• Mot halsbränna
 • Aluminium-, kalcium- och magne
 • Effekt efter några minuter, varar i ca 30 minuter. Syrabindande salter motverkar sura uppstötningar.
 • Tas inte vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Pepparmintsmak.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Novalucol

   Tuggtabletter
   kalcium, magnesium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Novalucol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Novalucol
   3. Hur du använder Novalucol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Novalucol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Novalucol är och vad det används för

   Novalucol används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen blir den irriterad och halsbränna uppstår. Novalucol innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och minskar därigenom surheten i den. 1 tuggtablett binder 12,5 mmol saltsyra. Redan inom några minuter efter intaget av Novalucol kommer den syrabindande effekten. Novalucol innehåller inte socker.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Novalucol

   Använd inte Novalucol

   • om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har för hög halt kalcium i blodet (hyperkalcemi)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Novalucol.

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Vid långvariga och/eller svåra besvär ska läkare kontaktas för närmare utredning av orsaken till smärtan.

   Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan i mycket sällsynta fall leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk, trötthet, förvirring. Kontakta din läkare om du upplever en eller flera av nämnda symtom och samtidigt använder Novalucol under längre tid.

   Andra läkemedel och Novalucol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Novalucol, t.ex.:

   • järnmedicin. Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner). Novalucol och dessa läkemedel bör tas med minst några timmars mellanrum.

   • tetracyklin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

   • antibiotika av fluorokinolontyp (läkemedel mot bakterieinfektioner). Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller trovafloxacin bör tas med minst 4 timmars mellanrum. Novalucol och antibiotika av fluorokinolontyp som innehåller moxifloxacin bör tas med ungefär 6 timmars mellanrum. Novalucol och övriga antibiotika av fluorokinolontyp bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • ketokonazoltabletter (läkemedel mot svampinfektioner).

   • penicillamin (läkemedel vid inflammation och reumatism).

   • estramustin (läkemedel för behandling av tumörer).

   • diflunisal (läkemedel mot smärta). Novalucol och läkemedel som innehåller diflunisal bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • sotalol (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm). Novalucol och läkemedel som innehåller sotalol bör tas med minst 2 timmars mellanrum.

   • mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ).

   • klodronat, risedronat (läkemedel mot benskörhet).

   • gabapentin (läkemedel mot epilepsi).

   • digoxin (läkemedel mot bland annat hjärtsvikt)

   • fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck)

   • läkemedel mot malaria.

   • läkemedel mot höga blodfetter (statiner).

   • läkemedel mot HIV-infektion.

   • vitaminer.

   • salicylater.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

   Det finns inga kända risker med att använda Novalucol under graviditet.

   Novalucol kan användas vid amning eftersom aktiva substanser inte passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Novalucol påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Novalucol innehåller sorbitol

   Novalucol innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Novalucol

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1-2 tuggtabletter vid tillfälliga besvär. Tuggtabletterna kan också delas och sväljas.

   Endast enligt läkares föreskrift.

   Om du har använt för stor mängd av Novalucol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I höga doser kan magnesium orsaka diarré. Läkemedel som innehåller magnesium-, kalciumsalter eller sorbitol kan i höga doser ge gasbildning.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Buksmärta.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Novalucol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat motsvarande 180,4 mg kalcium och magnesiumhydroxid motsvarande 43,7 mg magnesium.

   • Övriga innehållsämnen är sötningsmedel (sorbitol 94 mg, mannitol 138 mg och xylitol 163 mg), makrogoler, magnesiumstearat och pepparmintessens (smakämne).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08- 630 19 00

   e-post: info@meda.se

   Tillverkare

   Orion Corporation, Orion Pharma

   Tengströminkatu 8

   20360 Åbo

   Finland

   alternativt

   Orion Corporation, Orion Pharma

   Oriontie 1

   02200 Esbo

   Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-24


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Novalucol®

  Tuggtablett 100 styck Blister

  • Varunummer: 478248
  • Tillverkare: Meda AB

  84 kr

  (Ord. pris 102,50 kr)

  Jämförpris: 0,84 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/novalucol-tuggtablett-100-styck-blister-51224/ 51224 Novalucol® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/478248s.jpg 102.50 84.00 SEK Novalucol InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Webbkampanjer Webbkampanjer/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webbpris Webbpris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 100 styck Blister