Bild på Oftagel
 • Ögongel
 • Läkemedel mot torra ögon
 • Smörjande och långverkande effekt. Ger tillfällig dimsyn. Konserveringsmedel Bensalkoniumklorid. Svåra besvär.
 • Kontaktlins tas ut före gel tas. Sätt in först efter 15 min. Öppnad hållbar i 4v.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oftagel

   2,5 mg/g ögongel
   Karbomer

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oftagel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel
   3. Hur du använder Oftagel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oftagel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oftagel är och vad det används för

   Oftagel är ett tårersättningsmedel som används för lindring av symtom förorsakade av torra ögon, t.ex. sveda eller gruskänsla i ögat. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel

   Använd inte Oftagel

   • om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Oftagel.

   Andra läkemedel och Oftagel

   Vid samtidig användning av andra läkemedel i ögat ska Oftagel alltid tas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen.

   Graviditet och amning

   Det finns inga kända risker i samband med graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dimsyn kan uppstå tillfälligt, vilket bör beaktas vid exempelvis bilkörning eller vid användning av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En af faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid

   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av kontaktlinser. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagel-behandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter.


   3. Hur du använder Oftagel

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en droppe Oftagel i ögat 1–4 gånger per dag efter behov. Annan dosering enligt läkares föreskrift.


   Före användning:

   - tvätta händerna

   - välj den position som känns mest naturlig för dig (t ex sitt ner, lägg dig på rygg, stå framför en spegel)


   Applicering:

   1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet inte blir förorenat.


   2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.


   OftagelBild1


   3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.


   OftagelBild2


   4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.


   OftagelBild3


   Om du använt för stor mängd av Oftagel

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen – telefon 112.

   Om du har glömt att använda Oftagel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Oftagel

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tillfällig kortvarig dimsyn, sveda eller irritation i ögat kan förekomma i samband med att läkemedlet droppas i ögat.


   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation i ögat.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Oftagel ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

   • Förvaras vid högst 25 °C i ytterkartongen (ljuskänsligt).

   • Förpackningen förvaras upp och ned för bättre droppning.

   Använd inte detta läkemedel om det visar tecken på att ha försämrats.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är karbomer 2,5 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, bensalkoniumklorid 0,06 mg/g, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Genomskinlig flaska: 10 g och 3 x 10 g

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   337 20 Tammerfors

   Finland


   Ombud:

   SantenPharma AB, Sverige, telefon 08-83 41 40.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-02-11


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oftagel

  Ögongel 2,5 mg/g 10 gram Flaska

  • Varunummer: 404426
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  69,50 kr

  Jämförspris: 69,50 kr / st

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/oftagel-ogongel-25-mg-per-g-10-gram-flaska-203081/ 203081 Oftagel https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/404426s.jpg 69.50 69.50 SEK Oftagel InStock Ögongel Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögongel 2,5 mg/g 10 gram Flaska