Bild på Nurofen Apelsin
 • Ibuprofen
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta och sänker feber. Febernedsättande effekt inom 15 min och varar i upp till 8 tim. Från 6 mån eller minst 7 kg
 • Effekten kommer inom 15 minuter och sänker feber i upp till 8 timmar
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Nurofen Apelsin

   40 mg/ml oralsuspension
   ibuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   -Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   -Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NUROFEN APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NUROFEN APELSIN
   3. HUR DU ANVÄNDER NUROFEN APELSIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NUROFEN APELSIN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD NUROFEN APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel).

   Dessa läkemedel verkar smärtstillande och febernedsättande. Nurofen Apelsin används för tillfällig behandling av:

   • Feber vid förkylningssjukdomar

   • Lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk och tandvärk

   Ibuprofen som finns i Nurofen Apelsin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NUROFEN APELSIN

   Ge inte Nurofen Apelsin till barn som

   • är allergiskt mot ibuprofen eller mot liknande smärtstillande läkemedel (NSAID) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • tidigare har fått andningssvårigheter, astma, rinnande näsa, svullnad i ansiktet och/eller på händer eller nässelfeber efter användning av acetylsalicylsyra eller andra liknande smärtstillande läkemedel (NSAID).

   • har eller har haft magsår eller blödningar i magtarmkanalen i samband med tidigare användning av NSAID

   • har eller har haft återkommande magsår/blödning (två eller flera bekräftade fall av sår eller blödning)

   • har svår njur- eller leversjukdom

   • har svår hjärtsvikt

   • har hjärnblödning (cerbrovaskulär blödning) eller annan pågående blödning

   • har problem med blodets levringsförmåga (koagulation) eftersom ibuprofen kan öka blödningstiden

   • har outredd störning av blodbildningen

   • är svårt uttorkat (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag)

   Vuxna: ta inte läkmedlet under graviditetens tre sista månader.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nurofen Apelsin om ditt barn

   • har vissa ärftliga blodbildningsstörningar ( t ex akut intermittent porfyri)

   • har koagulationsstörningar

   • har bindvävssjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) eller blandad bindvävssjukdom

   • har eller har haft någon tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom), då dessa tillstånd kan försämras (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”)

   • tidigare har haft eller har högt blodtryck och/eller hjärtsvikt

   • har nedsatt njurfunktion

   • har någon leversjukdom. Vid lång tids användning av Nurofen Apelsin krävs regelbunden kontroll av levervärden, njurfunktion och blodvärden.

   • försiktighet rekommenderas om andra läkemedel tas samtidigt som kan öka risken för magsår eller -blödning, t.ex. perorala kortikosteroider (predisolon), blodförtunnande läkemedel (warfarin), SSRI (mot depression) eller läkemedel som hämmar blodplättarnas förmåga att levra sig (acetylsalicylsyra).

   • tar andra NSAID (inklusive COX-2 hämmare som celecoxib eller etoricoxib), eftersom samtidig användning av olika smärtstillande läkemedel ska undvikas (se avsnittet Användning av andra läkemedel).

   • biverkningar kan minimeras genom att lägsta effektiva dos tas under kortast möjliga tid.

   • vanemässigt bruk av (flera sorters) smärtstillande läkemedel leda till bestående svåra njurproblem. Risken kan öka vid fysisk ansträngning i kombination med saltförlust och vätskebrist. Därför bör detta undvikas.

   • Långvarig användning av något smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra den. Om denna situation upplevs, eller misstänks, bör medicinsk rådgivning erhållas och behandlingen avbrytas. Diagnosen överdosering av läkemedel mot huvudvärk (MOH – medication overuse headache) bör misstänkas hos patienter som ofta eller dagligen har huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av läkemedel mot huvudvärk.

   • har eller har haft astma eller allergisk sjukdom.då andningssvårigheter kan uppträda

   • har hösnuva, näspolyper eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) då en ökad risk för allergiska reaktioner föreligger. De allergiska reaktionerna kan visa sig som astmaattacker (s k läkemedelsastma), Quinckes ödem eller nässelfeber.

   • allvarliga hudreaktioner (som Steven-Johnsons syndrom) har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av NSAID. Användning av Nurofen Apelsin ska omedelbart avbrytas vid första tecken på hudutslag, slemhinneskador eller något annat tecken på allergisk reaktion.

   • har hjärtproblem, tidigare haft stroke eller du tror att det finns risk för dessa tillstånd hos ditt barn (t ex om ditt barn har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller röker).

   • vid vattkoppor bör inte Nurofen Apelsin användas.

   • nyligen har genomgått en större operation då medicinsk övervakning krävs.

   • är uttorkad, eftersom risken för njurproblem då är förhöjd hos uttorkade barn

   • NSAID-läkemedel kan dölja symtom på infektion och feber

   • Användning av läkemedel som Nurofen Apelsin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid (3 dagar).

   • Biverkningar i magtarmkanalen såsom blödning, sår och brustet sår (perforation), vilka kan vara livshotande har rapporterats vid användning av NSAID. Detta har inträffat oavsett behandlingstid, med eller utan varningssymtom eller tidigare förekomst av allvarliga magtarmbiverkningar. Uppträder blödningar eller sår i magtarmkanalen ska behandlingen avbrytas omedelbart. Risken för blödningar, sår eller perforation i magtarmkanalen ökar vid höga NSAID-doser, hos patienter som tidigare haft magsår, särskilt vid svårare fall med blödningar eller perforation (se avsnitt 2 ”Ge inte ditt barn Nurofen Apelsin”) och hos äldre. Dessa patienter ska börja sin behandling med lägsta möjliga dos. Kombinationsbehandling med magslemhinneskyddande läkemedel (t ex misoprostol eller protonpumshämmare) ska övervägas för dessa patienter och även för personer som samtidigt behöver lågdos acetylsalicylsyra eller andra läkemedel, som sannolikt kan öka risken för biverkningar i magtarmkanalen.

   Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

   Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nurofen Apelsin om ditt barn:

   • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärta) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

   • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

   Rådfråga läkare innan du använder Nurofen Apelsin om något av ovanstående gäller för ditt barn.

   Äldre

   Äldre har ökad risk för biverkningar, särskilt biverkningar från mage och tarm. Se avsnitt 4 ”Eventuella Biverkningar” för ytterligare information.

   Patienter som tidigare har haft biverkningar i magtarmkanalen framför allt äldre, ska omedelbart kontakta läkare om onormala mag-tarmbesvär uppkommer (särskilt blödningar i magtarmkanalen), särskilt om det sker i början av behandlingen.

   Andra läkemedel och Nurofen Apelsin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Nurofen Apelsin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

   • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin).

   • läkemedel som sänker högt blodtryck (diuretika, ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan).

   Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Nurofen Apelsin.

   Rådfråga därför alltid läkare innan du använder Nurofen Apelsin tillsammans med andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller särskilt om du tar:

   Andra NSAID inklusive COX-2 hämmare

   Då dessa kan öka risken för biverkningar

   Digoxin ( mot hjärtsvikt)

   Då effekten av digoxin kan öka

   Glukokortikoider (kortison eller kortisonliknande ämnen)

   Då dessa kan öka risken för sår och blödningar i mage och tarm

   Trombocythämmande läkemedel

   Då risken för blödningar kan öka

   Acetylsalicylsyra (lågdos)

   Då den blodförunnande effekten kan försämras

   Blodförtunnande läkemedel ( t ex warfarin)

   Då effekten av dessa läkemedel kan öka

   Fenytoin (mot epilepsi)

   Då effekten av fenytoin kan öka

   Selektiva serotoninåterupptagshämmare (mot depression)

   Då dessa kan öka risken för blödningar i mage och tarm

   Litium (läkemedel mot mano-depressiva tillstånd och depression)

   Då effekten av litium kan öka

   Probenecid och sulfinpyrazon (mot gikt)

   Då utsöndringen av ibuprofen kan fördröjas

   Läkemedel mot högt blodtryck och vattendrivande läkemedel

   Då ibuprofen kan minska deras effekt och eventuellt öka risken för njurskador

   Kaliumsparande diuretika t.ex. amilorid, kaliumkanrenoat, spironolakton, triamteren.

   Då hyperkalemi kan uppstå

   Metotrexat (ett läkemedel mot cancer och reumatism)

   Då effekten av metotrexat kan öka

   Takrolimus och cyklosporin (immunosuppressiva läkemedel, sänker kroppens immunförsvar)

   Då njurskada kan inträffa

   Zidovudin (mot HIV/AIDS)

   Då det finns ökad risk för blödning i leder eller en blödning som leder till svullnad hos HIV-positiva hemofiliker

   Sulfonylureas (mot diabetes)

   Då blodsockernivån kan påverkas

   Kinolonantibiotika

   Då risken för kramper (anfall) ökar

   Vorikonazol eller flukonazol (CYP2C9-hämmare) mot svampinfektioner

   Då effekten av ibuprofen kan öka Sänkning av ibuprofendosen bör övervägas, speciellt när högdos ibuprofen ges med antingen vorikonazol eller flukonazol.

   Baclofen

   Baklofengiftighet kan utvecklas efter intag av ibuprofen

   Ritonavir

   Då plasmakoncentrationerna av NSAID kan öka

   Aminoglykosider

   Då utsöndringen av aminoglykosider kan minska

   Nurofen Apelsin med alkohol

   Drick inte alkohol när du använder Nurofen Apelsin. Vissa biverkningar, t ex de som påverkar mag-tarmkanalen eller centrala nervsystemet, är mer sannolika att inträffa om alkohol intas tillsammans med Nurofen Apelsin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Använd inte detta läkemedel under de 3 sista månaderna av graviditeten. Undvik att ta detta läkemedel de första 6 månaderna av graviditeten om inte läkare har rekommenderat dig annat.

   Amning

   Endast små mängder ibuprofen och dess nedbrytningsprodukter förs över i modermjölk. Nurofen Apelsin kan användas under amning vid rekommenderade doser och under kortast möjliga tid.

   Fertilitet

   Nurofen Apelsin tillhör en grupp av läkemedel (NSAID), som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Den effekten försvinner när läkemedelsbehandlingen avslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Korttidsbehandling av detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om någora innehållsämnen i Nurofen Apelsin

   • Nurofen Apelsin innehåller flytande maltitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   • Nurofen Apelsin innehåller 28,09 mg natrium per 15 ml suspension (= 1,87 mg natrium per 1 ml suspension). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   • Nurofen Apelsin innehåller vetestärkelse. Lämpligt för personer med glutenintolerans.

   • Patienter allergiska mot vete (ej samma som glutenintolerans) ska inte ta Nurofen Apelsin.


   3. HUR DU ANVÄNDER NUROFEN APELSIN

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kontakta läkare innan Nurofen Apelsin används:

   • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet, eller ryggvärk.

   • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

   • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Vanlig dos vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar:

   Barnets vikt (ålder)

   Mängd

   Antal doser per dygn*

   7-9 kg (6-11 månader)

   1,25 ml (motsvarar 50 mg ibuprofen)

   3-4 gånger

   10-15 kg (1-3 år)

   2,5 ml (motsvarar 100 mg ibuprofen)

   3 gånger

   16-19 kg (4-5 år)

   3,75 ml (motsvarar 150 mg ibuprofen)

   3 gånger

   20-29 kg (6–9 år)

   5 ml (motsvarar 200 mg ibuprofen)

   3 gånger

   30-40 kg (10–12 år)

   7,5 ml (använd sprutan två gånger: 5 ml + 2,5 ml)

   3 gånger

   *Dosen ska ges ungefär var 6:e till 8:e timme, motsvarande 20-30 mg/kg per dygn.

   Rekommenderas inte för användning till barn under 6 månader eller under 7 kg.

   Patienter med känslig mage rekommenderas ta Nurofen Apelsin till måltid.

   VARNING: Överskrid inte angiven dos.

   Användaranvisning för doseringsspruta

   1. Skaka flaskan väl.

   2. Tag av locket från flaskan genom att trycka ned det och skruva moturs.

   3. Tryck kraftigt in doseringssprutan i flasköppningen.

   4. För att fylla doseringssprutan, vänd flaskan upp och ned. Medan doseringssprutan hålls på plats dra försiktigt ut sprutkolven tills lösningen har nått önskad markering på sprutan.

   5. Vänd flaskan tillbaka i upprätt läge och tag loss sprutan från flasköppningen genom att försiktigt vrida sprutan.

   6. För in doseringssprutans spets i munnen på barnet. Pressa långsamt in sprutkolven för att få ut lösningen. Efter användning sätt på locket på flaskan. Tvätta doseringssprutan i varmt vatten och låt den torka. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Behandlingstid

   Detta läkemedel är endast för korttidsanvändning. Nurofen Apelsin bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning eller om symtomen förvärras, ska läkare kontaktas. 

   Om du använder för stor mängd av Nurofen Apelsin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), blödningar i från mag-tarmkanalen, huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser, eller, mer sällan, diarré. Dessutom, vid höga doser, har svindel, dimsyn, lågt blodtryck, upprymdhet, desorientering, koma, ökning av kalium i blodet, förlängd blödningstid, akut njursvikt, leverskador, andningsdepression, försämring av astma hos astmatiker, dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

   Om du eller ditt barn har glömt att ta Nurofen Apelsin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, ta eller ge den så snart du kommer ihåg den och tag sedan nästa dos enligt doseringsintervallet ovan.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Nurofen Apelsin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar kan minimeras genom att ta lägsta dos under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Ditt barn kan få biverkningar. Om det inträffar eller du känner dig orolig, sluta ge ditt barn detta läkemedel och kontakta läkare så snart som möjligt. Äldre personer som använder detta läkemedel har en ökad risk för att få biverkningar.

   Sluta ta detta läkemedel och sök omedelbar läkarvård om ditt barn får följande:

   • Tecken på blödningar från magtarmkanalen; svår smärta i buken, svart tjärliknande avföring, blodiga kräkningar eller med mörka partiklar som liknar kaffesump.

   • Tecken på allvarlig allergisk reaktion; försämring av astma, oförklarligt väsande andning eller andnöd, svullnad av ansikte, tunga eller strupe, andningsbesvär, hjärtklappning, blodtrycksfall som kan leda till chock. Detta kan inträffa redan vid första intag av detta läkemedel. Om något av dessa symtom inträffar, kontakta läkare omgående

   • Svåra hudreaktioner; utslag som täcker hela kroppen, fjällning, blåsor eller hudavflagning.

   Tala om för din läkare om någon av följande biverkningar uppkommer, om de förvärras eller du upplever några som inte är angivna.

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

   • Problem med mage och tarm såsom halsbränna, buksmärtor, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, kräkningar, gasbildning, förstoppning och små blödningar i mage och/eller tarm som i sällsynta fall kan orsaka blodbrist.

   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

   • Magsår, perforation eller blödning, inflammation i munslemhinnan med sår, försämring av pågående mag-tarmsjukdom (ulcerativ kolit eller Crohns sjukdom), gastrit.

   • Störningar från centrala nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, oro, irritabilitet eller trötthet.

   • Synstörningar.

   • Hudutslag av olika slag

   • Överkänslighetsreaktioner med nässelfeber och klåda

   Sällsynta (kan påverka 1 av 1000 användare)

   • Tinnitus (öronsusningar).

   • Ökad ureakoncentration i blodet, smärta i rygg och/eller buk, blod i urinen och feber kan vara tecken på njurskada (papillär nekros)

   • Ökad urinsyrakoncentration i blodet

   • Minskade hemoglobinnivåer

   Mycket sällsynta (kan påverka 1 av 10 000 användare)

   • Inflammation i matstrupe och bukspottkörtel, förträngningar i tarmen

   • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt och svullnad i ansikte och händer (ödem)

   • Mindre urinutsöndring än normalt och svullnad (speciellt hos patienter med högt blodtryck och försämrad njurfunktion), svullnad (ödem) och grumlig urin (nefrotiskt syndrom), inflammatorisk njursjukdom (interstitiell nefrit) som kan leda till akut njursvikt. Om något av ovanstående symtom inträffar, eller vid sjukdomskänsla, sluta ta Nurofen Apelsin och kontakta omedelbart läkare då detta kan vara första tecknen på njurskada eller njursvikt.

   • Psykotiska reaktioner och depression

   • Högt blodtryck, inflammation i blodkärl

   • Hjärtklappning

   • Försämrad leverfunktion, skada på levern (första tecken kan vara missfärgning av huden), särskilt vid långtidsanvändning, leversvikt, akut leverinflammation (hepatit)

   • Störning av blodcellsbildningen - första tecknen är: feber, halsont, ytliga munsår, influensaliknande symtom, svår utmattning, näs- och hudblödning, oförklarliga blåmärken. I dessa fall måste behandlingen upphöra omedelbart och läkare rådfrågas. All självmedicinering med smärtstillande eller febernedsättande läkemedel (antipyretiska läkemedel) måste upphöra.

   • Svåra hudinfektioner och mjukdelskomplikationer vid vattkoppor

   • Försämring av inflammationsrelaterade infektioner (t ex nekrotiserande fasciit) har rapporterats i samband med användande av vissa smärtstillande läkemedel (NSAID). Om tecken på infektion uppträder eller blir värre måste läkare uppsökas utan dröjsmål för att utreda om behandling mot infektion/ med antibiotika ska sättas in.

   • Symtom på hjärnhinneinflammation, som nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkning, feber och förvirring har observerats vid intag av ibuprofen. Patienter med autoimmuna sjukdomar (SLE, blandad bindvävssjukdom) kan ha större risk för att påverkas. Kontakta genast läkare om detta inträffar.

   • Svåra hudbiverkningar; utslag med rodnad och blåsor (t ex Stevens Johnson syndrom, erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom), håravfall (alopeci).

   Inte känd: (frekvensen kan inte uppskattas från tillgängliga data)

   • Luftvägsreaktioner som astma, bronkospasm eller andnöd (dyspné).

   • En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

   Läkemedel som tillhör den här gruppen kan medföra en något förhöjd risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NUROFEN APELSIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Efter att flaskan har öppnats är hållbarheten 6 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, oral suspension

   • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 ml oral suspension innhåller 40 mg ibuprofen.

   • Övriga innehållsämnen citronsyramonohydrat, natriumcitrat, natriumklorid, sackarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, flytande maltitol, glycerol, xantangummi, apelsinsmak (innehåller vetestärkelse), renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, oral suspension är en benvit viskös suspension med apelsinsmak.

   Varje flaska innehåller antingen 30 ml, 50 ml eller 100 ml.

   Förpackningen innehåller en doseringsspruta (rymmer 5 ml och är graderad med 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml och 5 ml).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

   103-105 Bath Road

   Slough

   Berkshire

   SL1 3HU

   Storbritannien

   Ombud

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Söborg

   Danmark

   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

   Dansom Lane,

   Hull.

   East Yorkshire.

   HU8 7DS

   Storbritannien

   • Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Tyskland

   Nurofen Junior Fieber-und Schmerzsaft Orange 40mg/ml Suspension zum Einnehmen

   Österrike

   Nureflex Junior Orange 4% Suspension zum Einnehmen

   Island

   Nurofen Junior

   Norge

   Nurofen 40 mg/ml mikstur, suspensjon med appelsinsmak

   Sverige

   Nurofen Apelsin, 40 mg/ml, Oral suspension


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-09-25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nurofen Apelsin

  Oral suspension 40 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 598925
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  66 kr

  Jämförpris: 0,83 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/nurofen-apelsin-oral-suspension-40-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-248238/ 248238 Nurofen Apelsin https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/598925s.jpg 66.00 66.00 SEK Nurofen InStock Ibuprofen Webbkampanjer Webbkampanjer/Nyheter Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Feber Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Feber Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Flytande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 40 mg/ml 100 milliliter Flaska