Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Octreotide Hospira

   50 mikrogram/ml, 100 mikrogram/ml, 200 mikrogram/ml, 500 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
   oktreotid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Octreotide Hospira är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Octreotide Hospira
   3. Hur du använder Octreotide Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Octreotide Hospira ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Octreotide Hospira är och vad det används för

   Octreotide Hospira är en syntetisk version av ett hormon som förekommer naturligt i kroppen som kallas somatostatin. Oktreotid hämmar frisättningen av tillväxthormon samt vissa hormon och sekret från tarmarna.


   Octreotide Hospira används:

   - för att behandla symtom som uppstår vid hormonproducerande tumörer i magtarmkanalen. Dessa symtom har samband med en överproduktion av vissa ämnen som finns naturligt i kroppen vilket kan skapa obalans i kroppens normala hormonnivåer. Denna obalans kan leda till en en rad symtom i mage, bukspottkörteln eller inälvor (tarmarna).

   - för att minska halterna av tillväxthormon och insulinlik tillväxtfaktor 1 (IGF-1) vid akromegali och för att minska symtom orsakade av överproduktion av dessa hormon

   - innan operation av bukspottkörteln för att förhindra ytterligare komplikationer

   - för att stoppa eller förhindra blödning hos patienter som har onormala blodkärl nära magen (gastroesofagala åderbråck) i samband med en speciell typ av leversjukdom (cirros).


   Oktreotid som finns i Octreotide Hospira kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Octreotide Hospira

   Använd inte Octreotide Hospira

   - om du är allergisk mot oktreotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Octreotide Hospira.


   Var särskilt försiktig med Octreotide Hospira

   - eftersom oktreotid kan påverka dina blodsockervärden. Du eller din läkare bör noggrant följa dina blodsockervärden.

   - om du har en tumör (svulst) som producerar insulin (insulinom). Du eller din läkare bör noggrant följa dina blodsockervärden.

   - om du har sköldkörtelproblem.

   - om du har gallstenar (gallstenar ger inte alltid symtom, det är anledningen till att din läkare eventuellt kan göra en ultraljudsundersökning innan och efter behandling med Octreotid Hospira).

   - om du har en leversjukdom.

   - om du har bradykardi (långsam hjärtverksamhet).

   - om du har vitamin B12-brist.

   - om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid, tala omedelbart om detta för din läkare.

   - om du ammar.

   - om du är under 18 år.

   Andra läkemedel och Octreotide Hospira

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel;

   - ciklosporin (ett läkemedel som används efter transplantationer)

   - cimetidin (ett läkemedel som används för att minska mängden magsyra)

   - bromokriptin (ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom eller akromegali eller för att hämma bröstmjölksproduktion)

   - terfenadin (för att mildra allergiska reaktioner)

   - karbamazepin (ett läkememedel som används vid psykiatriska tillstånd, epilepsi, trigeminusneuralgi och neuropati)

   - digoxin (läkemedel mot vissa hjärtbesvär)

   - warfarin (ett blodförtunnande läkemedel)


   Andra läkemedel som bryts ner i levern kan även de påverkas, tala därför om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga data avseende behandling med oktreotid och dess påverkan på fertilitet.


   Fertila kvinnor skall använda effektiv preventivmetod under behandling med oktreotid.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Octreotide Hospira ska inte användas vid graviditet eller amning om inte nyttan för modern överväger den potentiella risken för fostret.


   3. Hur du använder Octreotide Hospira

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Detta läkemedel ges oftast till dig av en läkare eller sjuksköterska.

   Detta läkemedel kommer att ges till dig som en subkutan injektion (under huden) eller som en långsam intravenös injektion (i en ven via dropp).

   Rekommenderad dosering anges nedan, men din läkare kommer att anpassa dosen individuellt för dig baserat på behandlingsorsak, din ålder och ditt allmänna hälsotillstånd:

   • Behandling av symtom som uppstår pga hormonproducerande tumörer i magtarmkanalen: 50 mikrogram var 24:e eller 12:e timme. Beroende på hur du reagerar så kan dosen höjas till 100-200 mikrogram var 8:e timme. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 600 mikrogram.

   • Om du har akromegali: 50-100 mikrogram initialt var 8:e timme. För de flesta patienter är dosen 200-300 mikrogram dagligen och den maximala dygnsdosen är 1500 mikrogram.

   • Innan operation av bukspottkörteln: 100 mikrogram var 8:e timme i 7 dagar som påbörjas på operationsdagen.

   • Om du har blödande esofagala åderbråck: 25 mikrogram per timme givet kontinuerligt som en intravenös infusion under 48 timmar.

   Injektionen bör ges mellan måltiderna eller vid sängdags för att minska biverkningar i mage och tarm.


   För att minska obehag bör Octreotide Hospira injektionsvätska ha antagit rumstemperatur innan den administreras. Undvik flera injektioner med korta intervall på samma injektionsställe.

   Om du använt för stor mängd av Octreotide Hospira

   Eftersom läkemedlet ges till dig på sjukhus är det inte troligt att du får för mycket läkemedel. Om du ändå misstänker att du fått i dig för mycket läkemedel, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta din läkare omedelbart om något av följande uppträder:

   - allvarlig allergisk reaktion – du kan få plötsliga kliande utslag (nässelutslag), svullnad i händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårare att svälja eller andas)

   - bukspottkörtelinflammation – du kan få plötsliga magsmärtor. Dessa kan uppträda inom ett par timmar eller efter ett par dagar efter att behandlingen påbörjats.

   - stopp i tarmarna (du kan bli förstoppad och få magsmärtor).


   Detta är mycket allvarliga biverkningar. Du kan behöva läkarvård omedelbart. Dessa biverkningar är sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter men hos fler än 1 av 10 000 patienter).


   Tala om för din läkare så snart du kan om du får någon av följande biverkningar:


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

   - gallstenar som kan ge smärta i gallblåsan

   - förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   - huvudvärk

   - buksmärta, diarré, förstoppning, illamående och gasbildning (symtomen kan minskas om injektionen ges mellan måltiderna eller vid läggdags)

   - smärta vid injektionsstället


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 patienter):

   - förändringar i sköldkörtelaktiviteten (hypotyreos)

   - förändring av blodsockernivåer (låga värden kan förekomma - hypoglykemi)

   - försämrad glukostolerans

   - minskad aptit

   - yrsel

   - långsam hjärtrytm

   - obehagskänsla i magen efter en måltid

   - svullen mage

   - lös avföring

   - kräkningar

   - fett i avföringen (steatorré)

   - missfärgad avföring

   - klåda

   - utslag

   - håravfall

   - andfåddhet

   - inflammation i gallblåsan

   - gallslam

   - gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   - gallsten

   - avvikande resultat i leverfunktionstester


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 patienter):

   - snabb hjärtrytm

   - uttorkning

   - leverproblem


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 000 men färre än 1 av 1000 patienter):

   - inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit)

   - tarmvredsliknande tillstånd (dina tarmar fungerar inte ordentligt)

   - svår smärta i epigastriet (smärta i övre delen av magen)

   - allergiska hudreaktioner (överkänslighet)


   Din läkare kommer att ta blodprover regelbundet för att kontrollera din lever- och sköldkörtelfunktion eftersom levern och sköldkörteln kan påverkas vid behandling med Octreotide Hospira.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Octreotide Hospira ska förvaras

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel i originalförpackning: Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Får ej frysas.


   Hållbarhet i bruten förpackning: Produkten skall användas omedelbart och överblivet innehåll skall destrueras.


   Flerdosflaskorna (Octreotide Hospira 200 mikrogram/ml injektionsvätska) kan förvaras i upp till 2 veckor vid högst 25°C vid dagligt bruk.


   Octreotide Hospira ska efter spädning med 9 mg/ml natriumkloridlösning normalt inte förvaras längre än 24 timmar i kylskåp.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.


   Använd endast klar lösning som är fri från partiklar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oktreotid.

   • Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra, natriumacetattrihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor. Flerdosinjektionsflaskorna innehåller dessutom fenol (konserveringsmedel).

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml lösning (dvs är näst intill natriumfritt).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Octreotide Hospira tillhandahålls i injektionsflaskor som innehåller en klar, färglös lösning för injektion.


   Octreotide Hospira tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar

   Octreotide Hospira 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning (förpackning med 5 injektionsflaskor med 1 ml lösning)

   Octreotide Hospira 100 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning (förpackning med 5 injektionsflaskor med 1 ml lösning)

   Octreotide Hospira 500 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning (förpackning med 5 injektionsflaskor med 1 ml lösning)

   Octreotide Hospira 200 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning (förpackning med 1 flerdosinjektionsflaska)


   Injektionsflaskorna kan vara omslutna av en skyddande plastfilm som minskar risken för spill om glasflaskan går sönder, dessa injektionsflaskor kallas ONCO-TAIN®.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6R, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Octreotide Hospira, injektionsvätska, lösning


   Detta är ett utdrag ur produktresumén för att underlätta vid administrering av Octreotide Hospira.

   Endast för parenteralt bruk: subkutant (s.c.) eller intravenöst (i.v.)

   Förvaring

   Octreotid Hospira injektionsflaskor ska förvaras vid 2oC-8oC. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Endosflaskan (50 mikrogram/1 ml, 100 mikrogram/1 ml, 500 mikrogram/1 ml) skall öppnas omedelbart före användning och oanvänd lösning skall kasseras.


   Kemisk-fysikalisk stabilitet för Octreotid Hospira infusionslösning efter spädning med 9 mg/ml natriumkloridlösning och förvarad i PVC-påsar eller i polypropylensprutor har visats i 7 dagar vid högst 25°C. Av mikrobiologiska skäl skall produkten användas omedelbart efter spädning. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förhållanden före användningen. Tiden skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C, om inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Flerdosflaskan (200 mikrogram/ml) kan förvaras i 2 veckor vid högst 25°C vid dagligt bruk. För att undvika kontaminering rekommenderas dock att membranet på injektionsflaskan punkteras högst 10 gånger.


   Hantering

   Octreotide Hospira är en injektionsvätska och måste därför hanteras med försiktighet. Spädning skall utföras under aseptiska förhållanden av erfaren, specialiserad personal på en speciellt anvisad plats. Undvik att Octreotide Hospira kommer i kontakt med hud och slemhinnor. Om lösningen kommer i kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten. Om lösningen kommer i kontakt med slemhinnor, tvätta (spola) omedelbart det exponerade området noggrant med vatten.


   För att minska obehag bör lösningen ha antagit rumstemperatur innan den administreras. Undvik flera injektioner med korta intervall på samma injektionsställe.


   Injektionsvätskan bör inspekteras med avseende på färgförändringar eller fasta partiklar innan administrering.


   Oktreotidlösningarna bör endast blandas eller spädas med 9 mg/ml natriumkloridlösning.


   Destruktion

   Kvarvarande läkemedel samt allt material som har använts vid spädning och administrering skall destrueras enligt gällande anvisningar för injektioner.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Octreotide Hospira

  Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml 5 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 135997
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  271 kr

  Jämförspris: 54,20 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?