Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Octreotide Fresenius Kabi

   50 mikrogram/ml, 100 mikrogram/ml, 500 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
   oktreotid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Octreotide Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Octreotide Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Octreotide Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Octreotide Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Octreotide Fresenius Kabi är och vad det används för

   Octreotide Fresenius Kabi är ett hormoninnehållande läkemedel som hämmar utsöndringen av andra hormoner, på samma sätt som somatostatin, ett hormon som förekommer naturligt i kroppen. Som en följd av detta kan sjukdomar där hormoner spelar en roll lindras eller botas.


   Octreotide Fresenius Kabi används:

   A. För att behandla onormal tillväxt av ben och mjukvävnad, särskilt i näsa, underkäke och öron efter puberteten. Detta tillstånd kallas akromegali. Akromegali orsakas av överdriven frisättning av specifika hormoner, och i de flesta fall beror denna överdrivna hormonproduktion på en förstoring av hypofysen (hypofysadenom). Symtomen innefattar: en överdriven längdtillväxt, trötthet, pigmentfläckar på huden, ledsmärta och svettning.


   Octreotid Fresenius Kabi kan hjälpa patienter med akromegali som:

   • inte blir hjälpta av kirurgi eller radioterapi (strålbehandling)

   • inte kan eller vill genomgå operation eller väntar på operation

   • just startat strålbehandling


   B. För att lindra symtom såsom värmevallningar, diarré och lågt blodtryck relaterade till specifika, sällsynta tumörer i magen, tarmarna och bukspottkörteln orsakade av överproduktion av specifika hormoner eller andra naturliga ämnen.


   C. För att förhindra komplikationer som inflammation eller infektion efter en operation av bukspottkörteln (en körtel som utsöndrar matsmältningsenzymer och hormoner).


   Oktreotid som finns i Octreotide Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Octreotide Fresenius Kabi

   Använd inte Octreotide Fresenius Kabi


   • om du är allergisk mot oktreotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Octreotide Fresenius Kabi om du har något av dessa tillstånd, eller haft dem förut:

   • Om du har problem med synen. Detta kan bero på en tumör på hypofysen (en körtel som sitter i hjärnan, nära synnerverna). Din läkare måste undersöka dig regelbundet och kan besluta sig för att börja med en annan behandling.

   • Om du är kvinna i fertil ålder måste du söka rådgivning om lämplig preventivmetod. Detta beror på att fertiliteten kan återställas under behandling av akromegali.

   • Om oktreotid används som en del i långtidsbehandling måste sköldkörtelfunktionen kontrolleras av din läkare.

   • Om du upplever bradykardi (långsam hjärtrytm) kan det vara nödvändigt att justera dosen av vissa hjärtmediciner (t ex betablockerare eller kalciumblockerare).

   • Om du behandlas för symtom på mag-, tarm- eller bukspottkörteltumörer och allvarliga symtom på dessa tumörer plötsligt återkommer eller blir värre, kontakta din läkare.

   • Om du har en tumör som producerar insulin (insulinom), om du har diabetes mellitus av typ I eller II eller om du har för höga eller för låga blodsockernivåer. Dina blodsockernivåer måste följas noggrant.

   • Om du har eller har haft gallstenar, informera din läkare. Gallstenar kan uppträda eller återkomma vid långtidsbehandling med oktreotid.

   • Om du har brist på vitamin B12. Ditt vitamin B12-värde bör kontrolleras.

   Barn

   Erfarenhet av Octreotid Fresenius Kabi hos barn är begränsad. Tala med din läkare om användning hos barn.

   Andra läkemedel och Octreotide Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom de kan påverka eller påverkas av Octreotide Fresenius Kabi:

   • Ciklosporin (används för att förebygga och behandla avstötningsreaktioner efter transplantationer och för att behandla svåra hudsjukdomar och allvarliga inflammationer i ögon och leder)

   • Cimetidin (används för att minska mängden magsyra)

   • Bromokriptin (används för att behandla Parkinsons sjukdom)

   • Terfenadin (används för att behandla allergier)

   • Kinidin (används för att behandla smärta och feber)

   • Karbamazepin (används för att behandla epilepsi och neuropati)

   • Digoxin (används för att behandla vissa hjärtbesvär)

   • Fenprokumon (används som profylax mot blodpropp)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Fertilitet

   Fertiliteten kan återställas under behandling med oktreotid mot akromegali. Sök rådgivning om lämplig preventivmetod.


   Använd inte Octreotide Fresenius Kabi under graviditet eller amning om inte din läkare uttryckligen har sagt att det är nödvändigt. Det finns otillräcklig kunskap om användning av Octreotide Fresenius Kabi under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är okänt om Octreotide Fresenius Kabi påverkar förmågan att köra eller använda maskiner. Kör inte bil eller använd maskiner om inte din läkare har tillåtit detta.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Octreotide Fresenius Kabi innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, vilket betyder att det är i stort sett ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Octreotide Fresenius Kabi

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Nedan anges vanlig dosering vid olika typer av behandling med oktreotid.

   Vid behandling av akromegali hos vuxna (som omnämns ovan i avsnitt 1, del A):

   • Startdos: 50-100 mikrogram, 2 eller 3 gånger dagligen som injektion under huden.

   • Din läkare kommer att justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

   • Maximal dos: 1500 mikrogram dagligen.

   • Behandlingen måste avslutas om ingen förbättring har skett efter 3 månader.


   Vid behandling av symtom från tumörer i magen, tarmen eller bukspottkörteln (som omnämns ovan i avsnitt 1, del B):

   • Startdos: 50 mikrogram, 1 eller 2 gånger dagligen som injektion under huden.

   • Din läkare kommer att justera dosen beroende på hur du svarar på behandlingen.

   • Högre doser än 200 mikrogram 3 gånger dagligen är sällan nödvändiga.

   • Underhållsdos: bestäms individuellt.

   • Behandlingen ska avslutas om ingen förbättring har skett efter 1 vecka.


   Vid användning för att förhindra komplikationer efter operation av bukspottkörteln (som omnämns ovan i avsnitt 1, del C):

   • Behandlingen ska starta minst 1 timme före operation

   • Vanlig dos: 100 mikrogram, 3 gånger dagligen i 7 dagar som injektion under huden


   I samtliga fall är en regelbunden kontroll av dina blodsockernivåer nödvändig.


   Patienter med leverproblem

   Din läkare kan justera din underhållsdos om du har en kronisk leversjukdom (cirros).


   Behandlingslängd

   Detta bestäms av din läkare. Du kan behöva använda Octreotide Fresenius Kabi som livslång behandling.


   Administreringssätt

   • Injektionsvätskan får inte blandas med andra vätskor.

   • Lösningen måste kontrolleras före administrering för avsaknad av olösta partiklar.

   • Värm inte upp lösningen. När lösningen tas ut ur kylskåpet, låt den gradvis uppnå rumstemperatur innan den injiceras. Detta minskar risken för lokala biverkningar.

   • Ge Octreotide Fresenius Kabi mellan måltiderna eller strax före sänggåendet för att förhindra biverkningar i mag-tarmkanalen.

   • Octreotide Fresenius Kabi kan injiceras under huden eller i en ven. Injektioner i en ven får bara ges av utbildad sjukvårdspersonal och bör alltid ges på sjukhus.

   • Din läkare eller sjuksköterska kommer att instruera dig hur du ska ta Octreotide Fresenius Kabi under huden. Lämpliga injektionsställen är:

    • överarmen

    • låret

    • buken

   • Använd inte alltid samma injektionsställe om flera injektioner behöver göras med kort mellanrum. Detta reducerar risken för biverkningar vid injektionsstället.

   Användning för barn

   Erfarenhet av Octreotide Fresenius Kabi hos barn är begränsad. Om läkaren bedömer att behandling med detta läkemedel är nödvändig kommer han/hon att bestämma dosen.

   Om du använt för stor mängd av Octreotide Fresenius Kabi

   Kontakta din läkare eller apoteksperonal omedelbart.

   Sytom på överdosering kan vara:

   • övergående långsammare hjärtrytm

   • rodnad i ansiktet

   • kramp i buken

   • diarré

   • en tomhetskänsla i magen

   • illamående

   Dessa symtom försvinner vanligtvis inom 24 timmar efter administrering. Behandling av en överdos går ut på att kontrollera symtomen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Octreotide Fresenius Kabi

   Du kan fortfarande ta dosen, såvida det inte har blivit dags för nästa dos. Om så är fallet, ta bara den aktuella schemalagda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Octreotide Fresenius Kabi

   Sluta inte använda Octreotide Fresenius Kabi utan din läkares medgivande, eftersom det kan medföra att ditt sjukdomstillstånd återkommer.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta använd Octreotide Fresenius Kabi och kontakta din läkare omedelbart om något av följande uppträder:

   • Allvarlig allergisk reaktion med plötsliga kliande utslag (nässelutslag), svullnad i händer, fötter, anklar, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårt att svälja eller andas).

   • Plötslig, svår buksmärta vilket kan vara tecken på en akut förstoppning eller en inflammation av bukspottkörteln. Detta kan inträffa de första timmarna eller dagarna i behandlingen.

   Biverkningar klassificeras i följande kategorier efter frekvens:


   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 patienter)

   • höga blodsockernivåer

   • huvudvärk

   • vattnig avföring (diarré), magsmärta, illamående, extrem förstoppning, flatulens (gasbildning), utveckling av gallstenar (vid långtidsanvändning)

   • symtom vid injektionsstället (varar sällan längre än 15 minuter) innefattar lokal smärta, irritation, pirrande känsla eller värmekänsla, rodnad och/eller svullnad


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 patienter)

   • försämrad funktion av sköldkörteln (vilket ger lägre nivå av sköldkörtelhormoner)

   • låga blodsockernivåer, minskad glukostolerans, aptitlöshet

   • yrsel

   • långsam hjärtrytm

   • andfåddhet

   • matsmätningsbesvär, kräkningar, uppsvälld mage

   • fettinnehållande, lös och/eller missfärgad avföring

   • inflammation i gallblåsan, partiklar i gallan

   • ökade nivåer av bilirubin (en nedbrytningsprodukt av röda blodkroppar) i blodet

   • klåda, utslag, håravfall

   • förhöjda leverenzymer (transaminaser)


   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 på 100 patienter)

   • uttorkning

   • snabb hjärtrytm


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 på 1000 patienter)

   • mag- och tarmbesvär som kan påminna om akut och extrem förstoppning, tillsammans med svår smärta i övre delen av buken, ömhet i buken och/eller spänd bukvägg

   • akut inflammation av bukspottkörteln

   • inflammation av bukspottkörteln orsakad av gallstenar (transaminaser, särskilt under långtidsbehandling).


   Följande biverkningar har rapporterats spontant och förekommer hos ett okänt antal användare:

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • oregelbunden hjärtrytm

   • akut inflammation av bukspottkörteln, akut inflammation av levern tillsmmans med gulfärgning av hud eller ögon (med eller utan blockering av gallflödet)

   • nässelutslag

   • ökning av leverenzymnivåerna (alkalinfosfatas, gamma-glutamyltransferas)

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Octreotide Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara injektionsflaskan i kylskåp (2 °C till 8 °C).


   För daglig användning kan oöppnade injektionsflaskor förvaras i rumstemperatur upp till två veckor.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skyddas mot ljus.

   Endast för engångsbruk.


   Utspädd lösning: kemisk och fysikalisk stabilitet av den utspädda lösningen har påvisats i 24 timmar i rumstemperatur. Ur en mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter utspädning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är oktreotid i form av oktreotidacetat.

   • Octreotide Fresenius Kabi finns i tre olika styrkor:

    50 mikrogram/ml: en injektionsflaska med 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.

    100 mikrogram/ml: en injektionsflaska med 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller oktreotidacetat motsvarande 100 mikrogram oktreotid.

    500 mikrogram/ml: en injektionsflaska med 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller oktreotidacetat motsvarande 500 mikrogram oktreotid.

   • Övriga innehållsämnen är: (S)-mjölksyra, natriumvätekarbonat (för pH-justering), mannitol, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Octreotide Fresenius Kabi injektionsvätska, lösning är en klar, färglös till svagt brunaktig lösning.


   Förpackningsstorlekar:

   1 injektionsflaska

   5 injektionsflaskor

   30 injektionsflaskor.


   Det är inte säkert att alla förpackningar marknadsförs.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala


   Tillverkare

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH

   Else-Kröner-Straße 1

   61352 Bad Homburg v.d.H.

   Tel.: 06172-686 0


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-03-14


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Särskilda anvisningar för hantering

   Injektionsflaskorna ska öppnas omedelbart före användning. Eventuell oanvänd lösning ska kasseras.


   Före administration ska lösningen inspekteras med avseende på missfärgning eller partiklar.


   För att undvika obehag vid injektionsstället rekommenderas att låta lösningen uppnå rumstemperatur före injektion. Undvik upprepade injektioner med korta intervall på samma ställe.


   Subkutan administrering:

   Vid subkutan användning ska Octreotide Fresenius Kabi inte spädas ut.


   Intravenösadministrering

   Vid intravenös administrering ska Octreotide Fresenius Kabi spädas med 9 mg/ml natriumkloridlösning till en volymratio på minst 1:1 och högst 1:9. Utspädning av oktreotid med glukoslösning rekommenderas inte.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Octreotide Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 500 mikrogram/ml 5 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 466906
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  516 kr

  Jämförspris: 103,20 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?