Bild på Novaluzid®
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekt efter några minuter, varar ca 1 timme.. Hög syrabindande förmåga, ca dubbelt så stark som Novalucol.
 • Tas inte vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Pepparmintsmak.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Novaluzid

   tuggtabletter
   aluminium, magnesium

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NOVALUZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NOVALUZID
   3. HUR DU TAR NOVALUZID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NOVALUZID SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD NOVALUZID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Novaluzid binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i magen.

   1 tuggtablett binder 25 mmol saltsyra. Den syrabindande effekten kommer inom några minuter.

   Novaluzid används vid:

   • halsbränna och sura uppstötningar förorsakat av för mycket saltsyra i magen.

   • sår i magsäck och tolvfingertarm (efter förskrivning av läkare).

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR NOVALUZID

   Ta inte Novaluzid

   • om du är allergisk mot aluminium, magnesium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Novaluzid:

   • om du har nedsatt njurfunktion.


   Långtidsbehandling med Novaluzid kan leda till störningar i kroppens kalcium/fosfatjämvikt.

   Andra läkemedel och Novaluzid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novaluzid, t ex:

   • järn. Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner). Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst några timmars mellanrum.

   • doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin eller tetracyklin (läkemedel mot bakterieinfektioner).

   • moxifloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och moxifloxacin bör tas med minst 6 timmars mellanrum.

   • trovafloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum.

   • ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin eller ofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novaluzid och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • ketokonazoltabletter (läkemedel mot svampinfektioner).

   • penicillamin (läkemedel vid inflammation och reumatism).

   • estramustin (läkemedel för behandling av tumörer).

   • diflunisal (läkemedel mot smärta). Novaluzid och läkemedel som innehåller diflunisal bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • ursodeoxycholsyra (läkemedel mot bland annat gallsten).

   • sotalol (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm). Novaluzid och läkemedel som innehåller sotalol bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ).

   • klodronat, risedronat (läkemedel mot benskörhet).

   • gabapentin (läkemedel mot epilepsi).

   • digoxin (läkemedel mot bland annat hjärtsvikt).

   • fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck).

   • läkemedel mot malaria.

   • läkemedel mot höga blodfetter(statiner).

   • läkemedel mot HIV-infektion.

   • vitaminer.

   • salicylater.

   Novaluzid med mat och dryck

   Novaluzid ska inte tas tillsammans med juice eller andra sura drycker.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

   Novaluzid passerar inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Novaluzid påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Novaluzid tuggtabletter innehåller sorbitol.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR NOVALUZID

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos till vuxna:

   Vid halsbränna och sura uppstötningar: 1-2 tuggtabletter som söndertuggas vid tillfälliga besvär. Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Vid sår i magsäck eller tolvfingertarm och vid svåra och/eller långvariga besvär: Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Tabletterna bör tuggas väl.

   Användning för barn

   Till barn endast enligt läkares föreskrift.

   Om du har tagit för stor mängd av Novaluzid

   Om du har fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I höga doser kan magnesium orsaka diarré och aluminium kan orsaka förstoppning.

   Läkemedel som innehåller magnesium-, kalciumsalter eller sorbitol kan i höga doser ge gasbildning.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Buksmärta.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NOVALUZID SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är aluminiumhydroxid motsvarande 140 mg aluminium, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat motsvarande 118 mg magnesium per tuggtablett.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol 754 mg/tuggtablett (sötningsmedel), citronessens (smakämne), pepparmintessens (smakämne), magnesiumstearat, hypromellos och talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund tablett märkt A/nT på ena sidan.

   Tryckförpackning innehållande 30 eller 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08-630 19 00

   Tillverkare

   Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

   Göttingen, Tyskland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-12-05

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Novaluzid®

  Tuggtablett 100 styck Blister

  • Varunummer: 113639
  • Tillverkare: Meda AB

  109 kr

  Jämförpris: 1,09 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/novaluzid-tuggtablett-100-styck-blister-56806/ 56806 Novaluzid® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/113639s.jpg 109.00 109.00 SEK Novalucol InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Webbkampanjer Webbkampanjer/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 100 styck Blister