Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Noroclav vet

   400 mg/100 mg tabletter hund

   DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   För oralt bruk till hund.

   1 tablett innehåller:

   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 400 mg

   Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 100 mg

   Azorubin (E122) 2,45 mg

   Tabletterna kan delas i lika halvor

   NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Norbrook Laboratories Ltd

   Station Works

   Newry BT 35 6JP

   Co.Down

   Nordirland

   4. DJURSLAG

   Hund.

   5. INDIKATION(ER)

   Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra:

   • Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodemi) orsakade av känsliga stafylokocker.

   • Urinvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker eller Escherichia coli.

   • Luftvägsinfektioner orsakade av känsliga stafylokocker.

   • Tarminfektioner orsakade av känsliga Escherichia coli.

   Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för kombinationen.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För säkerställande av korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.

   Administrering sker peroralt. Doseringen är 12,5 mg kombinationsprodukt (aktiv substans)/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Tabletterna kan krossas och blandas med lite foder.

   Nedanstående tabell är avsedd som en vägledning för dosering av läkemedlet vid en standarddosering av 12,5 mg/kg 2 gånger dagligen.

   Kroppsvikt (kg)

   Antal 400 mg/100 mg tabletter 2 gånger dagligen

   20

   ½

   40

   1

   60

   80

   2

   Behandlingstid:

   Akuta fall av alla typer av indikationer: Flertalet fall svarar på 5-7 dagars behandling.

   Kroniska eller refraktära fall: I de fall då det föreligger väsentlig vävnadsskada kan en längre behandlingstid krävas så att tillräcklig tid ges för läkning av skadan.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen.

   Skall ej användas på kaniner, marsvin, hamstrar eller ökenråttor.

   Skall ej användas på djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri och oliguri.

   Skall ej användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

   Skall ej ges till hästar eller idisslare

   10. BIVERKNINGAR

   Överkänslighetsreaktioner som inte är relaterade till dos kan uppträda vid användning av dessa läkemedelssubstanser.

   Gastrointestinala symptom (diarré och kräkning) kan uppträda efter administration av läkemedlet.

   Allergiska reaktioner (t.ex. hudreaktioner och anafylaxi) kan någon gång uppträda.

   Om allergiska reaktioner uppträder skall behandlingen avbrytas.

   11. KARENSTIDER

   Ej relevant

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25ºC i torrt utrymme.

   Eventuellt delad tablett skall returneras till blister förpackningen och användas inom ett dygn.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Olämpligt användande av produkten kan medverka till ökad förekomst av bakterier resistenta mot amoxicillin/klavulansyra.

   Till djur med njurskador bör doseringen noggrant utvärderas.

   Användningen av produkten bör baseras på känslighetstestning och hänsyn tas till lokal antibiotikapolicy. Smalspektrum antibiotikaterapi skall utgöra förstahandsalternativ när känslighetstest visar på likvärdig effekt för detta alternativ.

   Studier på laboratoriedjur har ej visat på teratogena effekter. Användning bör ske först efter risk/nytta bedömning av veterinär.

   Risken för allergisk korsreaktivitet med andra penicilliner bör beaktas. Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

   Försiktighet skall iakttagas vid behandling av små gräsätare utöver de angivna under Kontraindikationer.

   Kloramfenikoler, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan verka hämmande på den antibakteriella effekten av penicillin på grund av den snabbt insättande bakteriostatiska verkan.

   Särskilda varningar till den som administrerar produkten

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

   Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

   Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

   Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej förbrukad produkt skall destrueras enligt gällande nationella bestämmelser.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2012-10-30

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Blisterkartor med 5 tabletter

   Förpackningar: kartonger med 10, 20, 25 och 100 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare information:

   Amoxicillin är ett bred-spektrum antibiotika med aktivitet mot ett brett spektrum Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Emellertid producerar många kliniskt betydelsefulla bakterier beta-laktamas enzymer vilka förstör detta antibiotikum. Klavulansyra inaktiverar dessa enzymer medförande att bakterierna blir känsliga för amoxicillin.

   Noroclav vet tabletter kan ges till lakterande eller dräktiga djur. Studier på laboratoriedjur har ej visat på teratogena effekter.

   Skall användas endast efter risk/nytta bedömning av behandlande veterinär.

   Endast för djur

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noroclav Vet

  Tablett 400 mg/100 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 134464
  • Tillverkare: N-vet AB

  129 kr

  Jämförpris: 12,90 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?