Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Norvasc

   5 mg och 10 mg tabletter
   amlodipin
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Norvasc är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Norvasc
   3. Hur du använder Norvasc
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Norvasc ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Norvasc är och vad det används för

   Norvasc innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

   Norvasc används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

   Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Norvasc genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Norvasc

   Ta inte Norvasc

   • om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter

   • om du har mycket lågt blodtryck (hypotoni)

   • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod)

   • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Norvasc.

   Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

   • hjärtinfarkt under senare tid

   • hjärtsvikt

   • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

   • leversjukdom

   • om du är äldre och din dos behöver ökas

   Barn och ungdomar

   Norvasc har inte studerats på barn under 6 år. Norvasc bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

   För mer information, tala med din läkare.

   Andra läkemedel och Norvasc

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Norvasc kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, däribland:

   • ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

   • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

   • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika)

   • Hypericum perforatum (Johannesört)

   • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

   • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen)

   • takrolimus, sirolimus, temsirolimus och everolimus (läkemedel som används för att ändra immunförsvarets sätt att fungera)

   • simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

   • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret)

   Norvasc kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

   Norvasc med mat, dryck och alkohol

   Om du tar Norvasc ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Norvascs blodtryckssänkande effekt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Säkerheten för amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar Norvasc.

   Amning

   Amlodipin passerar över i bröstmjölk i små mängder. Om du ammar eller just ska börja amma måste du tala om det för läkaren innan du tar Norvasc.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Norvasc kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Norvasc innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Norvasc

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad inledande dos är 5 mg Norvasc en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Norvasc en gång dagligen.

   Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Norvasc tillsammans med grapefruktjuice.

   Användning för barn och ungdomar

   Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Norvasc 5 mg tabletter kan delas i halvor för att erhålla en dos på 2,5 mg.

   Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

   Om du använt för stor mängd av Norvasc

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många Norvasc-tabletter.

   Om du har glömt att använda Norvasc

   Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Norvasc

   Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta detta läkemedel. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   omedelbart till läkaren om du får någon av följande biverkningar när du har tagit detta läkemedel.

   • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

   • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner

   • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

   • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla

   Följande mycket vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.

   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • ödem (svullnad pga. vätska)

   Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

   • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

   • buksmärtor, illamående

   • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär

   • trötthet, svaghet

   • synrubbningar, dubbelseende

   • muskelkramper

   • svullna anklar

   Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

   • darrningar, smakförändring, svimning

   • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

   • öronringningar

   • lågt blodtryck

   • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

   • hosta

   • muntorrhet, kräkningar

   • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

   • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

   • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

   • smärtor, sjukdomskänsla

   • led- eller muskelsmärtor, ryggsmärtor

   • viktökning eller viktminskning

   Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:

   • förvirring

   Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • en nervrubbning som kan orsaka muskulär svaghet, stickningar eller domningar

   • svullet tandkött

   • uppsvullen buk (gastrit)

   • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

   • ökad muskeltonus (muskelspänning)

   • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

   • ljuskänslighet

   • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Norvasc ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ’Utg.dat.’. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Norvasc 5 mg-tabletter är amlodipin (i form av besilat).

   Den aktiva substansen i Norvasc 10 mg-tabletter är amlodipin (i form av besilat).

   Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat vattenfritt, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och natriumstärkelseglykolat Typ A.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   5 mg-tabletter: Vita till benvita, åttakantiga tabletter präglade med AML 5 och brytskåra på ena sidan och Pfizers logotyp på andra sidan.

   10 mg-tabletter: Vita till benvita, åttakantiga tabletter präglade med AML 10 på ena sidan och Pfizers logotyp på andra sidan.

   Norvasc 5 mg-tabletter finns i blister med 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 300, 500 tabletter, i kalenderförpackning med 28 eller 98 tabletter och i endosblister om 50x1 och 500x1 tabletter.

   Norvasc 10 mg-tabletter finns i blister med 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 300, 500 tabletter, i kalenderförpackning med 28 eller 98 tabletter och i endosblister om 50x1 och 500x1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   Fax: 08-550 520 10

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare

   R-Pharm Germany GmbH

   Heinrich-Mack-Str. 35

   89257 Illertissen

   Tyskland

   eller

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Norvasc®

  Tablett 5 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 005876
  • Tillverkare: Pfizer AB

  147,99 kr

  Jämförpris: 1,51 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?