Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nutriflex Omega special

   infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nutriflex Omega special är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Omega special
   3. Hur du använder Nutriflex Omega special
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nutriflex Omega special ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nutriflex Omega special är och vad det används för

   Nutriflex Omega special innehåller ämnen som kallas aminosyror, elektrolyter och fettsyror som är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Nutriflex Omega special innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


   Du får Nutriflex Omega special när du inte kan äta normalt. Det finns många sådana tillstånd, t.ex. när du återhämtar dig från operation, skador eller brännskador eller när födan inte kan absorberas från magen eller tarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Omega special

   Använd inte Nutriflex Omega special

   • om du är allergisk mot ägg, jordnötter, fisk eller sojaböna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller små barn under 2 år.


   Använd inte heller Nutriflex Omega special om du lider av följande tillstånd:

   • livsfarliga cirkulationsproblem t.ex. de som kan förekomma vid medvetslöshet och chock

   • hjärtattack eller slaganfall

   • kraftigt försvagad blodkoaguleringsförmåga (blödningsrisk)

   • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

   • allvarlig leversvikt

   • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

   • allvarlig njursvikt där dialysbehandlingsmöjligheter inte finns tillgängliga

   • störningar i kroppens saltbalans

   • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • allvarlig hjärtsvikt

   • vissa störningar i ämnesomsättningen, som t.ex.

    • för mycket fett (lipider) i blodet

    • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

    • onormalt hög blodsockerhalt som kräver behandling med mer än 6 enheter insulin/timme

    • störningar i ämnesomsättningen vilket kan förekomma efter operationer eller skador

    • koma av okänd orsak

    • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

    • för hög syrahalt i blodet

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Nutriflex Omega special.

   Tala om för läkare:

   • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • om du har störningar i ämnesomsättningen så som diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans

   • om koagulationsförmågan i ditt blod är nedsatt eller om K-vitaminhalten i ditt blod kan vara för låg.


   När du får detta läkemedel, kommer du att övervakas noga för att upptäcka eventuella tidiga symtom på en allergisk reaktion (t.ex. feber, frossa, utslag eller andnöd).


   Fortsatt övervakning och prover, såsom olika blodprover kommer att utföras för att försäkra att din kropp använder de administrerade näringsämnena på rätt sätt.


   Sjukvårdspersonalen kan även vidta åtgärder för att försäkra att ditt vätske- och elektrolytbehov är tillfredsställt. Du kan även få andra näringslösningar, utöver Nutriflex Omega special, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar har inte fastställts. Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller små barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Nutriflex Omega special

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Nutriflex Omega special kan påverka eller påverkas av effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare om du använder något av följande:

   • insulin

   • heparin

   • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

   • läkemedel som ökar urinutsöndringen (diuretika)

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (ACE-hämmare och angiotensin-II-receptorantagonister)

   • läkemedel som används i samband med transplantationer såsom cyklosporin och takrolimus

   • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

   • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon [ACTH]).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid, får du denna produkt endast om din läkare ansett det vara absolut nödvändigt för din återhämtning. Det saknas uppgifter om användning av Nutriflex Omega special till gravida kvinnor.

   Amning rekommenderas inte för mammor som får parenteral nutrition.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nutriflex Omega special ges vanligen åt sängliggande patienter på sjukhus eller klinik. Detta utesluter att patienten kör bil eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   3. Hur du använder Nutriflex Omega special

   Detta läkemedel ges till dig i form av en intravenös infusion (dropp), d.v.s. genom en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges enbart genom infusion i större (central) ven.


   Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och under hur lång tid du behöver behandlas.

   Användning för barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar har inte fastställts. Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller små barn under 2 år.

   Om du har fått för stor mängd av Nutriflex Omega special

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du får för mycket av detta läkemedel kan det leda till ett s.k. fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome) med följande symtom:

   • överskott av vätska och elektrolytstörningar

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • förlust av aminosyror via urinen och störningar i aminosyrabalansen

   • kräkning, illamående

   • frossa

   • höga blodsockervärden

   • glukos i urinen

   • vätskebrist

   • blodet blir mycket mer koncentrerat än normalt (hyperosmolaritet)

   • försämrat medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extremt högt blodsocker

   • förstoring av levern med eller utan gulsot

   • förstoring av mjälten

   • ansamling av fett i de inre organen

   • onormala leverfunktionsvärden

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • ökad mängd omogna blodkroppar (retikulocytos)

   • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

   • blödning eller benägenhet för blödningar

   • rubbningar i blodets levringsförmåga (så som förändrad blödningstid, koagulationstid eller protrombintid o.s.v.)

   • feber

   • höga fettvärden i blodet

   • medvetslöshet.


   Om du upplever dessa symtom, ska infusionen avslutas omedelbart

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel.


   Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

   • allergiska reaktioner t.ex. hudsymptom, andnöd, svullnad av läppar, mun och svalg, svårigheter att andas.


   Andra biverkningar är:


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 - 10 av 1000 användare):

   • illamående, kräkningar och aptitförlust


   Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

   • ökad blodkoaguleringsförmåga

   • blåfärgning av huden

   • andnöd

   • huvudvärk

   • ansiktsrodnad, hettande

   • hudrodnad

   • svettning

   • frossa

   • frusenhet

   • feber

   • dåsighet

   • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen eller ländryggen

   • blodtrycksstegring eller -fall.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

   • höga nivåer av sura ämnen i blodet

   • Överskott av fetter kan leda till fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome), se avsnitt “Om du har fått för stor mängd av Nutriflex Omega special i stycke 3. Symptomen försvinner vanligen när infusionen stoppas.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nutriflex Omega special ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara påsarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, ska den kasseras.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i den bruksfärdiga blandningen är:

   Från övre, vänstra kammaren (glukoslösning)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Glukosmonohydrat

   158,4 g

   99,00 g

   198,0 g

   297,0 g

   396,0 g

   motsvarande vattenfritt glukos

   144,0 g

   90,00 g

   180,0 g

   270,0 g

   360,0 g

   Natriumdivätefosfatdihydrat

   2,496 g

   1,560 g

   3,120 g

   4,680  g

   6,240 g

   Zinkacetatdihydrat

   7,024 mg

   4,390 mg

   8,780 mg

   13,17 mg

   17,56 mg


   Från övre, högra kammaren (fettemulsion)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Medellångkedjiga triglycerider

   20,00 g

   12,50 g

   25,00 g

   37,50 g

   50,00 g

   Sojaolja, raffinerad

   16,00 g

   10,00 g

   20,00 g

   30,00 g

   40,00 g

   Omega-3-syratriglycerider

   4,000 g

   2,500 g

   5,000 g

   7,500 g

   10,00 g


   Från nedre kammaren (aminosyraemulsion)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Isoleucin

   3,284 g

   2,053 g

   4,105 g

   6,158 g

   8,210 g

   Leucin

   4,384 g

   2,740 g

   5,480 g

   8,220 g

   10,96 g

   Lysinhydroklorid

   3,980 g

   2,488 g

   4,975 g

   7,463 g

   9,950 g

   motsvarande lysin

   3,186 g

   1,991 g

   3,982 g

   5,973 g

   7,962 g

   Metionin

   2,736 g

   1,710 g

   3,420 g

   5,130 g

   6,840 g

   Fenylalanin

   4,916 g

   3,073 g

   6,145 g

   9,218 g

   12,29 g

   Treonin

   2,540 g

   1,588 g

   3,175 g

   4,763 g

   6,350 g

   Tryptofan

   0,800 g

   0,500 g

   1,000 g

   1,500 g

   2,000 g

   Valin

   3,604 g

   2,253 g

   4,505 g

   6,758 g

   9,010 g

   Arginin

   3,780 g

   2,363 g

   4,725 g

   7,088 g

   9,450 g

   Histidinhydrokloridmonohydrat

   2,368 g

   1,480 g

   2,960 g

   4,440 g

   5,920 g

   motsvarande histidin

   1,753 g

   1,095 g

   2,191 g

   3,286 g

   4,381 g

   Alanin

   6,792 g

   4,245 g

   8,490 g

   12,73 g

   16,98 g

   Asparaginsyra

   2,100 g

   1,313 g

   2,625 g

   3,938 g

   5,250 g

   Glutaminsyra

   4,908 g

   3,068 g

   6,135 g

   9,203 g

   12,27 g

   Glycin

   2,312 g

   1,445 g

   2,890 g

   4,335 g

   5,780 g

   Prolin

   4,760 g

   2,975 g

   5,950 g

   8,925 g

   11,90 g

   Serin

   4,200 g

   2,625 g

   5,250 g

   7,875 g

   10,50 g

   Natriumhydroxid

   1,171 g

   0,732 g

   1,464 g

   2,196 g

   2,928 g

   Natriumklorid

   0,378 g

   0,237 g

   0,473 g

   0,710 g

   0,946 g

   Natriumacetat trihydrat

   0,250 g

   0,157 g

   0,313 g

   0,470 g

   0,626 g

   Kaliumacetat

   3,689 g

   2,306 g

   4,611 g

   6,917 g

   9,222 g

   Magnesiumacetattetrahydrat

   0,910 g

   0,569 g

   1,137 g

   1,706 g

   2,274 g

   Kalciumkloriddihydrat

   0,623 g

   0,390 g

   0,779 g

   1,168 g

   1,558 g

   Elektrolyter

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Natrium

   53,6 mmol

   33,5 mmol

   67 mmol

   100,5 mmol

   134 mmol

   Kalium

   37,6 mmol

   23,5 mmol

   47 mmol

   70,5 mmol

   94 mmol

   Magnesium

   4,2 mmol

   2,65 mmol

   5.3 mmol

   7,95 mmol

   10,6 mmol

   Kalcium

   4,2 mmol

   2,65 mmol

   5.3 mmol

   7,95 mmol

   10,6 mmol

   Zink

   0,03 mmol

   0,02 mmol

   0,04 mmol

   0,06 mmol

   0,08 mmol

   Klorid

   48 mmol

   30 mmol

   60 mmol

   90 mmol

   120 mmol

   Acetat

   48 mmol

   30 mmol

   60 mmol

   90 mmol

   120 mmol

   Fosfat

   16 mmol

   10 mmol

   20 mmol

   30 mmol

   40 mmol

   Aminosyrainnehåll (g)

   56,0 g

   35,1 g

   70,1 g

   105,1 g

   140,1 g

   Kväveinnehåll (g)

   8 g

   5 g

   10 g

   15 g

   20 g

   Kolhydratinnehåll (g)

   144 g

   90 g

   180 g

   270 g

   360 g

   Lipidinnehåll (g)

   40 g

   25 g

   50 g

   75 g

   100 g

   Lipidenergi

   1590 kJ (380 kcal)

   995 kJ (240 kcal)

   1990 kJ (475 kcal)

   2985 kJ (715 kcal)

   3980 kJ (950 kcal)

   Kolhydratenergi

   2415 kJ (575 kcal)

   1510 kJ (360 kcal)

   3015 kJ (720 kcal)

   4520 kJ (1080 kcal)

   6030 kJ (1440 kcal)

   Aminosyraenergi

   940 kJ (225 kcal)

   590 kJ (140 kcal)

   1170 kJ (280 kcal)

   1755 kJ (420 kcal)

   2340 kJ (560 kcal)

   Icke-proteinenergi

   4005 kJ (955 kcal)

   2505 kJ (600 kcal)

   5005 kJ (1195 kcal)

   7510 kJ (1795 kcal)

   10010 kJ (2390 kcal)

   Energi totalt

   4945 kJ (1180 kcal)

   3095 kJ (740 kcal)

   6175 kJ (1475 kcal)

   9265 kJ (2215 kcal)

   12350 kJ (2950 kcal)

   Osmolalitet

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   Teoretisk osmolalitet

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   pH

   5,0–6,0

   5,0–6,0

   5,0–6,0

   5,0–6,0

   5,0–6,0


   Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, ägglecitin, glycerol, natriumoleat, all-rac-α-tokoferol, natriumhydroxid för pH-justering, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färdigberedd produkt är en emulsion för infusion, d.v.s. den ges genom en liten slang i en ven.


   Nutriflex Omega special levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller:

   • 625 ml (250 ml aminosyralösning + 125 ml fettemulsion + 250 ml glukoslösning)

   • 1250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

   • 1875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

   • 2500 ml (1000 ml aminosyralösning + 500 ml fettemulsion + 1000 ml glukoslösning)


   Glukos- och aminosyralösningarna är klara och färglösa eller halmfärgade.

   Fettemulsionen är mjölkvit.


   Flerkammarpåsen är förpackad i ett skyddande omslag. En syreabsorberare är placerad mellan påsen och omslaget.

   De två övre kamrarna kan kombineras med den nedre kammaren genom att bryta den mellanliggande förseglingen.


   De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

   Förpackningsstorlekar: 5x625 ml, 5x1250 ml, 5x1875 ml och 5x2500 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   B. Braun Melsungen AG

   Carl-Braun-Strasse 1,

   Postadress:

   34212 Melsungen, Tyskland

   34212 Melsungen, Tyskland

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   B. Braun Medical AB

   Box 110

   SE-182 12 Danderyd


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   NuTRIflex Omega special

   Belgien

   NuTRIflex Omega special

   Bulgarien

   NuTRIflex Omega special

   Cypern

   NuTRIflex Omega special

   Tjeckiska Republiken

   NuTRIflex Omega special

   Danmark

   Nutriflex Omega special

   Estland

   NuTRIflex Omega special

   Finland

   Nutriflex Omega special

   Frankrike

   Réanutriflex Omega G 144/N 8/E

   Tyskland

   NuTRIflex Omega special

   Grekland

   NuTRIflex Omega special

   Ungern

   NuTRIflex Omega special

   Irland

   NuTRIflex Omega special

   Italien

   Nutrispecial Omega

   Lettland

   NuTRIflex Omega special

   Litauen

   NuTRIflex Omega special

   Luxemburg

   NuTRIflex Omega special

   Nederländerna

   NuTRIflex Omega special

   Norge

   Nutriflex Omega special

   Polen

   NuTRIflex Omega special

   Portugal

   NuTRIflex Omega S

   Rumänien

   NuTRIflex Omega special

   Slovakien

   NuTRIflex Omega special

   Slovenien

   Nutriflex Omega G 144/N8/E

   Spanien

   NuTRIflex Omega special

   Sverige

   Nutriflex Omega special

   Storbritannien

   Nutriflex Omega special


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-10-08


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Nutriflex Omega special finns i förpackningar för engångsanvändning. Förpackning och oanvänd lösning måste kasseras efter användning.


   Återanslut ej en infusionspåse som är delvis tömd.


   Använd endast påsar som är oskadade samt där aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa till halmfärgade. Använd inte påsar där innehållet är missfärgat eller emulsionen har separerat (oljedroppar) i lipidemulsionkammaren.


   Om filter används, måste de vara lipid-permeabla.


   Beredning av blandad lösning:

   Avlägsna inre påsen från det skyddande omslaget och fortsätt på följande sätt:

   • placera påsen på ett stabilt, jämnt underlag

   • blanda glukos med aminosyror genom att pressa den övre vänstra kammaren mot förseglingen och tillsätt sedan fettemulsionen genom att pressa den övre högra kammaren mot förseglingen

   • blanda påsarnas innehåll noggrant


   Beredning av infusion:

   • vik påsen och häng upp den på infusionsställningen från kroken i mitten

   • avlägsna skyddet från infusionsporten och starta infusionen normalt


   Blandningen är en mjölkvit, homogen olja-i-vatten emulsion.


   Emulsionen ska alltid värmas till rumstemperatur före infusion.


   Hållbarhet efter att det skyddande omslaget avlägsnats och påsens innehåll blandats:

   Kemisk och fysikalisk stabilitet efter sammanblandning av innehållen har demonstrerats vid 2-8 ºC i 7 dagar. Efter kylskåpsförvaring är produkten hållbar vid högst 25 ºC i 48 timmar.


   Hållbarhet efter blandning med kompatibla tillsatser:

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter blandning av tillsatser. Om den inte används omedelbart efter blandning av tillsatser är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar.


   Emulsionen ska användas omedelbart efter att behållaren öppnats.


   Nutriflex Omega special får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.

   Blandbarhetsdata för olika tillsatser (elektrolyter, spårämnen, vitaminer) och förvaringstider för olika blandningar finns tillgängliga från tillverkaren.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nutriflex Omega special

  Infusionsvätska, emulsion 5 x 625 milliliter Påse

  • Varunummer: 122011
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  1.477,50 kr

  Jämförpris: 0,47 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?