Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   OCALIVA

   5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
   obeticholsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad OCALIVA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar OCALIVA
   3. Hur du tar OCALIVA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur OCALIVA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad OCALIVA är och vad det används för

   OCALIVA innehåller den aktiva substansen obeticholsyra (farnesoid X-receptoragonist) som hjälper till att förbättra din levers funktion genom att minska bildandet och ansamlingen av galla i levern och även genom att minska inflammation.

   Detta läkemedel används för att behandla vuxna patienter med en typ av leversjukdom som kallas för primär biliär kolangit (även kallad primär biliär cirros), antingen ensamt eller tillsammans med ett annat läkemedel, ursodeoxicholsyra.

   2. Vad du behöver veta innan du tar OCALIVA

   Ta inte OCALIVA:

   • om du är allergisk mot obeticholsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en fullständig blockering av gallvägarna (levern, gallblåsan och gallgångarna).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OCALIVA.

   Tala med din läkare om du upplever klåda som är svår att stå ut med.

   Din läkare kommer att ta blodprover för att kontrollera hur din leverfunktion när du påbörjar behandlingen och regelbundet därefter.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel är inte avsett för barn eller ungdomar.

   Andra läkemedel och OCALIVA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du tar så kallade gallsyrabindande resiner (kolestyramin, kolestipol, kolesevelam) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet eftersom de kan minska effekten av OCALIVA. Om du tar något av dessa läkemedel ska du ta OCALIVA åtminstone 4‑6 timmar före eller 4‑6 timmar efter att du tar en gallsyrabindande resin, så att det går så lång tid som möjligt emellan.

   Doserna för vissa läkemedel som t.ex. teofyllin (ett läkemedel som underlättar andningen) eller tizanidin (ett läkemedel som lindrar stelhet och hämning i musklerna) kan behöva höjas och måste kontrolleras av din läkare medan du tar OCALIVA. Läkaren kan behöva kontrollera hur bra ditt blod koagulerar (levrar sig) när du tar läkemedel som t.ex. warfarin (ett läkemedel som underlättar blodflödet) tillsammans med OCALIVA.

   Graviditet och amning

   Det finns inte mycket information om effekterna av OCALIVA under en graviditet. Som en försiktighetsåtgärd bör du inte ta OCALIVA om du är gravid.

   Det är inte känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Din läkare kommer att avgöra om du bör avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med OCALIVA efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar OCALIVA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är en 5 mg tablett en gång dagligen. Sväljes.

   Din läkare kan komma att justera dosen utifrån din leverfunktion eller om du får klåda som är svår att uthärda.

   Beroende på kroppens gensvar efter 6 månader kan läkaren öka dosen till 10 mg en gång om dagen. Din läkare kommer att diskutera eventuell ändring av dosen med dig.

   Du kan ta OCALIVA med eller utan mat. Om du tar gallsyrabindande resiner ska du ta detta läkemedel åtminstone 4‑6 timmar före eller 4‑6 timmar efter den gallsyrabindande resinen (se avsnittet ”Andra läkemedel och OCALIVA”).

   Om du har tagit för stor mängd av OCALIVA

   Om du av misstag tar för många tabletter kan du uppleva leverbiverkningar, som t.ex. gulfärgning av huden. Kontakta omedelbart läkare eller åk till sjukhus för rådgivning.

   Om du har glömt att ta OCALIVA

   Hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos när du normalt skulle ta den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta OCALIVA

   Du ska fortsätta att ta OCALIVA så länge som din läkare säger att du ska göra det. Sluta inte att ta medicinen utan att först tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Berätta för din läkare eller apotekare om du upplever hudklåda eller att klådan förvärras medan du tar detta läkemedel. Hudklåda är en mycket vanlig biverkning som vanligtvis uppkommer inom den första månaden efter påbörjad behandling med OCALIVA och som vanligen blir mindre svår med tiden.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • magont

   • trötthetskänsla

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • rubbningar i sköldkörtelhormon

   • yrsel

   • snabb eller oregelbunden hjärtrytm (hjärtklappning)

   • ont i munnen och halsen

   • förstoppning

   • torr hud, hudrodnad (eksem)

   • utslag

   • värk i lederna

   • svullnad av händer och fötter

   • feber

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur OCALIVA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är obeticholsyra.

   OCALIVA 5 mg filmdragerade tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg obeticholsyra.

   OCALIVA 10 mg filmdragerade tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg obeticholsyra.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat.

    • Filmdragering: Delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • OCALIVA 5 mg är en gul, rund filmdragerad tablett märkt med ”INT” på ena sidan och ”5” på den andra sidan av den filmdragerade tabletten.

   • OCALIVA 10 mg är en gul, triangulär filmdragerad tablett märkt med ”INT” på ena sidan och ”10” på den andra sidan av den filmdragerade tabletten.

   Förpackningsstorlekar

   1 burk med 30 eller 100 filmdragerade tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Intercept Pharma Ltd.

   2 Pancras Square

   London, N1C 4AG

   Storbritannien

   Tillverkare

   Almac Pharma Services

   Seagoe Industrial Estate

   Portadown

   Craigavon

   BT63 5UA

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Intercept Pharma Nederland B.V., Netherland/Pays‑Bas/Niederlande 

   Tél/Tel: + 32 (0) 24037219

   Lietuva

   Intercept Pharma Ltd.

   Jungtinė Karalystė

   Tel.: + 44 330 100 3694

   България

   Intercept Pharma Ltd.

   Великобритания (Обединено кралство)

   Teл: + 44 330 100 3694

   Luxembourg/Luxemburg

   Intercept Pharma Nederland B.V., Pays‑Bas/Niederlande 

   Tél/Tel.: +352 27861461

   Česká republika

   Intercept Pharma Ltd.

   Velká Británie

   Tel.: + 420 388 880 081

   Magyarország

   Intercept Pharma Ltd.

   Egyesült Királyság

   Tel.: + 44 330 100 3694

   Danmark

   Intercept Pharma Danmark ApS

   Danmark

   Tlf: + 45 78 79 31 18

   Malta

   Intercept Pharma Ltd.

   Ir-Renju Unit

   Tel: + 44 330 100 3694

   Deutschland

   Intercept Pharma Deutschland GmbH

   Tel: + 49 30 30 80 767 5

   Nederland

   Intercept Pharma Nederland B.V.,

   Netherland

   Tel: + 31 207 139 216

   Eesti

   Intercept Pharma Ltd.

   Ühendkuningriik

   Tel: + 44 330 100 3694

   Norge

   Intercept Pharma Danmark ApS

   Danmark

   Tlf: + 47 21939673

   Ελλάδα

   Intercept Pharma Ltd.

   Ηνωμένο Βασίλειο

   Τηλ: + 44 330 100 3694

   Österreich

   Intercept Pharma Austria GmbH

   Tel: + 43 1928 4012

   España

   Intercept Pharma Spain S.L.U.

   Tel: + 34 914 194 970

   Polska

   Intercept Pharma Ltd.

   Wielka Brytania

   Tel: + 44 330 100 3694

   France

   Intercept Pharma France SAS

   Tél: + 33 176 701 049

   Portugal

   Intercept Pharma Portugal, Unipessoal Lda

   Tel: + 351 308 805 674

   Hrvatska

   Intercept Pharma Ltd.

   Ujedinjeno Kraljevstvo

   Tel: + 385 177 76 330

   România

   Intercept Pharma Ltd.

   Marea Britanie

   Tel: + 44 330 100 3694

   Ireland

   Intercept Pharma UK & Ireland Ltd.

   United Kingdom

   Tel: + 353 144 75 196

   Slovenija

   Intercept Pharma Ltd.

   Velika Britanija

   Tel: + 386 360 004 16

   Ísland

   Intercept Pharma Danmark ApS

   Danmörk

   Tlf: + 45 78 79 31 18

   Slovenská republika

   Intercept Pharma Ltd.

   Veľká Británia

   Tel: + 421 482 302 995

   Italia

   Intercept Italia S.r.l.

   Tel: +39 0236026571

   Suomi/Finland

   Intercept Pharma Danmark ApS

   Tanska

   Tlf: + 358 974 79 02 55

   Κύπρος

   Intercept Pharma Ltd.

   Ηνωμένο Βασίλειο

   Τηλ: + 44 330 100 3694

   Sverige

   Intercept Pharma Danmark ApS

   Danmark

   Tlf: + 46 850 33 64 17

   Latvija

   Intercept Pharma Ltd.

   Lielbritānija

   Tel: + 44 330 100 3694

   United Kingdom

   Intercept Pharma UK & Ireland Ltd.

   Tel: + 44 330 100 3694


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-23


    

   Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  OCALIVA

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 405200
  • Tillverkare: Intercept Pharma Danmark ApS

  25.326 kr

  Jämförpris: 844,20 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?