och hos vuxna. Oftaquix rekommenderas inte till barn under 1 år. En typ av sådan ögoninfektion är konjunktivit som är en infektion i ögats yttre hinna.

   2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAQUIX

   Använd inte Oftaquix

   • om du är allergisk (överkänslig) mot levofloxacin eller andra kinoloner eller något av övriga innehållsämnen i Oftaquix.

   Om du är osäker vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Var särskilt försiktig med Oftaquix

   • om du får en allergisk reaktion redan efter en enda dos: Avbryt behandlingen.

   • om ögonsymtomen förvärras under behandlingen: Kontakta läkare snarast möjligt.

   • om ditt tillstånd inte förbättras under den behandlingsperiod som du och din läkare har kommit överens om: Kontakta läkaren så snart som möjligt.

   • Inga typer av kontaktlinser bör som regel användas vid ögoninfektion.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare eller apotekspersonal om du använder någon annan typ av ögondroppar eller ögonsalva innan du börjar använda Oftaquix.


   Om du använder någon annan typ av ögondroppar bör du låta det gå minst 15 minuter mellan användningen av Oftaquix och användningen av den andra typen av ögondroppar.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Oftaquix ögondroppar skall endast användas under graviditet om fördelarna överväger risken för fostret.

   Små mängder levofloxacin går ut i blodomloppet och bröstmjölken när du använder ögondropparna. Det är dock mycket osannolikt att dessa små mängder skadar fostret eller det ammade barnet.

   Din läkare avgör huruvida du skall använda Oftaquix ögondroppar under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oftaquix ger små effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Om ögondropparna ger synstörningar bör du vänta tills dessa försvinner innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER OFTAQUIX

   Använd alltid Oftaquix enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Oftaquix ögondroppar skall användas till ögats yttre yta.


   För patienter som fyllt 1 år skall normalt följande dosering användas:

   Dag 1–2:

   • 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen varannan timme.

   • Dosera högst 8 gånger per dag.


   Dag 3–5:

   • 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen.

   • Dosera högst 4 gånger per dag.


   Ingen justering av den vanliga dosen behövs för äldre patienter.


   Vanlig behandlingsperiod är fem dagar. Din läkare ger besked om hur länge du skall använda ögondropparna.

   Om du använder någon annan typ av medicin i ögat bör du låta det gå minst 15 minuter mellan användningen av Oftaquix och den andra medicinen.


   Användning till barn

   Inga doseringsmodifieringar krävs för barn från ett års ålder. Oftaquix rekommenderas inte för användning till barn under ett år.


   Innan du använder ögondropparna:

   Be om möjligt någon annan att ge dig ögondropparna. Be i så fall personen ifråga att läsa bruksanvisningen tillsammans med dig innan ögondropparna ges.


   1. Tvätta händerna.

   2. Öppna kuvertet längs den streckade linjen.

   3. Avlägsna en endosbehållare från kartan.

   4. Lägg tillbaka kartan med de resterande behållarna i kuvertet och vik kanten så att kuvertet försluts.

   5. Se till att lösningen befinner sig i den nedre delen av endosbehållaren.

   bild5

   6. Öppna behållaren genom att vrida av toppfliken.

   bild6

   7. Luta huvudet bakåt om du sitter, eller lägg dig ned på rygg.

   8. Håll behållarens spets nära ögat.

   bild7-8

   9. Dra undre ögonlocket nedåt och rikta blicken uppåt.

   10. Tryck lätt på behållaren och pressa ut en droppe i fickan mellan det nedre ögonlocket och ögat.

   bild9-10

   11. Stäng ögat en kort stund. Tryck med pekfingret i den inre ögonvrån och håll det där i ca en minut. På så sätt förhindras att ögonmedicinen rinner ner i tårkanalen.

   bild11

   Om du behöver ta en droppe till, eller om båda ögonen skall behandlas, upprepa steg 8 till 11.


   Oftaquix ögondroppar skall inte injiceras i ögonglobens inre delar.

   Endast för engångsbruk. Öppnad endosbehållare bör användas omedelbart.

   Innehållet i en endosbehållare räcker till behandling av båda ögonen.

   Efter användning skall endosbehållaren med eventuell kvarvarande lösning kasseras.

   Om du har använt för stor mängd av Oftaquix

   Om du har tagit för mycket Oftaquix spola ögat/ögonen med vatten och meddela läkare eller apotekspersonal.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Oftaquix

   Om du glömmer att ta ögondropparna, ta nästa dos så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har råkat svälja Oftaquix

   Den mängd levofloxacin som finns i de förpackade endosbehållarna är för liten för att ge några biverkningar. Om du är orolig skall du dock vända dig till läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) som kan ge råd om vad du skall göra.

   Om du slutar använda Oftaquix tidigare än anvisat

   kan det fördröja läkningsprocessen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Oftaquix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Ungefär var tionde användare av Oftaquix känner av biverkningar. De flesta av dessa biverkningar uppstår lokalt i ögat och är av övergående karaktär. Om du märker allvarliga eller bestående biverkningar skall du sluta använda ögondropparna och omedelbart kontakta läkare för att få hjälp.


   Frekvensen för möjliga biverkningar definieras enligt följande:

   mycket vanliga:

   påverkar mer än 1 användare av 10

   vanliga:

   påverkar 1 till 10 användare av 100

   mindre vanliga:

   påverkar 1 till 10 användare av 1 000

   sällsynta:

   påverkar 1 till 10 användare av 10 000

   mycket sällsynta:

   påverkar färre än 1 användare av 10 000

   okända:

   frekvensen kan inte fastställas från tillgänglig information


   Allergisk reaktion mot Oftaquix kan uppstå redan efter en enda dos, men detta är sällsynt. En sådan reaktion kännetecknas av röda eller kliande ögon och/eller svullna ögonlock. Om du får något av dessa symtom skall du sluta använda Oftaquix och omedelbart kontakta läkare.


   Vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 100)

   • brännande känsla i ögat

   • nedsatt syn eller sekret i ögat

   Mindre vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 1 000)

   • sveda eller irritation i ögat

   • smärta i ögat

   • torra eller ömma ögon

   • svullnad eller rodnad (blodsprängda ögon) i bindhinnan (ögats främre hinna)

   • ljuskänslighet

   • klåda i ögonen

   • klibbiga ögonlock

   • huvudvärk

   • utslag kring ögat

   • täppt eller rinnande näsa

   Sällsynta biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 10 000)

   • allergiska reaktioner, t.ex. hudutslag

   Mycket sällsynta biverkningar (påverkar färre än 1 användare av 10 000)

   • svullnad i och tilltäppning av halsen

   • andningssvårigheter

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR OFTAQUIX SKALL FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på endosbehållare efter "EXP", och på kuvert och kartong efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Oftaquix endosbehållare skall förvaras i kuvertet för att skyddas mot ljus. Ljuskänsligt.


   Oftaquix kan användas under 3 månader efter att kuvertet öppnats.

   Därefter kasseras alla oanvända endosbehållare.

   Öppnad endosbehållare med eventuell kvarvarande lösning kasseras omedelbart efter användning.


   Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Oftaquix skall inte användas om det finns olösliga partiklar i lösningen.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är levofloxacin.
    1 ml innehåller 5,12 mg levofloxacinhemihydrat motsvarande 5 mg levofloxacin.
    En endosbehållare (0,3 ml) innehåller 1,5 mg levofloxacin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, utspädd natriumhydroxidlösning eller utspädd saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Oftaquix är en klar, ljusgul till ljust gröngul lösning, fri från synliga partiklar.

   • Endosbehållare i karta om tio, förpackade i kuvert av pappersöverdragen aluminium-polyetenfolie.

   • En endosbehållare innehåller 0,3 ml lösning.

   • Förpackningsstorlekar: 10 x 0,3 ml, 20 x 0,3 ml, 30 x 0,3 ml och 60 x 0,3 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   FIN-33720 Tammerfors

   Finland


   DETTA LÄKEMEDEL ÄR GODKÄNT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET UNDER NAMNEN:

   Danmark

   Oftaquix

   5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder

   Finland

   Oftaquix

   5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä

   Island

   Oftaquix

   5 mg/ml Augndropar, lausn stakskammtaílát

   Italien

   Oftaquix

   5 mg/ml collirio, soluzione, contenitore monodose

   Storbritannien

   Oftaquix Unit Dose

   5 mg/ml Eye Drops

   Sverige

   Oftaquix

   5 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

   Tyskland

   Oftaquix sine

   5 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-07-13

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oftaquix

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml 30 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 085205
  • Tillverkare: Santen Oy

  219,50 kr

  Jämförspris: 7,32 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?