Bild på Oftagel
 • Ögongel
 • Läkemedel mot torra ögon
 • Smörjande och långverkande effekt. Ger tillfällig dimsyn. Konserveringsmedel Bensalkoniumklorid. Svåra besvär.
 • Kontaktlins tas ut före gel tas. Sätt in först efter 15 min. Öppnad hållbar i 4v.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oftagel

   2,5 mg/g ögongel
   karbomer

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.  

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oftagel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel
   3. Hur du använder Oftagel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oftagel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oftagel är och vad det används för

   Oftagel är ett tårersättningsmedel som används för lindring av symtom förorsakade av torra ögon, t.ex. sveda eller gruskänsla i ögat. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner.

   Karbomer som finns i Oftagel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel

   Använd inte Oftagel

   • om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Barn och ungdomar

   Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

   Andra läkemedel och Oftagel

   Vid samtidig användning av andra läkemedel i ögat ska Oftagel alltid tas sist och tidigast 15 minuter efter de andra läkemedlen.

   Graviditet och amning

   Det finns inga kända risker i samband med graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dimsyn kan uppstå tillfälligt, vilket bör beaktas vid exempelvis bilkörning eller vid användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En af faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid

   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Om användning av kontaktlinser inte kan undvikas under Oftagel-behandlingen ska linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och inte återinsättas förrän efter 15 minuter.


   3. Hur du använder Oftagel

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en droppe Oftagel i ögat 1–4 gånger per dag efter behov. Annan dosering enligt läkares föreskrift.

   Användning för barn och ungdomar

   Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel ögongel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

   Före användning:

   - tvätta händerna

   - välj den position som känns mest naturlig för dig (t ex sitt ner, lägg dig på rygg, stå framför en spegel)

   Applicering:

   1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet inte blir förorenat.

   2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

   Bild 1

   3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.

   Bild 2

   4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.

   Bild 3

   Om du använt för stor mängd av Oftagel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Oftagel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Oftagel

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tillfällig kortvarig dimsyn, sveda eller irritation i ögat kan förekomma i samband med att läkemedlet droppas i ögat.

   Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation i ögat.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oftagel ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

   • Förvaras vid högst 25 °C i ytterkartongen (ljuskänsligt).

   • Förpackningen förvaras upp och ned för bättre droppning.

   Använd inte detta läkemedel om det visar tecken på att ha försämrats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är karbomer 2,5 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, bensalkoniumklorid 0,06 mg/g, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Genomskinlig flaska: 10 g och 3 x 10 g

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   337 20 Tammerfors

   Finland

   Lokal företrädare:

   SantenPharma AB, Sverige, telefon 08-83 41 40.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-18


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oftagel

  Ögongel 2,5 mg/g 10 gram Flaska

  • Varunummer: 404426
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  69,50 kr

  Jämförpris: 69,50 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/oftagel-ogongel-25-mg-per-g-10-gram-flaska-203081/ 203081 Oftagel https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/404426s.jpg 69.50 69.50 SEK Oftagel InStock Ögongel Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögongel 2,5 mg/g 10 gram Flaska