Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   NuTRIflex Lipid special

   infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad NuTRIflex Lipid special är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder NuTRIflex Lipid special
   3. Hur du använder NuTRIflex Lipid special
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur NuTRIflex Lipid special ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad NuTRIflex Lipid special är och vad det används för

   NuTRIflex Lipid special innehåller aminosyror, elektrolyter och essentiella fettsyror, vilka är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Den innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


   Du får NuTRIflex Lipid special när du inte kan äta normalt. Det finns flera sådana tillstånd, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan absorberas från magen eller tarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder NuTRIflex Lipid special

   Använd inte NuTRIflex Lipid special

   • om du är allergisk mot ägg, jordnötter eller sojaböna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.


   Använd inte heller NuTRIflex Lipid special om du lider av följande tillstånd:

   • livsfarliga cirkulationsproblem som kan förekomma vid medvetslöshet och chock

   • hjärtattack eller slaganfall

   • kraftig försvagad blodkoaguleringsförmåga (blödningsrisk)

   • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

   • allvarlig leversvikt

   • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

   • allvarlig njursvikt där dialysbehandlingsmöjligheter inte finns tillgängliga

   • störningar i kroppens saltnivå

   • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • allvarlig hjärtsvikt

   • vissa störningar i ämnesomsättningen, som t.ex.

    • för mycket fett (lipider) i blodet

    • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

    • onormalt hög blodsockerhalt som kräver behandling med mer än 6 enheter insulin/timme

    • störning i ämnesomsättningen vilket kan förekomma efter operationer eller skador

    • koma av okänd orsak

    • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

    • för hög syrehalt i blodet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder NuTRIflex Lipid special.


   Tala om för läkare:

   • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • om du har störningar i ämnesomsättningen såsom diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans.


   När du får detta läkemedel, kommer du att noga övervakas för att upptäcka eventuella tidiga symtom på en allergisk reaktion (st.ex. feber, darrningar, utslag eller andnöd).


   Fortsatt övervakning och prover, såsom olika blodprover kommer att utföras för att försäkra att din kropp använder de administrerade näringsämnena på rätt sätt.


   Sjukvårdpersonalen kan även vidta åtgärder för att försäkra att ditt vätske- och elektrolytbehov är tillfredsställt. Du kan även få andra näringslösningar, utöver NuTRIflex Lipid special, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

   Barn

   Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

   Andra läkemedel och NuTRIflex Lipid special

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   NuTRIflex Lipid special kan påverka eller påverkas av effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare om du använder något av följande:

   • insulin

   • heparin

   • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

   • läkemedel som ökar urinutsöndring (diuretika)

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptor antagonist)

   • läkemedel som användas i samband med transplantationer såsom cyklosporin och takrolimus

   • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

   • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon (ACTH)).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder denna produkt. Om du är gravid och ges detta läkemedel har din läkare ansett det vara absolut nödvändigt för din återhämtning. Det saknas uppgifter om användning av NuTRIflex Lipid special till gravida kvinnor.


   Amning rekommenderas inte för mödrar som får parenteral nutrition (näringslösning via dropp).

   Körförmåga och användning av maskiner

   NuTRIflex Lipid special ges vanligen för sängliggande patienter på sjukhus eller klinik. Detta utesluter att patienten kör eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   3. Hur du använder NuTRIflex Lipid special

   Detta läkemedel ges enbart till dig som en infusion (dropp) i en ven, d.v.s. genom en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges genom infusion i större central ven.


   Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och hur lång tid du behöver behandlas.

   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

   Om du har fått för stor mängd av NuTRIflex Lipid special

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du får för mycket av detta läkemedel kan det leda till s.k. fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome) med följande symtom:

   • överskott av vätska eller elektrolytstörningar

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • förlust av aminosyror via urinen och störningar i aminosyrabalansen

   • kräkning, illamående

   • frossa

   • höga blodsockervärden

   • glukos i urinen

   • vätskebrist

   • blodet blir för koncentrerat (hyperosmolalitet)

   • försämrat medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extrem hög blodsockerhalt

   • förstoring av levern (hepatomegali) med eller utan gulsot (ikterus)

   • förstoring av mjälte (splenomegali)

   • ansamling av fett i de inre organen

   • onormala leverfunktionsvärden

   • minskat antal röda blodkroppar (blodbrist, anemi)

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • ökad mängd omogna röda blodkroppar (retikulocytos)

   • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

   • blödning eller benägenhet för blödningar

   • rubbningar i blodets levringsförmåga (såsom förändrad blödningstid, koagulationstid eller protrombintid o.s.v.)

   • feber

   • höga fettvärden i blodet

   • medvetslöshet.


   Om du upplever dessa symtom, ska infusionen avslutas omedelbart.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel.


   Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

   allergiska reaktioner, t.ex. hudsymtom, andnöd, svullnad av läppar, mun och svalg, andningssvårigheter.


   Andra biverkningar är:


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 - 10 av 1000 användare):

   • illamående, kräkningar och aptitförlust


   Sällsynta (förekommer hos 1 - 10 av 10 000 användare):

   • ökad blodkoaguleringsförmåga

   • blåfärgning av huden

   • andnöd

   • huvudvärk

   • ansiktsrodnad, hettande

   • hudrodnad

   • svettning

   • frossa

   • känna sig kall

   • feber

   • dåsighet

   • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen, korsryggen

   • minskning eller ökning av blodtrycket


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

   • höga nivåer av sura ämnen i blodet

   • överskott av fetter kan leda till fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome), se ”Om du har fått för stor mängd av NuTRIflex Lipid special” i avsnitt 3. Symtomen försvinner vanligen när infusionen avslutas.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur NuTRIflex Lipid special ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara påsarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, bör den kasseras.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i bruksfärdig lösning är:


   Från övre, vänstra kammaren (glukoslösning)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Glukosmonohydrat

   motsvarande vattenfritt glukos

   158,4 g

   144,0 g

   99,0 g

   90,0 g

   198,0 g

   180,0 g

   297,0 g

   270,0 g

   396,0 g

   360,0 g

   Natriumdivätefosfatdihydrat

   2,496 g

   1,560 g

   3,120 g

   4,680 g

   6,240 g

   Zinkacetatdihydrat

   7,02 mg

   4,39 mg

   8,78 mg

   13,17 mg

   17,56 mg


   Från övre, högra kammaren (fettemulsion)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Sojaolja raffinerad

   20,0 g

   12,5 g

   25,0 g

   37,5 g

   50,0 g

   Medellångkedjiga triglycerider

   20,0 g

   12,5 g

   25,0 g

   37,5 g

   50,0 g


   Från nedre kammaren (aminosyraemulsion)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Isoleucin

   3,28 g

   2,06 g

   4,11 g

   6,16 g

   8,21 g

   Leucin

   4,38 g

   2,74 g

   5,48 g

   8,22 g

   10,96 g

   Lysinhydroklorid

   motsvarande lysin

   3,98 g

   3,18 g

   2,49 g

   1,99 g

   4,98 g

   3,98 g

   7,46 g

   5,96 g

   9,95 g

   7,95 g

   Metionin

   2,74 g

   1,71 g

   3,42 g

   5,13 g

   6,84 g

   Fenylalanin

   4,92 g

   3,08 g

   6,15 g

   9,22 g

   12,29 g

   Treonin

   2,54 g

   1,59 g

   3,18 g

   4,76 g

   6,35 g

   Tryptofan

   0,80 g

   0,50 g

   1,00 g

   1,50 g

   2,00 g

   Valin

   3,60 g

   2,26 g

   4,51 g

   6,76 g

   9,01 g

   Arginin

   3,78 g

   2,37 g

   4,73 g

   7,09 g

   9,45 g

   Histidinhydroklorid­monohydrat

   motsvarande histidin

   2,37 g

   1,75 g

   1,48 g

   1,10 g

   2,96 g

   2,19 g

   4,44 g

   3,29 g

   5,92 g

   4,38 g

   Alanin

   6,79 g

   4,25 g

   8,49 g

   12,73 g

   16,98 g

   Asparaginsyra

   2,10 g

   1,32 g

   2,63 g

   3,94 g

   5,25 g

   Glutaminsyra

   4,91 g

   3,07 g

   6,14 g

   9,20 g

   12,27 g

   Glycin

   2,31 g

   1,45 g

   2,89 g

   4,33 g

   5,78 g

   Prolin

   4,76 g

   2,98 g

   5,95 g

   8,93 g

   11,90 g

   Serin

   4,20 g

   2,63 g

   5,25 g

   7,88 g

   10,50 g

   Natriumhydroxid

   1,171 g

   0,732 g

   1,464 g

   2,196 g

   2,928 g

   Natriumklorid

   0,378 g

   0,237 g

   0,473 g

   0,710 g

   0,946 g

   Natriumacetattrihydrat

   0,250 g

   0,157 g

   0,313 g

   0,470 g

   0,626 g

   Kaliumacetat

   3,689 g

   2,306 g

   4,611 g

   6,917 g

   9,222 g

   Magnesiumacetat­tetrahydrat

   0,910 g

   0,569 g

   1,137 g

   1,706 g

   2,274 g

   Kalciumkloriddihydrat

   0,623 g

   0,390 g

   0,779 g

   1,168 g

   1,558 g


   Elektrolyter

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Natrium

   53,6 mmol

   33,5 mmol

   67 mmol

   100,5 mmol

   134 mmol

   Kalium

   37,6 mmol

   23,5 

   47 mmol

   70,5 mmol

   94 mmol

   Magnesium

   4,2 mmol

   2,65 mmol

   5,3 mmol

   7,95 mmol

   10,6 mmol

   Kalcium

   4,2 mmol

   2,65 mmol

   5,3 mmol

   7,95 mmol

   10,6 mmol

   Zink

   0,03 mmol

   0,02 mmol

   0,04 mmol

   0,06 mmol

   0,08 mmol

   Klorid

   48 mmol

   30 mmol

   60 mmol

   90 mmol

   120 mmol

   Acetat

   48 mmol

   30 mmol

   60 mmol

   90 mmol

   120 mmol

   Fosfat

   16 mmol

   10 mmol

   20 mmol

   30 mmol

   40 mmol

   Aminosyrainnehåll (g)

   56,0

   35,1

   70,1

   105,1

   140,1

   Kväveinnehåll (g)

   8

   5

   10

   15

   20

   Kolhydratinnehåll (g)

   144

   90

   180

   270

   360

   Lipidinnehåll (g)

   40

   25

   50

   75

   100

   Lipidenergi

   1590 kJ (380 kcal)

   995 kJ (240 kcal)

   1990 kJ (475 kcal)

   2985 kJ (715 kcal)

   3980 kJ (950 kcal)

   Kolhydratenergi

   2415 kJ (575 kcal)

   1510 kJ (360 kcal)

   3015 kJ (720 kcal)

   4520 kJ (1080  kcal)

   6030 kJ (1440 kcal)

   Aminosyraenergi

   940 kJ (225 kcal)

   590 kJ (140 kcal)

   1170 kJ (280 kcal)

   1755 kJ (420 kcal)

   2340 kJ (560 kcal)

   Icke-proteinenergi

   4005 kJ (955 kcal)

   2505 kJ (600 kcal)

   5005 kJ (1195 kcal)

   7510 kJ (1795  kcal)

   10010 kJ (2390  kcal)

   Energi totalt

   4945 kJ (1180  kcal)

   3095 kJ (740 kcal)

   6175 kJ (1475 kcal)

   9265 kJ (2215  kcal)

   12350 kJ (2950  kcal)

   Osmolalitet

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   2115 mOsm/kg

   Teoretisk osmolaritet

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   1545 mOsm/l

   pH

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0


   Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, ägglecitin, glycerol, natriumoleat, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färdigberedd produkt är en emulsion för infusion, d.v.s den ges genom en liten slang i en ven.


   NuTRIflex Lipid special levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller:

   • 625 ml (250 ml aminosyralösning + 125 ml fettemulsion + 250 ml glukoslösning)

   • 1250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

   • 1875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

   • 2500 ml (1000 ml aminosyralösning + 500 ml fettemulsion + 1000 ml glukoslösning)


   Glukos- och aminosyralösningar är klara och färglösa eller svagt halmfärgade.

   Fettemulsion är mjölkvit.


   Flerkammarpåsen är förpackad i ett skyddande omslag. En syreabsorberare är placerad mellan påsen och omslaget.


   De två övre kamrarna kan kombineras med den nedre kammaren genom att bryta den mellanliggande förseglingen.


   De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

   Förpackningsstorlekar: 5x625 ml, 5x1250 ml, 5x1875 ml och 5x2500 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1,
   34212 Melsungen, Tyskland

   Postadress:
   34212 Melsungen, Tyskland


   Information lämnas av:

   B. Braun Medical AB
   Box 110
   18211 Danderyd


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen.

   Österrike

   NuTRIflex Lipid special

   Belgien

   NuTRIflex Lipid special

   Danmark

   NuTRIflex Lipid special

   Finland

   NuTRIflex Lipid special

   Frankrike

   Reanutriflex Lipide G144/N8/E

   Tyskland

   NuTRIflex Lipid special

   Grekland

   NuTRIflex Lipid special

   Irland

   NuTRIflex Lipid special

   Italien

   Nutrispecial special

   Luxemburg

   NuTRIflex Lipid special

   Nederländerna

   NuTRIflex Lipid special

   Polen

   NuTRIflex Lipid special

   Portugal

   NuTRIflex Lipid special

   Spanien

   NuTRIflex Lipid special

   Sverige

   NuTRIflex Lipid special


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-11-04


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   NuTRIflex Lipid special finns i förpackningar för engångsanvändning. Förpackning och oanvänd lösning måste kasseras efter användning.


   Återanslut ej en infusionspåse som är delvis tömd.


   Använd endast påsar som är oskadade och där aminosyra- och glukoslösningarna är klara, färglösa till halmfärgade. Använd inte påsar där innehållet är missfärgat eller emulsionen har separerat (oljedroppar) i lipidemulsionkammaren.


   Om filter används, måste de vara lipid-permeabla.


   Beredning av blandad lösning:

   Avlägsna påsen från det skyddande omslaget och fortsätt på följande sätt:

   • placera påsen på ett stabilt, jämnt underlag

   • blanda glukos med aminosyror genom att pressa den övre vänstra kammaren mot förseglingen och tillsätt sedan fettemulsionen genom att pressa den övre högra kammaren mot förseglingen

   • blanda påsarnas innehåll noggrant


   Emulsionen ska alltid värmas till rumstemperatur före infusion.


   Beredning av infusion:

   • vik påsen och häng upp den på infusionsställningen från kroken i mitten

   • avlägsna skyddet från utförsporten och starta infusionen normalt


   Blandningen är en mjölkvit, homogen olja-i-vatten emulsion.


   Hållbarhet efter att det skyddande omslaget avlägsnats och påsens innehåll blandats:

   Kemisk och fysikalisk stabilitet efter sammanblandning av innehållen har demonstrerats vid 2-8 ºC i 7 dagar och vid högst 25 ºC i 48 timmar.


   Hållbarhet efter tillsats av kompatibla tillsatser:

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart efter tillsatser är hållbarheten efter beredning och förvaringsförhållandena före användning på användarens ansvar.


   Emulsionen ska användas omedelbart efter att behållaren öppnats.


   NuTRIflex Lipid special får inte användas som bärare av läkemedel eller blandas med andra infusionslösningar utan att först prova, eftersom det inte går att garantera adekvat hållbarhet för emulsionen. Information om kompatibilitet av olika tillsatser (som elektrolyter, spårelement, vitaminer) och hållbarhet för respektive blandningar kan begäras från tillverkaren.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nutriflex® Lipid Special

  Infusionsvätska, emulsion 5 x 625 milliliter Påse

  • Varunummer: 134285
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  1.249,22 kr

  Jämförspris: 0,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?