Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Oftaquix®

   5 mg/ml ögondroppar, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR OFTAQUIX® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAQUIX®
   3. HUR DU ANVÄNDER OFTAQUIX®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV OFTAQUIX®

   Vad innehåller Oftaquix® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är levofloxacin. 1 ml innehåller 5,12 mg levofloxacinhemihydrat motsvarande 5 mg levofloxacin.

   – Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (0,05 mg per ml

   ögondroppar; konserveringsmedel), natriumklorid, natriumhydroxid

   eller saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Santen Oy, Tammerfors, Finland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR OFTAQUIX® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Oftaquix är en klar, ljust gul till ljust gröngul lösning, fri från synliga partiklar.


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåOftaquix® för?

   Levofloxacin tillhör en typ av antibiotikum som kallas fluorokinoloner

   (ibland förkortat till kinoloner). Det verkar genom att döda vissa typer av

   bakterier som kan orsaka infektioner.


   Levofloxacin som ges i form av ögondroppar används för att behandla

   bakteriella infektioner i yttre delen av ögat hos barn från 1 års ålder och

   hos vuxna.


   En typ av infektion i denna del av ögat är bakteriell konjunktivit, som är

   en infektion i ögats yttre hinna (konjunktiva eller bindhinnan).


   Oftaquix rekommenderas inte till barn under 1 år.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre

   efter 5 dagar.


   Levofloxacin som finns i Oftaquix kan också vara godkänd för att

   behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

   Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER OFTAQUIX®

   Använd inte Oftaquix®:

   – om du är allergisk mot levofloxacin eller andra kinoloner eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel.


   Om du är osäker vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Var särskilt försiktig med Oftaquix®:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder

   Oftaquix.

   – Om du får en allergisk reaktion redan efter en enda dos: Avbryt behandlingen.

   – Om ögonsymtomen förvärras under behandlingen: Kontakta läkare snarast möjligt.

   – Om ditt tillstånd inte förbättras under den behandlingsperiod som du och din läkare har kommit överens om: Kontakta läkare snarast möjligt.

   – Inga typer av kontaktlinser bör som regel användas vid ögoninfektion.

   – Oftaquix innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögat.

   Graviditet

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta

   läkemedel.


   Oftaquix ögondroppar ska endast användas under graviditet om de

   potentiella fördelarna överväger den potentiella risken för fostret.

   Även om mycket små mängder levofloxacin går ut i blodomloppet och

   bröstmjölken när du använder ögondropparna är det mycket osannolikt

   att så små mängder skadar fostret eller det ammade barnet.


   Din läkare är medveten om den potentiella risken och avgör huruvida du

   ska använda Oftaquix ögondroppar under graviditet eller amning.

   Din fertilitet (dvs. förmågan att bli gravid respektive bli pappa)

   försämras inte om du använder Oftaquix enligt anvisningarna.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Oftaquix har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda

   maskiner.

   Om ögondropparna ger synstörningar bör du vänta tills dessa försvinner

   innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

   är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har

   använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om

   du använder någon annan typ av ögondroppar eller ögonsalva innan du

   börjar använda Oftaquix.


   Om du använder någon annan typ av ögondroppar bör du låta det gå

   minst 15 minuter mellan användningen av Oftaquix och användningen av

   den andra typen av ögondroppar.

   3. HUR DU ANVÄNDER OFTAQUIX®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Oftaquix ögondroppar ska användas på ögats yttre yta.

   För patienter från 1 års ålder och äldre rekommenderas följande dosering:


   Dag 1–2

   • 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen varannan timme.

   • Dosera högst 8 gånger per dag.


   Dag 3–5

   • 1–2 droppar i det infekterade ögat/ögonen.

   • Dosera högst 4 gånger per dag.


   Ingen justering av den rekommenderade dosen behövs för äldre patienter.


   Användning för barn och ungdomar

   Ingen justering av den rekommenderade dosen behövs för barn från 1 års

   ålder eller ungdomar. Oftaquix rekommenderas inte för barn under 1 års ålder.


   Administrering

   Vanlig behandlingsperiod är fem dagar. Din läkare ger besked om hur

   länge du ska använda ögondropparna.

   Om du använder någon annan typ av medicin i ögat bör du låta det gå

   minst 15 minuter mellan användningen av Oftaquix och användningen av

   den andra ögonmedicinen.


   Innan du använder ögondropparna

   Be om möjligt någon annan att ge dig ögondropparna. Be i så fall personen ifråga att läsa bruksanvisningen tillsammans med dig innan ögondropparna ges.


   1) Tvätta händerna.

   2) Öppna flaskan. Se till så att flaskans spets inte kommer i kontakt med ögat, huden kring ögat eller fingrarna.


   Billede A

   6) Torka bort lösning som eventuellt hamnat på huden kring ögat.

   7) Sätt tillbaka korken på flaskan och tillslut ordentligt.


   Om du behöver ta en droppe till i ögat, eller om båda ögonen ska behandlas, upprepa steg 3 till 7.


   Oftaquix ögondroppar får inte injiceras i ögonglobens inre delar.


   Om du använder mera Oftaquix® än du borde:

   Om du har tagit för mycket Oftaquix, spola ögat/ögonen med vatten och

   meddela läkare eller apotekspersonal.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har råkat svälja Oftaquix

   Den mängd levofloxacin som finns i en flaska är för liten för att ge några biverkningar. Men om du är orolig ska du vända dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd om vad du ska göra.


   Om du glömt att ta Oftaquix®:

   Om du har glömt att ta ögondropparna, ta nästa dos så snart du kommer

   ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Oftaquix® avslutas:

   Kan tillfriskningsprocessen fördröjas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla

   användare behöver inte få dem.

   Ungefär var tionde person som använder Oftaquix känner av biverkningar.

   De flesta av dessa biverkningar uppstår lokalt i ögat och är av

   övergående karaktär. Om du märker allvarliga eller bestående biverkningar

   ska du sluta använda ögondropparna och omedelbart kontakta läkare för

   att få hjälp.


   Förekomsten av biverkningar anges enligt följande:

   Billede D

   I mycket sällsynta fall kan detta läkemedel orsaka allvarliga allergiska

   reaktioner.

   Följande symtom kan uppträda redan efter endast en dos Oftaquix:

   • svullnad i och tilltäppning av halsen

   • andningssvårigheter.

   I sällsynta fall kan andra allergiska reaktioner uppstå. Symtom på sådana

   reaktioner är:

   • förvärrad rödögdhet och klåda i ögonen

   • ökad eller plötslig svullnad i ögonlocken.

   Avbryt behandlingen med Oftaquix och kontakta läkare omedelbart om du

   märker något av dessa symtom.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

   • brännande känsla i ögat

   • nedsatt syn eller sekret i ögat


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare)

   • sveda eller irritation i ögat

   • smärta i ögat

   • torra eller ömma ögon

   • svullnad eller rodnad (blodsprängda ögon) i bindhinnan

   (ögats främre hinna) eller ögonlocken

   • onormal ljuskänslighet

   • klåda i ögonen

   • klibbiga ögonlock

   • huvudvärk

   • utslag kring ögat

   • täppt eller rinnande näsa


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

   • allergiska reaktioner, t.ex. hudutslag


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • svullnad i och tilltäppning av halsen

   • andningssvårigheter


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Frekvens, typ och svårighetsgrad för biverkningar förväntas vara samma

   för barn och ungdomar som för vuxna.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns

   i denna information.

   5. FÖRVARING AV OFTAQUIX®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett och på

   kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.


   Använd inte läkemedlet om du märker att plastförseglingen runt

   flaskans lock och hals saknas eller är bruten när du ska öppna en ny flaska.


   Förvara flaskan väl tillsluten.


   För att förhindra att infektioner uppstår ska du kasta flaskan 28 dagar efter att du öppnade den första gången och börja på en ny flaska.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-17.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oftaquix

  Ögondroppar, lösning 5 mg/ml 1 x 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 091039
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  143,38 kr

  Jämförspris: 28,68 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?