Bild på Oculac®
 • Ögondroppar mot torra ögo
 • Läkemedel
 • Liknar den naturliga tårvätskan. Smörjer och fuktar ögat. Utan konserveringsmedel. Medelsvåra besvär.
 • Kan användas med kontaktlinser. Öppnad pipett används direkt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Oculac

   50 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare
   Povidon K25

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Oculac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac
   3. Hur du använder Oculac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Oculac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Oculac är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Oculac heter povidon K25. Oculac ögondroppar är till för att fukta och smörja ögonen. Dropparna används för att lindra besvär som beror på torra ögon.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Oculac

   Använd inte Oculac

   om du är allergisk mot povidon K25 eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, ska du inte använda detta läkemedel innan du rådfrågat läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oculac ögondroppar.

   Om du upplever huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, ögonirritation, ihållande rodnad eller om tillståndet kvarstår eller förvärras – avbryt behandlingen och rådfråga läkare.

   Andra läkemedel och Oculac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du använder andra ögonläkemedel tillsammans med Oculac, ska du göra ett uppehåll på minst 5 minuter mellan de olika läkemedlen och applicera alltid Oculac sist.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror dig vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Oculac kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Oculac kan göra ditt synfält grumligt (förorsaka dimsyn). Om detta händer dig, ska du vänta tills synfältet är klart igen innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Oculac

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   En vanlig dos är 1 droppe i vardera öga 4 gånger dagligen eller vid behov.

   Innehållet i en endosbehållare räcker till en applicering i båda ögonen.

   Om en droppe missar ögat, försök igen.

   Om du använder mer Oculac ögondroppar än du borde så förväntas inga biverkningar uppstå.

   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Oculac ska appliceras sist.

   Om du har ytterligare frågor gällande användningen av denna produkt, fråga läkare eller apotekspersonal.

   Bruksanvisning

   1. Tvätta händerna.

   2. Öppna förpackningen och ta ut en rad med endosbehållare ur förpackningen.

   3. Riv loss en endosbehållare (Bild 1).

   4. Sätt tillbaka resten av endosbehållarna i förpackningen igen.

   5. Vrid av toppen på endosbehållaren. Undvik att vidröra endosbehållarens spets efter det att du öppnat behållaren eftersom detta kan kontaminera lösningen (Bild 2).

   6. Böj huvudet bakåt (Bild 3).

   7. Dra det nedre ögonlocket nedåt med ett finger och håll endosbehållaren i din andra hand. Spetsen på endosbehållaren får inte vidröra ögat, eftersom detta kan skada ögat. Tryck på behållaren tills en droppe faller i ögat (Bild 4).

   8. Slut ögat och tryck en fingertopp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter. Detta förhindrar att droppen rinner genom tårkanalen ner i svalget, samt gör att en större del av droppen blir kvar i ögat (Bild 5).

    Vid behov, upprepa steg 6-8 för ditt andra öga.

   9. Släng bort den använda endosbehållaren efter användning.

   SDU

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Oculac orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • lindrig, övergående sveda eller klibbig känsla i ögat

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • irritation

   • överkänslighetsreaktioner

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • dimsyn, ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Oculac ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Själva endosbehållaren är inte steril, men innehållet i den bevarar sin sterilitet fram till det att behållaren öppnas. Innehållet i endosbehållaren måste användas omedelbart då den öppnats. Öppnade endosbehållare får inte sparas.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Oculac ögondroppar i endosbehållare innehåller povidon K25 som aktiv substans. Varje ml innehåller 50 mg povidon K25. Övriga innehållsämnen är borsyra, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumlaktat, natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

   Oculac ögondroppar i endosbehållare innehåller inga konserveringsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Beskrivning av Oculac ögondroppar: svagt gulaktig, klar vattenlösning. Varje endosbehållare innehåller 0,4 ml lösning.

   Förpackningsstorlekar: 20, 60 och 120 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike

   Tillverkare

   EXCELVISION, 29 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike

   S.A. Alcon- Couvreur NV, Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark Oculac (SDU)

   Finland Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksissa/ögondroppar, lösning i endosbehållare

   Portugal Oculotect Unidosis

   Spanien Oculotect 50 mg/ml colirio en solución en envase unidosis

   Sverige Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-22


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oculac®

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 50 mg/ml 20 x 0,4 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 596030
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  59,50 kr

  Jämförpris: 1,19 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/oculac-ogondroppar-losning-i-endosbehallare-50-mg-per-ml-20-x-04-milliliter-endosbehallare-115210/ 115210 Oculac® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/596030s.jpg 59.50 59.50 SEK Oculac InStock Ögondroppar mot torra ögo Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning i endosbehållare 50 mg/ml 20 x 0,4 milliliter Endosbehållare