Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Nutriflex Lipid special

   infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Nutriflex Lipid special är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Lipid special
   3. Hur du använder Nutriflex Lipid special
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Nutriflex Lipid special ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Nutriflex Lipid special är och vad det används för

   Nutriflex Lipid special innehåller vätskor och substanser som kallas aminosyror, elektrolyter och fettsyror, vilka är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Det innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


   Du får Nutriflex Lipid special när du inte kan äta mat på vanligt sätt. Det finns många tillfällen då detta kan hända, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan tas upp från magen eller tarmen.


   Nutriflex Lipid special kan ges till vuxna, ungdomar och barn över två år.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Lipid special

   Använd inte Nutriflex Lipid special

   • om du är allergisk mot aktiva substanser, mot ägg, jordnötter eller sojaböna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.


   Använd inte heller Nutriflex Lipid special om du har något av följande tillstånd:

   • livshotande cirkulationsproblem som kan förekomma t.ex. vid medvetslöshet eller chock

   • hjärtattack eller slaganfall (stroke)

   • kraftigt nedsatt blodkoagulationsförmåga, blödningsrisk (svår koagulopati, uttalad hemorragisk diates)

   • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

   • svår leversvikt

   • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

   • svår njursvikt som inte behandlas med någon dialysbehandling

   • störningar i kroppens saltnivå

   • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • svår hjärtsvikt

   • vissa störningar i ämnesomsättningen, som t.ex.

    • för mycket lipider (fett) i blodet

    • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

    • onormalt hög blodsockernivå som kräver mer än 6 enheter insulin per timme för att hållas under kontroll

    • avvikelser i ämnesomsättningen som kan uppstå efter operationer eller skador

    • koma av okänd orsak

    • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

    • onormalt hög syranivå i blodet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Nutriflex Lipid special.


   Informera läkaren:

   • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • om du har vissa typer av ämnesomsättningssjukdomar såsom diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans eller syra-basbalans.


   När du får detta läkemedel, kommer du att noga övervakas för att upptäcka eventuella tidiga tecken på en allergisk reaktion (t.ex. feber, frossa, utslag eller andfåddhet).


   Fortsatt övervakning och prover, såsom olika blodprover kommer att utföras för att säkerställa att din kropp använder de tillförda näringsämnena på rätt sätt.


   Sjukvårdpersonalen kan även vidta åtgärder för att säkerställa att ditt vätske- och elektrolytbehov blir tillfredsställt. Du kan även få andra näringstillskott, utöver Nutriflex Lipid special, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

   Barn

   Detta läkemedel får inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Nutriflex Lipid special

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Nutriflex Lipid special kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Tala om för läkaren om du tar eller får något av följande:

   • insulin

   • heparin

   • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

   • läkemedel som ökar urinutsöndringen (diuretika)

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptorantagonister)

   • läkemedel som används vid organtransplantationer såsom ciklosporin och takrolimus

   • läkemedel för att behandla inflammation (kortikosteroider)

   • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon eller ACTH).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid får du detta läkemedel endast om läkaren anser att det är absolut nödvändigt för din återhämtning. .


   Det finns inga uppgifter om användning av Nutriflex Lipid special till gravida kvinnor.


   Amning rekommenderas inte för mödrar som får parenteral nutrition (näringslösning via dropp).

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nutriflex Lipid special ges normalt till sängliggande patienter t.ex. på sjukhus eller klinik, vilket utesluter bilkörning och användning av maskiner. Själva läkemedlet har dock ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   3. Hur du använder Nutriflex Lipid special

   Detta läkemedel ges till dig som intravenös infusion (dropp), dvs. via en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges endast i en större (central) ven.


   Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och under hur lång tid du behöver behandlas.

   Användning för barn

   Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

   Om du använt för stor mängd av Nutriflex Lipid special

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har fått för mycket av detta läkemedel kan det leda till ett s.k. överbelastningssyndrom och följande symtom:

   • överskott av vätska och elektrolytstörningar

   • vätska i lungorna (lungödem)

   • förlust av aminosyror via urinen och störningar i aminosyrabalansen

   • kräkning, illamående

   • frossa

   • höga blodsockervärden

   • glukos i urinen

   • vätskebrist

   • blodet blir mycket mer koncentrerat än normalt (hyperosmolalitet)

   • nedsatt medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extremt hög blodsockerhalt

   • förstoring av levern (hepatomegali) med eller utan gulsot (ikterus)

   • förstoring av mjälten (splenomegali)

   • ansamling av fett i de inre organen

   • onormala leverfunktionsvärden

   • minskat antal röda blodkroppar (blodbrist, anemi)

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • ökad mängd omogna röda blodkroppar (retikulocytos)

   • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

   • blödning eller benägenhet för blödningar

   • rubbning i blodets levringsförmåga (såsom förändrad blödningstid, koaguleringstid, protrombintid ect.)

   • feber

   • höga blodfettvärden

   • medvetslöshet.


   Om något av dessa symtom uppstår ska infusionen avbrytas omedelbart.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel.


   Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

   allergiska reaktioner, t.ex. hudreaktioner, andfåddhet, svullnad av läppar, mun och svalg, andningssvårigheter.


   Andra biverkningar inkluderar:


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 - 10 av 1000 användare):

   • illamående, kräkningar, aptitförlust


   Sällsynta (förekommer hos 1 - 10 av 10 000 användare):

   • ökad blodkoaguleringsförmåga

   • blåfärgning av huden

   • andfåddhet

   • huvudvärk

   • värmevallning

   • hudrodnad (erytem)

   • svettning

   • frossa

   • känna sig kall

   • hög kroppstemperatur

   • dåsighet

   • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen eller ländryggen

   • minskning eller ökning av blodtrycket


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

   • höga nivåer av sura ämnen i blodet

   • överskott av fetter kan leda till fettöverbelastningssyndrom, för mer information om dettase ”Om du har använt för stor mängd av Nutriflex Lipid special” i avsnitt 3. Symtomen försvinner vanligtvis när infusionen avbryts.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

   • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • nedsatt gallflöde (kolestas)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Nutriflex Lipid special ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara påsarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, bör den kasseras.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i bruksfärdig blandning är:


   Från övre, vänstra kammaren (glukoslösning)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Glukosmonohydrat

   motsvarande glukos

   158,4 g

   144,0 g

   99,0 g

   90,0 g

   198,0 g

   180,0 g

   297,0 g

   270,0 g

   396,0 g

   360,0 g

   Natriumdivätefosfatdihydrat

   2,496 g

   1,560 g

   3,120 g

   4,680 g

   6,240 g

   Zinkacetatdihydrat

   7,02 mg

   4,39 mg

   8,78 mg

   13,17 mg

   17,56 mg


   Från övre, högra kammaren (fettemulsion)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Medellångkedjiga triglycerider

   20,0 g

   12,5 g

   25,0 g

   37,5 g

   50,0 g

   Sojaolja, raffinerad

   20,0 g

   12,5 g

   25,0 g

   37,5 g

   50,0 g


   Från nedre kammaren (aminosyralösning)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Isoleucin

   3,28 g

   2,06 g

   4,11 g

   6,16 g

   8,21 g

   Leucin

   4,38 g

   2,74 g

   5,48 g

   8,22 g

   10,96 g

   Lysinhydroklorid

   motsvarande lysin

   3,98 g

   3,18 g

   2,49 g

   1,99 g

   4,98 g

   3,98 g

   7,46 g

   5,96 g

   9,95 g

   7,95 g

   Metionin

   2,74 g

   1,71 g

   3,42 g

   5,13 g

   6,84 g

   Fenylalanin

   4,92 g

   3,08 g

   6,15 g

   9,22 g

   12,29 g

   Treonin

   2,54 g

   1,59 g

   3,18 g

   4,76 g

   6,35 g

   Tryptofan

   0,80 g

   0,50 g

   1,00 g

   1,50 g

   2,00 g

   Valin

   3,60 g

   2,26 g

   4,51 g

   6,76 g

   9,01 g

   Arginin

   3,78 g

   2,37 g

   4,73 g

   7,09 g

   9,45 g

   Histidinhydroklorid­monohydrat

   motsvarande histidin

   2,37 g

   1,75 g

   1,48 g

   1,10 g

   2,96 g

   2,19 g

   4,44 g

   3,29 g

   5,92 g

   4,38 g

   Alanin

   6,79 g

   4,25 g

   8,49 g

   12,73 g

   16,98 g

   Asparaginsyra

   2,10 g

   1,32 g

   2,63 g

   3,94 g

   5,25 g

   Glutaminsyra

   4,91 g

   3,07 g

   6,14 g

   9,20 g

   12,27 g

   Glycin

   2,31 g

   1,45 g

   2,89 g

   4,33 g

   5,78 g

   Prolin

   4,76 g

   2,98 g

   5,95 g

   8,93 g

   11,90 g

   Serin

   4,20 g

   2,63 g

   5,25 g

   7,88 g

   10,50 g

   Natriumhydroxid

   1,171 g

   0,732 g

   1,464 g

   2,196 g

   2,928 g

   Natriumklorid

   0,378 g

   0,237 g

   0,473 g

   0,710 g

   0,946 g

   Natriumacetattrihydrat

   0,250 g

   0,157 g

   0,313 g

   0,470 g

   0,626 g

   Kaliumacetat

   3,689 g

   2,306 g

   4,611 g

   6,917 g

   9,222 g

   Magnesiumacetat­tetrahydrat

   0,910 g

   0,569 g

   1,137 g

   1,706 g

   2,274 g

   Kalciumkloriddihydrat

   0,623 g

   0,390 g

   0,779 g

   1,168 g

   1,558 g


   Elektrolyter (mmol)

   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Natrium

   53,6

   33,5

   67 

   100,5

   134

   Kalium

   37,6

   23,5

   47 

   70,5

   94

   Magnesium

   4,2

   2,65

   5,3 

   7,95

   10,6

   Kalcium

   4,2

   2,65

   5,3 

   7,95

   10,6

   Zink

   0,03

   0,02

   0,04 

   0,06

   0,08

   Klorid

   48

   30

   60 

   90

   120

   Acetat

   48

   30

   60 

   90

   120

   Fosfat

   16

   10

   20 

   30

   40   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Aminosyrainnehåll (g)

   56,0

   35,1

   70,1

   105,1

   140,1

   Kväveinnehåll (g)

   8

   5

   10

   15

   20

   Kolhydratinnehåll (g)

   144

   90

   180

   270

   360

   Lipidinnehåll (g)

   40

   25

   50

   75

   100   i 1000 ml

   i 625 ml

   i 1250 ml

   i 1875 ml

   i 2500 ml

   Lipidenergi [kJ (kcal)]

   1590 (380)

   995 (240)

   1990 (475)

   2985 (715)

   3980 (950)

   Kolhydratenergi [kJ (kcal)]

   2415 (575)

   1510 (360)

   3015 (720)

   4520 (1080)

   6030 (1440)

   Aminosyraenergi [kJ (kcal)]

   940 (225)

   585 (140)

   1170 (280)

   1755 (420)

   2340 (560)

   Icke-proteinenergi [kJ (kcal)]

   4005 (955)

   2505 (600)

   5005 (1195)

   7510 (1795)

   10010 (2390)

   Energi totalt [kJ (kcal)]

   4945 (1180)

   3090 (740)

   6175 (1475)

   9265 (2215)

   12350 (2950)

   Osmolalitet [mOsm/kg] 

   2115

   2115

   2115

   2115

   2115

   Teoretisk osmolaritet [mOsm/l]

   1545

   1545

   1545

   1545

   1545

   pH

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0

   5,0 – 6,0


   Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat (för pH-justering), glycerol, ägglecitin, natriumoleat, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Det färdigberedda läkemedlet är en emulsion för infusion, dvs. det ges genom en liten slang i en ven.


   Nutriflex Lipid special levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller:

   • 625 ml (250 ml aminosyralösning + 125 ml fettemulsion + 250 ml glukoslösning)

   • 1250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

   • 1875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

   • 2500 ml (1000 ml aminosyralösning + 500 ml fettemulsion + 1000 ml glukoslösning)


   Flerkammarpåsen är förpackad i ett skyddande omslag. En syreabsorberare är placerad mellan påsen och omslaget; dospåsen av inert material innehåller järnpulver.


   Den övre vänstra kammaren innehåller en glukoslösning, den övre högra kammaren innehåller en fettemulsion och den nedre kammaren innehåller en aminosyralösning.


   Glukos- och aminosyralösningarna är klara och färglösa eller halmfärgade.

   Fettemulsion är mjölkvit.


   De två övre kamrarna kan kombineras med den nedre kammaren genom att bryta den mellanliggande förseglingen.


   De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

   Förpackningsstorlekar: 5×625 ml, 5×1250 ml, 5×1875 ml och 5×2500 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1,
   34212 Melsungen, Tyskland

   Postadress:
   34212 Melsungen, Tyskland


   Information lämnas av:

   B. Braun Medical AB
   Box 110
   18212 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Inga särskilda anvisningar för destruktion.


   Parenterala nutritionsprodukter ska inspekteras visuellt med avseende på skador, missfärgning och emulsionsinstabilitet före användning.


   Använd inte påsar som är skadade. Skyddsförpackningen, den primära påsen och förseglingen mellan kamrarna ska vara hela. Använd endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa till halmfärgade och lipidemulsionen är homogen med mjölkvitt utseende. Använd inte om lösningarna innehåller partiklar. Efter blandning av de tre kamrarna ska produkten inte användas om emulsionen är missfärgad eller visar tecken på fasseparation (oljedroppar, oljeskikt). Avbryt omedelbart infusionen om du observerar missfärgning av emulsionen eller tecken på fasseparation.


   Beredning av blandad emulsion:

   Avlägsna påsen från det skyddande omslaget och fortsätt på följande sätt:

   • Placera påsen på ett stabilt, jämnt underlag

   • Blanda glukos med aminosyror genom att pressa den övre vänstra kammaren mot förseglingen och tillsätt sedan fettemulsionen genom att pressa den övre högra kammaren mot förseglingen

   • Blanda påsarnas innehåll noggrant


   Blandningen är en mjölkvit, homogen olja i vatten-emulsion.


   Beredning av infusion

   Emulsionen ska alltid värmas till rumstemperatur före infusion.

   • Vik påsen och häng upp den på infusionsställningen från kroken i mitten

   • Avlägsna skyddet från utförsporten och starta infusionen normalt


   Endast för engångsbruk. Förpackning och oanvänd lösning måste kasseras efter användning.

   Återanslut ej en infusionspåse som är delvis tömd. Om filter används, måste de vara lipidpermeabla (porstorlek ≥1,2 µm).


   Hållbarhet efter att det skyddande omslaget avlägsnats och påsens innehåll blandats:

   Kemisk och fysikalisk-kemisk stabilitet under användning för blandningen av aminosyror, glukos och fett har visats i 7 dagar vid 2–8 °C och ytterligare 2 dagar vid 25 °C.


   Hållbarhet efter tillsats av kompatibla tillsatser:

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter blandning med tillsatser. Om den inte används omedelbart efter blandning med tillsatser är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar.


   Emulsionen ska användas omedelbart efter att behållaren öppnats.


   Den rekommenderade infusionstiden för en parenteral nutritionspåse är maximalt 24 timmar.


   Nutriflex Lipid special får inte blandas med andra läkemedel för vilka kompatibilitet inte har fastställts.


   Nutriflex Lipid special ska inte administreras samtidigt med blod i samma infusionsset på grund av risk för pseudoagglutination.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nutriflex® Lipid Special

  Infusionsvätska, emulsion 5 x 1250 milliliter Påse

  • Varunummer: 001920
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  1.650,20 kr

  Jämförpris: 0,26 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?